Fråga query

Skapa en fråga creating-a-query

Med en fråga kan du välja ett mål enligt villkor. Du kan koppla en segmentkod till frågeresultatet och infoga ytterligare data i den.
Mer information om frågeexempel finns i det här avsnittet.

NOTE
Frågeaktiviteter är inte kompatibla med CLOB-fält när Oraclet används.

Mer information om hur du använder och hanterar ytterligare data finns i Lägg till data.

The Edit query… Med -länken kan du definiera måltypen, begränsningarna och urvalskriterierna för populationen på följande sätt:

 1. Välj målinriktning och filtreringsdimension. Som standard är målet markerat bland mottagarna. Listan med begränsningsfilter är densamma som de som används för leveransmål.

  Målgruppsdimensionen sammanfaller med den typ av element som vi kommer att arbeta med, t.ex. målgruppen för insatsen.

  Filtreringsdimensionen gör det möjligt att samla in dessa element, t.ex. information om målpersonen (kontrakt, fullständiga och slutliga kvittningar osv.).

  Mer information finns i Målinriktning och filtrering.

  En fråga kan vid behov baseras på data från den inkommande övergången genom att välja Temporary schema när du väljer mål och filtreringsdimensioner.

 2. Definiera populationerna med guiden. De fält som ska anges kan vara olika beroende på måltyp. Du kan förhandsgranska målpopulationen med de aktuella villkoren med hjälp av Preview -fliken.

  Mer information om hur du skapar och använder filter och frågor finns i section.

 3. Om du har valt Filtering conditions i steg 1 eller med Filters > Advanced filter… måste du lägga till filtervillkor manuellt senare.

  Du kan också lägga till villkor för datagruppering genom att markera motsvarande ruta. För att göra detta måste filtreringsdimensionen skilja sig från frågemålets dimension. Mer information om gruppering finns i section.

  Du kan också lägga till fler villkor genom att använda uttrycksverktyget och kombinera det med de logiska alternativen AND, OR och EXCEPT. Du kan sedan förhandsgranska Corresponding SQL query… för din villkorskombination. Mer information om detta finns i section.

  Spara filtret om du vill återanvända det senare.

Lägg till data adding-data

Med de extra kolumnerna kan du samla in ytterligare information om målpopulationen, t.ex. avtalsnummer, prenumerationer på nyhetsbrev eller ursprung. Dessa data kan lagras i Adobe Campaign-databasen eller i en extern databas.

The Add data… kan du välja vilka ytterligare data som ska samlas in.

Börja med att välja vilken typ av data som ska läggas till:

 • Välj Data linked to the filtering dimension för att markera data i Adobe Campaign-databasen.
 • Välj External data för att lägga till data från en extern databas. Det här alternativet är bara tillgängligt om du har köpt Åtkomst till federerade data alternativ. Mer information finns i Åtkomst till en extern databas (FDA).
 • Välj An offer proposition om du vill lägga till en uppsättning kolumner som gör att du kan lagra det bästa erbjudande som genereras av erbjudandemotorn. Det här alternativet är bara tillgängligt om du har köpt Interaktion -modul.

Om ingen valfri modul är installerad på plattformen visas inte det här steget. Du kommer att gå direkt till nästa steg.

Så här lägger du till data från Adobe Campaign-databasen:

 1. Välj den typ av data som du vill lägga till. Detta kan vara data som tillhör filterdimensionen eller data som lagras i länkade tabeller.

 2. Om data tillhör frågefiltret markerar du dem i listan över tillgängliga fält så att de visas i utdatakolumnerna.

  Du kan lägga till:

  • Ett fält som beräknas baserat på data från målpopulationen eller ett aggregat (antal väntande inköp under den senaste månaden, genomsnittligt belopp för ett kvitto osv.). Till exempel, gå till Markera data.

  • Ett nytt fält som skapats med Add till höger om listan med utdatakolumner.

   Du kan också lägga till en samling information, till exempel en lista över kontrakt, de fem senaste leveranserna osv. Samlingar sammanfaller med fält som kan ha flera värden för samma profil (1-N-relation). Mer information finns i Redigera ytterligare data.

Så här lägger du till en samling information som är länkad till en målpopulation:

 1. I det första steget i guiden väljer du Data linked to the filtering dimension alternativ:

 2. Markera tabellen som innehåller den information som du vill samla in och klicka på Next.

 3. Ange vid behov antalet element i samlingen som du vill behålla genom att välja ett av värdena i Data collected fält. Som standard återskapas alla rader i samlingen och filtreras sedan enligt villkoren som anges i följande steg.

  • Om ett enskilt element i samlingen sammanfaller med filtervillkoren för den här samlingen väljer du Single row i Data collected fält.

   note important
   IMPORTANT
   I det här läget optimeras den SQL-fråga som genereras tack vare en direkt överlappning av samlingselementen.
   Om det ursprungliga villkoret inte uppfylls kan resultatet bli bristfälligt (saknade eller överlappande linjer).
  • Om du väljer att återställa flera rader (Limit the line count) kan du ange hur många rader som ska samlas in.

  • Om de insamlade kolumnerna innehåller aggregat, t.ex. antalet fel som deklarerats, genomsnittliga utgifter på en webbplats, osv. du kan använda Aggregates värde.

 4. Ange delmarkeringen för samlingen. Exempel: endast köp under de senaste 15 dagarna.

 5. Om du har valt Limit the line count anger du i vilken ordning de insamlade uppgifterna ska filtreras. När antalet rader som samlas in är fler än antalet rader som du har angett att de ska behållas kan du ange vilka rader som ska behållas i filtreringsordningen.

Exempel: Riktning på enkla mottagarattribut example--targeting-on-simple-recipient-attributes

I följande exempel syftar frågan till att identifiera män mellan 18 och 30 år och som bor i Frankrike. Den här frågan används i ett arbetsflöde som t.ex. syftar till att göra dem till ett exklusivt erbjudande.

NOTE
Ytterligare frågeexempel presenteras i det här avsnittet.
 1. Ge frågan ett namn och välj sedan Edit query… länk.

 2. Välj Filtering conditions i listan över tillgängliga filtertyper.

 3. Ange olika villkor för det föreslagna målet. Här kombineras villkor med alternativet AND. För att kunna inkluderas i urvalet måste mottagarna uppfylla följande fyra villkor:

  • Mottagare vars titel är "Mr." (kan också hittas med Kön fält och markera Man som ett värde).
  • Mottagare under 30 år.
  • Mottagare över 18 år.
  • Mottagare som bor i Frankrike.

  Du kan visa SQL som matchar din villkorskombination:

 4. Du kan kontrollera att villkoren är korrekta genom att förhandsgranska de mottagare som matchar frågan på fliken:

 5. Spara dina filter så att du kan använda dem igen vid ett senare tillfälle genom att klicka på Finish > OK.

 6. Fortsätt redigera arbetsflödet genom att lägga till andra aktiviteter i det. När det har startats och föregående frågesteg är klart visas antalet mottagare. Du kan visa mer information med hjälp av snabbmenyn (högerklicka på övergången > Display the target…).

Utdataparametrar output-parameters

 • tableName
 • schema
 • recCount

Den här uppsättningen med tre värden identifierar den population som frågan riktar sig till. tableName är namnet på den tabell som registrerar målidentifierarna, schema är schemat för populationen (vanligtvis nms:mottagare) och recCount är antalet element i tabellen.

Det här värdet är arbetstabellens schema. Den här parametern är giltig för alla övergångar med tableName och schema.

Optimera frågor optimizing-queries

I avsnittet nedan beskrivs de effektivaste strategierna för att optimera frågor som körs på Adobe Campaign för att begränsa arbetsbelastningen i databasen och förbättra användarupplevelsen.

Kopplingar och index joins-and-indexes

 • Effektiva frågor bygger på index.

 • Använd ett index för alla kopplingar.

 • När du definierar länkar i schemat bestäms kopplingsvillkoren. Den länkade tabellen ska ha ett unikt index för primärnyckeln och kopplingen ska vara i det här fältet.

 • Utför kopplingar genom att definiera nycklar i numeriska fält i stället för strängfält.

 • Undvik yttre kopplingar. Använd posten med noll-ID när det är möjligt för att få en yttre kopplingsfunktion.

 • Använd rätt datatyp för kopplingar.

  Se till att where -satsen är av samma typ som fältet.

  Ett vanligt misstag är: iBlacklist='3' där iBlacklist är ett numeriskt fält, och 3 anger ett textvärde.

  Kontrollera att du vet vilken körningsplan din fråga kommer att ha. Undvik fullständiga tabellsökningar, särskilt för realtidsfrågor eller nästan realtidsfrågor som körs varje minut.

  Beroende på vilken Campaign-version du har finns mer information i följande avsnitt:

  Dokumentation för Campaign v7

  Kampanjdokumentation v8

Funktioner functions

 • Se upp för funktioner som Lower(...). När funktionen Nedre används används inte indexvärdet.

 • Kontrollera frågor med "gilla"-instruktionen eller "övre" eller "nedre" instruktionerna noggrant. Använd "Upper" på användarindata, inte i databasfältet.

  Mer information om funktioner finns i det här avsnittet.

Filtrera dimensioner filtering-dimensions

Använd frågans filtreringsdimension i stället för att använda operatorn "finns som".

I frågor är villkoret "finns till exempel" i filter inte effektivt. De motsvarar en underfråga i SQL:

select iRecipientId from nmsRecipient where iRecipientId IN (select iRecipientId from nmsBroadLog where (...))

Det bästa sättet är att använda frågefiltret i stället:

Motsvarigheten till filterdimensionen i SQL är den inre kopplingen:

select iRecipientId from nmsRecipient INNER JOIN nmsBroadLog ON (...)

Mer information om filtreringsdimensioner finns i det här avsnittet.

Arkitektur architecture

 • Bygg en utvecklingsplattform med liknande volymer, parametrar och arkitektur som produktionsplattformen.

 • Använd samma värden för utvecklings- och produktionsmiljöer. Använd så mycket som möjligt på samma sätt:

  • Operativsystem,
  • Version,
  • Data,
  • Program,
  • Volymer.
  note note
  NOTE
  En funktion som fungerar i en utvecklingsmiljö kanske inte fungerar i en produktionsmiljö där data kan vara annorlunda. Försök att identifiera de viktigaste skillnaderna för att förutse risker och förbereda lösningar.
 • Gör konfigurationer som matchar målvolymerna. Stora volymer kräver särskilda konfigurationer. En konfiguration som fungerade för 100 000 mottagare kanske inte fungerar för 10 000 000 mottagare.

  Tänk på hur systemet skalförändras när det publiceras. Bara för att något fungerar i liten skala innebär det inte att det är lämpligt med större volymer. Testerna bör utföras med liknande volymer som produktionsvolymen. Du bör också utvärdera effekten av volymförändringar (antal anrop, databasens storlek) vid högsta antal timmar, högsta antal dagar och under projektets hela livstid.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1