XDM Business Marketing List class

IMPORTANT
Den här klassen är avsedd att användas av organisationer med åtkomst till Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition. Du måste ha tillgång till Real-Time CDP B2B Edition för att den här klassen ska kunna delta i Kundprofil i realtid.

XDM Business Marketing List är en XDM-klass (Standard Experience Data Model) som fångar upp de minsta nödvändiga egenskaperna för en marknadsföringslista. Med marknadsföringslistor kan ni prioritera kunder som är mest benägna att köpa er produkt.

Strukturen för XDM Business Marketing List-klassen så som den visas i användargränssnittet

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
extSourceSystemAudit
External Source System Audit Attributes
Om marknadsföringslistan kommer från ett externt källsystem hämtar det här objektet granskningsattribut för det systemet.
marketingListKey
B2B Source
En sammansatt identifierare för marknadsföringslistentiteten.
_id
Sträng
En unik identifierare för posten. Detta är ett systemgenererat värde som är skilt från marketingListID.
isDeleted
Boolean
Anger om den här marknadsföringslistentiteten har tagits bort i Marketo Engage.

När du använder Marketo källanslutning, återspeglas alla poster som tas bort i Marketo automatiskt i kundprofilen i realtid. Poster som rör dessa profiler kan dock fortfarande finnas kvar i datasjön. Efter inställning isDeleted till truekan du använda fältet för att filtrera bort vilka poster som har tagits bort från dina källor när du frågar efter datasjön.
marketingListDescription
Sträng
En beskrivning av marknadsföringslistan.
marketingListID
Sträng
Ett unikt ID för marknadsföringslistentiteten.
marketingListName
Sträng
Namnet på marknadsföringslistan.

Se guiden på schemarelationer i Real-Time CDP B2B Edition om du vill veta hur den här klassen begreppsmässigt relaterar till de andra B2B-klasserna och hur du kan etablera dessa relationer i Adobe Experience Platform-gränssnittet.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07