Info Advertising Insights

Advertising Insights presenteer visuele, uitvoerbare gegevens over uw geoptimaliseerde en actieve portfolio's die actieve campagnes bevatten.

Elk inzicht wordt geproduceerd op bestelling, en de output is of een dossier dat u of een rapport op scherm kunt downloaden. U kunt gegenereerde instanties van bestanden met inzicht verwijderen.

Typen Advertising Insights

Inzicht
Beschrijving
AMO-AA Tracking Discrepancy

(Adverteerders met alleen integratie tussen Adobe Advertising en Adobe Analytics) Identificeert problemen met het bijhouden van wijzigingen, die worden gekenmerkt door dagen met een klik-op-instantie-verhouding buiten de normale variantie of met een variantie van 20% of hoger. Het verslag bevat:

  • A Microsoft PowerPoint dossier met een samenvatting van de gegevensvariantie; een lijst en trendgrafieken die variantie door campagne voor de campagnes met de meest volgende kwesties tonen; het oplossen van problemensuggesties; en een verklaring van de rapportmethodologie.
  • A Microsoft Excel bestand met samenvattingsgegevens voor elke campagne in de portfolio en dagelijkse gegevens van de afgelopen maand voor elke campagne.
Attribution Analysis
(PowerPoint Presentatie-indeling) Geeft aan wanneer een ander toewijzingsmodel inkomstenmodellen en optimalisatie voor één portfolio kan verbeteren.
Campaign Caps
(PowerPoint Presentatie-indeling) Geeft aan of de uitgaven van één portfolio in de afgelopen 30 dagen beperkt waren door de plafonds voor het campagnebudget en beveelt aan om de portefeuilleinstellingen aan te passen om een optimaal rendement op investeringen te behalen.
Day of Week
(PowerPoint Presentatie-indeling) Geeft de prestaties van één portfolio op de dag van de week (DOW) in de afgelopen 30 dagen aan en raadt DOW-doelen aan om uw rendement van investeringen te verhogen.

OPMERKING: Portfolio's zonder genoeg geld, of die niet konden uitgeven om in de laatste twee dagen te richten, zijn niet beschikbaar voor inzicht.
Delayed Revenue
Hiermee wordt de omzettingsvertraging (de tijd die is verstreken tussen een advertentie en een daaropvolgende conversie) van een portefeuille gemeten en worden eventuele verschillen in gewogen opbrengsten (nu "objectieve waarde"), ROI en modelnauwkeurigheid vanwege de vertraging. Deze analyse staat u toe om recente veranderingen in klikdatum-toegeschreven prestatiesmetriek te ontdekken en het effect van rapportering door klikdatum tegenover transactiedatum te zien.

Het inzicht omvat een Excel werkboek met individuele bladen voor gewogen opbrengst (nu genoemd "objectieve waarde"), opbrengstnauwkeurigheid, en vertragingsfactoren. Het omvat tevens een Powerpoint bestand met verschillende grafieken.
Event Path
Hiermee wordt aangegeven hoe verschillende kanalen en campagnes conversies aansturen door gebeurtenispaden en multi-touchconversies te analyseren. U kunt een bestand uploaden in de XLSX- en ZIP-indeling (gecomprimeerde XLSX) en u kunt a) gebeurtenissen uitpakken of b) geclassificeerde gebeurtenissen analyseren.
Google Account Audit
(Voor Google Ads rekeningen; nuttigst voor pre-sales) verstrekt een overzicht van de prestaties van een rekening en benadrukt tekortkomingen om te tonen hoe effectief het wordt beheerd. De controle omvat informatie over biedingen, wedstrijdtypen, budgetplafonnering, prestaties op de dag van de week, mobiele prestaties en nog veel meer. Om het inzicht te produceren, moet u 1) uploaden Google Ads campagne, trefwoord en wijzigingshistorierapporten voor de account via de Google Ads webgebruikersinterface en b) een bulksheet-bestand voor de account van de Google Ads Editor toepassing. Alle bestanden moeten de indeling CSV, TSV, TXT of ZIP (gecomprimeerde CSV, TSV of TXT) hebben.

Dit inzicht kan worden gebruikt om potentiële klanten te helpen begrijpen hoe Zoeken, Sociaal, & Commerce prestaties kan verhogen en tekortkomingen kan verhelpen die door de analyse worden benadrukt. Het team van de Rekening van de Adobe kan het inzicht ook gebruiken om rekeningen te evalueren alvorens formeel aan boord te gaan een klant.
Impression Share Lost
(PowerPoint presentatieformulier) Geeft aan dat de indruk van het aandeel in de begroting van een portfolio is beperkt Google Ads en beveelt wijzigingen aan in de begroting en de campagne "Multiple" dienovereenkomstig instellen.
Location Target Performance
(Voor Google Ads campagnes; Excel spreadsheet) De bied aanpassing, klikken, kosten, en gewogen opbrengst (nu genoemd "objectieve waarde") voor elke locatiedoelstelling in één portfolio. De gegevens zijn beschikbaar voor om het even welk datumwaaier binnen de afgelopen 90 dagen, en u kunt dagelijkse resultaten of een samenvatting voor elke campagne bekijken.
Match Type
Diagrammen van de kosten en gewogen inkomsten op het scherm (nu "objectieve waarde") voor alle typen overeenkomsten in één portfolio gedurende de laatste 90 dagen.
Mobile Optimization
(PowerPoint Presentatie-indeling) Geeft de prestaties van één portfolio per apparaattype gedurende de laatste 30 dagen weer, evalueert de huidige instellingen voor specifieke optimalisatiefuncties voor mobiele apparaten en raadt u aan de instellingen aan te passen.
Model Accuracy

Hiermee wordt aangegeven hoe goed Zoeken, Sociaal, & Commerce voorspelt dat er wordt uitgegeven aan en inkomsten worden gegenereerd voor één actief of geoptimaliseerd portfolio en worden de bronnen van onnauwkeurigheden in het model geïdentificeerd. Het verslag bevat:

  • A PowerPoint bestand met een overzicht van de voorspelde en werkelijke kosten, klikken, kosten per klik (CPC), inkomsten, opbrengst per klik (RPC) en rendement van investeringen (ROI) in de afgelopen zeven dagen; geaggregeerde gegevens over overbesteding en onderbesteding van biedeenheden in de vorige maand; trendgrafieken met nauwkeurigheid van het kostenmodel, nauwkeurigheid van het inkomstenmodel en de voorspelde kosten, kliks, CPC, inkomsten, RPC en ROI in de vorige maand versus werkelijke waarden; nauwkeurigheid van het model door middel van klikken; de bovenste onderbesteding of overbesteding van de biedingseenheden; en aanbevelingen om de nauwkeurigheid van het model te verbeteren.
  • An Excel bestand met de modelnauwkeurigheid voor elk trefwoord en de modelnauwkeurigheid per dag.

Dit inzicht geeft meer details dan de rapporten over de nauwkeurigheid van het model op portefeuilleniveau, die beschikbaar zijn in de Portfolios weergeven.

Normalized Sim (Combined)
Retourneert de optimale uitgaventoewijzing voor een opgegeven aantal doelbestedingsniveaus (stappen) voor meerdere portfolio's. Dit inzicht gebruikt de genormaliseerde gewogen opbrengst (nu genoemd "objectieve waarde") op basis van de wekelijkse simulaties gedurende een bepaalde periode. U kunt ofwel a) een individuele simulatie genereren voor elke geselecteerde portefeuille of b) één simulatie genereren voor meerdere portfolio's met hetzelfde doel en dezelfde valuta. De simulaties worden in spreadsheets weergegeven.

Voor enkelvoudige simulaties met meerdere portfolio's bevat het spreadsheet twee vellen: 1) een trenddiagram met de genormaliseerde gewogen inkomsten (nu "objectieve waarde") voor elk streefbestedingsniveau (stap) en 2) een tabel met één rij voor elk toepasselijk bestedingsniveau (stap). Voor individuele portefeuilleformuleringen omvat het werkblad 1) een overzicht van alle toepasselijke portefeuilles en de tijdsperiode en 2) twee bladen voor elke portefeuille: a) een trendschema met de genormaliseerde gewogen inkomsten (nu "objectieve waarde") voor elk streefbestedingsniveau (stap) en b) een tabel met één rij voor elk toepasselijk bestedingsniveau (stap).
Portfolio Launch
(PowerPoint Presentatie-indeling) Hiermee wordt aangegeven of een portfolio kan worden gestart (gewijzigd in de status "geoptimaliseerd"). Het verslag bevat een vergelijking van de voorspelde prestaties en de werkelijke prestaties; de aanbevolen aanvangsdatum van het portfolio en een lijst met data die niet in de kosten- en inkomstenprognoses moeten worden opgenomen; de kosten, inkomsten, inkomsten per kostprijs en conversie van trefwoorden in de tijd; informatie over campagnes waarvan de uitgaven in de afgelopen twee weken beperkt zijn gebleven; en een aanbeveling om al dan niet te starten.
Quality Score

Toont de trends van de kwaliteitsscore voor trefwoorden met indrukking in een van beide Google Ads of Microsoft Advertising gedurende de laatste 90 dagen. Het omvat a) PowerPoint bestand en b) Excel bestanden met de 100 trefwoorden met de hoogste uitgave en (indien van toepassing) de 100 hoofdwoorden met slechte scores.

Opmerkingen:

  • Als het portfolio meer dan 20.000 biedeenheden heeft, worden alleen trefwoorden met meer dan één klik in de laatste 30 dagen (in plaats van 90 dagen) opgenomen.
  • Het genereren van inzichten met gegevens voor veel trefwoorden duurt langer.
Query Cross Matching
(Google Ads accounts) Identificeert zoekopdrachten die Google Ads aangepast aan meer dan één sleutelwoord en verstrekt suggesties voor waar te om verkeer te leiden. Gebruik de suggesties om de prestaties van trefwoorden te verbeteren en zo de nauwkeurigheid van modellen te verbeteren.

Het inzicht omvat een spreadsheet van de kruispassende vragen, aangepaste sleutelwoorden, en prestatiesgegevens; netwerkdiagrammen om u te helpen de verhoudingen tussen dwars-passende vragen en sleutelwoorden visualiseren; het onderliggende rapport van de onderzoeksvraag; en informatie over hoe te om de gegevens te interpreteren.
Settings Audit

Geeft aan of uw portfolio's op basis van best practices zijn geconfigureerd. Het omvat:

  • A PowerPoint bestand dat aangeeft of de hoofdinstellingen voor al uw portfolio's en de bijbehorende componentcampagnes zijn geconfigureerd volgens de beste praktijken, of er campagnes zijn toegewezen aan portfolio's en wat de gevolgen zijn van afwijkingen van de beste praktijken.
  • An Excel bestand met een apart tabblad voor elke instelling van het sleutelportfolio en de belangrijkste instelling voor de campagne. De gegevens bevatten de portfolioinstellingen voor elk van uw portfolio's en de instellingen voor de campagne voor elke campagne die niet voldoet aan de aanbevolen procedures.
Time-of-day Analysis
(Van toepassing op portefeuilles met Google Ads (alleen zoeken, weergeven of winkelen) Suggesties Google Ads biedingsmodifiers op campagnereniveau voor verschillende tijdstippen van de dag (en het plannen van biedingsmodifiers) gebaseerd op uurprestaties voor één portefeuille.

Het inzicht omvat een Excel werkboek met afzonderlijke werkbladen voor Detailed Performance (prestaties per tijdsinterval per campagne) en Recommended TBAs (aanbevolen advertentieschema's voor elke campagne). U kunt de opdracht Recommended TBAs rechtstreeks aan de Google Ads editor. Het inzicht omvat ook een Powerpoint met ondersteunende gegevens en toelichtingen.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c