map map

Bildschemadata. Innehåller data för bildschema för det här lagret. Åsidosätter alla data från katalogen::Map för det här lagret.

map=[ *string*]mapA=[ *stringA*]

string
Bildschemadata för detta lager i lagerkoordinater.
stringA
Bildschemadata för det här lagret i källbildens koordinater.

En tom sträng anger att det här lagret inte ska innehålla ett bildschema. Strängen måste vara korrekt HTTP-kodad för att undvika tolkningsproblem.

Alla et-tecken (&) förekommer i string måste vara http-kodade.

while mapA= och catalog::Map ange kartdata i källbildens koordinater, map= antar att lagerkoordinaterna är relativa till det övre, vänstra hörnet i lagerektangeln (efter rotate= och extend= har använts).

Bildschemat för utdata beskärs alltid till lagrets rektangel. Om shape attributet utelämnas eller anges till defaultanvänds hela lagrets rektangel som bildschemaområde.

Egenskaper section-a18d9ea95c71414a905a68b8839c0843

Lagerattribut. Vid användning på layer=comp, lagras angivna schemadata bakom alla andra bildscheman. Ignorerad såvida inte req=map. Ignoreras av effektlager. mapA= ignoreras om map= anges också.

Standard section-620c19b3f3b84ba49706062de3f12f05

catalog::Map används om map= har inte angetts.

Exempel section-cd7691c94f984222845c86dcb0051ce8

Definiera ett rektangulärt bildschema för ett enkelt textlager:

…&layer=1&text=Scene7&map=<area%20alt=Scene7%20href=www.scene7.com>&…

An AREA -element med (oftast) standardattribut används för att infoga kartområdet för hela lagrets rektangel.

Se även section-bc1d946fdf4b47bf9742a986800aa9b5

Bildscheman, req=map

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49