Definiera relationsfält i användargränssnittet

XDM (In Experience Data Model), en union är en enhetlig vy över alla scheman som tillhör samma klass och som även har aktiverats för Kundprofil i realtid. Unionsschemat utnyttjas av Profil för att skapa en fullständig representation av en kund utifrån olika upplevelsedata.

I vissa fall kanske du vill importera data som inte nödvändigtvis är en del av en profil, men ändå är relaterade till profilen. Ett exempel på den här typen av data skulle vara ett"favorithotell" för en kund. Eftersom attributen för en persons favorithotell inte är attribut för personen själv, representeras ett hotell bäst av ett separat schema som baseras på en anpassad klass i stället för XDM Individual Profile.

Eftersom unionsscheman bara baseras på scheman som delar samma klass, kommer aktiveringen av Hotels-schemat för användning i profilen inte att inkludera dess fältsunionsschema för XDM Individual Profile. I stället måste du definiera en relation mellan"Hotels" och ett annat schema som tillhör unionen. Detta innebär att definiera en relationsfält i ett källschema som refererar till den primära identiteten för ett referensschema.

Detaljerade steg för hur du definierar en relation mellan två scheman i Adobe Experience Platform-gränssnittet finns i relationens användargränssnitt, genomgång.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07