Sitetool Details schemafältgrupp

Sitetool Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class. Fältgruppen innehåller en sitetool till ett schema, som samlar in information som samlats in av ett sitetool.

Fältgruppstruktur

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
dataGatheringEvent
Objekt

Anger om den här händelsen är en datainsamlingshändelse tillsammans med annan relaterad information. Innehåller följande egenskaper:

  • data: (Karta) Innehåller JSON-data som samlas in och skickas som en del av frågebatterier, enkäter eller omröstningshändelser.
  • isTrue: (Boolean) Anger om den här händelsen är en datainsamlingshändelse som frågor, undersökning eller omröstning.
  • score: (heltal) Det poängvärde som säkras av skådespelaren baserat på händelsesvar.
actor
Sträng
En person/medlem som utförde åtgärden.
actorID
Sträng
En unik identifierare för den person/medlem som utförde åtgärden.
isKeyEvent
Boolean
Anger om händelsen är en nyckelhändelse.
name
Sträng
Platsverktygets namn, till exempel chatbot, survey och så vidare.
section
Sträng
Den relevanta delen av sitetool som huvud eller sub.

Mer information om fältgruppen finns i publik XDM-databas.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07