verscherpen sharpen

Verscherp antwoordafbeelding. Optionele verscherping kan worden toegepast nadat de gerenderde afbeelding is geschaald op basis van wid= of hei=.

sharpen=0|1

0
Geen verscherping.
1
Verscherpen.

Standaard section-774e4d9323c84eeaaa5440f5a6215506

attribute::Sharpen.

Zie ook section-6172f926a0a54d7b86081784ee47470e

kenmerk:Verscherpen , shar=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49