klassen Segment definition

Segment definition är en XDM-klass (Experience Data Model) som används som standard och som hämtar information om en segmentdefinition. Klassen innehåller obligatoriska fält, t.ex. ID:t och namnet på en målgrupp, tillsammans med andra valfria attribut. Den här klassen bör användas om du infogar segmentdefinitioner från externa system i Adobe Experience Platform.

NOTE
Den här klassen ska bara användas för att samla in information om själva segmentdefinitionerna. Om du vill samla in information om målgruppsmedlemskap i dina profildata bör du använda fältgruppen Information om segmentmedlemskap i ditt XDM Individual Profile-schema.

Egenskap
Beskrivning
_repo

Ett objekt som innehåller följande DateTime fält:

  • createDate: Det datum och den tidpunkt då resursen skapades i datalagret, till exempel när data först importerades.
  • modifyDate: Datum och tid då resursen senast ändrades.
_id
En unik systemgenererad strängidentifierare för posten. Det här fältet används för att spåra en enskild posts unika karaktär, förhindra dubblering av data och för att söka efter posten i underordnade tjänster.

Eftersom det här fältet är systemgenererat anges inget explicit värde vid datainmatning. Du kan dock välja att ange egna unika ID-värden om du vill.

Det är viktigt att skilja på att det här fältet inte representerar en identitet som relateras till en enskild person, utan själva dataposten. Identitetsdata som relaterar till en person ska i stället begränsas till identitetsfält.
createdByBatchID
ID:t för den inkapslade batchen som gjorde att posten skapades.
description
En beskrivning av segmentdefinitionen.
identityMap
Ett kartfält som innehåller en uppsättning namngivna identiteter för de personer som målgruppen gäller för. Mer information om hur de används finns i avsnittet om identitetskartor i grunderna för schemakomposition.
modifiedByBatchID
ID:t för den senaste inkapslade batchen som gjorde att posten uppdaterades.
repositoryCreatedBy
ID för den användare som skapade posten.
repositoryLastModifiedBy
ID för den användare som senast ändrade posten.
segmentName
(Obligatoriskt) Ett namn för segmentdefinitionen.
segmentStatus

Status för målgruppen från det externa systemet. Följande värden accepteras:

  • ACTIVE
  • INACTIVE
  • DELETED
  • DRAFT
  • REVOKED
version
Det senaste versionsnumret för segmentdefinitionen.
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07