Arbeta med Adobe Campaign Classic och Adobe Campaign Standard working-with-adobe-campaign-classic-and-adobe-campaign-standard

Du kan skapa e-postinnehåll i AEM och bearbeta det i Adobe Campaign e-postmeddelanden. Om du vill göra det måste du:

 1. Skapa ett nyhetsbrev i AEM från en Adobe Campaign-specifik mall.
 2. Välj en Adobe Campaign-tjänst innan du redigerar innehållet för att få tillgång till alla funktioner.
 3. Redigera innehållet.
 4. Validera innehållet.

Innehållet kan sedan synkas med en leverans i Adobe Campaign. Detaljerade instruktioner beskrivs i det här dokumentet.

Se även Skapa Adobe Campaign Forms i AEM.

NOTE
Innan du kan använda den här funktionen måste du konfigurera AEM att integrera med Adobe Campaign eller Adobe Campaign Standard.

Skicka e-postinnehåll via Adobe Campaign sending-email-content-via-adobe-campaign

När du har konfigurerat AEM och Adobe Campaign kan du skapa e-postleveransinnehåll direkt i AEM och sedan bearbeta det i Adobe Campaign.

När du skapar Adobe Campaign-innehåll i AEM måste du länka till en Adobe Campaign-tjänst innan du redigerar innehållet för att få tillgång till alla funktioner.

Det finns två möjliga fall:

 • Innehållet kan synkas med en leverans från Adobe Campaign. På så sätt kan du använda AEM innehåll i en leverans.
 • (Endast Adobe Campaign Classic) Innehållet kan skickas direkt till Adobe Campaign, som automatiskt genererar en ny e-postleverans. Det här läget har begränsningar.

Detaljerade instruktioner beskrivs i det här dokumentet.

Skapa nytt e-postinnehåll creating-new-email-content

NOTE
När du lägger till e-postmallar ska du se till att lägga till dem under /content/campaign för att göra dem tillgängliga.

Skapa nytt e-postinnehåll creating-new-email-content-1

 1. I AEM Webbplatser sedan Kampanjer bläddra sedan till var era e-postkampanjer hanteras. I följande exempel är sökvägen Webbplatser > Kampanjer > Geometrixx Outdoors > E-postkampanjer.

  note note
  NOTE
  E-postexempel är bara tillgängliga i Geometrixx. Hämta exempelinnehåll för Geometrixx från paketresurs.

  chlimage_1-15

 2. Välj Skapa sedan Skapa sida.

 3. Välj en av de tillgängliga mallarna som Adobe Campaign du är ansluten till och klicka sedan på Nästa. Tre mallar är tillgängliga som standard:

  • Adobe Campaign Classic Email: gör att du kan lägga till innehåll i en fördefinierad mall (två kolumner) innan du skickar den till Adobe Campaign Classic för leverans.
  • Adobe Campaign Standard Email: gör att du kan lägga till innehåll i en fördefinierad mall (två kolumner) innan du skickar den till Adobe Campaign Standard för leverans.
 4. Fyll i Titel och Beskrivning och klicka Skapa. Titeln används som ämne i nyhetsbrevet/e-postmeddelandet såvida du inte skriver över den när du redigerar e-postmeddelandet.

Välja molntjänst och mall för Adobe Campaign selecting-the-adobe-campaign-cloud-service-and-template

Om du vill integrera med Adobe Campaign måste du lägga till en molntjänst från Adobe Campaign på sidan. Om du gör det får du tillgång till personalisering och annan Adobe Campaign-information.

Dessutom kan du behöva välja Adobe Campaign-mallen, ändra ämnet och lägga till oformaterad text för användare som inte vill visa e-postmeddelandet i HTML.

Du kan välja molntjänsten på Webbplatser eller från e-post- eller nyhetsbrevet när du har skapat det.

Välja molntjänst från Webbplatser är det rekommenderade tillvägagångssättet. Du måste lösa problemet genom att välja molntjänsten i e-postmeddelandet/nyhetsbrevet.

Från Webbplatser sida:

 1. AEM markera e-postsidan och klicka på Visa egenskaper.

  chlimage_1-16

 2. Välj Redigera och sedan Molntjänster och bläddra nedåt och klicka på plustecknet (+) för att lägga till en konfiguration och välj sedan Adobe Campaign.

  chlimage_1-17

 3. Välj den konfiguration som matchar din Adobe Campaign-instans i listrutan och bekräfta sedan genom att klicka på Spara.

 4. Du kan visa mallen som e-postmeddelandet har använt genom att klicka på​ Adobe Campaign -fliken. Om du vill välja en annan mall kan du komma åt den inifrån e-postmeddelandet när du redigerar.

  Om du vill använda en annan e-postleveransmall (från Adobe Campaign) än standardmallen för e-post i Egenskaper väljer du Adobe Campaign -fliken. Ange e-postleveransmallens interna namn i den relaterade Adobe Campaign-instansen.

  Vilken mall du väljer avgör vilka anpassningsfält som är tillgängliga från Adobe Campaign.

  chlimage_1-18

I det nyhetsbrev/e-postmeddelande som du skriver kanske du inte kan välja Adobe Campaign molntjänstkonfiguration i Sidegenskaper på grund av ett layoutproblem. Du kan använda den tillfälliga lösning som beskrivs här:

 1. AEM markera e-postsidan och klicka på Redigera. Klicka Öppna egenskaper.

  chlimage_1-19

 2. Välj Molntjänster och klicka + för att lägga till en konfiguration. Välj en synlig konfiguration (spelar ingen roll vilken). Klicka på + signera för att lägga till en annan konfiguration och sedan välja Adobe Campaign.

  note note
  NOTE
  Du kan också välja molntjänster genom att välja Visa egenskaper i Webbplatser -fliken.
 3. Välj den konfiguration som matchar din Adobe Campaign-instans i listrutan, ta bort den första konfigurationen som du skapade och som inte var för Adobe Campaign och bekräfta sedan genom att klicka på bockmarkeringen.

 4. Fortsätt med steg 4 i föregående procedur för att välja mallar och lägga till ren text.

Redigera e-postinnehåll editing-email-content

Så här redigerar du e-postinnehåll:

 1. Öppna e-postmeddelandet och som standard går du till redigeringsläget.

  chlimage_1-20

 2. Om du vill ändra e-postmeddelandets ämne eller lägga till oformaterad text för användare som inte vill visa e-postmeddelandet i HTML väljer du E-post och lägga till ett ämne och text. Välj sidikonen om du vill generera en oformaterad textversion automatiskt från HTML. Klicka på bockmarkeringen när du är klar.

  Du kan anpassa nyhetsbrevet med hjälp av Adobe Campaign anpassningsfält. Om du vill lägga till ett anpassningsfält öppnar du väljaren för anpassningsfält genom att klicka på knappen som visar Adobe Campaign logotyp. Du kan sedan välja bland alla fält som är tillgängliga för det här nyhetsbrevet.

  note note
  NOTE
  Om personaliseringsfälten i egenskaperna i redigeraren är nedtonade bör du kontrollera konfigurationen igen.

  chlimage_1-21

 3. Öppna komponentpanelen på skärmens vänstra sida och markera Adobe Campaign Newsletter i listrutan för att hitta de komponenterna.

  chlimage_1-22

 4. Dra komponenter direkt till sidan och redigera dem därefter. Du kan till exempel dra en Text och personalisering (kampanj) och lägga till personlig text.

  chlimage_1-23

  Se Adobe Campaign Components om du vill ha en detaljerad beskrivning av varje komponent.

  chlimage_1-24

Infogar personalisering inserting-personalization

När du redigerar innehåll kan du infoga:

 • Adobe Campaign-kontextfält. Det här är fält som du kan infoga i texten och som anpassas efter mottagarens data (till exempel förnamn, efternamn eller andra data i måldimensionen).
 • Adobe Campaign personaliseringsblock. Detta är block med fördefinierat innehåll som inte är relaterat till mottagarens data, t.ex. en logotyp eller en länk till en spegelsida.

Se Adobe Campaign Components för en fullständig beskrivning av Campaign-komponenterna.

NOTE
 • Endast Adobe Campaign Profiler målgruppsdimensionen beaktas.
 • När egenskaper visas från Webbplatser har du inte åtkomst till Adobe Campaign kontextfält. Du kan komma åt dessa direkt från e-postmeddelandet när du redigerar.

Så här infogar du anpassning:

 1. Infoga en ny Nyhetsbrev > Text och personalisering (kampanj) genom att dra den till sidan.

  chlimage_1-25

 2. Öppna komponenten genom att klicka på pennikonen. Inplace-redigeraren öppnas.

  chlimage_1-26

  note note
  NOTE
  För Adobe Campaign Standard:
  För Adobe Campaign Classic:
 3. Infoga text genom att skriva. Infoga kontextfält eller personaliseringsblock genom att klicka på Adobe Campaign-komponenterna och markera dem. När du är klar markerar du bockmarkeringen.

  chlimage_1-27

  När du har infogat snabbfält eller anpassningsblock kan du förhandsgranska nyhetsbrevet och testa fälten. Se Förhandsgranska ett nyhetsbrev.

Förhandsgranska ett nyhetsbrev previewing-a-newsletter

Du kan förhandsgranska hur nyhetsbrevet kommer att se ut och förhandsgranska personaliseringen.

 1. Öppna nyhetsbrevet och klicka på Förhandsgranska i AEM övre högra hörn. AEM visar hur nyhetsbrevet ser ut när användarna får det.

  chlimage_1-28

  note note
  NOTE
  Om du använder Adobe Campaign Standard och exempelmallen visar två anpassningsblock det ursprungliga innehållet - "<%@ include view="MirrorPage" %>" och "<%@ include view="UnsubscriptionLink" %>" - genererar fel när innehållet importeras under leveransen. Du kan justera dessa genom att markera motsvarande block med hjälp av personaliseringsblockväljaren.
 2. Om du vill förhandsgranska personaliseringen öppnar du ContextHub genom att klicka/trycka på motsvarande ikon i verktygsfältet. Anpassningsfältets taggar ersätts nu av startdata för den valda personen. Se hur variablerna anpassar sig när du byter profil i ContextHub.

  chlimage_1-29

 3. Du kan visa startdata från Adobe Campaign som är associerade med den valda personen. Det gör du genom att klicka på Adobe Campaign-modulen i ContextHub-fältet. Då öppnas en dialogruta med alla startvärdesdata för den aktuella profilen. Återigen anpassas data när du byter till en annan person.

  chlimage_1-30

Godkänna innehåll i AEM approving-content-in-aem

När innehållet är klart kan du starta godkännandeprocessen. Gå till Arbetsflöde och väljer Godkänn för Adobe Campaign arbetsflöde.

Det här färdiga arbetsflödet består av två steg: revision, godkännande eller revision och avvisande. Arbetsflödet kan dock utvidgas och anpassas till en mer komplex process.

chlimage_1-31

Om du vill godkänna innehåll för Adobe Campaign tillämpar du arbetsflödet genom att välja Arbetsflöde och markera Godkänn för Adobe Campaign och klicka Starta arbetsflöde. Gå igenom stegen och godkänn innehållet. Du kan också avvisa innehållet genom att markera Avvisa i stället för Godkänn i det sista arbetsflödessteget.

chlimage_1-32

När innehållet har godkänts visas det som godkänt i Adobe Campaign. E-postmeddelandet kan sedan skickas.

I Adobe Campaign Standard:

chlimage_1-33

I Adobe Campaign Classic:

chlimage_1-34

NOTE
Ej godkänt innehåll kan synkroniseras med en leverans i Adobe Campaign, men leveransen kan inte utföras. Endast godkänt innehåll kan skickas via kampanjleveranser.

Länka AEM med Adobe Campaign Standard och Adobe Campaign Classic linking-aem-with-adobe-campaign-standard-and-adobe-campaign-classic

Hur du länkar eller synkroniserar AEM med Adobe Campaign beror på om du använder prenumerationsbaserade Adobe Campaign Standard eller lokalt baserade Adobe Campaign Classic.

I följande avsnitt finns instruktioner om din Adobe Campaign-lösning:

Länka en AEM till ett Adobe Campaign-e-postmeddelande (Adobe Campaign Standard) linking-an-aem-page-to-an-adobe-campaign-email-adobe-campaign-standard

Med Adobe Campaign Standard kan du återställa och länka innehåll som skapats i AEM med:

 • Ett mejl.
 • En e-postmall.

På så sätt kan ni leverera innehållet. Du ser om ett nyhetsbrev är länkat till en enskild leverans av koden som visas på sidan.

chlimage_1-35

NOTE
Om ett nyhetsbrev är länkat till flera leveranser visas antalet länkade leveranser (men inte varje ID).

Så här länkar du en sida som skapats i AEM med ett e-postmeddelande från Adobe Campaign:

 1. Skapa ett e-postmeddelande baserat på en AEM specifik e-postmall. Se Skapa e-postmeddelanden i Adobe Campaign Standard för mer information.

  chlimage_1-36

 2. Öppna Innehåll -block från kontrollpanelen för leverans.

  chlimage_1-37

 3. Välj Länka med Adobe Experience Manager-innehåll i verktygsfältet för att visa innehållslistan i AEM.

  note note
  NOTE
  Om Länka med en Adobe Experience Manager alternativet inte visas i åtgärdsfältet, kontrollera att Innehållsredigeringsläge är korrekt konfigurerad till Adobe Experience Manager i e-postegenskaperna.

  chlimage_1-38

 4. Markera det innehåll som du vill använda i e-postmeddelandet.

  I den här listan anges:

  • Etiketten för innehållet i AEM.
  • Godkännandestatus för innehållet i AEM. Om innehållet inte godkänns kan du synkronisera innehållet, men det måste godkännas innan leveransen skickas. Du kan dock utföra vissa åtgärder, som att skicka ett korrektur eller ett förhandsgranskningstest.
  • Datumet för den senaste ändringen av innehållet.
  • Allt innehåll som redan är länkat till en leverans.
  note note
  NOTE
  Som standard är det innehåll som redan är synkroniserat med en leverans dolt. Du kan dock visa den och använda den. Om du till exempel vill använda innehåll som mall för flera leveranser.

  När e-postmeddelandet är länkat till ett AEM kan innehållet inte redigeras i Adobe Campaign.

 5. Ange de andra parametrarna för e-postmeddelandet från kontrollpanelen (målgrupper, körningsschema).

 6. Kör e-postleveransen. Under leveransanalysen hämtas den senaste versionen av AEM.

  note note
  NOTE
  Om innehållet uppdateras i AEM medan det länkas till ett e-postmeddelande uppdateras det automatiskt i Adobe Campaign under analysen. Synkroniseringen kan även utföras manuellt med Uppdatera Adobe Experience Manager-innehåll från innehållsåtgärdsfältet.
  Du kan avbryta länken mellan ett e-postmeddelande och AEM innehåll med Ta bort länken till Adobe Experience Manager-innehållet från innehållsåtgärdsfältet. Den här knappen är bara tillgänglig om innehållet redan är länkat till leveransen. Om du vill länka ett annat innehåll till en leverans måste du ta bort den aktuella innehållslänken innan du kan skapa en ny länk.
  När länken tas bort behålls det lokala innehållet och blir redigerbart i Adobe Campaign. Om du länkar innehållet igen efter att ha ändrat det går alla ändringar förlorade.

Synkronisera innehåll som skapats i AEM med en leverans från Adobe Campaign Classic synchronizing-content-created-in-aem-with-a-delivery-from-adobe-campaign-classic

Med Adobe Campaign kan du återställa och synkronisera innehåll som skapats i AEM med:

 • En kampanjleverans
 • En leveransaktivitet i ett kampanjarbetsflöde
 • En återkommande leverans
 • En kontinuerlig leverans
 • Leverans till ett meddelandecenter
 • En leveransmall

Om ett nyhetsbrev är länkat till en enda leverans AEM visas leveranskoden på sidan.

chlimage_1-39

NOTE
Om nyhetsbrevet är länkat till flera leveranser visas antalet länkade leveranser (men inte varje ID).
NOTE
Arbetsflödessteget Publicera till Adobe Campaign är borttaget i AEM 6.1. Detta steg ingick i AEM 6.0-integreringen med Adobe Campaign och behövs inte längre.

Synkronisera innehåll som skapats i AEM med en leverans från Adobe Campaign:

 1. Skapa en leverans eller lägg till en leveransaktivitet i ett kampanjarbetsflöde genom att välja E-postleverans med AEM (mailAEMContent) leveransmall.

  chlimage_1-40

 2. Välj Synkronisera i verktygsfältet för att visa innehållslistan i AEM.

  note note
  NOTE
  Om Synkronisera alternativet inte visas i leveransens verktygsfält, kontrollera att Innehållsredigeringsläge fältet är korrekt konfigurerat i AEM genom att välja Egenskaper > Avancerat.

  chlimage_1-41

 3. Markera det innehåll som du vill synkronisera med leveransen.

  I den här listan anges:

  • Etiketten för innehållet i AEM.
  • Godkännandestatus för innehållet i AEM. Om innehållet inte godkänns kan du synkronisera innehållet, men det måste godkännas innan leveransen skickas. Du kan dock utföra vissa åtgärder, som att skicka en BAT eller ett förhandsgranskningstest.
  • Datumet för den senaste ändringen av innehållet.
  • Allt innehåll som redan är länkat till en leverans.
  note note
  NOTE
  Som standard är det innehåll som redan är synkroniserat med en leverans dolt. Du kan dock visa den och använda den. Om du till exempel vill använda innehåll som mall för flera leveranser.

  chlimage_1-42

 4. Ange de andra parametrarna för leveransen (mål och så vidare)

 5. Starta godkännandeprocessen i Adobe Campaign om det behövs. Godkännande av innehåll i AEM krävs utöver godkännanden som konfigurerats i Adobe Campaign (budget, mål och så vidare). Godkännande av innehåll i Adobe Campaign är bara möjligt om innehållet redan har godkänts i AEM.

 6. Kör leveransen. Under leveransanalysen återställs den senaste versionen av det AEM innehållet.

  note note
  NOTE
  • När leverans och innehåll har synkroniserats blir leveransinnehållet i Adobe Campaign skrivskyddat. Ämnet och innehållet i e-postmeddelandet kan inte längre ändras.
  • Om innehållet uppdateras i AEM medan det är länkat till en leverans i Adobe Campaign uppdateras det automatiskt i leveransen under leveransanalysen. Synkroniseringen kan även utföras manuellt med Uppdatera innehåll nu -knappen.
  • Du kan avbryta synkroniseringen mellan en leverans och AEM innehåll med Avsynkronisera -knappen. Detta är bara tillgängligt om innehållet redan är synkroniserat med leveransen. Om du vill synkronisera ett annat innehåll med en leverans måste du avbryta den aktuella innehållssynkroniseringen innan du kan skapa en ny länk.
  • Om det lokala innehållet avsynkroniseras behålls det och blir redigerbart i Adobe Campaign. Om du synkroniserar om innehållet efter att ha ändrat det förlorar du alla ändringar.
  • För återkommande och kontinuerliga leveranser stoppas synkroniseringen med AEM innehåll varje gång leveransen utförs.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2