XDM Business Campaign class

IMPORTANT
Den här klassen är avsedd att användas av organisationer med åtkomst till Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition. Du måste ha tillgång till Real-Time CDP B2B Edition för att den här klassen ska kunna delta i Kundprofil i realtid.

XDM Business Campaign är en XDM-standardklass (Experience Data Model) som fångar upp de minsta nödvändiga egenskaperna för en företagskampanj.

Strukturen för XDM Business Campaign-klassen så som den visas i användargränssnittet

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
campaignKey
B2B Source
En sammansatt identifierare för kampanjentiteten.
extSourceSystemAudit
External Source System Audit Attributes
Om kampanjen kommer från ett externt källsystem hämtar det här objektet granskningsattribut för det systemet.
_id
Sträng
En unik identifierare för posten. Detta är ett systemgenererat värde som är skilt från campaignID.
campaignDescription
Sträng
En beskrivning av kampanjen.
campaignID
Sträng
En unik identifierare för kampanjentiteten.
campaignName
Sträng
Namnet på kampanjen.
campaignType
Sträng
Kampanjtypen eller målgruppen.

Om du vill veta hur den här klassen begreppsmässigt relaterar till de andra B2B-klasserna och hur du kan etablera dessa relationer i Adobe Experience Platform-gränssnittet läser du i handboken schemarelationer i Real-Time CDP B2B Edition

Ytterligare fält som är kompatibla med den här klassen finns i fältgruppsreferensen för XDM Business Campaign Details.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07