Integrera AEM 6.5 med Adobe Campaign Classic integrating-campaign-classic

Genom att integrera AEM med Adobe Campaign Classic (ACC) kan ni hantera e-postleveranser, innehåll och formulär direkt i AEM. Konfigurationssteg i både Adobe Campaign Classic och AEM behövs för att möjliggöra dubbelriktad kommunikation mellan lösningar.

Tack vare den här integreringen kan AEM och Adobe Campaign Classic användas oberoende av varandra. Marknadsförare kan skapa kampanjer och använda målinriktning i Adobe Campaign, medan innehållsskapare kan arbeta parallellt med innehållsdesign i AEM. Tack vare integreringen kan innehållet i och utformningen av kampanjen som skapats i AEM målinrikta och levereras av Adobe Campaign.

INFO
I det här dokumentet beskrivs hur du integrerar Adobe Campaign Classic med AEM 6.5. Andra Campaign-integreringar finns i dokumentet Integrera AEM 6.5 med Adobe Campaign.

Integreringssteg integration-steps

Integrationen mellan AEM och Campaign kräver flera steg i båda lösningarna.

Det här dokumentet leder dig igenom dessa steg i detalj.

Förutsättningar prerequisites

 • Administratörsåtkomst till Adobe Campaign Classic

  • För att kunna utföra integreringen behöver du en fungerande Adobe Campaign Classic-instans, inklusive en konfigurerad databas.
  • Om du behöver mer information om hur du konfigurerar och konfigurerar Adobe Campaign Classic finns i Adobe Campaign Classic dokumentation, särskilt i installations- och konfigureringshandboken.
 • Administratörsåtkomst till AEM

Installera AEM integreringspaket i Campaign install-package

The AEM paket i Adobe Campaign innehåller flera standardkonfigurationer som krävs för att ansluta till AEM.

 1. Som administratör loggar du in på Adobe Campaign-instansen med klientkonsolen.

 2. Välj verktyg > Avancerat > Importera paket….

  Importera paket

 3. Klicka Installera ett standardpaket och sedan klicka Nästa.

 4. Kontrollera AEM paket.

  Installera ett standardpaket

 5. Klicka Nästa och sedan Starta för att starta installationen.

  Installationsförlopp

 6. Klicka Stäng när installationen är klar.

Integrationspaketet är nu installerat.

Skapa operatorn för AEM i Campaign create-operator

Integrationspaketet skapar automatiskt aemserver som AEM använder för att ansluta till Adobe Campaign. Definiera en säkerhetszon för den här operatorn och ange dess lösenord.

 1. Logga in på Adobe Campaign som administratör med klientkonsolen.

 2. Välj verktyg > Explorer på menyraden.

 3. I Utforskaren går du till Administration > Åtkomsthantering > Operatorer nod.

 4. Välj aemserver -operator.

 5. Redigera -operatorfliken väljer du Åtkomsträttigheter underfliken och klicka sedan på Redigera åtkomstparametrar… länk.

  Ange säkerhetszon

 6. Välj lämplig säkerhetszon och definiera den betrodda IP-masken efter behov.

 7. Klicka Spara.

 8. Logga ut från Adobe Campaign klient.

 9. På Adobe Campaign-serverns filsystem går du till installationsplatsen för Campaign och redigerar serverConf.xml som administratör. Den här filen finns vanligtvis under:

  • C:\Program Files\Adobe\Adobe Campaign Classic v7\conf i Windows.
  • /usr/local/neolane/nl6/conf/eng i Linux.
 10. Sök efter securityZone och se till att följande parametrar ställs in för AEM säkerhetszon.

  • allowHTTP="true"
  • sessionTokenOnly="true"
  • allowUserPassword="true".
 11. Spara filen.

 12. Se till att säkerhetszonen inte skrivs över av respektive inställning i dialogrutan config-<server name>.xml -fil.

  • Om konfigurationsfilen innehåller en separat inställning för säkerhetszon ändrar du allowUserPassword attribut till true.
 13. Om du vill ändra Adobe Campaign Classic-serverporten ersätter du 8080 med önskad port.

  note caution
  CAUTION
  Som standard finns ingen säkerhetszon konfigurerad för operatorn. För att AEM ska kunna ansluta till Adobe Campaign måste du välja en zon enligt beskrivningen i föregående steg.
  Adobe rekommenderar starkt att du skapar en säkerhetszon som ska AEM för att undvika säkerhetsproblem. Mer information om det här avsnittet finns i Adobe Campaign Classic dokumentation.
 14. Gå tillbaka till Campaign-klienten aemserver -operatorn och väljer Allmänt -fliken.

 15. Klicka på Återställ lösenord… länk.

 16. Ange ett lösenord och lagra det på en säker plats för framtida bruk.

 17. Klicka OK för att spara lösenordet för aemserver -operator.

Konfigurera Campaign-integrering i AEM campaign-integration

AEM operatorn som du redan har ställt in i Campaign kommunicera med Campaign

 1. Logga in som administratör i AEM redigeringsinstans.

 2. Välj verktyg > Cloud Service > Äldre Cloud Service > Adobe Campaign och sedan klicka Konfigurera nu.

  Konfigurera Adobe Campaign

 3. Skapa en konfiguration för Campaign-tjänsten genom att ange en Titel och klicka Skapa.

  Konfigurera Campaign-dialogrutan

 4. Ett nytt fönster och en ny dialogruta öppnas där du kan redigera konfigurationen. Tillhandahåll nödvändig information.

  Konfigurera Adobe Campaign i AEM

 5. Välj Anslut till Adobe Campaign för att bekräfta anslutningen och klicka sedan på OK.

AEM kan nu kommunicera med Adobe Campaign.

NOTE
Se till att din Adobe Campaign-server är tillgänglig via Internet. AEM har inte åtkomst till privata nätverk.

Konfigurera replikering till AEM publiceringsinstans replication

Kampanjinnehåll skapas av innehållsförfattare i AEM. Den här instansen är vanligtvis endast tillgänglig internt i din organisation. För att innehåll som bilder och resurser ska vara tillgängliga för mottagarna av kampanjen måste ni publicera det innehållet.

Replikeringsagenten ansvarar för att publicera ditt innehåll från AEM författarinstans till publiceringsinstansen och måste konfigureras för att integreringen ska fungera korrekt. Det här steget är också nödvändigt för att replikera vissa redigeringsinstanskonfigurationer till publiceringsinstansen.

Så här konfigurerar du replikering från AEM författarinstans till publiceringsinstansen:

 1. Logga in som administratör i AEM redigeringsinstans.

 2. Välj verktyg > Distribution > Replikering > Agenter på författare och sedan klicka Standardagent (publicera).

  Konfigurera replikeringsagent

 3. Klicka Redigera väljer du Transport -fliken.

 4. Konfigurera URI fält genom att ersätta standardvärdet localhost värde med IP-adressen för den AEM publiceringsinstansen.

  Fliken Transport

 5. Klicka OK för att spara ändringarna i agentinställningarna.

Du har konfigurerat replikering till AEM publiceringsinstans så att kampanjmottagarna kan komma åt ditt innehåll.

NOTE
Om du inte vill använda replikerings-URL:en utan i stället använder den offentliga URL:en kan du ange den offentliga URL:en i följande konfigurationsinställning via OSGi
Välj verktyg > Operationer > Webbkonsol > OSGi-konfiguration och söka efter AEM Campaign Integration - Configuration. Redigera konfigurationen och ändra fältet Offentlig URL (com.day.cq.mcm.campaign.impl.IntegrationConfigImpl#aem.mcm.campaign.publicUrl).

Konfigurera AEM externalizer

Externalizer är en OSGi-tjänst i AEM som omvandlar en resurssökväg till en extern och absolut URL-adress, vilket krävs för att AEM ska kunna hantera innehåll som Campaign kan använda. Konfigurera så att Campaign-integreringen fungerar.

 1. Logga in som administratör i AEM.

 2. Välj verktyg > Operationer > Webbkonsol > OSGi-konfiguration och söka efter Day CQ link Externalizer.

 3. Som standard är den sista posten i Domäner -fältet är avsett för publiceringsinstansen. Ändra URL:en från standardvärdet http://localhost:4503 till den offentliga publiceringsinstansen.

  Konfigurera Externalizer

 4. Klicka Spara.

Du har konfigurerat Externalizer och Adobe Campaign kan nu komma åt ditt innehåll.

NOTE
Publiceringsinstansen måste kunna nås från Adobe Campaign-servern. Om den pekar på localhost:4503 eller en annan server som Adobe Campaign inte kan nå visas inte bilder från AEM i Adobe Campaign-konsolen.

Konfigurera användaren på AEM configure-user

För att Campaign ska kunna kommunicera med AEM måste du ange ett lösenord för campaign-remote AEM.

 1. Logga in AEM som administratör.
 2. På huvudnavigeringskonsolen klickar du på verktyg till vänster.
 3. Klicka sedan på Säkerhet > Användare för att öppna användaradministrationskonsolen.
 4. Leta reda på campaign-remote användare.
 5. Välj campaign-remote användare och klicka Egenskaper för att redigera användaren.
 6. I Redigera användarinställningar fönster, klicka Ändra lösenord.
 7. Ange ett nytt lösenord för användaren och notera lösenordet på en säker plats för framtida bruk.
 8. Klicka Spara för att spara lösenordsändringen.
 9. Klicka Spara och stäng för att spara ändringarna i campaign-remote användare.

Konfigurera det AEM externa kontot i kampanj acc-setup

När installera AEM paket i Campaign, ett externt konto skapas för AEM. Genom att konfigurera det här externa kontot kan Adobe Campaign ansluta till AEM, vilket möjliggör tvåvägskommunikation mellan lösningarna.

 1. Logga in på Adobe Campaign som administratör med klientkonsolen.

 2. Välj verktyg > Explorer på menyraden.

 3. I Utforskaren går du till Administration > Plattform > Externa konton nod.

  Externa konton

 4. Leta reda på det externa AEM-kontot. Som standard har den värdena:

  • Typ - AEM
  • Etikett - AEM Instance
  • Internt namn - aemInstance
 5. Allmänt fliken för det här kontot anger du användarinformationen som du har definierat på fliken Ange användarlösenord för fjärrkampanj steg.

  • Server - AEM författarserveradress

   • AEM författarserver måste kunna nås från Adobe Campaign Classic serverinstans.
   • Kontrollera att serveradressen not i ett avslutande snedstreck.
  • Konto - Som standard är detta campaign-remote användare som du anger i AEM Ange användarlösenord för fjärrkampanj steg.

  • Lösenord - Det här lösenordet är samma som campaign-remote användare som du anger i AEM Ange användarlösenord för fjärrkampanj steg.

 6. Välj Aktiverad kryssrutan.

 7. Klicka Spara.

Adobe Campaign kan nu kommunicera med AEM.

Nästa steg next-steps

När både Adobe Campaign Classic och AEM är konfigurerade är integreringen nu klar.

Nu kan du lära dig hur du skapar ett nyhetsbrev i Adobe Experience Manager genom att fortsätta med det här dokumentet.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2