Redigera projekt

Du kan redigera ett projekt i Adobe Workfront så ofta det behövs. Vi rekommenderar att du redigerar projekt minimalt efter att statusen har ändrats till Aktuell för att undvika förvirring genom att skicka ut meddelanden om ändringarna till hela projektteamet.

Det bästa är om du redigerar ett projekt när projektet har statusen Planering. Mer information om projektteamet finns i Översikt över projektgruppen.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront Alla
Adobe Workfront-licens

Nytt: Standard

eller

Aktuell: Planera

Konfigurationer på åtkomstnivå Redigera åtkomst till projekt
Objektbehörigheter

Hantera behörigheter för ett projekt

Mer information om projektbehörigheter finns i Dela ett projekt i Adobe Workfront.

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

Mer information om tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

Begränsningar för redigering av projekt

Det finns vissa begränsningar som kan hindra dig från att redigera projekt.

Tänk på följande när du redigerar projekt:

 • Du kan inte redigera projekt som ingår i en godkännandeprocess, förutom loggningstiden och statusändringen.

 • Du kan bara bifoga dokument eller mallar till ett projekt som har statusen Fullständigt, Dölj eller Väntar på godkännande om Workfront-administratören eller en gruppadministratör har aktiverat den här funktionen i området Projektinställningar. Mer information om hur du anger projektinställningar finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

 • Du kan bara redigera följande information i ett projekt med statusen Dead eller Complete:

  • Ändra befintliga utgifter.
  • Lägg till, ta bort eller redigera anpassade formulär.

Redigera ett projekt

Genom att redigera ett projekt kan du ändra information och inställningar för projektet samt uppgifter och problem i projektet.

Vissa inställningar som nämns i den här artikeln kan ändras från standardstatusen genom deras tillstånd i mallen som projektet skapades från.

Mer information om hur du redigerar mallar finns i Redigera projektmallar.

Mer information om hur du skapar ett projekt från en mall finns i Skapa ett projekt med en mall.

 1. Klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om tillgängligt), klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Projects.

 2. (Valfritt) Klicka på Projekt som jag är på eller Projekt jag äger i det övre högra hörnet för att visa projekt där du är ägare eller projekt där du är en del av projektteamet.

  note note
  NOTE
  Om du är gruppadministratör kan du visa och redigera gruppens projekt i gruppområdet samt i projektområdet. Mer information finns i Skapa och ändra en grupps projekt.
 3. Klicka på namnet på det projekt som du vill redigera för att öppna projektsidan.

 4. (Valfritt) Om du vill redigera begränsad information om ett projekt klickar du på Projektinformation till vänster. Om du vill redigera all information om projektet går du vidare till steg 5.

  note note
  NOTE
  Beroende på hur Workfront-administratören eller gruppadministratören ändrade din layoutmall kan det hända att fälten i området Projektinformation ordnas om eller inte visas. Mer information finns i Anpassa detaljvyn med hjälp av en layoutmall.

  Så här redigerar du information i detaljavsnittet:

  1. (Valfritt) Klicka på Komprimera alla icon i det övre högra hörnet om du vill komprimera alla områden.

  2. (Valfritt och villkorligt) När ett område är komprimerat klickar du på högerriktad pil bredvid varje område för att expandera området som du vill redigera.

  3. Mer information om hur du redigerar information på fliken Projektinformation finns i följande artiklar:

  4. (Valfritt) Om du vill bifoga ett anpassat formulär börjar du skriva namnet på ett formulär i dialogrutan Lägg till anpassat formulär och sedan markera den när den visas i listan och sedan klicka på Spara ändringar.

  5. (Valfritt) Klicka på Exportera icon om du vill exportera översikten och information om anpassade formulär till en PDF-fil, och sedan klicka på Exportera. Välj bland följande:

   • Markera alla (visas bara när det finns minst ett anpassat formulär bifogat)
   • Ökning
   • Namnet på ett eller flera anpassade formulär

   PDF-filen hämtas till datorn.

   Mer information finns i Exportera anpassade formulär och objektinformation.

  Om du vill ha information om de fält som visas i avsnittet Projektinformation fortsätter du redigera projektet i rutan Redigera projekt enligt beskrivningen nedan.

 5. Om du vill redigera all information om projektet klickar du på Mer meny bredvid namnet på projektet och klicka sedan på Redigera.

  eller

  Välj ett eller flera projekt i en lista och klicka sedan på Redigera icon högst upp i listan.

  Mer information om att redigera flera projekt samtidigt finns i avsnittet Redigera flera projekt samtidigt i den här artikeln.

  The Redigera projekt öppnas.

  note important
  IMPORTANT
  Du måste ha behörigheten Hantera för projektet för att kunna se alternativet Redigera.

  Alla projektfält är tillgängliga i rutan Redigera projekt och grupperas efter de områden som visas i den vänstra panelen.

  note note
  NOTE
  Beroende på hur Workfront-administratören eller gruppadministratören ändrade din layoutmall kan områdena i den vänstra panelen i rutan Redigera projekt eller fält som listas i dessa områden ordnas om eller inte visas. Mer information finns i Anpassa detaljvyn med hjälp av en layoutmall.
 6. (Villkorligt) Om du klickade på Mer -menyn och sedan Redigera uppdaterar du information i något av följande områden i den vänstra panelen:

  note note
  NOTE
  Beroende på hur din Workfront-administratör konfigurerar vår layoutmall för projektdelen Detaljer kan avsnitten och fälten i rutan Redigera projekt vara annorlunda i din miljö. Mer information finns i Anpassa detaljvyn med hjälp av en layoutmall.

Projektnamn project-name

 1. Börja redigera ditt projekt enligt beskrivningen ovan.

 2. Klicka Projektnamn till vänster.

 3. Uppdatera namnet på projektet.

  Du kan inte redigera projektnamnet när du redigerar flera projekt samtidigt.

Ökning overview

 1. Börja redigera ditt projekt enligt beskrivningen ovan.

 2. Klicka Ökning till vänster.

 3. Uppdatera följande information om projektet:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Beskrivning Lägg till ytterligare information om projektet.
  Status Välj status för projektet. Du kan inte markera ett projekt som slutfört innan alla aktiviteter och utgåvor har slutförts. Mer information om projektstatus finns i Öppna listan över status för systemprojekt
  Prioritet

  Det här är bara en visuell flagga som gör att du kan prioritera dina projekt.

  Beroende på vilka projektinställningar du har valt av Workfront-administratören kan prioritetsnamnen vara olika för dig. Mer information om redigeringsprioriteringar finns i Skapa och anpassa prioriteringar

  URL Ange en webblänk som relaterar till information om det här projektet.
  Villkorstyp

  Välj mellan följande villkorstyper:

  • Manuell: Projektägaren ställer in villkoret för projektet manuellt.
  • Förloppsstatus: Workfront ställer automatiskt in villkoret baserat på aktiviteternas förloppsstatus på den kritiska sökvägen. Mer information om förloppsstatus finns i Översikt över status för åtgärdsförlopp.

  Din Workfront-administratör eller en gruppadministratör väljer standardinställningen för hur projektets villkor beräknas för systemet eller din grupp. Mer information om hur du anger standardinställningar för projekt finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

  Villkor

  (Visas endast när du har valt Manuell för Villkorstyp): Välj ett villkor för att ange hur projektet ska gå.

  Mer information om hur projektvillkor kan ställas in automatiskt eller manuellt finns i Översikt över projektvillkor och villkorstyp

  Schemaläge

  Ange om projektet är schemalagt från startdatumet eller från slutförandedatumet. Det här valet avgör planerade datum för aktiviteterna i projektet.

  • Startdatum: Den första aktiviteten i projektet har som standard samma planerade startdatum som projektet. Information om schemalagt startdatum för aktiviteten finns i Översikt över aktivitetens planerade startdatum. Projektets tidslinje beräknas från Startdatum och Slutförandedatum för projektet beräknas av systemet utifrån varaktigheten för alla uppgifter.
  • Slutförandedatum: Den sista aktiviteten i projektet har samma Planerat slutförandedatum som projektet. Projektets tidslinje beräknas från Slutförandedatum och Startdatum för projektet beräknas av systemet, genom att tidsperioden för alla uppgifter subtraheras från Slutförandedatum för projektet.

  Din Workfront-administratör eller en gruppadministratör väljer standardinställningen för schemaläge för datorn eller gruppen. Mer information om hur du anger standardinställningar för projekt finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

  Planerat startdatum och starttid

  Ange datumet när du väljer Schemalägg från startdatum.

  Detta är ett skrivskyddat fält när du väljer Schemalägg från slutförandedatum.

  Planerat slutförandedatum och tid

  Ange datumet när du väljer Schemalägg från slutförandedatum.

  Detta är ett skrivskyddat fält när du väljer Schemalägg från startdatum.

  Portfolio Ange Portfolio som projektet tillhör. Du måste skapa en Portfolio innan den visas i listrutan. Endast aktiva portföljer kan associeras med ett projekt. Mer information om hur du skapar portföljer finns i Skapa en portfölj.
  Program

  Om du har valt ett Portfolio för projektet anger du ett program för projektet. Vissa Portfolio har kanske inga program. Du måste skapa ett program innan det visas i den här listrutan. Endast aktiva program kan associeras med ett projekt.

  Mer information om hur du skapar program finns i Skapa ett program.

  Grupp

  Ange namnet på gruppen som är associerad med projektet.

  Detta är ett obligatoriskt fält. Du kan inte ha ett projekt som inte är associerat med en grupp.

  Du kan kontrollera att du markerar rätt grupp genom att hålla markören över den och klicka på informationsikonen som visas bredvid den. Här visas ett verktygstips med information om gruppen, till exempel hierarkin för grupper ovanför och dess administratörer.

  Som standard kopplas en av följande grupper automatiskt till ett projekt när det skapas, såvida du inte anger en annan grupp:

  • När projektet skapas från området Projekt är startgruppen för den som skapat projektet associerad med projektet.

   Detta gäller också när projektet skapas från avsnittet Projekt i en portfölj eller ett program.

  • När projektet skapas från en grupps huvudsida i inställningsområdet är den gruppen kopplad till projektet.

  ANTECKNINGAR

  • Om projektet, eller dess uppgifter eller problem är kopplade till en anpassad status på gruppnivå, kan en ändring av projektgruppen göra att projektets status, uppgifter eller utgåvor ändras så att de matchar den nya gruppen.

  • Om projektet, eller dess uppgifter eller problem redan är kopplade till en godkännandeprocess på gruppnivå med anpassade statusvärden på gruppnivå, kan en ändring av gruppen skapa en konflikt mellan den föregående gruppens godkännandestatus och de som finns på systemnivån.

   Överväg att ta bort godkännandeprocesserna på gruppnivå för projektet eller dess uppgifter eller problem innan gruppen uppdateras.

   Mer information om hur du skapar godkännandeprocesser på gruppnivå finns i Godkännandeprocesser på gruppnivå.

   Mer information om hur du skapar en anpassad status på gruppnivå finns i Skapa eller redigera en gruppstatus

  Företag Ange ett företag som är associerat med projektet. Du måste skapa ett företag innan du kan associera det med ett projekt. Endast aktiva företag kan associeras med ett projekt. Mer information om hur du skapar företag finns i Skapa och redigera företag.
  Projektägare Börja skriva namnet på en användare som ska lägga till dem i projektet och markera det sedan när det visas i listan. Användaren läggs till i projektteamet och får automatiskt behörigheten Hantera för projektet. Användaren som har angetts som projektägare måste vara en Workfront-aktiv användare.
  Projektsponsorer Börja skriva namnet på en användare som ska lägga till dem i projektet och markera det sedan när det visas i listan. Användaren läggs till i projektteamet och får automatiskt behörigheten Visa i projektet. Användaren som är utsedd som projektsponsor måste vara en Workfront-aktiv användare.
  Resurshanteraren Börja skriva namnen på användarna som ska lägga till dem i projektet och markera dem sedan när de visas i listan. Användarna läggs till i projektteamet och får automatiskt behörigheten Hantera för projektet och kan tilldela resurser till aktiviteter och ärenden i projektet. Användarna behåller behörigheten Hantera för projektet även när de tas bort från fältet Resurshanteraren. Du kan ange mer än en resurshanterare.
  Originator för konverterat ärende Som standard fylls det här fältet i automatiskt med namnet på den användare som skapade problemet som projektet konverterades från. Du kan uppdatera det här namnet med vilket annat användarnamn som helst i Workfront.
  note tip
  TIP
  När du uppdaterar fälten Projektägare, Projektsponsor och Resurshanterare ska du lägga märke till avataren, användarens primära roll eller deras e-postadress för att skilja mellan användare med identiska namn.
  Användarna måste vara associerade med minst en jobbroll för att kunna visa den när du lägger till dem.
  Du måste ha inställningen Visa kontaktinformation aktiverad på din åtkomstnivå för att användare ska kunna visa användarnas e-postmeddelanden. Mer information finns i Bevilja åtkomst för användare.
 4. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra

  eller

  Klicka Spara.

Anpassad Forms custom-forms

Beroende på din åtkomstnivå och din behörighet för projektet finns följande scenarier:

 • Om du inte har behörighet att redigera anpassade formulär i projektet kan du inte redigera fälten i de kopplade anpassade formulären. Du kan bara visa fälten i de anpassade formulären som är kopplade till projektet.
 • Om du har Visa (och inte Redigera) åtkomst till ett avsnitt i ett anpassat formulär, kan du inte redigera fälten i det avsnittet.
 • Om du inte har tillgång till ett avsnitt i något av de anpassade formulär som är kopplade till projektet visas inte avsnittet i rutan Redigera projekt.

När du väljer flera projekt som ska redigeras samtidigt finns följande scenarier:

 • Om du inte har behörigheten Redigera anpassat formulär i minst ett av de markerade projekten kan du inte redigera fälten i de kopplade anpassade formulären. Du kan bara visa fälten i bifogade anpassade formulär
 • Om du har Visa (och inte Redigera) åtkomst till ett avsnitt i ett anpassat formulär, kan du inte redigera fälten i det avsnittet. Du kan bara visa fälten i det avsnittet.
 • Om du inte har tillgång till ett avsnitt i ett av de anpassade formulären som är kopplat till minst ett av projekten, visas inte avsnittet i rutan Redigera projekt.
 • Om du har obligatoriska fält i något av de anpassade formulären som är kopplade till alla projekt, och du väljer ett fält utan att redigera det, måste du ignorera ändringarna i det fältet eller lägga till information innan du kan spara de markerade projekten. Om du inte markerar ett obligatoriskt fält alls kan du spara de projekt du har markerat, även om det obligatoriska fältet är tomt.

Mer information om åtkomst till anpassade formulär finns i följande artiklar:

Så här redigerar du information i anpassade formulär när du redigerar ett projekt:

 1. Börja redigera ditt projekt enligt beskrivningen ovan.

 2. Klicka Anpassad Forms till vänster.

 3. Klicka på Lägg till anpassat formulär och välj ett formulär från listan som du vill bifoga till projektet. Som standard visas de första 40 formulären i alfabetisk ordning. Om du inte ser formuläret i listan börjar du skriva dess namn och markerar det när det visas i listan.

  note note
  NOTE
  Du måste skapa anpassade formulär innan de kan väljas i det här fältet. Endast aktiva anpassade formulär visas i listan. Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Skapa eller redigera ett anpassat formulär. Du kan lägga till upp till tio anpassade formulär i ett projekt.
 4. (Villkorligt) Om du har kopplat ett anpassat formulär till projektet redigerar du alla fält i formuläret. Du måste ange alla obligatoriska fält innan du kan spara projektet.

 5. (Valfritt) Klicka på X-ikon till höger om namnet på ett anpassat formulär som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

 6. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra

  eller

  Klicka Spara.

Ekonomi finance

Beroende på din åtkomstnivå och din behörighet för projektet finns följande scenarier:

 • Om du har behörigheten Visa åtkomst till finansiella data och Visa finansiella behörigheter för projektet kan du bara visa fälten i avsnittet Ekonomi. Du kan inte redigera fälten i det här avsnittet.
 • Om du har behörigheterna Redigera åtkomst till finansiella data och Hantera finanser för projektet kan du uppdatera fälten i det här avsnittet.

När du markerar flera projekt som ska redigeras samtidigt och i stället väljs följande scenarier:

 • Om du väljer minst ett projekt där du har behörigheten Visa ekonomi (i stället för Hantera ekonomi), kan du bara visa fälten i det här avsnittet för alla markerade projekt. Du kan inte redigera fälten i finansavsnittet satsvis.
 • Om du väljer minst ett projekt utan ekonomisk behörighet visas inte det här avsnittet alls.

Så här redigerar du fält i finanssektorn:

 1. Börja redigera ditt projekt enligt beskrivningen ovan.

 2. Klicka Ekonomi till vänster.

 3. Uppdatera följande ekonomiska information för projektet:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Valuta

  Ange valutan för projektet, om den skiljer sig från standardvalutan i systemet. Du kan inte ändra valutan för ett projekt om det redan finns ekonomisk information om projektet. Det här fältet är inte synligt om du bara har standardvalutan i systemet.

  Mer information om valuta finns i Ställ in valutakurser.

  Budget Ange en budget för projektet.
  Resultatindexmetod

  Välj Timbaserad, eller Kostnadsbaserad för att ange om värdena för EV (Earned Value) för projektet (t.ex. Cost Performance Index eller Estimated Actual Cost) ska beräknas med hjälp av timmar eller kostnader.

  Mer information om prestandaindexmetoden finns i Ange PIM (Performance Index Method).

  Din Workfront-administratör eller en gruppadministratör väljer standardinställningen för prestandaindexmetod för systemet eller gruppen. Mer information om hur du anger standardinställningar för projekt finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

  Uppskattning vid slutförande

  Ange hur Workfront ska beräkna uppskattningen vid slutförande.

  Välj bland följande alternativ:

  • Beräkna på projektnivå
  • Samla in uppgifter/underuppgifter

  Mer information om hur Beräkningen vid slutförande beräknas finns i Beräkna uppskattning vid slutförande.

  Din Workfront- eller gruppadministratör väljer standardinställningen Beräkning vid slutförande för ditt system eller din grupp. Mer information om hur du anger standardinställningar för projekt finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

  Planerad förmån

  Uppskatta den planerade fördelen med projektet. Detta används i affärsscenariot för projektet och i Portfolio Optimizer. Mer information om en planerad förmån för ett projekt finns i Översikt över projektplanerad förmån. Den planerade fördelen med ett projekt beaktas när ett projekts nettovärde beräknas.

  Mer information finns i Hantera projekt i Portfolio Optimizer .

  Faktisk förmån Uppskatta projektets faktiska nytta. Detta är ett valutabelopp som representerar den förmån som ditt företag eller din avdelning skulle få när projektet är klart.
  Fast kostnad Ange fast kostnad för projektet. Detta skiljer sig från arbetskostnaden som kommer från timmarna i projektet och kostnaden som kommer från kostnaderna för projektet. Den fasta kostnaden för ett projekt tas med i beräkningen av ett projekts nettovärde och ingår i den budgeterade kostnaden.
  Fast intäkt Ange fasta intäkter för projektet.
 4. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra.

  eller

  Klicka Spara.

Projektinställningar project-settings

 1. Börja redigera ditt projekt enligt beskrivningen ovan.

 2. Klicka Projektinställningar till vänster.

 3. Uppdatera följande information:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-0 layout-auto html-authored no-header
  Sökväg för milstolpe

  Välj en milstolpe-sökväg för projektet. Endast aktiva milstolpesökvägar visas i listan.

  Mer information om milstolpbanor finns i Skapa en milstolpe-bana.

  Slutförandeläge

  Styr hur projektet markeras som fullständigt. Välj bland följande alternativ:

  • Automatisk: Projektet är markerat som slutfört när alla uppgifter och ärenden är slutförda.

   Projektets status ändras automatiskt till Slutför endast när projektstatusen är Aktuell när aktiviteterna har slutförts.

  • Manuell: Du måste manuellt välja statusen Slutför för projektet när alla uppgifter och ärenden är slutförda.

  Läge för slutförande av sammanfattning

  Styr hur de överordnade uppgifterna markeras som Slutfört. Välj bland följande alternativ:

  • Automatisk: De överordnade aktiviteterna är markerade som Slutförd och de uppdaterar automatiskt procentandelen slutförd, allt eftersom de underordnade aktiviteterna slutförs och procentandelen slutförd för de underordnade uppdateras.
  • Manuell: Du måste uppdatera procentandelen slutförd och statusen för de överordnade uppgifterna manuellt, oberoende av vilka ändringar som görs för de underordnade uppgifterna. Detta gör att du kan markera en överordnad uppgift som har slutförts även när underuppgifterna är ofullständiga.
  Uppdateringstyp

  Styr när ändringarna som du gör på projekttidslinjen sparas i projektet eller de överordnade aktiviteterna. Följande ändringar av projektet utlöser till exempel en uppdatering av tidslinjen i projektet:

  • Uppdatera datum för uppgifter

  • Ändra föregående relationer för uppgifter

  • Ändra överordnade och underordnade relationer genom att lägga till eller ta bort tilldelningar förutom att ändra uppgiftens begränsning eller varaktighet.

   När uppgifterna uppdateras uppdateras deras överordnade objekt (överordnade uppgifter eller projektet) vid den tidpunkt som anges av uppdateringstypen.

   Uppdatera sidan om de överordnade objekten inte uppdateras omedelbart efter ändringen när du väljer Uppdatera endast automatiskt och vid ändring eller Ändra endast

   Välj bland följande alternativ:

   - Automatiskt och vid ändring (Standardinställning): Projektets tidslinje uppdateras varje gång en ändring inträffar i projektet eller i ett annat projekt som projektet är beroende av (Vid ändring). Projektets tidslinje uppdateras också varje natt (automatiskt).

   Detta är den rekommenderade inställningen för det här fältet eftersom det ser till att projektet alltid är uppdaterat.

   När du utför en åtgärd för en uppgift eller ett projekt som utlöser en omberäkning av tidslinjen, visas alla tillgängliga datum omedelbart så att du kan fortsätta arbeta. I projekt med mer än 100 uppgifter visas datum som kräver längre omberäkningar som ett frågetecken (mellan 1 och 5 sekunder, eller upp till en minut för stora projekt). Detta anger att omberäkningen ännu inte är klar och att datumen kan ändras.

   - Ändra endast: Projektets tidslinje uppdateras varje gång en ändring inträffar i projektet eller i ett annat projekt som projektet är beroende av. Du kanske vill välja det här alternativet om ändringarna sällan inträffar i projektet eller i andra projekt som tidslinjen är beroende av.

   - Endast automatiskt: Projektets tidslinje uppdateras varje natt. Tidslinjen uppdateras inte omedelbart efter att ändringar har gjorts.

   Du kan välja det här alternativet om det sker många ändringar varje dag i projektet eller i andra projekt som tidslinjen är beroende av. Tänk dock på att du valde den här inställningen eftersom projektet inte uppdateras samtidigt som ändringarna görs.

   - Endast manuellt: Projektets tidslinje uppdateras bara när du väljer alternativet Beräkna om tidslinje. Mer information om hur du manuellt beräknar om projekttidslinjen finns i Beräkna om projekttidslinjer.

   Du kan välja det här alternativet om du gör många ändringar i projektet samtidigt och du vill att tidslinjen ska räknas om efter att alla ändringar har gjorts (i stället för efter varje enskild ändring).

  Schema

  Välj ett schema för ditt projekt. Det ska vara samma schema som tilldelats de flesta personer som arbetar med projektet. Du måste skapa ett schema innan du kan tilldela det till ett projekt eller en användare. Om du inte har skapat anpassade scheman i ditt system väljs standardschemat.

  Mer information om hur du skapar scheman finns i Skapa ett schema.

  Användningstid av

  Avgör om tidpunkten för den primära tilldelades för en uppgift justerar planerade aktivitetsdatum i projektet.

  Din Workfront-administratör eller en gruppadministratör väljer standardinställningen för den här inställningen för ditt system eller din grupp. Mer information om hur du anger standardinställningar för projekt finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

  Välj bland följande alternativ:
  - Överväg användarens ledig tid i aktivitetsvaraktigheter: När du väljer det här alternativet justeras de planerade datumen för uppgifterna enligt tiden för den primära tilldelaren för uppgiften, om tiden för inaktivitet inträffar under aktivitetens varaktighet.

  Om en aktivitet med villkoret Så snart som möjligt är schemalagd att starta den 1 juni och slutföras den 3 juni, och den primära tilldelaren har 2 juni markerat som Tid off, när detta val är aktiverat, är de planerade aktivitetsdatumen 1-4 juni. Beroende på uppgiftsbegränsningen finns följande scenarier:

  • För uppgiftsbegränsningar som gäller planering från ett startdatum (så snart som möjligt, tidigaste tillgängliga tid, Start tidigast, inte senare än, Måste börja på) ändras inte det planerade startdatumet, men det planerade slutförandedatumet ändras inte.
  • För aktivitetsbegränsningar som gäller planering från ett slutförandedatum (så sent som möjligt, senaste tillgängliga tid, Slutför inte tidigare än, Slutför inte senare än, Måste avslutas den) ändras inte det planerade slutförandedatumet, men det planerade startdatumet ändras inte.
  • För uppgifter med en begränsning på fasta datum ändras varken det planerade startdatumet eller slutförandedatumet.

  Aktivitetens varaktighet ändras inte när du väljer den här inställningen. Endast planerade datum ändras beroende på aktivitetsbegränsning. Mer information om aktivitetsbegränsning finns i Översikt över uppgiftsbegränsning.

  - Ignorera användartid för aktivitetsvaraktighet: När du väljer det här alternativet förblir de planerade datumen för aktiviteterna i projektet som de ursprungligen var planerade, även om aktivitetens primära uppdragsgivare har en ledig tid under aktivitetens varaktighet.

  Tänk på följande när du väljer alternativ för den här inställningen:

  • Standardalternativet för den här inställningen för ett nytt projekt är samma som projektinställningen på systemnivå.

   Mer information om projektinställningarna på systemnivå finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

  • När du kopplar en mall till ett befintligt projekt uppdateras inställningen för projektet så att den matchar mallen.

  • Workfront avgör vilka planerade aktivitetsdatum som ska justeras enligt aktivitetsbegränsningsvärdet för uppgiften. Beroende på vad det är kan antingen planerad start eller planerad slutförandetid, eller både och, påverkas, eller till och med förbli desamma. Om en aktivitet till exempel har en begränsning med fasta datum, justeras inte datumen när den primära tilldelade har en ledig tid, även om Överväg användarens ledig tid i aktivitetsvaraktigheter är markerat.

  Resursutjämningsläge

  Välj bland följande alternativ:

  - Manuell: du måste justera resurserna manuellt (det här är standardinställningen)

  - Automatisk: Workfront nivåer av dina resurser.

  Mer information om resursnivåer finns i Nivåresurser i Gantt-schemat.

  risk

  Definiera risknivån för ditt projekt. Risken är bara en indikator på hur riskfylld ett projekt kan vara. Du kan prioritera genomförandet av dina projekt baserat på risknivån.

  Välj bland följande risknivåer:

  - Mycket låg

  - Låg

  - Medel

  - Hög

  - Mycket hög

  De risknivåer du anger här kan inte anpassas.

  Dessa är inte relaterade till de potentiella risker som kan uppstå under ett projekts livslängd och som du bör registrera på fliken Risker i projektet eller i affärsfallet. Information om potentiella projektrisker finns i Redigera och skapa risktyper.

  Resursgrupper

  Ange de resurspooler som är associerade med projektet. Resurspooler är samlingar med användare som behövs samtidigt för att slutföra ett projekt och som möjliggör projektbudgetering i resursplaneraren. Mer information om resurspooler finns i Översikt över resurspooler.

  När du redigerar flera projekt samtidigt visas endast de resurspooler som är gemensamma för alla markerade projekt i det här fältet. Om de valda projekten inte har några delade resurspooler kommer det här fältet att vara tomt. Resurspoolerna som du anger här skriver över projektets enskilda resurspooler.

  Tillåt faktureringstariffer på företagsnivå att åsidosätta faktureringstariffer på projektnivå Välj det här alternativet om du vill tillåta faktureringstariffer på företagsnivå att åsidosätta tidigare rollfrekvenser för jobb, såvida inte dessa priser markeras som fakturerade. Om du aktiverar det här alternativet åsidosätts tidigare rollfrekvenser för jobb såvida de inte markerats som fakturerade.
  Mer information finns i Åsidosätt faktureringstariffer på projektnivå med faktureringstariffer på företagsnivå.
  Kräv tid för godkännande av det här projektet

  Välj det här alternativet om du vill att projektägaren ska godkänna den tid som är inloggad i projektet. Om du använder Faktureringsposter och väljer det här alternativet visas endast de godkända timmarna i projektet som tillgängliga fakturerbara timmar för Faktureringsposterna. Godkännandetiden för projektet är oberoende av godkännande av tidrapporter.

  Mer information om hur du behöver tid för att godkänna ett projekt finns i Kräv tid för godkännande av ett projekt.

  Timtyper för filter och Timtyper

  Välj bland följande alternativ:

  • Välj Nej för att göra alla projektspecifika timtyper tillgängliga i projektet. (Det här är standardvalet)

   eller

  • Välj Ja om du bara vill göra en delmängd av de projektspecifika timtyperna tillgängliga i projektet, väljer du de timtyper du vill göra tillgängliga i Timtyper fält.

   TIPS

   The Timtyper fältet går inte att redigera när du markerar Nej.

   Om du väljer det här alternativet blir endast de timtyper som du väljer tillgängliga när du loggar timmar i projektet (eller om uppgifter och problem i projektet). Du måste välja minst en timtyp. Om du väljer det här alternativet och inte väljer någon timtyp, blir alla timtyper tillgängliga i projektet.

  Samma timtypval måste göras på den enskilda användarnivån för att användaren ska kunna se dessa timtypalternativ i projektet. Mer information om hur du definierar timtyper på användarnivå finns i Loggtid.

  Påminnelsemeddelande Välj det påminnelsemeddelande som ska associeras med projektet. Du måste konfigurera påminnelsemeddelanden för att projekt för det här fältet ska visas när du redigerar ett projekt. Mer information om hur du konfigurerar påminnelsemeddelanden finns i Ställ in påminnelsemeddelanden .
  Godkännandeprocess

  Välj den godkännandeprocess som du vill associera med projektet. Workfront-administratören måste definiera godkännandeprocesser på systemnivå innan du kan koppla dem till projekt. En användare med administrativ åtkomst till godkännandeprocesser kan också skapa gruppspecifika godkännandeprocesser. Mer information om hur du skapar godkännandeprocesser finns i Skapa en godkännandeprocess för arbetsobjekt.

  Tänk på följande när du lägger till godkännandeprocesser:

  • Endast aktiva godkännandeprocesser visas i listan.

  • Systemomfattande och gruppspecifika godkännandeprocesser visas i listan. En godkännandeprocess som är associerad med en annan grupp än den som projektet har visas inte i listan.

   Om gruppen som är kopplad till projektet ändras blir den gruppspecifika godkännandeprocessen en godkännandeprocess för enstaka användning. Mer information om hur ändringar i projektgruppen eller i godkännandeprocessen påverkar godkännandeinställningarna finns i Hur ändringar i gruppering och godkännandeprocess påverkar tilldelade godkännandeprocesser.

   Vid gruppredigeringsprojekt finns följande scenarier:

   • När du väljer projekt från samma grupp visas både godkännandeprocesser på system- och gruppnivå i det här fältet.

   • När du väljer projekt från olika grupper visas endast godkännandeprocesser på systemnivå i det här fältet.

   • När något av projekten har en enda godkännandeprocess, ersätts den av den process på system- eller gruppnivå som du väljer.

 4. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra.

  eller

  Klicka Spara.

Uppgiftsinställningar task-settings

Du kan definiera standardvärden som ska kopplas till alla nya uppgifter när du lägger till dem i projektet.

Mer information om hur dessa inställningar påverkar skapandet av nya uppgifter finns i avsnittet Som standard för uppgifter när du lägger till uppgifter i ett projekt i artikeln Skapa uppgiftsöversikt.

 1. Börja redigera ditt projekt enligt beskrivningen ovan.

 2. Klicka Uppgiftsinställningar till vänster.

 3. I Standardprocess för godkännande av uppgift markerar du den process för godkännande av uppgift som du vill koppla till alla nya uppgifter när du lägger till dem i projektet.

  Workfront-administratören (eller en användare med administrativ åtkomst till godkännandeprocesser) måste skapa en process på system- eller gruppnivå för en åtgärd innan du kan associera den med ett projekt. Endast aktiva godkännandeprocesser visas i listan. Mer information om hur du skapar godkännandeprocesser finns i Skapa en godkännandeprocess för arbetsobjekt. Mer information om hur ändringar i projektgruppen eller ändringar i godkännandeprocessen påverkar godkännandeinställningarna finns i Hur ändringar i gruppering och godkännandeprocess påverkar tilldelade godkännandeprocesser.

  Vid gruppredigeringsprojekt finns följande scenarier:

  • När du väljer flera projekt från samma grupp visas både systemnivå och gruppspecifik process för godkännande av uppgifter i det här fältet.
  • När du väljer flera projekt från olika grupper visas endast åtgärdsgodkännandeprocesser på systemnivå i det här fältet.
 4. I Anpassad Forms för aktivitetsstandard markerar du det eller de anpassade formulär som du vill koppla till alla nya uppgifter när du lägger till dem i projektet. Du måste skapa anpassade formulär innan de kan väljas i det här fältet. Endast aktiva anpassade formulär visas i listan. Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Skapa eller redigera ett anpassat formulär. Du kan associera upp till tio anpassade formulär med en uppgift.

 5. (Valfritt) Välj Använd Arbetsinsats för att automatiskt beräkna aktivitetsplanerade timmar om du vill aktivera hantering av uppgiftsinsats genom att använda Arbetsinsats i stället för Planerade timmar.

 6. (Villkorligt och valfritt) Om du valde Använd arbetsinsats för att automatiskt beräkna planerade timmar för en uppgift klickar du på listrutan för varje nivå av arbetsinsats och väljer en procentsats för varje nivå. Följande procentvärden är standardvärden:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
  Storlek Procent
  Liten 25 %
  Medel 50 %
  Stor 75 %
  note tip
  TIP
  När projektets uppdateringstyp är inställd på Automatisk och du väljer den här inställningen, uppdateras aktivitetens planerade timmar enligt procentvärdet för aktivitetens varaktighet och arbetsinsats, om de är inställda på noll. Mer information om hur du använder Arbetsinsats för att planera arbete för en uppgift finns i Översikt över arbetsinsats.
 7. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra.

  eller

  Klicka Spara.

Ärendeinställningar issue-settings

 1. Börja redigera ditt projekt enligt beskrivningen ovan.

 2. Klicka Ärendeinställningar till vänster.

 3. (Valfritt) Avmarkera Tillåt användare att lägga till interna utgåvor alternativ. Det är markerat som standard.

  När du avmarkerar det här alternativet kan användare inte lägga till fel i projektet eller uppgifterna i avsnittet Problem.

  note tip
  TIP
  Avmarkera det här alternativet om du vill tvinga användare att fylla i de nya fälten eller de anpassade formulär som är kopplade till nya problem. Genom att låta användare ange interna problem kan de kringgå fälten Nytt problem och anpassade formulär när de skapar problem. Mer information om hur du anger fält och anpassade formulär för nya problem finns i Skapa en begärandekö.

  När du avmarkerar det här alternativet kan användare med behörighet att lägga till problem i projektet eller uppgifterna göra det på följande sätt:

  • Klicka på Nytt problem högst upp i listan med problem i avsnittet Problem i projektet eller i aktiviteterna.
  • När projektet har konfigurerats som en begärandekö kan de ange en ny begäran i området Begäranden.
  note note
  NOTE
  När du redigerar flera projekt samtidigt aktiveras den här inställningen om minst ett projekt har det aktiverat och det inaktiveras om det är inaktiverat för alla markerade projekt.
 4. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra.

  eller

  Klicka Spara.

Åtkomst access

 1. Börja redigera ditt projekt enligt beskrivningen ovan.

 2. Klicka Åtkomst till vänster.

 3. Ange följande Åtkomst Information om projektet:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header
  När någon tilldelas till en uppgift Välj från Visa, Contribute, eller Hantera behörighet till en uppgift. Användaren som tilldelats en uppgift får automatiskt den här åtkomsten till uppgiften.
  Ge även åtkomst till projektet Välj från Visa, Contribute, eller Hantera tillgång till projektet. Användaren som tilldelats en uppgift får automatiskt tillgång till projektet.
  När någon har tilldelats ett problem Välj från Visa, Contribute, eller Hantera tillgång till en utgåva. Användaren som tilldelats en utgåva får automatiskt den här åtkomsten till utgåvan. Mer information finns i Dela ett ärende.
  Ge även åtkomst till projektet Välj från Visa, Contribute, eller Hantera tillgång till projektet. Användaren som tilldelats en utgåva får automatiskt även den här åtkomsten till projektet.
  När någon skickar en begäran: Ge dem åtkomst Välj från Visa, Contribute, eller Hantera behörighet till begäran. När projektet också är en begärandekö och en användare skickar en begäran till projektet, får de åtkomst till den begäran de skickade. Mer information om hur du konfigurerar ett projekt som en frågekö finns i Skapa en begärandekö.
  Personer från samma företag ärver samma behörigheter för alla begäranden. Markera det här fältet om du vill att personer från samma företag ska ha samma åtkomst till alla förfrågningar i projektet, oavsett om de har skickat dem eller inte.
  När någon får åtkomst till det här projektet: Ange standardåtkomst för ...

  Välj de åtkomstalternativ som du vill att användarna ska ha i projektet, om projektet delas med dem. Välj de specifika alternativen för deras åtkomst om de är angivna som Tittare, Medarbetare, eller Chefer när du delar projektet med dem.

  The Ta bort i Hantera behörighetsnivån avgör om användare kan ta bort själva projektet. Användare med Hantera åtkomst till projektet kan ta bort aktiviteter och problem i projektet oavsett om det här alternativet är markerat eller inte, om de har Hantera behörigheter för uppgifter och problem.

 4. Klicka Spara.

Länkade mappar

Med funktionen för länkade mappar skapas automatiskt mappar i Adobe Experience Manager Assets och mapparna kopplas till Workfront.

Det här avsnittet visas bara om följande gäller:

 • Din organisation har migrerats till Adobe Admin Console
 • Din organisation har aktiverat och konfigurerat en integrering med Adobe Experience Manager
 • Mallen som används för att skapa projektet har aktiverat och konfigurerat länkade mappar.

Instruktioner om hur du redigerar länkade mappar finns i Redigera värden i ett projekt i artikeln Använda arbetsflöden i Experience Manager Assets-integrering.

NOTE
Eftersom länkade mappar skapas när projektet skapas är det ineffektivt att redigera arbetsflödet för länkade mappar i ett befintligt projekt. Redigera dessa värden när du skapar en projektfunktion som förväntat.

Redigera ett projekt i projekthuvudet (begränsat)

Du kan redigera en begränsad mängd information i projekthuvudet.

Systemadministratören eller gruppadministratören kan anpassa fälten som visas i projekthuvudet.

Följande fält inkluderas som standard i projekthuvudet.

 • Projektnamn

 • Procent färdigt

 • Projektägare

 • Planerat slutförandedatum och tid

  note note
  NOTE
  Du kan bara redigera det här fältet när projektet har schemalagts från Slutförandedatum. När projektet är schemalagt från startdatum beräknar Workfront det planerade slutförandedatumet och den planerade tidpunkten baserat på aktiviteternas varaktighet.
 • Villkor

  note note
  NOTE
  Du kan bara redigera det här fältet när projektets villkorstyp är Manuell. När villkorstypen är inställd på Förloppsstatus beräknas villkoret i Workfront baserat på förloppet för uppgifterna. Mer information finns i Översikt över projektvillkor och villkorstyp.
 • Status

 • Fatta godkännandebeslut om du har angett som godkännare i en aktuell godkännandeprocess

Redigera flera projekt samtidigt

Du kan redigera flera projekt samtidigt och uppdatera information för alla markerade projekt samtidigt.

Tänk på följande när du redigerar flera projekt samtidigt:

 • Informationen som du ändrar i alla markerade projekt skriver över befintlig information om enskilda projekt, förutom i fältet Resurshanterare.

  Om du lägger till en ny resurshanterare när du redigerar flera projekt samtidigt läggs den hanteraren till i alla markerade projekt. Om andra resurshanterare är kopplade till de valda projekten finns de kvar i projekten förutom det som lagts till via massredigering.

 • När du väljer projekt som har olika värden för samma fält visas indikatorn "Flera värden" i rutan Redigera projekt. Fält som är kryssrutor, alternativknappar och växlar har en "Multiple values"-indikator bredvid sig.

 • Förutom indikatorn för flera värden visas fält med flera alternativ på något av följande sätt om de valda alternativen är olika i minst ett av de markerade projekten:

  • Kryssrutefält har en rad i stället för en kryssruta för alternativet som är markerat för vissa men inte för alla markerade projekt.

  • Växla mellan fälten för olika typer visas nedtonade, med alternativet aktiverat i mitten för vissa men inte för alla markerade projekt.

  • Fält av alternativknappstyp som har vissa alternativ markerade men inte alla, visar alla alternativknappar som tomma.

 • När du uppdaterar ett alternativ i ett fält med flera alternativ (t.ex. ett fält som visas som en uppsättning med växlar eller kryssrutor) måste alla andra alternativ matcha de markerade projekten.

  note important
  IMPORTANT
  Du kan till exempel ha ett kryssrutefält med tre kryssrutor (alternativ1, alternativ 2 och alternativ 3) och alternativ 1 är avmarkerat för alla projekt, och alternativ 2 och 3 är markerade för vissa och inte markerade för andra projekt som du har valt. Om du vill markera Alternativ 1 för alla projekt måste du också matcha alternativ 2 och 3 för alla markerade projekt innan du kan spara ändringarna, så du måste antingen markera dem eller avmarkera dem så att de matchar alla markerade projekt. Om du inte ändrar något av alternativen kan du spara fältet som det är och projekten behåller sin aktuella markering för alla alternativ.
 • När du väljer flera projekt som tillhör olika grupper är statusvärdena som visas i statusfältet på systemnivå och inte gruppnivå.

Så här redigerar du flera projekt samtidigt:

 1. Klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om tillgängligt), klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Projects.

 2. Markera flera projekt i listan.

 3. Klicka på Redigera icon högst upp i listan.
  The Redigera projekt öppnas.

Beroende på hur Workfront-administratören eller gruppadministratören ändrade din layoutmall kan områdena i den vänstra panelen i rutan Redigera projekt eller fält som listas i dessa områden ordnas om eller inte visas. Mer information finns i Anpassa detaljvyn med hjälp av en layoutmall.

 1. Klicka Ökning om du vill redigera allmän information om de valda projekten. Mer information om hur du redigerar området Översikt finns i avsnittet Ökning i den här artikeln.

  note tip
  TIP
  Fält som du redigerar visas med en ljuslila bakgrund.
 2. Klicka Anpassad Forms om du vill redigera, lägga till eller ersätta anpassade formulär som är kopplade till de valda projekten.

  De anpassade formulär som är kopplade till alla valda projekt visas i Gemensamma anpassade formulär underavsnitt i Anpassad Forms område.

  note tip
  TIP
  Namnen på de formulär som är gemensamma för alla markerade projekt visas i den vänstra panelen i rutan Redigera projekt.
 3. Börja skriva namnet på ett anpassat formulär i dialogrutan Lägg till anpassat formulär fält.

  De anpassade formulär som redan är kopplade till de valda projekten visas i Bifogade formulär underavsnitt i Lägg till anpassat formulär fält.

  Ytterligare anpassade formulär som kan kopplas till projekt men inte är kopplade till något av de valda projekten visas i Forms att lägga till underavsnitt i Lägg till anpassat formulär fält.

 4. Klicka för att välja ytterligare anpassade formulär i Lägg till anpassat formulär eller Forms att lägga till underavsnitt när det visas i listan.

  När ett anpassat formulär redan är kopplat till vissa av de markerade projekten visas en indikation bredvid formulärets namn om hur många projekt som redan har formuläret bifogat, när ett formulär läggs till.

 5. (Valfritt) Klicka på x till höger om namnet på ett anpassat formulär och klicka sedan på Ta bort för att ta bort den från alla markerade projekt.

  note caution
  CAUTION
  Om du tar bort anpassade formulär försvinner all befintlig information om anpassade fält i formulären. Detta kan inte återställas.

  Mer information om hur du redigerar anpassade formulär finns i avsnittet Anpassad Forms i den här artikeln.

 6. Klicka Ekonomi om du vill redigera ekonomisk information för alla valda projekt.
  Mer information om hur du redigerar finanssektorn finns i avsnittet Ekonomi i den här artikeln.

 7. Klicka Projektinställningar om du vill redigera inställningarna för alla markerade projekt.
  Mer information om hur du redigerar området Projektinställningar finns i avsnittet Projektinställningar i den här artikeln.

 8. Klicka Uppgiftsinställningar om du vill redigera uppgiftsinställningarna för alla markerade projekt.
  Mer information om hur du redigerar området Uppgiftsinställningar finns i avsnittet Uppgiftsinställningar i den här artikeln.

 9. Klicka Ärendeinställningar om du vill redigera utgivningsinställningarna för alla valda projekt.
  Mer information om hur du redigerar området för probleminställningar finns i avsnittet Ärendeinställningar i den här artikeln.

 10. Klicka Åtkomst om du vill redigera åtkomstinställningarna för alla markerade projekt.
  Mer information om hur du redigerar åtkomstområdet finns i avsnittet Åtkomst i den här artikeln.

 11. (Valfritt) Om du vill ta bort någon information som du har lagt till i rutan Redigera projekt håller du pekaren över ett redigerat fält och klickar på knappen x ta bort ikonen längst upp till höger i fältet.

 12. (Valfritt) Klicka på Avbryt längst ned i Redigera projekt för att ta bort alla ändringar som gjorts i alla projekt.

 13. Klicka Spara.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43