[v7]{class="badge informative" title="Gäller endast Campaign Classic v7"}

Indikatorberäkning indicator-calculation

Användaraktiviteter user-activities-1

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Öppnar
@öppnar
Summan av alla @totalClicks med en URL-primärnyckel som är lika med 1.
sum(Iif([@url-id]=1, @totalClicks, 0))
Klicka
@klickningar
Summan av alla @totalClicks med en URL-typ som är lika med "Email click".
sum(Iif([url/@type]=1, @totalClicks, 0))
Transaktioner
@transaktioner
Summan av alla @totalClicks med en URL-typ som är lika med Transaction.
sum(Iif([url/@type]=5, @totalClicks, 0))

Den här rapporten baseras på tabellen Consolidated tracking (nms:trackingStats). Den här sammanställda tabellen används av prestandaskäl när rapporter visas i stället för tabellen Recipient tracking logs (nms:trackingLogRcp) och den beräknas inte i realtid. Tabellen genereras några minuter efter att spårningsloggarna har hämtats. Om indikatorerna är aktuella blir resultatet samma som för indikatorerna i rapporten Spårningsindikatorer. Indikatorn @totalclicks uttrycker det totala antalet klick under en femminutersperiod.

Ej levererbara och studsningar non-deliverables-and-bounces-1

Uppdelning efter feltyp

Den här rapporten baseras på tabellen Delivery and tracking statistics (nms:deliveryLogStats).

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Totalt antal bearbetade meddelanden
@totalProcsed
Summan av meddelanden med statusen Klar, Skickat eller Misslyckades.
@prepare + @error + @success
Okänd användare:
@unknownUser
Antal alla meddelanden med statusen "Misslyckades" och en orsak som är lika med "Okänd av användare".
Count(@status=2 och msg/@errorReason=1)
Onåbar
@ej nåbar
Antal alla meddelanden med statusen "Misslyckades" och en orsak som är lika med "Inte nåbar".
Count(@status=2 och msg/@errorReason=3)
Avvisad
@vägrade
Antal alla meddelanden med statusen"Misslyckades" och en orsak som är lika med"Avvisad".
Count(@status=2 och msg/@errorReason=20)
Ogiltig domän
@invalidDomain
Antal alla meddelanden med statusen "Misslyckades" och en orsak som är lika med "Ogiltig domän".
Count(@status=2 och msg/@errorReason=2)
Konto inaktiverat
@disabled
Antal alla meddelanden med statusen "Misslyckades" och en orsak som är lika med "Konto inaktiverat".
Count(@status=2 och msg/@errorReason=4)
Inkorgen är full
@mailBoxFull
Antal alla meddelanden med statusen "Misslyckades" och en orsak som är lika med "Inkorgen full".
Count(@status=2 och msg/@errorReason=5)
Fel
@value
Antal misslyckade meddelanden för den här typen av fel.
Count(@status=2 och msg/@errorReason="Värde för feltypen")
Bidrag
-
Procentandel fel av den här typen jämfört med totalt antal felmeddelanden.
percent(@value,@totalErrors)
Uppdelning
-
Procentandel fel av den här typen jämfört med totalt antal bearbetade meddelanden.
percent(@value,@totalProcsed)

Uppdelning efter domän

I den andra delen av rapporten finns detaljerad information om hur misslyckade meddelanden per Internetdomän är fördelade i motsats till feltypen. Formeln som är länkad till indikatorn Error (@value) i det här fallet är: Count(@status=2 och @domain="värdet för domännamnet"), d.v.s. antalet alla meddelanden som har en misslyckad status för den här domänen.

Webbläsare browsers-1

Den här rapporten baseras på tabellen Internet Browser Statistics (nms:userAgentsStats).

Global statistik

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Besökare
@totalVisitors
Totalt antal målmottagare för den här webbläsaren som klickat i en leverans minst en gång.
Sum(@besökare)
Sidvyer
@totalPages
Totalt antal klick på leveranslänkar som använder den här webbläsaren, för alla leveranser.
Sum(@pages)
Användningsfrekvens
-
Procentandel besökare för den här webbläsaren jämfört med totalt antal besökare.
percent(@totalVisitors, sum(@totalVisitors))

Statistik per webbläsare

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Användningsfrekvens
@besökare
Procentandel av antalet besökare per dag som använder den här webbläsaren jämfört med antalet besökare som mäts på dagen med de flesta besöken.
percent(sum(@besökare),max(@besökarePåDag))
Global frekvens
-
Procentandel besökare för den här versionen jämfört med det totala antalet besökare som använder alla webbläsare.
percent(@totalVisitors, @globalVisitors)
Relativ vikt
-
Procentandel besökare för den här versionen jämfört med det totala antalet besökare som använder den här webbläsaren.
percent(@totalVisitors, sum(@totalVisitors))

Delning till sociala nätverk sharing-to-social-networks-1

Den här rapporten baseras på tabellerna Delivery (nms:delivery), Consolidated tracking (nms:trackingStats) och Web tracking (nms:webTrackingLog).

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Antal meddelanden att leverera
@totalTarget
Totalt antal meddelanden som bearbetats under leveransanalysen.
sum([properties/@totalTarget])
Antal slutförda leveranser
@success
Antal meddelanden som har bearbetats
sum([Indic/@success])
E-post
@email
Summan av alla @totalClicks för vilka URL-kategorin är lika med "e-post".
Sum(iIf([url/@category]='email',@totalClicks,0))
Facebook
@facebook
Summan av alla @totalClicks som URL-kategorin är lika med "facebook".
Sum(iIf([url/@category]='facebook',@totalClicks,0))
Twitter
@twitter
Summan av alla @totalClicks för vilka URL-kategorin är lika med "twitter".
Sum(iIf([url/@category]='twitter',@totalClicks,0))
Delicious
@delicious
Summan av alla @totalClicks för vilka URL-kategorin är lika med "delicious".
Sum(iIf([url/@category]='delicious',@totalClicks,0))
Digg
@digg
Summan av alla @totalClicks som URL-kategorin är lika med "digg".
Sum(iIf([url/@category]='digg',@totalClicks,0))
Google
@google
Summan av alla @totalClicks som URL-kategorin är lika med "google".
Sum(iIf([url/@category]='google',@totalClicks,0))
Linkedin
@linkedin
Summan av alla @totalClicks som URL-kategorin är lika med "länkad".
Sum(iIf([url/@category]='linkedin',@totalClicks,0))

Resurser

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Antal resurser
@forward
Totalt antal delade meddelanden i det här sociala nätverket.
Sum(iIf([url/@category]="Value of the social network type",@totalClicks,0))
Uppdelning
@percent
Procentandel av antalet resurser i det här sociala nätverket jämfört med det totala antalet resurser.
percent(@forward, sum(@forward))
Delningsfrekvens
@rate
Antal resurser i det här nätverket jämfört med antalet meddelanden som ska levereras.
@forward / @totalTarget

Öppnar

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Antal öppningar
@open
Totalt antal spårningsrader i webbspårningstabellen.
Antal
Uppdelning
@percentOpen
Procentandel av antalet öppningar i det här sociala nätverket jämfört med det totala antalet öppningar.
percent(@open, sum(@open))
Frekvens för öppningar
@rateOpen
Antal öppningar i det här sociala nätverket jämfört med det totala antalet meddelanden som ska levereras.
@open / @totalTarget

Statistik om delningsaktiviteter statistics-on-sharing-activities-1

Den här rapporten baseras på tabellerna Delivery (nms:delivery), Consolidated tracking (nms:trackingStats) och Web tracking (nms:webTrackingLog).

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Nya kontakter
@newContacts
Antal besökare som är länkade till en mottagare.
Formel: count(@id)
Filter: @mottagare-id != 0
Öppnar
@öppnad
Antal alla @ids med en URL-typ som är lika med Open.
count (Iif([url/@type] = 2, @id, 0))
Resurser
@shared
URL-kategorin ingår i email, facebook, twitter, delicious, digg, google, linkedin
Antal alla @totalClicks med en URL-kategori som är lika med e-post, facebook, twitter, delicious, digg, google eller linkedin.
count (Iif([url/@category] IN (email', 'facebook', 'twitter', 'delicious', 'digg', 'google', 'linkedin'), @totalClicks, 0))

Operativsystem operating-systems-1

Den här rapporten baseras på tabellen Internet Browser Statistics (nms:userAgentsStats).

Global statistik

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Besökare
@totalVisitors / @days
Dagsmedelvärde av det totala antalet mottagare som är målinriktade av operativsystemet som klickade på en leverans minst en gång.
Sum(@besökare)
Sidorna visade
@totalPages / @days
Dagsgenomsnitt av det totala antalet klick på leveranslänkar per operativsystem för alla leveranser.
Sum(@pages)
Användningsfrekvens
-
Uppdelning av besökare per operativsystem jämfört med totalt antal besökare.
percent(@totalVisitors, sum(@totalVisitors))

Statistik per operativsystem

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Användningsfrekvens
@besökare
Procentandel av antalet besökare per dag i det här operativsystemet jämfört med antalet besökare som mäts på dagen med de flesta besöken.
percent(sum(@besökare), max(@besökareOfTheDay))
Global frekvens
-
Procentandel besökare per version jämfört med totalt antal besökare i alla operativsystem.
percent(@totalVisitors, @globalVisitors)
Relativ frekvens
-
Procentandel besökare per version jämfört med det totala antalet besökare som använder det här operativsystemet.
percent(@totalVisitors, sum(@totalVisitors))

Prenumerationsspårning subscription-tracking-1

Den här rapporten baseras på tabellen Services (nms:service).

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Registrerad
@_subscriber
Antal registrerade personer föregående dag.
sum(Iif(@skapad < addDays(getDate(), (-1)), 1, 0))
Prenumerationer
@_prenumeration
antal prenumerationer (@action = 1) föregående dag.
sum(Iif(@action = 1 och @date > addDays(getDate(), (-1)), 1, 0))
Avbeställer
@_unsubscription
antal avbeställningar (åtgärd = 0) föregående dag.
sum(Iif(@action = 0 och @date > addDays(getDate(), (-1)), 1, 0))
Utveckling
-
Antal prenumerationer minus antalet prenumerationer som har avbrutits. Frekvensen beräknas i relation till det totala antalet prenumeranter.
Iif(number(@_subscription) > number(@_unsubscription), '+', '')+format(@_subscription - @_unsubscription, 'number', '##0')+ Iif(@_subscriber>0,' (' + format(100*percent(@_subscription - @_unsubscription, @_subscriber), 'number', '#,##0.0 0)+ %),'')
Lojalitet
-
Prenumerantens lojalitetsgrad för den relaterade perioden.
1-percent(@_unsubscription,@_subscriber+@_subscription-@_unsubscription)

Spårningsindikatorer tracking-indicators-1

Den här rapporten baseras på tabellerna Delivery and tracking statistics (nms:deliveryLogStats) och Consolidated tracking (nms:trackingStats).

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Meddelanden att leverera
@toDeliver
Antal breda loggar efter målanalys.
sum([properties/@toDeliver])
Lyckades
@successWithoutSeeds
Antal meddelanden för vilka fältet "dirigeringsadress" är lika med "Nej" och med statusen "Som tagits med i beräkningen av tjänsteleverantören", "Skickat" eller "Mottaget på mobilen".
sum([Indic/@success])
Distinkta öppningar i populationen uppnåddes
@estimatedRecipientOpen
Extrapolering av antalet distinkta öppningar för alla e-postmeddelanden baserat på antalet distinkta öppningar för e-postmeddelanden i html-format.
Iif(([@toDeliver] - [@text]) = 0, 0, round(toDouble(@receiveOpen) * [@toDeliver] / ([@toDeliver] - [@text]), 0))
Totalt antal öppningar i populationen uppnåddes
@estimatedTotalRecipientOpen
Extrapolering av det totala antalet öppningar för alla e-postmeddelanden baserat på det totala antalet öppningar av e-postmeddelanden i html-format.
Iif(([@toDeliver] - [@text]) = 0, 0, round(toDouble(@totalRecipientOpen) * [@toDeliver] / ([@toDeliver] - [@text]), 0)
Klicka på länken
för att avbryta prenumerationen
@optOut
Antal alla @ids med en URL-kategori som är lika med "Opt-out".
count(Iif([url/@type]=3, @id, 0))
Klicka på länken till spegelsidan
@mirrorPage
Antal alla @ids med en URL-kategori som är lika med "Spegelsida".
count(Iif([url/@type]=6, @id, 0))
Uppskattning av vidarebefordran
@forward
Skillnad mellan antalet distinkta personer och antalet distinkta mottagare som klickade i e-postmeddelandet minst en gång.
@personClick - @mottagarklickning
Skickar
@successWithoutSeeds
Antal meddelanden för vilka fältet "dirigeringsadress" är lika med "Nej" och med en status som är lika med "tas med i beräkningen av mottagaren", "Skickat" eller "Mottaget på mobilen".
sum([Indic/@success])
Klagomål
@klagomål
Antal meddelanden med statusen "Misslyckades" och en orsak som är lika med "adress i blockeringslista".
Count(@status=2 och msg/@errorReason=8)
Öppnar
@receiveOpen
Antal alla @broadLog-id i alla spårningsloggar.
Motsatt ([@broadLog-id])
Klicka
@receiveClick
Distinkt antal @broadLog-id med en URL-typ som är lika med "Email click".
Countdistans(Iif([url/@type]=1, @broadLog-id, 0))
Raw-reaktivitet
-
Procentandel av antalet mottagare som klickade i en leverans minst en gång jämfört med antalet mottagare som öppnade en leverans minst en gång.
percent(@mottagareKlicka,@mottagareÖppna)
distinkta klick på populationen uppnåddes
@personClick
Antal alla @source-id med en URL-kategori som är lika med "Email click".
Countdistans(Iif([url/@type]=1, @source-id, 0))
Ackumulerade klick
@totalRecipientClick
Antal alla @ids med en URL-kategori som är lika med"E-postklick".
count(Iif([url/@type]=1, @id, 0))
Mottagaren klickar
@receiveClick
Distinkt antal av @broadLog-ids med en URL-typ som är lika med"Email click".
Countdistans(Iif([url/@type]=1, @broadLog-id, 0))
Uppskattad reaktivitet
-
Förhållandet mellan antalet mottagare som klickade i en leverans minst en gång och antalet mottagare som öppnade leveransen minst en gång.
percent(@mottagareKlicka, @measuredRecipientOpen
)
Besökta sidor:
@totalWebPage
Antal alla @ids med en URL-typ som är lika med "Web" eller "Transaction".
count(Iif([url/@type]=4 eller [url/@type]=5, @id, 0))
Transaktioner
@transaction
Antal alla @ids med en URL-typ som är lika med Transaction.
count(Iif([url/@type]=5, @id, 0))
Totalt belopp
@amount
Summan av webTrackingLog/@amount med en URL-typ som är lika med Transaction.
Sum(Iif([url/@type]=5, webTrackingLog/@amount, 0))
Genomsnittligt transaktionsbelopp
-
Förhållande mellan det totala beloppet och antalet transaktioner.
div(@amount, @transaction)
Objekt
@artikel
Summan av webTrackingLog/@articles med en URL-typ som är lika med Transaction.
Sum(Iif([url/@type]=5, webTrackingLog/@article, 0))
Genomsnittligt antal artiklar per transaktion
-
Förhållandet mellan antalet artiklar och antalet transaktioner.
div(@artikel, @transaktion)
Genomsnittligt belopp per meddelande
-
Förhållande mellan det totala beloppet och antalet meddelanden som ska levereras.
div(@amount, @toDeliver)
E-post
@email
Summan av alla @totalClicks med en URL-kategori som är lika med"e-post".
Sum(iIf([url/@category]='email',@totalClicks,0))
Facebook
@facebook
Summan av alla @totalClicks med en URL-kategori som är lika med"facebook".
Sum(iIf([url/@category]='facebook',@totalClicks,0))
Twitter
@twitter
Summan av alla @totalClicks med en URL-kategori som är lika med "twitter".
Sum(iIf([url/@category]='twitter',@totalClicks,0))
Delicious
@delicious
Summan av alla @totalClicks med en URL-kategori som är lika med"delicious".
Sum(iIf([url/@category]='delicious',@totalClicks,0))
Digg
@digg
Summan av alla @totalClicks med en URL-kategori som är lika med "digg".
Sum(iIf([url/@category]='digg',@totalClicks,0))
Google
@google
Summan av alla @totalClicks med en URL-kategori som är lika med "google".
Sum(iIf([url/@category]='google',@totalClicks,0))
Linkedin
@linkedin
Summan av alla @totalClicks med en URL-kategori som är lika med "linkedin".
Sum(iIf([url/@category]='linkedin',@totalClicks,0))

URL:er och klickströmmar urls-and-click-streams-1

Den här rapporten baseras på tabellen Delivery (nms:delivery).

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Reaktivitet
@reactivity
Förhållandet mellan antalet målmottagare som klickade i en leverans minst en gång och det beräknade antalet målmottagare som öppnade en leverans minst en gång.
percent([indikatorr/@mottagarklickning], [indikatortal/@estimeradMottagareÖppna])
Distinkta klick
@distinktKlicks
Förhållandet mellan antalet distinkta personer som klickade i en leverans minst en gång jämfört med antalet meddelanden som levererades med framgång.
percent([Indic/@personClick], [Indic/@success])
Ackumulerade klick
@totalClicks
Förhållande mellan det totala antalet klickningar av målmottagare jämfört med antalet meddelanden som levererats med lyckat resultat.
percent([Indic/@totalRecipientClick], [Indic/@success])
Klicka
@_klicka
Antal alla @totalClicks med en URL-primärnyckel som skiljer sig från 1
count(Iif([@url-id] != 1, @totalClicks, 0)
Klicka (%)
-
Procentandel av antalet klick jämfört med totalt antal klick.
percent(@_click, @_total)

Leveranssammanfattning delivery-summary-1

Den här rapporten baseras på tabellen Delivery (nms:delivery).

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Inledande population
@totalTarget
Totalt antal mottagare som har angetts som mål för leveransen.
sum([properties/@totalTarget])
Meddelanden som avvisats av regeln
@reject
Antal adresser som ignoreras under analysen enligt typologireglerna: ingen adress har angetts, i karantän, på blockeringslista osv.
sum([properties/@reject])
Meddelanden att leverera
@toDeliver
Totalt antal meddelanden som ska levereras efter leveransanalys.
sum([properties/@toDeliver])
Lyckades
@success
Antal meddelanden som har bearbetats.
sum([Indic/@success])
Fel
@error
Totalt antal kumulerade fel under leveranser och automatisk avhoppsbearbetning.
sum([Indic/@error])
Nya karantäner
@newQuarantine
Antal adresser i karantän efter leveransfel (okänd användare, ogiltig domän).
sum([Indic/@newQuarantine])

Snabbklick hot-clicks-1

Den här rapporten baseras på tabellerna Delivery(nms:delivery) och Consolidated tracking (nms:trackingStats).

Den här rapporten visar meddelandeinnehållet (HTML och/eller text) med procentandelen klickningar på länkar för varje länk. Personalisering blockerar länkar för att prenumerera bort och spegelsideslänkar beaktas i det totala antalet klick, men visas inte i rapporten.

Spårningsstatistik tracking-statistics-1

Den här rapporten baseras på tabellen Delivery (nms:delivery).

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Transaktioner
@transaktioner
Summan av alla @totalClicks med en URL-typ som är lika med Transaction.
sum(Iif([url/@type] = 5, @totalClicks, 0))
Klicka
@klickningar
Summan av alla @totalClicks med en URL-typ som är lika med"Email click".
sum(Iif([url/@type] = 1, @totalClicks, 0))
Öppna
@öppnar
Summan av alla @totalClicks med en primär URL-nyckel som är lika med 1.
sum(Iif([@url-id] = 1, @totalClicks, 0))

Leveransstatistik delivery-statistics-1

Den här rapporten baseras på tabellen Delivery and tracking statistics (nms:deliveryLogStats).

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
E-postmeddelanden har bearbetats
@bearbetad
Totalt antal meddelanden med en status som är lika med "Klar", "Skickat" eller "Misslyckat".
@prepare + @error + @success
Levererad
@success
Antal meddelanden som har bearbetats.
Visar/@success
Hårda studsar
@hardBounce
Totalt antal meddelanden med en status som är lika med "Misslyckades" och en orsak som är lika med "Okänd användare".
@unknownUser
Mjuka studsar
@softBounce
Totalt antal meddelanden med en status som är lika med "Misslyckades" och en orsak som är lika med "Inte tillgänglig", "full inkorg", "ogiltig domän", "inaktiverat konto", "inte ansluten" eller "avvisad"
@unreachable + @mailBoxFull + @invalidDomain + @disabled + @notConnected + @vägrad
Öppnar
@receiveOpen
Totalt antal @broadLog-id i spårningsloggarna.
Motsatt ([@broadLog-id])
Klicka
@personClick
Totalt antal @source-ids som URL-kategorin är lika med"Email click".
Countdistans(Iif([url/@type]=1, @source-id, 0))
Avbeställer
@optOut
Totalt antal @ids för vilka URL-kategorin är lika med "Opt-out".
count(Iif([url/@type]=3, @id, 0))

Indelning av öppningar breakdown-of-opens-1

Den här rapporten baseras på tabellerna Leveranser (nms:delivery) och spårningsloggar (nms:trackingLogRcp).

Etikett
Fältnamn
Indikatorbeskrivning
Beräkningsformel för indikator
Öppnar
@totalRecipientOpen
Summan av alla @id med en primär URL-nyckel som är lika med 1 (öppen).
count(Iif([@url-id] = 1, @id, 0))

Andra indikatorer other-indicators

Indikatorn Skickat (@skickat), som nås via noden Leveranser (nms:delivery) > Indicators, motsvarar det totala antalet SMS som skickas till tjänstprovidern. Den här indikatorn används bara för SMS-leveranser och får inte användas för andra typer av leveranser (ska inte blandas ihop med indikatorerna @success och @processed).

Synkronisering av indikator indicator-synchronization

Om vissa indikatorer inte är synkroniserade eller inte överensstämmer väljer du den aktuella leveransen i Adobe Campaign Explorer, högerklickar och väljer Action>Recompute delivery and tracking indicators. Klicka på Next och sedan på Finish.

Spårningsöppningar tracking-opens-

För att Adobe Campaign ska kunna upptäcka att ett meddelande öppnas måste mottagaren hämta bilderna i e-postmeddelandet. HTML och Multipart/Alternative emails innehåller en bild på 0 pixlar som gör att du kan identifiera meddelanden som har öppnats. Eftersom meddelanden i textformat inte innehåller några bilder går det inte att se om de har öppnats eller inte. Värden som beräknas baserat på det meddelande som öppnas är alltid uppskattningar på grund av den felmarginal som är länkad till bildvisningen.

Målgrupper/mottagare targeted-persons---recipients

I vissa rapporter skiljer Adobe Campaign ut målgruppsanpassade personer och målgruppsinriktade mottagare.

Målmottagare är alla mottagare som leveransen skickades till.

Antalet personer omfattar riktade mottagare plus alla personer som e-postmeddelandet skickades till. Varje gång det finns en öppning eller ett klick i en ny webbläsare (som meddelandet ännu inte har öppnats i) läggs en annan person till i statistiken.

Om du till exempel får ett e-postmeddelande (som skickas av Adobe Campaign) på jobbet och öppnar eller klickar i det, räknas du som en målmottagare (dvs. mottagare=1, person=1). Om du vidarebefordrar det här e-postmeddelandet till två vänner är antalet målmottagare fortfarande lika med ett, medan antalet personer är lika med tre. Värdet 3 sammanfaller med varje öppet/klickning i en ny webbläsare.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1