Om kampanjtypologier about-campaign-typologies

Kampanjoptimering är Adobe Campaign-modulen som gör att ni kan styra, filtrera och övervaka leveransen. För att undvika konflikter mellan kampanjer kan Adobe Campaign testa olika kombinationer genom att tillämpa särskilda begränsningsregler. Detta garanterar att de skickade meddelandena uppfyller kundernas behov och förväntningar och företagets kommunikationspolicy.

Upptäck den här funktionen i en video

NOTE
Beroende på vilket erbjudande du erbjuder kan Campaign Optimization inkluderas eller läggas till. Kontrollera licensavtalet.

Typologiregler typology-rules

Med Adobe Campaign kan du utforma och tillämpa fyra typologiregler:

 • Filtrering regler som gör att du kan utesluta delar av målet baserat på kriterier. Mer information finns i Filtreringsregler.
 • Tryck regler som gör att ni kan kontrollera reklamtrötthet. Mer information finns i Tryckregler.
 • Kapacitet regler som gör att du kan begränsa lasterna för att garantera optimala bearbetningsförhållanden. Mer information finns i Kontrollera kapacitet.
 • Kontroll regler som gör att du kan kontrollera giltigheten för meddelanden innan de skickas. Mer information finns i Kontrollregler.

När typologireglerna har skapats grupperas de i kampanjtypologier som refereras i leveranser. Se Använda typologier.

Typologier typologies

En kampanjtypologi kan innehålla flera typologiregler, men en leverans kan bara referera till en typologi.

The Rules kan du lägga till, ta bort eller visa de typologiregler som ska användas.

Använda typologier applying-typologies

Steg för att skapa och tillämpa en typologi på dina leveranser listas nedan:

 1. Skapa typologiregler.

  Typologiregler finns i Administration > Campaign management > Typology management > Typology rules nod.

  Olika regler som är tillgängliga i Campaign beskrivs i följande avsnitt: regler för försäljningstryck, kapacitetsregler, kontrollregler och filtreringsregler.

 2. Skapa en typologi och referera till reglerna som du skapade i den.

  Typologier nås via Administration > Campaign Management > Typology management > Typologies nod.

 3. Konfigurera leveransen för att använda den typologi du skapade. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 4. Testa och kontrollera beteendet med kampanjsimuleringar. Mer information om kampanjsimuleringar finns i det här avsnittet.

Vid färdigställande av leveransen utesluts mottagarna när kriteriet är uppfyllt. Du kan kontrollera loggar för att övervaka undantag. Exempel på användningsområden för regler för trycktypologi finns i den här sidan.

Självstudievideor typologies-video

Ställa in trötthetshantering med typologiregler

I den här videon förklaras hur du implementerar trötthetshantering i Adobe Campaign genom att utnyttja typologiregler.

Ställa in trötthetshantering med fördefinierade filter

Trötthetshanteringen styr frekvens och antal meddelanden för att undvika överbelastning av mottagaren. Om du inte har kampanjoptimeringsmodulen i din kampanjinstans kan du konfigurera ett fördefinierat filter som filtrerar målpopulationen efter antalet meddelanden som tas emot I den här videon förklaras hur du implementerar trötthetshantering i Adobe Campaign Classic med hjälp av filter.

Det finns ytterligare utbildningsvideor för Campaign här.

Relaterat ämne

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1