Redigera projektmallar

Du kan redigera projektmallar för att återspegla ändringar i projektprocesser och inställningar. När du har uppdaterat och sparat ändringarna i en mall visas de nya ändringarna i nya projekt när projekten skapas med hjälp av mallen. De ändringar du gör i mallen återspeglas inte i det projekt som för närvarande använder den mallen.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront Alla
Adobe Workfront-licenser

Nytt: Standard

eller

Aktuell: Planera

Åtkomstnivå Redigera åtkomst till mallar
Objektbehörigheter
 • Contribute-behörigheter för en mall som du kan redigera på fliken Mallinformation

 • Hantera behörigheter för en mall för att redigera den i rutan Redigera mall

Mer information om tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

Redigera en mall edit-a-template

 1. Gå till mallen som du vill redigera.

 2. (Villkorligt) Om du vill redigera begränsad information om mallen klickar du på Mallinformation i den vänstra panelen går du till de områden som visas i den vänstra panelen för att redigera information för varje område.

 3. Om du vill redigera information i detaljavsnittet klickar du på Redigera icon väljer du sedan något av områdena nedan eller klickar på Redigera alla för att redigera information i alla områden:

  • Ökning
  • Anpassad Forms

  Namnen på tullformulär visas bara om det finns anpassade formulär kopplade till objektet.

  • Ekonomi
  note tip
  TIP
  Om du vill ha information om alla fält som visas i området Detaljer kan du fortsätta redigera alla fält med rutan Redigera mall nedan.
 4. (Villkorligt) Om du vill redigera all information om mallen klickar du på Mer meny bredvid mallens namn och klicka sedan på Redigera.

  The Redigera mall öppnas. Avsnitten i den här rutan innehåller samma fält som finns i avsnittet Mallinformation.

 5. Överväg att redigera information i följande avsnitt:

Mallnamn template-name

 1. Börja redigera mallen enligt beskrivningen ovan.

 2. I Redigera mall ruta, klicka Mallnamn.

 3. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra

  eller

  Klicka Spara.

Ökning overview-preview

 1. Börja redigera mallen enligt beskrivningen ovan.

 2. I Redigera mall ruta, klicka Ökning.

 3. Uppdatera följande fält:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Beskrivning Lägg till ytterligare information om mallen.
  Prioritet

  Det här är bara en visuell flagga som gör att du kan prioritera dina framtida projekt. Välj bland följande alternativ:

  • Ingen

  • Låg

  • Normal

  • Hög

  • Urgent

  Beroende på vilka projektinställningar du har valt av Workfront-administratören kan prioritetsnamnen vara olika för dig. Mer information om redigeringsprioriteringar finns i Skapa och anpassa prioriteringar.

  URL Ange en webblänk som relaterar till information om den här mallen.
  Villkorstyp

  Välj mellan följande villkorstyper:

  • Manuell: Projektägaren ställer in villkoret för projektet manuellt.
  • Förloppsstatus: Workfront ställer automatiskt in villkoret för det framtida projektet baserat på förloppsstatusen för uppgifter på den kritiska sökvägen. Mer information om förloppsstatus finns i Översikt över status för åtgärdsförlopp.
  Schemaläge

  Ange om projektet som använder den här mallen är schemalagt från Startdatum eller från Slutförandedatum. Det här valet bestämmer planerade datum för framtida aktiviteter i projektet med den här mallen.

  Välj bland följande:

  • Schemalägg från startdatum: Mallens startdatum är faktiskt Startdagen. När du schemalägger en mall från startdatum beräknas mallens avslutningsdag baserat på varaktigheten för alla malluppgifter i Adobe Workfront. Mallens startdag blir det planerade startdatumet för det framtida projektet.

  • Schemalägg från slutförandedatum: Mallens slutförandedatum är faktiskt Slutförandedagen. När du schemalägger en mall från Slutförandedatum beräknas mallens startdag i Workfront utifrån varaktigheten för alla malluppgifter. Mallens slutförandedag blir det planerade slutförandedatumet för det framtida projektet.

  Mer information om malluppgifternas start- och slutförandedagar finns i Översikt över start- och slutförandedagar i en mall.

  Inställningen Schemalägg från för mallar liknar inställningen för projekt. Workfront-administratören väljer standardinställningen Schemalägg från för projekten i ditt system. Mer information om hur du anger standardinställningar för projekt finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

  Portfolio

  Ange ett Portfolio för de projekt som skapas från den här mallen. Du måste skapa en Portfolio innan den visas i listrutan.

  Endast aktiva portföljer visas i listan. Mer information om hur du skapar portföljer finns i Skapa en portfölj.

  Program

  Om du har valt ett Portfolio för mallen anger du en Program för det framtida projektet. Vissa Portfolio har kanske inga program. Du måste skapa ett program innan det visas i den här listrutan. Endast aktiva program visas i listan.

  Mer information om hur du skapar program finns i Skapa ett program.

  Grupp

  I listrutan väljer du den grupp som du vill ska associeras med projekt som skapats från mallen. Det kan vara en grupp på alla nivåer.

  Du kan kontrollera att du markerar rätt grupp genom att hålla markören över den och klicka på informationsikonen som visas bredvid den. Här visas ett verktygstips med information om gruppen, till exempel hierarkin för grupper ovanför och dess administratörer.

  ANTECKNINGAR

  • När någon skapar ett projekt med en mall som inte har en grupp markerad, kopplas den öppna gruppen till projektet i området Projekt på en grupps sida.

   Detta skiljer sig från andra områden där systemet associerar en användares hemgrupp med projektet när användaren skapar projektet med en mall som inte har någon markerad grupp.

  • Om en användare väljer en mall som har en grupp markerad när ett projekt skapas, eller när en uppgift eller ett problem konverteras till ett projekt, kan användaren välja en annan grupp för projektet.

  • Det här fältet är endast tillgängligt i mallar i den nya Adobe Workfront-upplevelsen, men du kan se det i listor och rapporter både där och i Adobe Workfront Classic.

  Företag Ange det företag som du vill associera med mallen. Endast aktiva företag visas i listan.
  Mallägare

  Användaren som anges som mallägare måste vara en Workfront-aktiv användare.

  Tänk på följande när det gäller användaren som angetts som mallägare:

  • De får automatiskt behörigheten Hantera till mallen.
  • De läggs till i projektteamet och får automatiskt behörigheten Hantera för det projekt som skapas från mallen.
  • De blir projektägare när projektet skapas från den här mallen.
  • Om den användare som är utsedd som mallägare har begränsad åtkomst till mallar eller projekt från åtkomstnivån, begränsas behörigheten Hantera för mallen och för projekten. Om de till exempel bara har behörigheten Visa för mallar eller projekt på åtkomstnivån får de automatiskt behörigheterna Visa för mallen och projektet när de har angetts som mallägare.
  Mallsponsor Användaren som anges i det här fältet blir projektsponsorn när mallen läggs till i projektet. Den här användaren läggs till i projektteamet och får automatiskt visningsbehörighet för projektet. Användaren som är angiven som mallsponsor måste vara en Workfront-användare.
  Resurshanteraren De angivna användarna får automatiskt behörighet att hantera framtida projekt och kan tilldela resurser till uppgifter och ärenden i projekten. Du kan ange mer än en resurshanterare.
 4. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra.

  eller

  Klicka Spara.

Ekonomi finance-preview

 1. Börja redigera mallen enligt beskrivningen ovan.

 2. I Redigera mall ruta, klicka Ekonomi.

 3. Uppdatera följande fält:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Valuta Ange valutan för det framtida projektet, om den skiljer sig från standardvalutan i systemet. Det här fältet är inte synligt om du bara har standardvalutan i systemet.
  Mer information om valuta finns i Ställ in valutakurser.
  Budget Ange en budget för de projekt som skapas från den här mallen.
  Resultatindexmetod

  Välj hur Workfront ska beräkna EV-värden för det framtida projektet. Välj bland följande:

  • Timbaserad
  • Kostnadsbaserad

  Mer information om prestandaindexmetoden finns i Ange PIM (Performance Index Method).

  Planerad förmån

  Ange den planerade fördelen för de projekt som skapas från den här mallen. Den planerade förmånen används i projektens och Portfolio-optimerarens affärssituation.

  Mer information om en planerad förmån för ett projekt finns i Översikt över projektplanerad förmån. Den planerade fördelen med ett projekt beaktas när ett projekts nettovärde beräknas.

  Mer information om hur du använder Portfolio-optimering finns i Hantera projekt i Portfolio Optimizer

  Fast kostnad Ange fast kostnad för projekt som skapas från den här mallen. Detta skiljer sig från arbetskostnaden som kommer från timmarna i projektet och kostnaden som kommer från kostnaderna för projektet. Den fasta kostnaden för ett projekt tas med i beräkningen av ett projekts nettovärde och ingår i den budgeterade kostnaden.
  Fast intäkt Ange fasta intäkter för projekt som skapas från den här mallen.
  Kräv tid för godkännande av det här projektet Välj det här alternativet om du vill att projektägaren för det framtida projektet som skapas från den här mallen ska godkänna den tid som är inloggad på projektet. Om du använder Faktureringsposter och väljer det här alternativet visas endast de godkända timmarna i projektet som tillgängliga fakturerbara timmar för Faktureringsposterna. Godkännandetiden för projektet är oberoende av godkännande av tidrapporter. Mer information om hur du behöver tid för att godkänna ett projekt finns i Kräv tid för godkännande av ett projekt.
 4. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra.

  eller

  Klicka Spara.

Anpassad Forms custom-forms-preview

 1. Börja redigera mallen enligt beskrivningen ovan.

 2. I Redigera mall ruta, klicka Anpassad Forms.

  Namnen på de anpassade formulär som redan är kopplade till mallen visas på den vänstra panelen.

 3. Klicka inuti Lägg till anpassat formulär och välj det eller de anpassade formulär som du vill koppla till mallen. Du måste skapa anpassade formulär innan de kan väljas i det här fältet.

  Endast aktiva anpassade formulär visas i listan. Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Skapa eller redigera ett anpassat formulär.

  Du kan lägga till upp till tio anpassade formulär i en mall.

  Formulären läggs till i projektet som skapas från den här mallen.

 4. (Valfritt) Uppdatera information i något av fälten i de anpassade formulären. Informationen överförs till de projekt som ska skapas från mallen.

 5. (Valfritt) Klicka på x till höger om namnet på ett eget formulär och klicka sedan på Ta bort för att ta bort den från mallen.

 6. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra.

  eller

  Klicka Spara.

Projektinställningar project-settings

 1. Börja redigera mallen enligt beskrivningen ovan.

 2. I Redigera mall ruta, klicka Projektinställningar.

 3. Uppdatera följande fält:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Sökväg för milstolpe Välj en milstolpe för mallen. Endast aktiva milstolpesökvägar visas i listan.
  Mer information om milstolpbanor finns i Skapa en milstolpe-bana.
  Slutförandeläge

  Styr hur det framtida projektet markeras som fullständigt.
  Välj bland följande alternativ:

  • Automatisk: Projektet är markerat som slutfört när alla uppgifter och ärenden är slutförda.

  • Manuell: Du måste manuellt välja statusen Slutför för projektet när alla uppgifter och ärenden är slutförda.

  Läge för slutförande av sammanfattning

  Styr hur de överordnade aktiviteterna i det framtida projektet markeras som slutförda.
  Välj bland följande alternativ:

  • Automatisk: De överordnade aktiviteterna är markerade som Slutförd och de uppdaterar automatiskt procentandelen slutförd, allt eftersom de underordnade aktiviteterna slutförs och procentandelen slutförd för de underordnade uppdateras.

  • Manuell: Du måste uppdatera procentandelen slutförd och statusen för de överordnade uppgifterna manuellt, oberoende av vilka ändringar som görs för de underordnade uppgifterna.

  Uppdateringstyp

  Styr när de ändringar du gör i tidslinjen för det framtida projektet sparas i projektet.

  EXEMPEL

  Följande ändringar av projektet utlöser en uppdatering av tidslinjen i projektet:

  • uppdatera datum för uppgifter

  • ändra föregående relationer

  • ändra överordnade-underordnade relationer

  • lägga till eller ta bort tilldelningar förutom att ändra uppgiftens begränsning eller varaktighet.

  Välj bland följande alternativ:

  • Automatiskt och vid ändring (Standardinställning): Den framtida projekttidslinjen uppdateras varje gång en ändring inträffar i projektet eller i ett annat projekt som tidslinjen är beroende av (Vid ändring). Projektets tidslinje uppdateras också varje natt (automatiskt).
   Detta är den rekommenderade inställningen för det här fältet eftersom det ser till att projekttidslinjen alltid är uppdaterad.
   När du utför en åtgärd för en uppgift eller ett projekt som utlöser en omberäkning av tidslinjen, visas alla tillgängliga datum omedelbart så att du kan fortsätta arbeta. I projekt med mer än 100 uppgifter visas datum som kräver längre omberäkningar som ett frågetecken (mellan 1 och 5 sekunder, eller upp till en minut för stora projekt). Detta anger att omberäkningen ännu inte är klar och att datumen kan ändras.
  • Ändra endast: Projektets tidslinje uppdateras varje gång en ändring inträffar i projektet eller i ett annat projekt som tidslinjen är beroende av. Du kanske vill välja det här alternativet om ändringarna sällan inträffar i projektet eller i andra projekt som tidslinjen är beroende av.
  • Endast automatiskt: Projektets tidslinje uppdateras varje natt. Den uppdateras inte omedelbart efter ändringar.
   Du kan välja det här alternativet om det sker många ändringar varje dag i projektet eller i andra projekt som tidslinjen är beroende av. Tänk dock på att du valde den här inställningen eftersom projektet inte uppdateras samtidigt som ändringarna görs.
  • Endast manuellt: Projektets tidslinje uppdateras bara när du väljer alternativet att beräkna om tidslinjer enligt beskrivningen i Beräkna om projekttidslinjer.

  Du kan välja det här alternativet om du gör många ändringar i projektet samtidigt och du vill att tidslinjen ska räknas om efter att alla ändringar har gjorts (i stället för efter varje enskild ändring).

  Schema Välj ett schema för mallen. Det här blir schemat för projektet som skapas från den här mallen. Det ska vara samma schema som tilldelats de flesta personer som arbetar med projektet. Du måste skapa ett schema innan du kan tilldela det till en mall.
  Mer information om hur du skapar scheman finns i Skapa ett schema.
  Om du inte har skapat anpassade scheman i ditt system väljs standardschemat.
  Användningstid av

  Avgör om tidpunkten för den primära tilldelades för en uppgift justerar planerade aktivitetsdatum. När du kopplar mallen till ett befintligt projekt, och mallen har en annan inställning för det här fältet än projektet, ändras inte inställningen för projektet. Standardalternativet för den här inställningen för en ny mall är samma som projektinställningen på systemnivå.

  Mer information om projektinställningarna på systemnivå finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

  Information om hur den här inställningen påverkar aktivitetsdatum i ett projekt finns i Redigera projekt.
  Välj bland följande alternativ:

  • Överväg användarens ledig tid i aktivitetsvaraktigheter: När du väljer det här alternativet justeras de planerade datumen för de uppgifter i projektet som skapas från den här mallen enligt tiden för den primära tilldelaren av uppgiften, om tiden för detta inträffar under aktivitetens varaktighet.

  • Ignorera användartid för aktivitetsvaraktighet: När du väljer det här alternativet förblir de planerade datumen för aktiviteterna i projektet som skapas från den här mallen som de ursprungligen var planerade, även om aktivitetens primära tilldelare har en ledig tid under aktivitetens varaktighet.

  Resursutjämningsläge

  Välj bland följande alternativ:

  • Manuell: du måste manuellt jämna ut dina resurser i det projekt som skapas från den här mallen (det här är standardinställningen)

  • Automatiskt: Workfront visar resurserna i det framtida projektet.
   Mer information om resursnivåer finns i Nivåresurser i Gantt-schemat.

  risk

  Definiera risknivån för projekt som skapas med den här mallen. Risken är bara en indikator på hur riskfylld ett projekt kan vara. Du kan prioritera genomförandet av dina projekt baserat på risknivån.
  Välj bland följande risknivåer:

  • Mycket låg

  • Låg

  • Medel

  • Hög

  • Mycket hög

  Resursgrupper

  Ange de resurspooler som är associerade med mallen. Resurspooler är samlingar med användare som behövs samtidigt för att slutföra ett projekt. Mer information om resurspooler finns i Översikt över resurspooler.

  ANMÄRKNING

  När du redigerar flera mallar samtidigt visas endast de resurspooler som är gemensamma för alla valda mallar i det här fältet. Om de valda mallarna inte har några delade resurspooler kommer det här fältet att vara tomt. Resurspoolerna som du anger här skriver över mallarnas enskilda resurspooler.

  Filtrera timtyp

  Tänk på följande:

  Välj Nej för att göra alla projektspecifika timtyper tillgängliga i det framtida projektet. (Det här är standardvalet)

  eller

  Välj Ja Om du bara vill göra en delmängd av de projektspecifika timtyperna tillgängliga i det framtida projektet väljer du de timtyper du vill göra tillgängliga. (Håll ned Skift om du vill markera flera timtyper.)

  Om du väljer det här alternativet blir endast de timtyper som du väljer tillgängliga när du loggar timmar i projektet (eller om uppgifter och problem i projektet). Du måste välja minst en timtyp. Om du väljer det här alternativet och inte väljer någon timtyp, blir alla timtyper tillgängliga i projektet.

  Samma timtypval måste göras på den enskilda användarnivån för att användaren ska kunna se dessa timtypalternativ i projektet.

  Mer information om hur du definierar timtyper på användarnivå finns i avsnittet Loggtid in Loggtid.

  Godkännandeprocess

  Välj den godkännandeprocess som du vill koppla till mallen. Workfront-administratören eller en användare med administrativ åtkomst till godkännandeprocesser måste definiera godkännandeprocesser på system- eller gruppnivå innan du kan koppla dem till en mall. Mer information om hur du skapar godkännandeprocesser finns i Skapa en godkännandeprocess för arbetsobjekt.

  Tänk på följande när du lägger till godkännandeprocesser:

  • Endast aktiva godkännandeprocesser visas i listan.

  • Systemomfattande och gruppspecifika godkännandeprocesser visas i listan. En godkännandeprocess som är kopplad till en annan grupp än den som mallen tillhör visas inte i listan.

   VIKTIGT

   Om gruppen som är kopplad till mallen ändras blir den gruppspecifika godkännandeprocessen en godkännandeprocess för enstaka användning. Mer information om hur ändringar i projektgruppen eller i godkännandeprocessen påverkar godkännandeinställningarna finns i Hur ändringar i gruppering och godkännandeprocess påverkar tilldelade godkännandeprocesser.

  • Om du har lagt till en godkännandeprocess för enstaka användning visas den som"Anpassad" i det här fältet. Mer information finns i Associera en ny eller befintlig godkännandeprocess med arbete.

  • När mallar för gruppredigering används finns följande scenarier:

   • När du väljer mallar från samma grupp visas både godkännandeprocesser på system- och gruppnivå i det här fältet.

   • När du väljer mallar från olika grupper visas endast godkännandeprocesser på systemnivå i det här fältet.

   • När någon av mallarna har en enda godkännandeprocess, ersätts den av den systemnivå du väljer.

  Påminnelsemeddelande Välj det påminnelsemeddelande som ska associeras med det framtida projektet. Du måste konfigurera påminnelsemeddelanden för att projekt för det här fältet ska visas när du redigerar en mall.
  Mer information om hur du konfigurerar påminnelsemeddelanden finns i Ställ in påminnelsemeddelanden.
 4. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra.
  eller

 5. Klicka Spara.

Uppgiftsinställningar task-settings

Du kan definiera standardvärden som ska kopplas till alla nya uppgifter när du lägger till dem i ett projekt som skapas från mallen.

Mer information om hur de här inställningarna påverkar hur du skapar nya uppgifter finns i Skapa uppgiftsöversikt.

 1. Börja redigera mallen enligt beskrivningen ovan.

 2. I Redigera mall ruta, klicka Uppgiftsinställningar.

 3. I Standardprocess för godkännande av uppgift markerar du den godkännandeprocess som du vill associera med alla nya uppgifter när du lägger till dem i ett projekt som skapas från den här mallen. Du måste skapa en godkännandeprocess för uppgifter innan du kan koppla den till uppgifter. Endast aktiva godkännandeprocesser visas i listan. Mer information om hur du skapar godkännandeprocesser finns i Skapar godkännandeprocesser.

 4. I Anpassad Forms för aktivitetsstandard markerar du det eller de anpassade formulär som du vill koppla till alla nya uppgifter när du lägger till dem i ett projekt som skapats från den här mallen. Du måste skapa anpassade formulär innan de kan väljas i det här fältet. Endast aktiva anpassade formulär visas i listan. Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Skapa anpassad Forms. Du kan associera upp till tio anpassade formulär med en uppgift.

 5. (Valfritt) Välj Använd Arbetsinsats för att automatiskt beräkna aktivitetsplanerade timmar om du vill aktivera hantering av uppgiftsinsats genom att använda Arbetsinsats i stället för Planerade timmar i projektet som skapas från mallen.

 6. (Villkorligt och valfritt) Om du valde Använd arbetsinsats för att automatiskt beräkna planerade timmar för en uppgift klickar du på listrutan för att uppdatera procentandelen för varje nivå av arbetsinsats. Följande procentvärden är standardvärden:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
  Arbetsinsats Procentvärde
  Liten 25 %
  Medel 50 %
  Stor 75 %

  Mer information om hur du använder Arbetsinsats för att hantera insatsen i projekt finns i Översikt över arbetsinsats.

 7. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra.

  eller

  Klicka Spara.

Ärendeinställningar issue-settings

Genom att redigera probleminställningarna kan du hindra användare från att lägga till problem i det framtida projekt som skapas från mallen.

 1. Börja redigera mallen enligt beskrivningen ovan.

 2. I Redigera mall ruta, klicka Ärendeinställningar.

 3. (Valfritt) Avmarkera Tillåt användare att lägga till interna utgåvor alternativ. Den är aktiverad som standard.

  När du inaktiverar det här alternativet kan användare inte lägga till interna problem i projektet eller aktiviteterna i avsnittet Problem när projektet skapas från mallen.

  note tip
  TIP
  Inaktivera det här alternativet om du vill tvinga användare att fylla i fält för nya utgåvor eller anpassade formulär som är kopplade till nya utgåvor.

  När du inaktiverar det här alternativet kan användare med behörighet att lägga till problem i projektet som skapas från mallen göra det med knappen Nytt problem eller med en frågekö som är kopplad till projektet.

  Mer information om hur du konfigurerar probleminställningar för projekt finns i Ärendeinställningar i artikeln Redigera projekt.

  Mer information om hur du skapar problem i projekt finns i Skapa problem.

 4. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra.

  eller

  Klicka Spara.

Åtkomst access-preview

 1. Börja redigera mallen enligt beskrivningen ovan.

 2. I Redigera mall ruta, klicka Åtkomst.

  Den åtkomst du anger för mallen blir åtkomsten för användare som är kopplade till projektet när mallen används för att skapa ett projekt.

  Ange följande Åtkomst information om mallen:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header
  När någon tilldelas till en uppgift Välj från Visa, Contribute, eller Hantera behörighet till en uppgift. Användaren som tilldelats en uppgift får automatiskt den här åtkomsten till uppgiften.
  Ge även åtkomst till projektet Välj från Visa, Contribute, eller Hantera tillgång till projektet. Användaren som tilldelats en uppgift får automatiskt tillgång till projektet.
  När någon har tilldelats ett problem Välj från Visa, Contribute, eller Hantera tillgång till en utgåva. Användaren som tilldelats en utgåva får automatiskt den här åtkomsten till utgåvan.
  Ge även åtkomst till projektet Välj från Visa, Contribute, eller Hantera tillgång till projektet. Användaren som tilldelats en utgåva får automatiskt även den här åtkomsten till projektet.
  När någon skickar en begäran: Ge dem åtkomst Välj från Visa, Contribute, eller Hantera behörighet till begäran. När de skickar in en begäran till projektet får de denna åtkomst till den begäran de skickade. Mer information finns i Dela ett ärende.
  Personer från samma företag ärver samma behörigheter för alla begäranden Markera det här fältet om du vill att personer från samma företag ska ha samma åtkomst till alla förfrågningar i projektet, oavsett om de har skickat dem eller inte.
  När någon får åtkomst till det här projektet: Ge dem åtkomst till ... Välj de åtkomstalternativ som du vill att användarna ska ha i projektet, om projektet delas med dem. Välj de specifika alternativen för åtkomst, om de är angivna som Tittare, Medarbetare, eller Chefer när du delar projektet med dem.
 3. (Valfritt) Fortsätt redigera följande avsnitt, beroende på vilken information du vill ändra.

  eller

  Klicka Spara.

  Ändringarna skickas för den här mallen.

  När du nu använder den här mallen för att skapa ett projekt överförs alla dessa inställningar till det nya projektet.

Redigera flera mallar samtidigt

Du kan redigera flera mallar samtidigt och uppdatera all information om dem.

Så här redigerar du flera mallar samtidigt:

 1. Klicka på Huvudmeny icon i Adobe Workfront övre högra hörn.

 2. Klicka Mallar.

 3. Markera flera mallar i listan.

 4. Klicka Redigera.

  The Redigera mallar öppnas.

 5. Klicka på avsnitten till vänster om du vill redigera alla valda mallar.

  Mer information om hur du redigerar information om mallar finns i Redigera en mall i den här artikeln.

 6. Klicka Spara ändringar.

  Alla ändringar du har gjort visas nu för alla de valda mallarna.

Lägga till uppgifter i en mall

När du har skapat mallen och redigerat mallinformationen kan du lägga till uppgifter i den.

Att lägga till uppgifter i en mall liknar att lägga till uppgifter i ett projekt.

Mer information om hur du lägger till uppgifter i ett projekt finns i Skapa uppgifter i ett projekt.

När du lägger till uppgifter i en mall ändras mallens varaktighet och mallens start- och slutförandedagar i enlighet med detta. Mer information om Start- och slutförandedagar för malluppgifterna finns i Översikt över start- och slutförandedagar i en mall.

Lägga till ytterligare objekt i en mall

När du har skapat mallen och redigerat mallinformationen kan du lägga till fler objekt i den. Objekten som du lägger till är tillgängliga för projektet när du skapar det från mallen.

Att lägga till följande objekt i en mall är detsamma som att lägga till dem i ett projekt:

Du kan lägga till följande objekt till uppgifterna i mallen:

Aktivera eller inaktivera en mall

Du kan inaktivera en mall om du vill att användarna inte ska kunna hitta den och skapa projekt utifrån den. Du kan inte bifoga en inaktiverad mall till projekt eller använda den för att skapa ett projekt.

Inaktiverade mallar påverkar inte befintliga projekt som skapats med dem.

Så här inaktiverar du en mall:

 1. Gå till en aktiv mall och klicka sedan på Mer -menyn bredvid mallnamnet och klicka sedan på Inaktivera.

  Mallen är inte längre aktiv och användarna kan inte längre hitta den för att skapa projekt utifrån den.

 2. (Valfritt) Klicka på Mer -menyn bredvid mallnamnet och klicka sedan på Aktivera.

  Mallen är nu aktiv och kan bifogas till projekt eller användas för att skapa projekt.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43