Avancerat > Admin

Om du vill komma åt lagringskonfigurationsinställningarna väljer du Stores > Settings>Configuration ​i sidofältet_ Admin _.

Admin User Emails

Admin - e-post för användare

Mer information om hur du ändrar de här inställningarna finns i Glömt lösenord och återställ e-post.

Fält
Omfång
Beskrivning
Forgot Password Email Template
Global
Identifierar e-postmallen som används för meddelandet som skickas när en Admin-användare glömmer sitt lösenord. Standardmall: Forgot Admin Password
Forgot and Reset Email Sender
Global
Identifierar den butikskontakt som visas som avsändare av e-postmeddelandet Har du glömt lösenordet. Standardavsändare: General Contact
Andra avsändaralternativ: Sales Representative, Customer Support, Custom Email
User Notification Template
Global
Bestämmer e-postmallen som används som standard för administratörsmeddelanden. Standardmall: User Notification

Startup Page

Startsida

Mer information om hur du ändrar de här inställningarna finns i Ändra startsidan i Starthandboken.

Fält
Omfång
Beskrivning
Startup Page
Global
Bestämmer startsidan för administratören som visas när du har loggat in.

Alternativ för Startup Page

Område
Alternativ
Dashboard
Sales
Operations
Quotes Adobe Commerce B2B
Orders
Invoices
Shipments
Credit Memos
Billing Agreements
Returns Adobe Commerce
Transactions
Braintree Virtual Terminal
Catalog
Inventory
Products
Categories
Shared Catalog Adobe Commerce B2B
Customers
All Customers
Now Online
Customer Groups
Segments Adobe Commerce
Companies Adobe Commerce B2B
Marketing
Promotions
Catalog Price Rule
Cart Price Rules)
Related Products Rules Adobe Commerce
Gift Card Accounts Adobe Commerce
Private Sales Adobe Commerce
Events
Invitations
Communications
Email Templates
Newsletter Template
Newsletter Queue
Newsletter Subscribers
Email Reminders Adobe Commerce
SEO & Search
Search Terms
Search Synonyms Adobe Commerce
URL Rewrites
Site Map
User Content
All Reviews
Pending Reviews
Content
Elements
Pages
Hierarchy Adobe Commerce
Blocks
Dynamic Blocks Adobe Commerce
Widgets
Media Gallery
Design
Configuration
Themes
Schedule
Content Staging Adobe Commerce
Instrumentpanel
Reports
Marketing
Products in Cart
Search Terms
Abandoned Carts
Newsletter Problem Reports
Reviews
By Customer
By Products
Sales
Orders
Tax
Invoiced
Shipping
Refunds
Coupons
PayPal Settlement
Braintree Settlement
System Insights
Site-Wide Analysis Tool Adobe Commerce
Customers
Order Total
Order Count
New
Wish Lists
Segments
Products
Views
Bestsellers
Low Stock
Ordered
Downloads
Private Sales Adobe Commerce
Invitations
Invited Customers
Conversions
Statistics
Refresh Statistics
Business Intelligence
Advanced Reporting
BI Essentials
Customer Engagement
Dashboard
Importer Status
Automation Enrollment
Campaign Sends
SMS Sends
Cron Tasks
Log Viewer
Abandoned Carts
Stores
Settings
All Stores
Configuration
Terms and Conditions
Order Status
Inventory
Sources
Stocks
Taxes
Tax Rules
Tax Zones and Rates
Currency
Currency Rates
Currency Symbols
Attributes
Customer
Customer Address
Product
Attribute Set
Returns
Ratings
Other Settings
Reward Exchange Rates
Gift Wrapping
Gift Registry
System
Data Transfer
Import
Export
Import/Export Tax Rates
Import History
Scheduled Import/Export
Extensions
Integrations
Tools
Cache Management
Index Management
Support
Data Collector
System Report
Permissions
All Users
Locked Users
User Roles
Action Log Adobe Commerce
Report
Archive
Bulk Actions
Other Settings
Notifications
Custom Variables
Manage Encryption Key
Find Partners & Extensions

Admin Base URL

Admin - bas-URL

Mer information om hur du anger de här alternativen finns i Konfigurera bas-URL:en i Handboken för butiker och köp.

Fält
Omfång
Beskrivning
Use Custom Admin URL
Global
Avgör om en anpassad URL används för att komma åt administratören. Alternativ: Yes / No
Custom Admin URL
Global
Anger en anpassad URL för att komma åt administratören. Som standard är Admin-URL samma som bas-URL:en.
Viktigt! Admin-URL:en måste finnas i samma Commerce-installation och ha samma dokumentrot som storefront.
Use Custom Admin Path
Global
Avgör om en anpassad sökväg används för att komma åt administratören. Standardsökvägen är admin. Alternativ: Yes / No
Custom Admin Path
Global
Ändrar namnet på administratörens standardsökväg till något svårt att gissa sig till. Ange namnet på den anpassade sökvägen med gemener. Till exempel: aardvark

Security

Säkerhet

Mer information om hur du anger de här alternativen finns i Konfigurera administratörssäkerhet i handboken för administratörssystem.

Fält
Omfång
Beskrivning
Admin Account Sharing
Butiksvy
Avgör om en Admin-användare kan logga in på samma konto samtidigt från olika enheter. Alternativ:
Yes- Tillåter flera aktiva sessioner från samma administratörskonto.
No - Endast en aktiv session per administratörskonto tillåts.
Password Reset Protection Type
Butiksvy
Bestämmer vilken metod som används för att hantera begäranden om återställning av lösenord. Alternativ:
By IP and Email- Lösenordet kan återställas online när ett svar har tagits emot från meddelandet skickas till den e-postadress som är kopplad till administratörskontot.
By IP - Lösenordet kan återställas online utan ytterligare bekräftelse.
By Email- Lösenordet kan bara återställas genom att svara via e-post på meddelandet som skickas till den e-postadress som är kopplad till administratörskontot.
None - Lösenordet kan bara återställas av butiksadministratören.
Recovery Link Expiration Period (hours)
Global
Anger hur många timmar en länk för lösenordsåterställning ska vara giltig.
Max Number of Password Reset Requests
Butiksvy
Anger det maximala antalet lösenordsbegäranden som kan skickas per timme.
Min Time Between Password Reset Requests
Butiksvy
Anger det minsta antalet minuter mellan begäranden om återställning av lösenord.
Add Secret Key to URLs
Global
När det här alternativet är aktiverat läggs en hemlig nyckel till i Admin-URL:en som en försiktighetsåtgärd mot att den utnyttjas. Alternativ: Yes / No
Login Is Case Sensitive
Global
Avgör om inloggningsuppgifter som anges av en användare måste matcha de lagrade. Alternativ: Yes / No
Admin Session Lifetime (seconds)
Global
Anger längden på en Admin-session i sekunder.
Maximum Login Failures to Lockout Account
Global
Anger hur många gånger administratörsanvändare kan försöka logga in innan deras konton är låsta. Om fältet är tomt ställs ingen miniminivå in. Standardvärde: 6
Lockout Time (minutes)
Global
Anger hur många minuter ett administratörskonto är låst innan användaren kan försöka logga in igen. Standardvärde: 30
Password Lifetime (days)
Global
Anger antalet dagar innan ett administratörslösenord upphör att gälla. Om fältet är tomt ställs ingen livstid in. Standardvärde: 90
Password Change
Global
Avgör om administratörsanvändare måste ändra sina lösenord. Alternativ:
Forced- Kräver att administratörsanvändare ändrar sina lösenord efter att kontot har konfigurerats.
Recommended - Rekommenderar att administratörsanvändare ändrar sina lösenord efter att kontot har konfigurerats.

Dashboard

Instrumentpanel

Mer information om hur du anger de här alternativen finns i Admin Dashboard i Starthandboken.

Fält
Omfång
Beskrivning
Enable Charts
Global
Avgör om instrumentpanelen innehåller ett diagram som genererats från aktuella försäljningsdata. Alternativ: Yes / No

Admin Grids

Administratörsstödraster

Mer information om hur du anger de här alternativen finns i Begränsa produktvisning i kataloghanteringsguiden.

NOTE
För att förbättra prestanda för stora kataloger rekommenderar vi att du begränsar antalet produkter som visas i rutnätet.
Fält
Omfång
Beskrivning
Limit Number of Products in Grid
Global
Avgör om antalet produkter som visas i rutnätet är begränsat till värdet Records Limit. Alternativ: Yes / No
Records Limit
Global
Anger antalet produkter i produktrutnätet. Standardminimivärdet är 20000.

CAPTCHA

CAPTCHA

Mer information om hur du anger de här alternativen finns i CAPTCHA i handboken för administratörssystem.

Fält
Omfång
Beskrivning
Enable CAPTCHA in Admin
Global
Aktiverar CAPTCHA för administratörsinloggning. Alternativ: Yes / No
Font
Global
Anger vilket teckensnitt som används för att visa CAPTCHA. Om du vill lägga till ett eget teckensnitt placerar du teckensnittsfilen i samma katalog som din Commerce-instans och lägger till deklarationen i filen config.xml i app/code/Magento/Captcha/etc Standardteckensnitt: LinLibertine
Forms
Global
Bestämmer vilka formulär som CAPTCHA används i. Alternativ: Admin Login / Admin Forgot Password
Displaying Mode
Global
Avgör när CAPTCHA visas. Alternativ:
Always- CAPTCHA krävs alltid för inloggning.
After number of attempts to login - Visar fältet Number of Unsuccessful Attempts to Login. Ange antalet tillåtna inloggningsförsök. Värdet 0 (noll) liknar inställningen för visningsläge till Alltid. Det här alternativet täcker inte formulären Glömt lösenord och Skapa användare. Om CAPTCHA är aktiverat och inställt på att visas, inkluderas det alltid i formuläret.
Obs! För att spåra antalet misslyckade inloggningsförsök räknas varje försök att logga in under en e-postadress och från en IP-adress. Det maximala antalet inloggningsförsök från samma IP-adress är 1 000. Den här begränsningen gäller bara när CAPTCHA är aktiverat.
Number of Unsuccessful Attempts to Login
Global
Anger hur många gånger en person kan försöka logga in innan kontot är låst. För att spåra antalet misslyckade inloggningsförsök spåras försöken från en e-postadress från en enda IP-adress. Det maximala antalet försök från samma IP-adress är 1 000. Den här begränsningen gäller bara om CAPTCHA är aktiverat.
CAPTCHA Timeout (minutes)
Global
Anger livslängden för aktuell CAPTCHA. När CAPTCHA förfaller måste användaren läsa in sidan igen.
Number of Symbols
Global
Anger antalet symboler som används i CAPTCHA. Det högsta tillåtna värdet är 8. Du kan också ange ett intervall, till exempel 5-8.
Symbols Used in CAPTCHA
Global
Avgör vilka symboler som används i CAPTCHA. Endast bokstäver (a-z och A-Z) och siffror (0-9) tillåts. Standarduppsättningen symboler som föreslås i fältet utesluter symboler som liknar varandra, som i, l eller 1. Om du visar dessa symboler i CAPTCHA minskar risken för att en användare känner igen CAPTCHA korrekt.
Case Sensitive
Global
Avgör om tecknen som används i CAPTCHA är skiftlägeskänsliga. Alternativ: Yes / No

Admin Actions Logging

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiv funktion i Adobe Commerce (Läs mer)

Loggning av administratörsåtgärder

Mer information om hur du anger de här alternativen finns i Åtgärdsloggarkiv i handboken för administrationssystem.

Fält
Omfång
Beskrivning
Enable Actions
Global
Aktiverar loggning av åtgärder för var och en av de valda åtgärderna:
Admin My Account
Admin Permission Roles
Admin Permission Users
Admin Sign In
CMS Blocks
CMS Hierarchy
CMS Pages
Cache Management
Cart Price Rules
Catalog Attributes
Catalog Categories
Catalog Events
Catalog Price Rules
Catalog Product Tax Classes
Catalog Product Templates
Catalog Products
Catalog Ratings
Catalog Reviews
Catalog Search
Checkout Terms and Conditions
Companies
Company Credit
Manage Websites
Newsletter Subscribers
Custom Variables
Customer Groups
Customer Invitations
Customer Tax Classes
Customers
Design Configuration
Gift Card Accounts
Gift Registry Entity
Gift Registry Type
Index Management
Login as a Customer
Manage Currency Rates
Manage Customer Address Attributes
Manage Customer Attributes
Manage Design
Manage Dynamic Blocks
Manage Segments
Manage Store Views
Manage Stores {41
Negotiable Quotes
Newsletter Queue
Newsletter Templates
PayPal Settlement Reports
Reports
Reward Points Rates
Rule-Based Product Relations
Sales Archive
Sales Credit Memos
Sales Invoices
Sales Order Status
Sales Orders
Sales Shipments
Shared Catalog
Shopping Cart Management
Store Credit
System Backups
System Configuration
Tax Rates
Tax Rules
Transactional Emails
URL Rewrites
Widget
XML Sitemap

Admin Usage

Administratörsanvändning

Mer information om hur du anger de här alternativen finns i Insamling av användningsdata i Starthandboken.

Fält
Omfång
Beskrivning
Enable Admin Usage Tracking
Global
Ger Adobe tillstånd att samla in administratörsanvändningsdata för att förbättra upplevelsen av att använda Admin och relaterade produkter och tjänster. Genom att tillåta datainsamling aktiveras även Produktvägledning som är avsedd att ge interaktivt innehåll som hjälp, verktygstips, genomgångshandböcker, introduktionsinformation, funktionsmeddelanden med mera till administratören. Enskilda administratörer identifieras inte i användningsdata. Alternativ:
Yes- Tillåter datainsamling och aktiverar Produktvägledning.
No - Tillåter inte datainsamling och aktiverar inte Produktvägledning.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672