Presentkortskonton

Ett presentkortskonto skapas automatiskt för varje presentkort som köpts. Värdet på presentkortet kan sedan användas vid köpet av en produkt i din butik. Du kan också skapa presentkortskonton från administratören som en kampanj eller tjänst för kunder. Presentkortets kontonummer motsvarar presentkortets kod.

Presentkortskonton

Konfigurera presentkortskonton

Presentkortskonfigurationen fastställer standardinställningarna för alla presentkort för butiksvyn och hanterar kodpoolen. Kodpoolen är en uppsättning unika presentkortskoder i ett visst format. Koder från poolen används varje gång ett presentkortskonto skapas. Butiksadministratören måste se till att det finns tillräckligt med koder för presentkortsförsäljning. Se till att generera en kodpool innan du erbjuder presentkort för försäljning. Som standard genererar Adobe Commerce 1 000 koder. En ny kodpool genereras inte förrän det inte finns några fler koder tillgängliga i den aktuella poolen.

Steg 1: Konfigurera e-postmeddelanden

 1. Administratör sidebar, gå till Stores > Settings>Configuration.

 2. Expandera på den vänstra panelen Sales och välja Gift Cards.

 3. Expandera Expansionsväljare den Gift Card Email Settings ​och gör följande:

  • Ange Gift Card Notification Email Sender till den butiksidentitet som visas som avsändare av presentkortsmeddelanden.

  • Ange Gift Card Notification Email Template till mallen som används för meddelandet.

  E-postinställningar för presentkort {width="600" modal="regular"}

 4. Expandera Expansionsväljare den Email Sent from Gift Card Account Management ​och gör följande:

  • Ange Gift Card Email Sender till butiksidentiteten så att den visas som avsändare av presentkorten.

  • Ange Gift Card Template till den mall som du vill använda för presentkortet.

Se E-postadresser för butik för specifika konfigurationsfält och alternativ.

Steg 2: Slutför de allmänna inställningarna

 1. Expandera Expansionsväljare den Gift Card General Settings-avsnitt.

 2. Ställ in så att kunden kan lösa in värdet på kortet för kontanter Redeemable till Yes.

 3. För Lifetime (days) anger du antalet dagar innan kortet går ut.

  Om det inte finns något förfallodatum lämnar du fältet tomt.

  note note
  NOTE
  Beroende på var du befinner dig kan det vara olagligt att ett presentkort upphör att gälla. Kontrollera de lokala lagarna innan du anger en livstid för dina presentkort.
 4. Om du vill att kunderna ska kunna skriva ett meddelande som medföljer presentkortet anger du Allow Gift Message till Yes och ange antalet tecken som är tillgängliga för meddelandet för Gift Message Maximum Length.

 5. Ange Generate Gift Card Account when Orders Item is till något av följande:

  • Ordered - Presentkortskontot skapas när ordern placeras.
  • Invoiced - Presentkortskontot skapas när betalningen har tagits och ordern har fakturerats.

  Allmänna inställningar för presentkort {width="600" modal="regular"}

Steg 3: Upprätta poolen med presentkortskoder

 1. Expandera Expansionsväljare den Gift Card Account General Settings ​och gör följande:

  Allmänna inställningar för presentkortskonto {width="600" modal="regular"}

  • Om du vill anpassa koden fyller du i följande:

   • Kodlängd
   • Kodformat
   • Kodprefix
   • Kodsuffix
   • Streck var X tecken
  • Ange antalet koder som ska genereras New Pool Size.

  • Om du vill ange när du får ett meddelande om att återställa kodpoolen anger du Low Code Pool Threshold.

 2. Innan du genererar kodpoolen klickar du på Save Config.

 3. Klicka på Generate.

 4. När du är klar klickar du på Save Config.

Granska ett befintligt presentkortskonto

 1. Så här hittar du numret på presentkortskontot för en aktuell order:

  • Administratör sidebar, gå till Sales > Operations>Orders.

  • Hitta ordningen i listan och klicka på View i Action ​kolumn.

  • Bläddra nedåt till Items Ordered-avsnitt.

  Talet finns i Product ​kolumn, under Gift Card Accounts.

 2. Administratör sidebar, gå till Marketing > Promotions>Gift Card Accounts.

 3. Hitta presentkortskontot i rutnätet och öppna det i redigeringsläge.

  Presentkortskoden visas högst upp på Information -avsnitt.

  Kontoinformation för presentkort {width="600" modal="regular"}

Skapa ett presentkortskonto

 1. Administratör sidebar, gå till Marketing > Promotions>Gift Card Accounts.

 2. Klicka i det övre högra hörnet Add Gift Card Account.

 3. I Information ​avsnitt, ange Active ​till Yes och gör följande:

  • Ställ in så att kortsaldot kan lösas in vid utcheckning eller överföras till kundens butikskrediter Redeemable till Yes.

  • Välj Website där presentkortet kan användas.

  • Ange den ursprungliga Balance på presentkortet.

  • (Valfritt) Så här anger du Expiration Date för presentkortet, välj datumet i kalendern Kalenderikon .

   Om inget anges går presentkortskontot inte ut.

   Nytt konto {width="600" modal="regular"}

 4. Välj Send Gift Card och gör följande:

  • Ange Recipient Email adress.

  • Ange Recipient Name.

  • Ange Send Email from the Following Store View till butiksvyn som visas som avsändare av presentkortsmeddelandet.

  Skicka presentkortsinställningar {width="600" modal="regular"}

 5. Spara det nya kontot genom att göra något av följande:

  • Om du inte vill skicka presentkortet klickar du på Save.

  • Om du vill spara ändringarna och skicka presentkortet via e-post till mottagaren klickar du på Spara och skicka e-post.

Visa presentkortets kontohistorik

 1. Gå till Marketing > Promotions>Gift Card Accounts.

 2. Öppna presentkortet i redigeringsläge.

 3. The History av presentkortet.

  Presentkortshistorik {width="600" modal="regular"}

Kolumn
Beskrivning
ID
Ett unikt nummer av handling med presentkort.
Date
Datum för åtgärd.
Action
Avgör alla möjliga åtgärder med ett presentkort. Alternativ: Created / Updated / Sent / Used / Redeemed / Expired
Balance Change
Visar det belopp med vilket presentkortets saldo har ändrats.
Balance
Anger tillgängligt saldo.
More Information
Visar information om vem som har ändrat saldot på presentkortet.

Ta bort ett presentkortskonto

 1. Administratör sidebar, gå till Marketing > Promotions>Gift Card Accounts.

 2. Markera presentkortskontot som ska tas bort och öppna det i redigeringsläge.

 3. Klicka på Delete.

 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka OK.

Kolumnbeskrivningar

Kolumn
Beskrivning
ID
En unik numerisk identifierare som tilldelas presentkortskontot.
Code
Koden som måste anges för att ett presentkort ska kunna användas.
Website
Anger de webbplatser där presentkortskontot är tillgängligt.
Created
Skapad den.
End
Förfallodatum för presentkort, om det är schemalagt.
Active
Anger om presentkortet är aktivt.
Status
Avgör om presentkortet löses in i kundens konto eller är tillgängligt. Alternativ: Used / Redeemed / Expired
Balance
Anger tillgängligt saldo.
recommendation-more-help
dacea746-44a9-4368-b3fb-3bcff64c6be1