[v7]{class="badge informative" title="Gäller endast Campaign Classic v7"}

Skapa och hantera operatörer operators

CAUTION
Från och med Campaign Classic v7.3.1 bör alla operatorer använda Adobe Identity Management System (IMS) för att ansluta till Campaign.
Som en del i arbetet med att stärka säkerhets- och autentiseringsprocessen rekommenderar Adobe Campaign att man migrerar alla befintliga operatörers autentiseringsläge från den inbyggda autentiseringen av inloggnings-/lösenordsinformationen till Adobe Identity Management System (IMS). Lär dig hur du migrerar dina operatorer i den här sidan.
Observera att följande avsnitt inte längre gäller efter migreringen. Lär dig hur du ställer in behörigheter med Adobe IMS i Kampanjdokumentation v8.

Kom igång med Campaign-operatörer about-operators

En operator är en Adobe Campaign-användare som har behörighet att logga in och utföra åtgärder.

Som standard lagras operatorer i Administration > Access management > Operators nod.

Operatorer kan skapas manuellt eller mappas på en befintlig LDAP-katalog.

En fullständig procedur för att skapa en operator beskrivs i den här sidan.

Mer information om Adobe Campaign- och LDAP-integrering finns i den här sidan.

IMPORTANT
Operatorer måste länkas till en säkerhetszon för att kunna logga in på en instans. Mer information om säkerhetszoner i Adobe Campaign finns i den här sidan.

Användare kan även ansluta direkt till Adobe Campaign via sin Adobe ID. Se denna sida för mer information om detta.

Skapa en operator creating-an-operator

Så här skapar du en ny operator och tilldelar behörigheter:

 1. Klicka på New ovanför listan med operatorer och ange information om operatorn new.

 2. Ange Identification parameters för användaren: användarens inloggning, lösenord och namn. Inloggningen och lösenordet används av operatören för att logga in på Adobe Campaign. När användaren är inloggad kan han/hon ändra sitt lösenord via Tools > Change password -menyn. Operatorns e-postadress är viktig eftersom den gör det möjligt för operatorn att ta emot meddelanden, till exempel när godkännanden bearbetas.

  I det här avsnittet kan du även länka en operator till en organisationsenhet. Mer information finns i den här sidan.

 3. Välj behörigheter för operatorn i dialogrutan Operator access rights -avsnitt.

  Om du vill tilldela behörigheter till operatorn klickar du på Add ovanför behörighetslistan och välj sedan en grupp operatorer i listan över tillgängliga grupper:

  Du kan också välja en eller flera namngivna rättigheter (se Namngivna rättigheter). Klicka på pilen till höger om Folder fält och markera Named rights:

  Välj grupper och/eller namngivna rättigheter som ska tilldelas och klicka på OK för att validera.

 4. Klicka Ok för att skapa operatorn: profilen läggs till i listan över befintliga operatorer.

NOTE
Du kan ordna operatorerna efter dina behov genom att skapa nya operatormappar. Om du vill göra det högerklickar du på mappen operator och väljer Add an ‘Operators’ folder.

När operatörens profil har skapats kan du lägga till eller uppdatera informationen för den. Klicka på Edit -fliken.

NOTE
The Session timeout I kan du justera fördröjningen innan tidsgränsen för FDA-sessionen överskrids. Mer information finns i Om åtkomst till federerade data.

Definiera operatorns tidszon time-zone-of-the-operator

I General kan du välja operatörens tidszon. Som standard arbetar operatorer i serverns tidszon. Det går dock att välja en annan tidszon med hjälp av listrutan.

Konfigurationen av tidszoner beskrivs i den här sidan.

NOTE
För samarbete inom olika tidszoner krävs att datum lagras i UTC. Datum konverteras i lämplig tidszon i följande sammanhang: när ett datum visas i användartidszonen, när filer importeras och exporteras, när en e-postleverans schemaläggs, när aktiviteter schemaläggs i ett arbetsflöde (schemaläggare, vänta, tidsbegränsning osv.)
Begränsningar och rekommendationer som är kopplade till dessa sammanhang presenteras i relaterade avsnitt i Adobe Campaign-dokumentationen.

Dessutom är Regional settings I den nedrullningsbara listan kan du välja format för att visa datum och nummer.

Lägg till behörigheter access-rights-options

Använd Access rights för att uppdatera grupper och namngivna rättigheter som är länkade till operatorn.

The Edit the access parameters… kan du använda följande alternativ:

 • The Disable account kan du inaktivera operatörens konto: den här användaren kommer inte längre att ha åtkomst till Adobe Campaign.

  note note
  NOTE
  Även om deras konto är inaktiverat kan operatorn fortfarande ta emot aviseringar eller meddelanden från Campaign. Om du inte längre vill skicka Campaign-meddelanden till den här operatorn rekommenderar Adobe att du tar bort e-postadressen från deras profil.
 • The Forbid access from the rich client kan du begränsa användningen av Adobe Campaign till Webbåtkomst eller via API åtkomst till Adobe Campaign klientkonsol är inte längre tillgängligt.

 • Det går att länka en säkerhetszon till operatören. Mer information finns på den här sidan.

 • Du kan också definiera en betrodd IP-mask med hjälp av lämplig länk.

  Operatören kan ansluta till Adobe Campaign utan att ange sitt lösenord om IP-adressen finns i listan.

  Du kan också ange en uppsättning IP-adresser som ska auktoriseras att ansluta utan lösenord, som i följande exempel:

  note note
  NOTE
  För att åtkomsten till din plattform ska vara säker måste det här alternativet användas med försiktighet.
 • The Restrict to information found in sub-folders of: kan du begränsa de rättigheter som tilldelas en mapps operator. Endast undermapparna för noden som anges i det här alternativet visas för användaren:

  note important
  IMPORTANT
  Detta är en mycket noggrann restriktion som måste användas med försiktighet. En operator som är inloggad med den här typen av rättigheter kan BARA se innehållet i den angivna mappen och har inte åtkomst till någon annan nod i trädet via Utforskaren. Beroende på vilka funktioner den här operatorn har åtkomst till (till exempel arbetsflöden) kan användaren visa data som vanligtvis lagras i noder som inte är tillgängliga.

Kontrollera inställningar check-settings

The Audit Med -fliken kan du visa information om operatorn. De olika flikarna läggs till automatiskt baserat på inställningarna som anges i operatorområdet.

Du kan komma åt:

 • Listan över rättigheter för mappar som är länkade till operatorn.

  note note
  NOTE
  Mer information finns i Hantering av mappåtkomst.
 • Operatörens godkännandelogg.

 • Listan med diskussionsforum som de prenumererar på.

 • Händelser i deras kalender.

 • Listan över uppgifter som tilldelats dem.

Standardoperatorer default-operators

Adobe Campaign använder tekniska operatorer med profiler som konfigurerats som standard: Administratör ('admin'), Fakturering ('billing'), Övervakning, Webbprogramagent ('webapp') osv. Vissa av dessa är beroende av vilka program och alternativ som är installerade på plattformen: till exempel operatorerna central och lokal bara visas om alternativet Distribuerad marknadsföring är installerat.

IMPORTANT
Dessa tekniska operatorer meddelas som standard när informationsmeddelanden returneras av plattformen. Vi rekommenderar att du skickar ett e-postmeddelande till dem.
För att webbprogrammen ska fungera på rätt sätt rekommenderar vi att du inte definierar specifika regionala inställningar för webbprogramsoperatorn.

Som standard har den tekniska operatorn"webapp" namngiven ADMINISTRATION-behörighet, vilket kan leda till säkerhetsrisker. Vi rekommenderar att du tar bort den här rättigheten för att åtgärda problemet. Så här gör du:

 1. Från Administration > Access management > Named rights nod, klicka New för att skapa en rättighet och ge den namnet WEBAPP.

  Namngivna rättigheter beskrivs i Namngivna rättigheter -avsnitt.

 2. Från Administration > Access management > Operators väljer du webbprogramagentens operator ('webapp').

  Välj Edit -fliken och sedan Access rights och ta bort ADMINISTRATIONEN med namnet right från listan.

  Klicka Add och väljer WEBAPP-höger som du just har skapat och sparar sedan ändringarna.

 3. Tilldela operatorn 'webapp' behörighet att läsa och skriva data i de mappar som berör den här operatorn, som i första hand är mapparna 'Recipient'.

  Redigeringsrättigheter för trädmappar finns i Hantering av mappåtkomst -avsnitt.

NOTE
Mer information om säkerhetsriktlinjerna finns i Checklista för Adobe Campaign-säkerhetskonfiguration.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1