Förnya Adobe Campaign Classic certifiering

Din Adobe-certifiering gäller i två år. Om du närmar dig den här tvåårsmärkningen är det dags att förnya din certifiering för att den ska förbli aktiv.

Välj först lämplig nivå på fliken nedan (Professional, Expert eller Master). Granska sedan noggrant vad du behöver göra för att förnya din certifiering.

Se till att du hinner slutföra alla krav innan certifieringen upphör.

Observera att om din certifiering upphör att gälla måste du göra om certifieringsprovet, som INTE är kostnadsfritt.

IMPORTANT
Logga in först: Följande länkar fungerar endast efter slutförd inloggning till Adobe system för hantering av autentiseringsuppgifter.
Så här delar du en länk: Om du vill dela länken till en förnyelseprov eller utvärdering med en kollega, ska du länka till den övergripande sidan för förnyelse av tentamen, inte URL:en för tentamen, för att undvika inloggningsproblem.
Professional
accordion
Adobe Campaign Classic Yrkesmässig förnyelse - tentamen

Du måste ha följande aktiv Certifieringar att förnya:

Adobe Campaign Classic Yrkesverksamma inom affärsverksamhet

Så här förnyar du din certifiering:

Gör dig redo

Provinformation

 • Passing Score: 27/35
 • Tid: 70 minuter
 • Kostnad: KOSTNADSFRITT/icke-upphandlat
 • Leverans: On-demand
 • Tillgängliga språk: engelska
 • Exam ID: AD5-E841 - Adobe Campaign Classic Yrkesverksamma inom affärsverksamhet

Tillämpningsområde och mål

Avsnitt 1: Skapa en kampanj 31,4 %

 • Känn igen olika koncept och mål för digital marknadsföring
 • Identifiera och definiera viktiga verktyg och struktur i relation till gränssnittet
 • Fastställ lämplig leveransmall med underdomän att använda givna affärskrav
 • Identifiera lämpliga krav på leveransförberedelse eller personalisering utifrån verksamhetskrav
 • Identifiera rätt målgrupp bland profilerna och analysera resultaten av de förväntade resultaten
 • Rekommendera och tillämpa rätt inställningar för kampanjgodkännande
 • Fastställ schemaläggning baserat på kampanjkrav
 • Identifiera var leveransresultat eller utdata finns
 • Skillnaden mellan olika fel- och varningstyper (leverans, kampanj och arbetsflödesnivå)

Avsnitt 2: Arbetsflödeshantering och plattformsfunktioner 11,4 %

 • Ange i ett scenario vilka arbetsflödesaktiviteter som ska väljas
 • Skillnaden mellan kampanjarbetsflöden och tekniska arbetsflöden
 • I ett scenario avgör du vilken arbetsflödeslösning som är optimal för situationer med löpande, väntande, återkommande, avbrott
 • Identifiera de nya funktionerna i Campaign V8 jämfört med tidigare versioner

Avsnitt 3: Dataåtgärder 22,9 %

 • Bestäm hur du ändrar kolumner i en vy för att testa data/utdata
 • Beskriv syftet med de riktade aktiviteterna för union, skärning, uteslutning och delat arbetsflöde
 • Identifiera lämplig metod för att stämma av data, generera ett komplement, ta bort dubbletter och importera data
 • Ange i ett scenario vilken dataanrikningsregel som ska användas
 • Bestäm hur du segmenterar en målgrupp och lagrar som en lista och celler
 • I ett scenario bör du fastställa den bästa metoden för att exportera data till destinationer genom att konfigurera dem

Avsnitt 4: Leveranskonfiguration 22,9 %

 • Ange rätt leveranstyp för ett scenario
 • Ange hur mallar ska skapas utifrån verksamhetskrav
 • Ange korrekta leveransegenskaper utifrån verksamhetskrav
 • Identifiera och tillämpa de OOTB-anpassningsalternativ som finns för en leverans (link to mirror page, greeting, unsub link)
 • Fastställ lämplig typologiregel (kontroll, filtrering, tryck, kapacitet) utifrån ett scenario
 • Identifiera orsaken till att en mottagare utesluts från en leverans i loggen och kontrollera leveransdiagnostik
 • Ange var/hur leveransinnehåll och personalisering ska testas
 • Differentiera mellan olika leveranstillstånd som inträffar under bearbetningen och tillämpa åtgärder

Avsnitt 5: Rapportering 11,4 %

 • Identifiera vanliga OTB-rapporter och var de finns
 • Fastställ vilken OOTB-rapport som behövs baserat på rapporteringskrav
 • Identifiera den beskrivande analysfunktionen i Adobe Campaign
 • Använd rätt behörighet för att begränsa/tillåta åtkomst till Campaign-objekt i ett scenario

Förbered

Du behöver inte genomgå någon utbildning innan du kan genomföra provet, och enbart utbildning ger dig inte de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara provet. En kombination av utbildning och framgångsrika, arbetsplatsbaserade erfarenheter är avgörande för att du ska få den databas som behövs för att klara provet.

Här följer några förslag på resurser som hjälper dig att förbereda dig:

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Avsnitt 5

Förnya din certifiering

Kontrollera att du har följt steg 1 ovan och loggat in på Adobe system för hantering av autentiseringsuppgifter först. Klicka sedan på Adobe Campaign Classic Yrkesmässig förnyelse - prov - AD5-E841 nedan.

Ta Adobe Campaign Classic Yrkesmässig förnyelse - prov - AD5-E841

note note
NOTE
Det här provet är kostnadsfritt, öppet och obearbetat. Du får ta tentamen upp till tre gånger. Om du inte lyckas efter det tredje försöket måste du vänta 30 dagar för att försöka igen. Om du inte följer reglerna kan certifieringen återkallas.
accordion
Adobe Campaign Classic Förnyelse för utvecklare

Du måste ha följande aktiv Certifieringar att förnya:

Adobe Campaign Classic Developer Professional

Så här förnyar du din certifiering:

Gör dig redo

Provinformation

 • Löpande poäng: 31/41
 • Tid: 82 minuter
 • Kostnad: KOSTNADSFRITT/icke-upphandlat
 • Leverans: On-demand
 • Tillgängliga språk: engelska
 • Exam ID: AD5-E851 - Adobe Campaign Classic Developer Professional

Tillämpningsområde och mål

Avsnitt 1: Systemkonfiguration 26 %

 • Uppvisa systemomfattande konfigurationer av inställningar i noden Administration
 • Tillämpa processen för att utöka OTB-mottagarschemat
 • Definiera schemainformation (primärnycklar, automatiska primärnycklar, databasindex)
 • Skilja de tillämpliga användningsområdena för formuläråtergivning
 • Skilja mellan systemomfattande konfigurationsinställningar som påverkar arbetsytan/projektnivån
 • Identifiera konfigurationsinställningar för externa SFTP-konton
 • Identifiera konfigurationsinställningarna för Öppna och Stängda uppräkningar
 • Typer av olika typologiregler
 • Identifiera krav för att använda en anpassad Target-karta och dess effekter på OTB-funktioner
 • Beskriv hur externt genererade målgrupper från andra Adobe Experience Cloud-lösningar nås i Adobe Campaign
 • Beskriv användningsexempel för interaktioner och erbjudanden
 • Beskriv användningsfallet för företag för Message Center
 • Identifiera funktioner för import av API-data i V8

Avsnitt 2: Anpassning 16 %

 • Använd processen för att redigera kampanjscheman
 • Identifiera inställningarna för att säkerställa korrekt schemautökning eller konfigurera anpassade scheman
 • Beskriv hur du använder anpassade alternativ
 • Beskriv användningsfallet för SeedLists
 • Ändra webbprogrammet OTB-avanmälan/Avanmäl dig
 • Använda processen för att skapa innehållshanteringskomponenter
 • Identifiera användningsexempel för Content Management
 • Ansök om att få uppdatera OTB-formulären

Avsnitt 3: Driftssäkerhet 10 %

 • Beskriv processen för att lägga till användargrupper och roller
 • Använd processen för att översätta användarhanteringsmatrisen med rätt användarrättigheter och hierarki
 • Identifiera och definiera rätt behörigheter
 • Identifiera säkerhetszonen för en användargrupp

Avsnitt 4: Tekniska arbetsflöden på 30 %

 • Använda processen för att importera/exportera
 • Identifiera olika datakällor som ett arbetsflöde kan komma åt
 • Använd processen för att omforma data och ändra arbetsregistret
 • Räkna upp tillämpliga arbetsflödesaktiviteter och deras egenskaper
 • Använd processen för att konfigurera arbetsflödesegenskaper
 • Utöka aktivitetsfunktioner med uttrycksredigeraren
 • Skilj skillnaden mellan OTB-arbetsflöden och arbetsflöden som användarna skapat
 • Förklara syftet med OOTB-arbetsflödena
 • Felsöka anpassade arbetsflöden
 • Differentiera mellan variabeltyper och deras omfattning och användning
 • Identifiera OOTB-variablerna och deras användning
 • Använd processen för att konfigurera aviseringar och godkännanden
 • Identifiera typ av kampanjdatabaser

Avsnitt 5: Förekomstunderhåll 4 %

 • Identifiera fel från olika tjänstloggar
 • Förklara värden för heatmap-bilder för arbetsflöden

Avsnitt 6: Kampanjkonfiguration 14 %

 • Använd processen för att skapa kampanjer med Campaign-mallar
 • Beskriv processen för att skapa godkännanden
 • Identifiera fel genom att analysera granskningsloggar
 • Identifiera användningen av olika leveranser utifrån ett kampanjscenario
 • Definiera processen för att skapa den avancerade processen i arbetsflöden
 • Beskriv arbetsflödets körningsmetoder

Förbered

Du behöver inte genomgå någon utbildning innan du kan genomföra provet, och enbart utbildning ger dig inte de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara provet. En kombination av utbildning och framgångsrika, arbetsplatsbaserade erfarenheter är avgörande för att du ska få den databas som behövs för att klara provet.

Här följer några förslag på resurser som hjälper dig att förbereda dig:

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Avsnitt 5

Avsnitt 6

Förnya din certifiering

Kontrollera att du har följt steg 1 ovan och loggat in på Adobe system för hantering av autentiseringsuppgifter först. Klicka sedan på Adobe Campaign Classic Förnyelseprov för utvecklare - AD5-E851 nedan.

Ta Adobe Campaign Classic Förnyelseprov för utvecklare - AD5-E851

note note
NOTE
Det här provet är kostnadsfritt, öppet och obearbetat. Du får ta tentamen upp till tre gånger. Om du inte lyckas efter det tredje försöket måste du vänta 30 dagar för att försöka igen. Om du inte följer reglerna kan certifieringen återkallas.
Expert och master

Du bör vara certifierad (inte utgånget) i:

 • Adobe Campaign Classic Developer Expert
 • Adobe Campaign Classic Affärsexpert
 • Adobe Campaign Classic Architect Master

Så här förnyar du din certifiering:

Gör dig redo

Provinformation

 • Passing Score: 42/55
 • Tid: 110 min
 • Kostnad: KOSTNADSFRITT/icke-upphandlat
 • Leverans: On-demand
 • Tillgängliga språk: engelska
 • Krav: aktuell (inte utgången) Adobe Campaign Classic expertcertifiering och/eller huvudcertifiering
 • Exempel-ID: AD5-E823

Tillämpningsområde och mål

Avsnitt 1: Installation och systemkonfiguration (23 %)

 • Ange vilka alternativ som ska användas för ett scenario (dvs. flytta saker från fas till produktion)
 • Möjlighet att använda paket för att migrera mellan instanser
 • Förklara hur inställningarna i guiden påverkar leveransmöjligheterna
 • Ange den underliggande infrastrukturen för värdmodellen som är tillgänglig för Adobe Campaign Classic v8
 • Beskriv vanliga OTB-funktioner
 • Förklara integrationen med andra Adobe Experience Cloud-produkter
 • Förklara integrering med vanliga externa konton

Avsnitt 2: Anpassning (18 %)

 • Beskriv de bästa sätten att använda SQL-funktioner i Adobe Campaign
 • Beskriv de bästa sätten att utveckla med JavaScript i Adobe Campaign
 • Använd bästa praxis kring en datamodell utifrån en uppsättning krav
 • Beskriv kraven och processerna för åtkomsthantering
 • Beskriv hantering av mappstruktur

Avsnitt 3: Dataarkitektur (22 %)

 • Identifiera skillnader i datalagring i v8
 • Identifiera de inbyggda arbetsflödena som synkroniserar lokala data med Snowflake
 • Förklara när mellanlagringstabeller ska användas och direkta skrivningar till Snowflake
 • Identifiera de nya API-kommandona i gruppbearbetning och när/hur de ska användas
 • I ett scenario kan du förklara hur du skapar anpassade scheman (hur du använder andra scheman som mallar, systemfilter, låsa data, länkar)
 • Förklara integreringen mellan olika lösningar och Campaign som Adobe Experience Platform och Journey Optimizer

Avsnitt 4: Kampanj, arbetsflöde, leverans och rapportering (37 %)

 • Använd bästa praxis för att skapa en kampanj
 • Analysera arbetsflödesfel utifrån ett scenario
 • Analysera leveransfel kring målmappning utifrån ett scenario
 • Beskriv arbetsflödesmetoder som har en negativ inverkan på prestandan
 • Rekommendera arbetsflödesdesign för specifika användningsområden
 • Använd inställningar för leverans och godkännande
 • Ange vilka rapporter som är lämpliga för att generera ett scenario
 • Välj det bästa sättet att integrera med externa datakällor för ett scenario
 • Använda dataintegreringstekniker i ett arbetsflöde
 • Beskriv funktioner på aktivitetspaletten för arbetsflöde
 • Felsöka eller konfigurera en instans med Kontrollpanelen

Förbered

Du behöver inte genomgå någon utbildning innan du kan genomföra provet, och enbart utbildning ger dig inte de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara provet. En kombination av utbildning och framgångsrika, arbetsplatsbaserade erfarenheter är avgörande för att du ska få den databas som behövs för att klara provet.

Här följer några förslag på resurser som hjälper dig att förbereda dig:

Avsnitt 1: Installation och systemkonfiguration

Avsnitt 2: Anpassning

Avsnitt 3: Dataarkitektur

Avsnitt 4: Kampanj, arbetsflöde, leverans och rapportering

Förnya din certifiering

Kontrollera att du har följt steg 1 ovan och loggat in på Adobe system för hantering av autentiseringsuppgifter först. Klicka sedan på länken för förnyelse av Campaign Classic - AD5-823 nedan för att förnya din certifiering.

Ta Adobe Campaign Classic förnyelse för Business Practitioner-, Developer and Architect-provet nu - AD5-823

note note
NOTE
Det här provet är kostnadsfritt, öppet och obearbetat. Du får ta tentamen upp till tre gånger. Om du inte lyckas efter det tredje försöket måste du vänta 30 dagar för att försöka igen. Om du inte följer reglerna kan certifieringen återkallas.

Frågor

Visa certifieringen Vanliga frågor.

Ytterligare frågor? Kontakta oss.

recommendation-more-help
7c2da12b-aeec-4d0c-a163-77461d697d86