Beskrivningsslutpunkt

Scheman definierar en statisk vy av datatabeller, men ger inga specifika detaljer om hur data som baseras på dessa scheman (till exempel datauppsättningar) kan relateras till varandra. Med Adobe Experience Platform kan du beskriva dessa relationer och andra tolka metadata om ett schema med hjälp av beskrivningar.

Schemabeskrivare är metadata på tenant-nivå, vilket innebär att de är unika för din organisation och att alla beskrivningsåtgärder utförs i innehavarbehållaren.

Varje schema kan ha en eller flera schemabeskrivningsentiteter tillämpade. Varje schemabeskrivningsentitet innehåller en beskrivning @type och den sourceSchema som den gäller för. När dessa beskrivningar har tillämpats gäller de alla datauppsättningar som har skapats med schemat.

Med slutpunkten /descriptors i API:t Schema Registry kan du programmässigt hantera beskrivningar i ditt upplevelseprogram.

Komma igång

Slutpunkten som används i den här guiden ingår i Schema Registry API. Innan du fortsätter bör du läsa kom igång-guiden för att få länkar till relaterad dokumentation, en guide till hur du läser exempelanropen för API i det här dokumentet och viktig information om vilka huvuden som krävs för att kunna anropa ett Experience Platform-API.

Hämta en lista med beskrivningar list

Du kan visa alla beskrivningar som har definierats av din organisation genom att göra en GET-förfrågan till /tenant/descriptors.

API-format

GET /tenant/descriptors

Begäran

curl -X GET \
 https://platform.adobe.io/data/foundation/schemaregistry/tenant/descriptors \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
 -H 'Accept: application/vnd.adobe.xdm-link+json'

Svarsformatet beror på det Accept-huvud som skickas i begäran. Observera att slutpunkten /descriptors använder Accept rubriker som skiljer sig från alla andra slutpunkter i API:t Schema Registry.

IMPORTANT
Beskrivningar kräver unika Accept-huvuden som ersätter xed med xdm och erbjuder även ett link-alternativ som är unikt för beskrivningar. Rätt Accept rubriker har inkluderats i exempelanropen nedan, men var extra försiktig för att se till att rätt rubriker används när du arbetar med beskrivningar.
Accept huvud
Beskrivning
application/vnd.adobe.xdm-id+json
Returnerar en array med beskrivande ID:n
application/vnd.adobe.xdm-link+json
Returnerar en array med API-sökvägar för beskrivningar
application/vnd.adobe.xdm+json
Returnerar en array med expanderade beskrivningsobjekt
application/vnd.adobe.xdm-v2+json
Det här Accept-huvudet måste användas för att växlingsfunktioner ska kunna användas.

Svar

Svaret innehåller en array för varje beskrivningstyp som har definierade beskrivningar. Om det inte finns några beskrivningar av en viss @type definierad returnerar registret alltså inte en tom matris för den beskrivningstypen.

När du använder rubriken link Accept visas varje beskrivning som ett arrayobjekt i formatet /{CONTAINER}/descriptors/{DESCRIPTOR_ID}

{
 "xdm:alternateDisplayInfo": [
  "/tenant/descriptors/85dc1bc8b91516ac41163365318e38a9f1e4f351",
  "/tenant/descriptors/49bd5abb5a1310ee80ebc1848eb508d383a462cf",
  "/tenant/descriptors/b3b3e548f1c653326bcf5459ceac4140fc0b9e08"
 ],
 "xdm:descriptorIdentity": [
  "/tenant/descriptors/f7a4bc25429496c4740f8f9a7a49ba96862c5379"
 ],
 "xdm:descriptorOneToOne": [
  "/tenant/descriptors/cb509fd6f8ab6304e346905441a34b58a0cd481a"
 ]
}

Söka efter en beskrivning lookup

Om du vill visa information om en viss beskrivning kan du slå upp (GET) en enskild beskrivning med hjälp av dess @id.

API-format

GET /tenant/descriptors/{DESCRIPTOR_ID}
Parameter
Beskrivning
{DESCRIPTOR_ID}
@id för beskrivningen som du vill söka efter.

Begäran

Följande begäran hämtar en beskrivning med dess @id-värde. Beskrivningar har ingen version, därför krävs ingen Accept-rubrik i sökningsbegäran.

curl -X GET \
 https://platform.adobe.io/data/foundation/schemaregistry/tenant/descriptors/f3a1dfa38a4871cf4442a33074c1f9406a593407 \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om beskrivningen, inklusive dess @type och sourceSchema, samt ytterligare information som varierar beroende på typen av beskrivning. Den returnerade @id ska matcha beskrivningen @id som anges i begäran.

{
 "@type": "xdm:descriptorIdentity",
 "xdm:sourceSchema": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/fbc52b243d04b5d4f41eaa72a8ba58be",
 "xdm:sourceVersion": 1,
 "xdm:sourceProperty": "/personalEmail/address",
 "xdm:namespace": "Email",
 "xdm:property": "xdm:code",
 "xdm:isPrimary": false,
 "createdUser": "{CREATED_USER}",
 "imsOrg": "{ORG_ID}",
 "createdClient": "{CREATED_CLIENT}",
 "updatedUser": "{UPDATED_USER}",
 "created": 1548899346989,
 "updated": 1548899346989,
 "meta:containerId": "tenant",
 "@id": "f3a1dfa38a4871cf4442a33074c1f9406a593407"
}

Skapa en beskrivning create

Du kan skapa en ny beskrivning genom att göra en POST-förfrågan till slutpunkten /tenant/descriptors.

IMPORTANT
Med Schema Registry kan du definiera flera olika beskrivningstyper. Varje beskrivningstyp kräver att dess egna specifika fält skickas i begärandetexten. I bilagan finns en fullständig lista över beskrivningar och de fält som krävs för att definiera dem.

API-format

POST /tenant/descriptors

Begäran

Följande begäran definierar en identitetsbeskrivning i ett e-postadressfält i ett exempelschema. Detta anger för Experience Platform att använda e-postadressen som en identifierare för att hjälpa till att sammanfoga information om personen.

curl -X POST \
 https://platform.adobe.io/data/foundation/schemaregistry/tenant/descriptors \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
 -d '
   {
    "@type": "xdm:descriptorIdentity",
    "xdm:sourceSchema": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/fbc52b243d04b5d4f41eaa72a8ba58be",
    "xdm:sourceVersion": 1,
    "xdm:sourceProperty": "/personalEmail/address",
    "xdm:namespace": "Email",
    "xdm:property": "xdm:code",
    "xdm:isPrimary": false
   }'

Svar

Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 201 (Skapad) och information om den nyskapade beskrivningen, inklusive @id. @id är ett skrivskyddat fält som tilldelats av Schema Registry och används för att referera till beskrivningen i API:t.

{
 "@type": "xdm:descriptorIdentity",
 "xdm:sourceSchema": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/fbc52b243d04b5d4f41eaa72a8ba58be",
 "xdm:sourceVersion": 1,
 "xdm:sourceProperty": "/personalEmail/address",
 "xdm:namespace": "Email",
 "xdm:property": "xdm:code",
 "xdm:isPrimary": false,
 "meta:containerId": "tenant",
 "@id": "f3a1dfa38a4871cf4442a33074c1f9406a593407"
}

Uppdatera en beskrivning put

Du kan uppdatera en beskrivning genom att ta med dess @id i sökvägen för en PUT-begäran.

API-format

PUT /tenant/descriptors/{DESCRIPTOR_ID}
Parameter
Beskrivning
{DESCRIPTOR_ID}
@id för beskrivningen som du vill uppdatera.

Begäran

Denna begäran skriver i princip om beskrivningen, så begärandetexten måste innehålla alla fält som krävs för att definiera en beskrivning av den typen. Med andra ord är nyttolasten som ska uppdatera (PUT) en beskrivning densamma som nyttolasten för att skapa (POST) en beskrivning av samma typ.

IMPORTANT
Precis som när du skapar beskrivningar med hjälp av POST-begäranden, kräver varje beskrivningstyp att egna specifika fält skickas i nyttolasterna för PUT-begäran. I bilagan finns en fullständig lista över beskrivningar och de fält som krävs för att definiera dem.

I följande exempel uppdateras en identitetsbeskrivning så att den refererar till en annan xdm:sourceProperty (mobile phone) och xdm:namespace ändras till Phone.

curl -X PUT \
 https://platform.adobe.io/data/foundation/schemaregistry/tenant/descriptors/f3a1dfa38a4871cf4442a33074c1f9406a593407 \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
 -d '{
    "@type": "xdm:descriptorIdentity",
    "xdm:sourceSchema": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/fbc52b243d04b5d4f41eaa72a8ba58be",
    "xdm:sourceVersion": 1,
    "xdm:sourceProperty": "/mobilePhone/number",
    "xdm:namespace": "Phone",
    "xdm:property": "xdm:code",
    "xdm:isPrimary": false
   }'

Svar

Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 201 (Skapad) och @id för den uppdaterade beskrivningen (som ska matcha @id som skickades i begäran).

{
  "@id": "f3a1dfa38a4871cf4442a33074c1f9406a593407"
}

Om du utför en sökbegäran (GET) för att visa beskrivningen visas att fälten nu har uppdaterats för att återspegla de ändringar som skickats i PUT-begäran.

Ta bort en beskrivning delete

Ibland kan du behöva ta bort en beskrivning som du har definierat från Schema Registry. Detta görs genom att en DELETE-begäran refererar till @id för den beskrivning som du vill ta bort.

API-format

DELETE /tenant/descriptors/{DESCRIPTOR_ID}
Parameter
Beskrivning
{DESCRIPTOR_ID}
@id för beskrivningen som du vill ta bort.

Begäran

curl -X DELETE \
 https://platform.adobe.io/data/foundation/schemaregistry/tenant/descriptors/ca921946fb5281cbdb8ba5e07087486ce531a1f2 \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Svar

Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 204 (inget innehåll) och en tom brödtext.

Om du vill bekräfta att beskrivningen har tagits bort kan du utföra en uppslagsbegäran mot beskrivningen @id. Svaret returnerar HTTP-status 404 (Hittades inte) eftersom beskrivningen har tagits bort från Schema Registry.

Bilaga

Följande avsnitt innehåller ytterligare information om hur du arbetar med beskrivningar i API:t Schema Registry.

Definiera beskrivningar defining-descriptors

NOTE
Det maximala antalet beskrivningar som kan tillämpas på ett schema är 4 000.

I följande avsnitt ges en översikt över tillgängliga beskrivningstyper, inklusive de fält som krävs för att definiera en beskrivning av varje typ.

IMPORTANT
Du kan inte etikettera klientnamnområdesobjektet eftersom systemet skulle tillämpa den etiketten på alla anpassade fält i den sandlådan. I stället måste du ange den lövnod under det objektet som du vill etikettera.

Identitetsbeskrivare

En identitetsbeskrivare signalerar att sourceProperty för sourceSchema är ett Identity-fält enligt beskrivningen i Adobe Experience Platform Identity Service.

{
 "@type": "xdm:descriptorIdentity",
 "xdm:sourceSchema":
  "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/fbc52b243d04b5d4f41eaa72a8ba58be",
 "xdm:sourceVersion": 1,
 "xdm:sourceProperty": "/personalEmail/address",
 "xdm:namespace": "Email",
 "xdm:property": "xdm:code",
 "xdm:isPrimary": false
}
Egenskap
Beskrivning
@type
Den typ av beskrivning som definieras. För en identitetsbeskrivning måste det här värdet anges till xdm:descriptorIdentity.
xdm:sourceSchema
URI $id för schemat där beskrivningen definieras.
xdm:sourceVersion
Huvudversionen av källschemat.
xdm:sourceProperty
Sökvägen till den specifika egenskap som ska vara identiteten. Sökvägen ska börja med ett "/" och inte sluta med ett. Ta inte med "egenskaper" i sökvägen (använd till exempel "/personalEmail/address" istället för "/properties/personalEmail/properties/address")
xdm:namespace
Värdet id eller code för identitetsnamnområdet. En lista med namnutrymmen kan hittas med Identity Service API.
xdm:property
Antingen xdm:id eller xdm:code, beroende på vilken xdm:namespace som används.
xdm:isPrimary
Ett booleskt värde (tillval). När värdet är true anges fältet som primär identitet. Scheman får endast innehålla en primär identitet.

Egen namnbeskrivning friendly-name

Med egna namnbeskrivningar kan en användare ändra värdena title, description och meta:enum för huvudbibliotekets schemafält. Detta är särskilt användbart när du arbetar med"eVars" och andra"generiska" fält som du vill märka som innehåller information som är specifik för din organisation. Gränssnittet kan använda dessa för att visa ett mer användarvänligt namn eller för att endast visa fält som har ett eget namn.

{
 "@type": "xdm:alternateDisplayInfo",
 "xdm:sourceSchema": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/274f17bc5807ff307a046bab1489fb18",
 "xdm:sourceVersion": 1,
 "xdm:sourceProperty": "/xdm:eventType",
 "xdm:title": {
  "en_us": "Event Type"
 },
 "xdm:description": {
  "en_us": "The type of experience event detected by the system."
 },
 "meta:enum": {
  "click": "Mouse Click",
  "addCart": "Add to Cart",
  "checkout": "Cart Checkout"
 },
 "xdm:excludeMetaEnum": {
  "web.formFilledOut": "Web Form Filled Out",
  "media.ping": "Media ping"
 }
}
Egenskap
Beskrivning
@type
Den typ av beskrivning som definieras. Värdet måste anges till xdm:alternateDisplayInfo för en egen namnbeskrivning.
xdm:sourceSchema
URI $id för schemat där beskrivningen definieras.
xdm:sourceVersion
Huvudversionen av källschemat.
xdm:sourceProperty
Sökvägen till den specifika egenskap vars information du vill ändra. Sökvägen ska börja med ett snedstreck (/) och inte sluta med ett. Ta inte med properties i sökvägen (använd till exempel /personalEmail/address i stället för /properties/personalEmail/properties/address).
xdm:title
Den nya rubriken som du vill visa för det här fältet, skriven i Inledande versal.
xdm:description
En valfri beskrivning kan läggas till tillsammans med titeln.
meta:enum
Om fältet som anges av xdm:sourceProperty är ett strängfält kan meta:enum användas för att lägga till föreslagna värden för fältet i segmenteringsgränssnittet. Observera att meta:enum inte deklarerar en uppräkning eller tillhandahåller någon datavalidering för XDM-fältet.

Detta ska endast användas för XDM-fält som definieras av Adobe. Om källegenskapen är ett anpassat fält som definieras av din organisation bör du i stället redigera fältets meta:enum-egenskap direkt via en PATCH-begäran till fältets överordnade resurs.
meta:excludeMetaEnum
Om fältet som anges av xdm:sourceProperty är ett strängfält som har befintliga föreslagna värden i ett meta:enum-fält, kan du inkludera det här objektet i en egen namnbeskrivning för att utesluta vissa eller alla dessa värden från segmenteringen. Nyckeln och värdet för varje post måste matcha de som finns i fältets ursprungliga meta:enum för att posten ska kunna uteslutas.

Relationsbeskrivning

Relationsbeskrivare beskriver en relation mellan två olika scheman, som är aktiverade för egenskaperna som beskrivs i sourceProperty och destinationProperty. Mer information finns i självstudiekursen om hur du definierar en relation mellan två scheman.

{
 "@type": "xdm:descriptorOneToOne",
 "xdm:sourceSchema":
  "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/fbc52b243d04b5d4f41eaa72a8ba58be",
 "xdm:sourceVersion": 1,
 "xdm:sourceProperty": "/parentField/subField",
 "xdm:destinationSchema":
  "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/78bab6346b9c5102b60591e15e75d254",
 "xdm:destinationVersion": 1,
 "xdm:destinationProperty": "/parentField/subField"
}
Egenskap
Beskrivning
@type
Den typ av beskrivning som definieras. För en relationsbeskrivare måste det här värdet anges till xdm:descriptorOneToOne.
xdm:sourceSchema
URI $id för schemat där beskrivningen definieras.
xdm:sourceVersion
Huvudversionen av källschemat.
xdm:sourceProperty
Sökväg till fältet i källschemat där relationen definieras. Ska börja med ett "/" och inte sluta med ett. Ta inte med"egenskaper" i sökvägen (till exempel"/personalEmail/address" istället för"/properties/personalEmail/properties/address").
xdm:destinationSchema
URI $id för det referensschema som den här beskrivningen definierar en relation med.
xdm:destinationVersion
Huvudversionen av referensschemat.
xdm:destinationProperty
Valfri sökväg till ett målfält i referensschemat. Om den här egenskapen utelämnas härleds målfältet av alla fält som innehåller en matchande identitetsbeskrivning för referens (se nedan).

Referens för identitetsbeskrivning

Referensidentitetsbeskrivningar ger en referenskontext till den primära identiteten för ett schemafält, vilket gör att det kan refereras till av fält i andra scheman. Referensschemat måste redan ha ett primärt identitetsfält definierat innan det kan refereras till av andra scheman via den här beskrivningen.

{
 "@type": "xdm:descriptorReferenceIdentity",
 "xdm:sourceSchema": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/78bab6346b9c5102b60591e15e75d254",
 "xdm:sourceVersion": 1,
 "xdm:sourceProperty": "/parentField/subField",
 "xdm:identityNamespace": "Email"
}
Egenskap
Beskrivning
@type
Den typ av beskrivning som definieras. För en referensidentitetsbeskrivning måste det här värdet anges till xdm:descriptorReferenceIdentity.
xdm:sourceSchema
URI $id för schemat där beskrivningen definieras.
xdm:sourceVersion
Huvudversionen av källschemat.
xdm:sourceProperty
Sökväg till fältet i källschemat som ska användas för att referera till referensschemat. Ska börja med ett "/" och inte sluta med ett. Ta inte med "egenskaper" i sökvägen (till exempel /personalEmail/address i stället för /properties/personalEmail/properties/address).
xdm:identityNamespace
Identitetsnamnområdeskoden för egenskapen source.

Borttagen fältbeskrivning

Du kan ta bort ett fält i en anpassad XDM-resurs genom att lägga till ett meta:status-attribut med värdet deprecated i fältet i fråga. Om du vill ta bort fält från standard-XDM-resurser i dina scheman kan du tilldela schemat en inaktuell fältbeskrivning för att uppnå samma effekt. Med korrekt Accept header kan du sedan visa vilka standardfält som är inaktuella för ett schema när du söker efter det i API:t.

{
 "@type": "xdm:descriptorDeprecated",
 "xdm:sourceSchema": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/c65ddf08cf2d4a2fe94bd06113bf4bc4c855e12a936410d5",
 "xdm:sourceVersion": 1,
 "xdm:sourceProperty": "/faxPhone"
}
Egenskap
Beskrivning
@type
Beskrivningstypen. För en deskriptor för fältborttagning måste värdet anges till xdm:descriptorDeprecated.
xdm:sourceSchema
URI $id för schemat som du tillämpar beskrivningen på.
xdm:sourceVersion
Den version av schemat som du tillämpar beskrivningen på. Ska anges till 1.
xdm:sourceProperty
Sökvägen till egenskapen i schemat som du tillämpar beskrivningen på. Om du vill tillämpa beskrivningen på flera egenskaper kan du tillhandahålla en lista med sökvägar i form av en array (till exempel ["/firstName", "/lastName"]).
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07