Hantera administratörsanvändarkonton

När din butik installeras första gången skapas ett administratörskonto med inloggningsuppgifter som ger dig fullständig administrativ åtkomst. Det är en god vana att skapa ett annat användarkonto med fullständig administratörsåtkomst. På så sätt kan du använda ett konto för dina dagliga administrativa aktiviteter och reservera det andra som ett superadministratörskonto. Detta kan vara praktiskt om du glömmer dina vanliga inloggningsuppgifter eller om de på något sätt blir oanvändbara.

Om det finns andra i teamet eller tjänsteleverantörerna som behöver åtkomst, kan du skapa ett separat användarkonto för varje och tilldela begränsad åtkomst baserat på vad de behöver veta. Om du vill begränsa vilka webbplatser och butiker som användare kan komma åt i Admin måste du först skapa en roll med begränsat omfång och endast de resurser som behövs. Sedan kan du tilldela rollen till ett specifikt användarkonto. Administratörsanvändare som har tilldelats en begränsad roll kan endast visa och ändra data för webbplatser eller butiker som är associerade med rollen, men kan inte ändra några globala inställningar eller data.

NOTE
Adobe Commerce-handlare som har en Adobe ID och vill ha en smidig inloggning på Adobe Commerce och Adobe Business-produkter kan integrera Commerce-autentisering med Adobe IMS-autentiseringsarbetsflödet. När integreringen har aktiverats för din Commerce Store måste varje Admin-användare använda sina inloggningsuppgifter för Adobe, inte sina Commerce-autentiseringsuppgifter, för att logga in. Se Integreringsöversikt för Adobe Identity Management-tjänst (IMS).

För användare och roller som är tillfälliga kan du även ange ett förfallodatum för användarkontot.

Skapa en användare

 1. Administratör sidebar, gå till System > Permissions>All Users.

 2. Klicka på i det övre högra hörnet Add New User.

  Om du vill redigera en befintlig användare klickar du på ett användarnamn i rutnätet. Du kan ändra User Info ​och​ User Role vid behov.

 3. I Account Information ​gör du följande:

  Användarkontoinformation {width="600" modal="regular"}

  • Ange User Name för konto.

   Användarnamnet ska vara lätt att komma ihåg. Den är inte skiftlägeskänslig. Om användarnamnet till exempel är Johnkan de också logga in som john.

  • Fyll i följande information:

   • First Name
   • Last Name
   • Email address

   Varje användarkonto måste ha en unik e-postadress.

  • Ange en Password för kontot.

   note note
   NOTE
   Ett administratörslösenord måste innehålla minst sju tecken och innehålla både bokstäver och siffror. Ytterligare lösenordsalternativ finns i Konfigurera administratörssäkerhet.
  • För Password Confirmation anger du lösenordet igen för att vara säker på att det angavs korrekt.

  • Om din butik har flera språk anger du Interface Locale till det språk som ska användas för administratörsgränssnittet.

 4. Ange This Account is till Active.

 5. Klicka på kalenderikonen för att ange Expiration Date för användarkontot.

  Det är praktiskt att definiera ett förfallodatum när en användare eller roll är tillfällig. Efter förfallodatumet ändras användarkontots status till Inactive och kan uppdateras vid behov.

 6. Under Current User Identity Verification ​anger du lösenordet för ditt användarkonto.

IMPORTANT
Med Account Information-avsnittet är klart kan du spara användaren. Den nya användaren visas i​_Users_ rutnät, men användarnamnet kan inte logga in förrän en roll har tilldelats.

Tilldela en användarroll

 1. Klicka på i den vänstra panelen User Role.

  I rutnätet visas alla befintliga användarroller. En ny butik Administrators ​är den enda tillgängliga rollen.

  Administratör - lägg till ny användarroll {width="600" modal="regular"}

 2. I Assigned ​väljer du en användarroll.

  Du kan visa befintliga eller definiera ytterligare användarroller. När en roll har definierats måste du redigera användarkontot för att tilldela den nya rollen.

Verifiera eller återställa 2FA-leverantörer

 1. Öppna administratörens användarkonto.

 2. Klicka på i den vänstra panelen 2FA.

  Administratör - lägg till ny användarroll {width="600" modal="regular"}

 3. Verifiera de 2FA-lösningar som är tillgängliga för Administratör och råda alla användare att installera de lösningar de vill använda innan de loggar in.

  Endast en 2FA-lösning krävs för att logga in på Administratör.

 4. Om användaren behöver installera om 2FA-lösningen kan du återställa den aktuella 2FA-konfigurationen.

  Detta kräver att användaren upprepar installationsprocessen innan han/hon kan logga in igen. Användaren kan till exempel ha en ny smartphone och måste installera om Google Authenticator. Om du vill rensa användarens nuvarande 2FA-inställningar klickar du på Reset (Provider) för varje lösning som du vill rensa. Klicka på OK för att bekräfta.

  Användaren får ett e-postmeddelande med en länk till konfigurera 2FA. Länken kan bara användas en gång. Om användaren försöker logga in flera gånger skickas en ny länk efter varje försök.

 5. Klicka på Save User.

 6. Bekräfta din identitet genom att ange ditt lösenord och klicka igen Save User.

  The Users ​rutnätet öppnas och alla användare visas.

Ta bort en administratörsanvändare

 1. Administratör sidebar, gå till System > Permissions>All Users.

 2. Leta upp användarkontot med hjälp av filter ovanför rutnätet och klicka på användarnamnet.

 3. Ange ditt lösenord för att bekräfta din identitet när du uppmanas till detta.

 4. Klicka på i det övre högra hörnet Delete User.

 5. Bekräfta åtgärden genom att klicka OK.

Glömt lösenord och återställ e-post

Konfigurationen av administratörens e-postmall avgör vilka e-postmeddelanden som skickas när användarna glömmer bort och återställer sina lösenord. Den här konfigurationen anger den butikskontakt som visas som meddelandets avsändare och hur länge länken för lösenordsåterställning är giltig.

Så här konfigurerar du e-postmallar för administratörer:

 1. Administratör sidebar, gå till Stores > Setting>Configuration.

 2. Expandera på den vänstra panelen Advanced och välja Admin.

 3. Expandera expansionskonverterare den Admin User Emails -avsnitt.

  Avancerad konfiguration - inställningar för administratörens e-postmall {width="600" modal="regular"}

 4. Ange Forgot Password Email Template till mallen som skickas när en Admin-användare glömmer sina lösenord.

 5. Ange Forgot and Reset Email Sender till den butikskontakt som visas som avsändare av meddelandet.

 6. Ange User Notification Template till e-postmallen som används som standard för administratörsmeddelanden.

 7. När du är klar klickar du på Save Config.

Låsta användare

Av säkerhetsskäl låses användarkonton som standard efter sex misslyckade försök att logga in till administratören. Alla användarkonton som är låsta visas i rutnätet Låsta användare. Ett konto kan låsas upp av andra användare med fullständig administratörsbehörighet.

Ytterligare lösenordssäkerhetsåtgärder kan implementeras i Avancerad administratör konfiguration. Se Administratörssäkerhet.

Varning på inloggningsskärmen - kontot är tillfälligt inaktiverat {width="300"}

Så här låser du upp ett administratörskonto:

 1. Administratör sidebar, gå till System > Permissions>Locked Users.

 2. Markera kryssrutan för det låsta kontot i rutnätet.

  Behörigheter - låsta användarkonton {width="600" modal="regular"}

 3. I det övre vänstra hörnet anger du Actions till Unlock.

 4. Klicka Submit för att låsa upp kontot.

recommendation-more-help
d3c62084-5181-43fb-bba6-1feb2fcc3ec1