Beleid inzake Adobe Advertising en vereisten

Laatst bijgewerkt: 12 juli 2021 (behalve voor bijgewerkte productnamen en URL van deze pagina)

Voor Adobe Advertising DSP en Adobe Advertising zoeken, Sociaal, & Handel

In dit beleid voor Adds-vereisten ("Beleid") worden de vereisten uiteengezet voor advertenties die via On-demand Services van Adobe voor Adobe Advertising ("Services") worden gedistribueerd. Dit beleid wordt door verwijzing opgenomen in de Overeenkomst tussen Adobe en de Klant ("u") gebruikend de Diensten op bestelling. De termen met hoofdletters die in dit beleid worden gebruikt maar hierin niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die in die overeenkomst wordt vermeld.

Adobe behoudt zich het recht voor om in zijn uitsluitende oordeel vast te stellen of een advertentie of de website(s) waarnaar de advertentie doorleidt of koppelt, in strijd is met de vereisten van dit beleid, in welk geval Adobe die advertentie kan afwijzen en/of de toegang tot de diensten op die basis kan beëindigen of opschorten.

Naast de vereisten die hieronder en in de Overeenkomst worden vermeld, moet u aan de vereisten voldoen die door elke media worden opgelegd waarop u uw Advertentie plaatst evenals die die door om het even welk platform van de aanbodzijde (SSP) of ander platform worden opgelegd die worden gebruikt om om het even welk van uw Advertentie te leveren. Het is uw verantwoordelijkheid om het beleid van de uitgevers en de platforms te begrijpen en na te leven waardoor u Advertenties levert.

Vereisten voor advertentie-inhoud

Creatieve vereisten

Alle Advertenties die via de On-demand Services worden verzonden, opgeslagen, weergegeven, gedistribueerd of anderszins door u beschikbaar worden gesteld, moeten in overeenstemming zijn met de reclamespecificaties in de Adobe Advertising Advertentiespecificaties, die van tijd tot tijd door Adobe kunnen worden herzien.

Verboden advertenties

U moet ervoor zorgen dat uw advertenties en de website(s) waarnaar een advertentie of omleiding verwijst, geen van de volgende elementen bevatten of promoten:

 • Ongeldige inhoud. Advertenties mogen geen illegale inhoud bevatten of illegale activiteiten, producten of diensten bevorderen, aanmoedigen of vergemakkelijken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud, producten, activiteiten of diensten die het gebruik van illegale drugs of drugsparafern inhouden (ongeacht of deze op nationaal of federaal niveau illegaal zijn) of de effectenwetten overtreden. In het kader van dit beleid zijn steunmaatregelen met betrekking tot inhoud, producten, activiteiten of diensten die verband houden met marihuana of hennep of derivaten van deze stoffen, zoals cannabidiol (CBD), verboden, met de volgende uitzonderingen: 1) van hennep afgeleide CBD-producten (maar geen andere CBD- of THC-producten) in de VS, en 2) cannabisproducten in de toegelaten Canadese provincies zowel onder voorbehoud van a) het eerder in de toepasselijke Adobe Rider ingaan, b) de naleving van de vereisten inzake zorgvuldigheid bij Adobe, en c) zoals toegestaan door de media-aanbieders en de toepasselijke wetgeving. "Toegestane Canadese provincies": de provincies Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland en Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island en Saskatchewan.

 • Schending van de rechten of overeenkomsten van een andere. Advertenties mogen de rechten of contracten van een ander niet schenden of de rechten of contracten van een ander product of dienst die deze activiteiten uitoefent, niet schenden. Dit omvat schending van intellectuele-eigendomsrechten en schending van privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten, waaronder de bevordering van diensten voor het delen van bestanden die hoofdzakelijk worden gebruikt om inbreuk te maken op auteursrechten.

 • Geweld of gevaarlijke activiteiten. Ads mogen geen gewelddadige of gevaarlijke activiteiten of materialen bevorderen of weergeven, met inbegrip van inhoud die schokkend, sensationeel, gegrepen, obsceen of die lichamelijk letsel, schade of misbruik, wapens (met inbegrip van wapenmodificatie of -toebehoren), munitie, vuurwerk of andere explosieven bevordert of weergeeft.

 • Onjuiste of misleidende reclame. Advertenties mogen geen inhoud bevatten die onjuist, misleidend of misleidend is. Dit omvat Advertenties die onrealistische verwachtingen voor gebruikers plaatsen, het ware doel verbergen dat de gebruikers aan na het klikken op Advertentie zullen worden geleid, die of aan een plaats richten die zich als een andere dienst verkeerd vertegenwoordigt, systeemalarm of waarschuwingen (zoals van om het even welk werkend systeem of mobiele toepassing), of die verward gelijkend op een ander product of een toepassing lijken. Aanbiedingen van "gratis" of gedisconteerde producten of diensten moeten duidelijke en nauwkeurige informatie bevatten over alle voorwaarden, voorwaarden of andere vereisten om aanspraak te kunnen maken op dergelijke aanbiedingen die in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten. Alle beweringen moeten juist en waarheidsgetrouw zijn.

 • Schadelijke hulpmiddelen. Advertenties mogen geen virussen, spyware of malware bevatten of bevorderen, of verbindingen met websites die dergelijke software of producten bevatten. Dit omvat het bevorderen van hacking-software, bedriegerdiensten en andere aanbiedingen die ontworpen zijn om ongeoorloofde acties uit te voeren. Bovendien mogen advertenties geen inhoud bevatten die pesten, bedreigen, afwijkend, lasterlijk, discriminerend, aanstootgevend of anderszins verwerpelijk is.

 • Vervalste of vervalste producten. Advertenties mogen geen namaakproducten of namaakproducten, met inbegrip van valse documenten, zoals paspoorten of officiële documenten, promoten of weergeven.

 • Sexueel suggestieve inhoud. Advertenties mogen geen inhoud bevatten die seksuele suggestieve inhoud bevat of bevordert, zoals genade, pornografie, volwassenendiensten of entertainment, of suggestieve of expliciete afbeeldingen of taal.

 • Onlineapotheken. Ads mag geen reclame maken voor apothekersdiensten die recept- of receptvrije geneesmiddelen online ter beschikking stellen.

 • Gezondheidszorg. Ads mogen geen claims bevatten met betrekking tot niet door de overheid goedgekeurde producten of diensten die op zodanige wijze in de handel worden gebracht dat (direct of impliciet) wordt aangegeven dat zij doeltreffend zijn voor het voorkomen, behandelen of genezen van ziekten of aandoeningen. Ads mag geen reclame maken voor generieke tests die direct-to-consumer zijn, tenzij hiervoor toestemming is gegeven of een vergunning is verkregen van de overheid of de rekrutering van klinische proeven.

 • Tabak. Ads mogen de verkoop of het gebruik van tabaksproducten of paraferen, met inbegrip van elektronische sigaretten, niet aanbieden of bevorderen.

 • Winstgevendheid en vulgaire of obscene taal. Advertenties mogen geen vulgaire of vulgaire taal bevatten. Bovendien is het mogelijk dat taal die hetzelfde effect wil bereiken, niet wordt opgenomen in advertenties, maar die de diepzinnigheid verhult.

 • Handige advertenties. Ads mogen geen aanzetten tot of verband houden met haatzaaiende uitingen of religieuze onverdraagzaamheid en mogen geen onderscheid maken tussen personen of groepen op grond van ras of etnische afkomst, godsdienst, handicap, medische of genetische toestand, leeftijd, nationaliteit of nationale afkomst, status van vluchteling, vluchtelingenstatus, immigratiestatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of andere kenmerken die verband houden met systemische discriminatie of marginalisering.

 • Gevoelige gebeurtenissen. Ads kan niet profiteren van of een redelijke gevoeligheid missen voor natuurrampen, conflicten, dood, epidemie, pandemie, tragische gebeurtenissen of publieke angst.

 • Piramide-systemen. Ads mag geen piramide-schema's, marketingmogelijkheden op meerdere niveaus, kettingbrieven of andere 'get rich quick'-schema's bevorderen. Elke advertentie die inkomstengenererende mogelijkheden omvat, moet een volledige uitleg van het bedrijfsmodel bevatten.

 • Verkoop van lichaamsdelen. Steun mag de verkoop van lichaamsdelen of lichaamsvloeistoffen niet bevorderen.

 • Afleidende advertenties. Advertenties mogen geen afleidende, ongewenste of oncomfortabele functies of inhoud bevatten, zoals automatisch afspeelbare functies (zoals advertenties die automatisch audio of video afspelen), inhoud die knippert, schokken, pulsen, knippert of te geanimeerde objecten, tekst of afbeeldingen bevat, lokaal gedeelde objecten (waaronder flash-cookies en lokale HTML5-opslag) en advertenties die de gebruikerservaring onderbreken (bijvoorbeeld door boven op andere inhoud te plaatsen) ).

 • Politieke inhoud. Politieke inhoud omvat communicatie die: (1) wordt betaald door een kandidaat voor een functie (federaal, nationaal, lokaal of internationaal) of campagne van een kandidaat; (2) wordt betaald door een entiteit die is geregistreerd of rapporteert krachtens het campagnerefinancieringsrecht van een rechtsgebied (federaal, staat, lokaal, of internationaal); (3) uitdrukkelijk pleit voor of tegen een duidelijk geïdentificeerde kandidaat (federaal, staat, lokaal, of internationaal), of (4) anderszins onder rechtsmacht valt. de wet inzake campagnerefinanciering. Dit verbod omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, het uitvaardigen van advertentievormen die direct of indirect verband houden met verkiezingen, politieke campagne, kandidaten voor een openbaar ambt, stemmen, steminitiatief, wetgeving of referendum.

Beperkte advertenties

Advertenties die inhoud bevatten in de onderstaande categorieën zijn toegestaan met specifieke beperkingen die hieronder worden beschreven. De beperkingen zijn gebaseerd op wetten en verordeningen, industrie beste praktijken, en andere bedrijfsoverwegingen.

 • Alcohol. Advertenties die reclame maken voor alcoholische dranken en alcoholbedrijven zijn alleen toegestaan indien zij in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetten en zelfreguleringsregels. Alcoholadvertenties kunnen bijvoorbeeld niet gericht zijn op minderjarigen en kunnen alleen lopen in landen die reclame voor alcohol toestaan. Ads mag echter in geen geval een overmatig alcoholgebruik glamoriseren of aangeven.

 • Gambling. Toevoegingen die gokgerelateerde inhoud bevatten, onder meer door casino's, loterijen en andere kansspelen (online of offline) te bevorderen, mogen alleen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving worden bevorderd. Geen enkele Ads mag echter glamorizeren of buitensporige gokgedragingen weergeven of de kansen of risico's van gokken verkeerd weergeven.

 • Farmaceutische hulpmiddelen. Advertenties die recept en receptvrije geneesmiddelen bevorderen, moeten de toepasselijke federale en lokale wetten, verordeningen, en richtlijnen in acht nemen.

 • Financiële producten en services. Advertenties die financiële producten of diensten aan consumenten promoten, moeten voldoen aan de toepasselijke federale en lokale wetten, regels en richtlijnen en alle toepasselijke vergoedingen bekendmaken. Ads mogen geen dagleningen bevorderen, leningen die volledig moeten worden afgelost binnen 60 dagen of minder vanaf de datum waarop de lening is verstrekt, titelleningen of graswinkels. Steun voor hypotheken, autoleningen, studentententenkredieten en doorlopende kredietlijnen zijn toegestaan, mits de doel-URL's belangrijke voorwaarden zoals minimum- en maximumterugbetalingstermijn, het jaarlijkse percentage en een representatief voorbeeld van de totale kosten van de lening, inclusief eventuele kosten, duidelijk vermelden.

 • Cryptocurrency en Blockchain. Advertenties die cryptovalen of andere producten of diensten in verband met de blokkeringsketen bevorderen, moeten voldoen aan de toepasselijke federale en lokale wetten, regels en richtsnoeren en mogen geen producten of diensten bevorderen die verband houden met niet-geregistreerde effectenbeurzen, niet-fungibele tokens of de verkoop of uitgifte van bepaalde cryptografische token. Steun voor uitwisselingsplatforms voor cryptovaluta en portefeuillediensten is toegestaan op voorwaarde dat alle toepasselijke vergoedingen duidelijk worden bekendgemaakt, en tevens dat de geadverteerde dienstverlener een federaal geregistreerde gelddienstenactiviteit is. Advertenties voor aanbieders van analytische diensten voor de blockchain die transactiecontrole en andere compliancefuncties ondersteunen, zijn toegestaan.

 • Advertenties in verband met gewichtsverlies. Toevoegingen die gewichtsverlies of eetlustsuppressieve pillen en supplementen bevorderen, zijn niet toegestaan, met inbegrip van producten die humaan choriongonadotropine (hCG) bevatten. Ads mag geen onwaarschijnlijke of gevaarlijke claims over gewichtsverlies bevorderen of misleidende beelden van voor en na gewichtsverlies vertonen.

Reclame voor minderjarigen

Advertenties mogen geen persoonsgegevens gebruiken om doelbewust gebruikers onder de 16 jaar te treffen. Naast de bovengenoemde verboden advertenties en beperkte advertenties mogen advertenties de volgende producten of diensten niet bewust op de markt brengen of adverteren voor gebruikers jonger dan 18 jaar:

 • Alcoholhoudende dranken en toebehoren
 • Projectiel-, BB- of pelletgeweren/toestellen
 • Handvuurveiligheidscertificaten
 • Aerosol verf of etching crème geschikt voor het verven van eigenschappen
 • Elke stof/materiaal die Salvia divinorum of Salvinorin A bevat
 • Voedingssupplementen
 • looien in een ultraviolet looiapparaat
 • Gokproducten en diensten, met inbegrip van loterijen
 • Bandmering zoals tatoeage, piercings of permanente cosmetica

Gerichte advertenties

De services kunnen niet worden gebruikt om advertenties aan gebruikers te richten of om gebruikers uit te sluiten van doelgerichte advertenties, waaronder om gebruikers opnieuw te richten op basis van bezoeken aan uw websites of andere onlineservices, op een manier die impliceert dat u zich bewust bent van mogelijk gevoelige informatie over hen.

 • Verboden doelgericht. Advertenties mogen niet gericht zijn op of gericht zijn op een publiek op basis van een van de volgende factoren, ongeacht of deze bekend zijn of worden afgeleid:

  • Religieuze of soortgelijke overtuigingen of banden
  • Ras, kleur of etnische afkomst
  • Seksuele geschiedenis, belangen of oriëntatie
  • Transgenderidentificatie
  • Genetische of biometrische gegevens
  • Negatieve financiële status (zoals creditscore), of strafregister, geschiedenis of veroordelingen
  • Gezondheids- of medische dossiers, met inbegrip van receptdossiers
  • Relaties of relatiestatus in verband met persoonlijke problemen (zoals echtscheiding, overlijden)
  • Misbruik en trauma, met inbegrip van de status van slachtoffer van misdaad, misbruik of traumatische voorvallen
  • Lidmaatschap in een gemarginaliseerde of kwetsbare groep, onder meer gebaseerd op sociale kaste of immigratie- of vluchtelingenstatus
 • Europese Unie. Bovendien mogen in de Europese Unie de advertenties niet gericht zijn op of gericht zijn op een publiek op basis van de volgende factoren, ongeacht of deze bekend zijn of worden afgeleid van de gebruiker:

  • Politieke banden
  • Vakbondslidmaatschap
  • Overige bijzondere categorieën van persoonsgegevens
 • Gezondheidsgerelateerde gerichte acties. U mag de Services niet gebruiken om gevoelige gezondheidsgegevens te verzamelen of om conclusies te trekken over de gevoelige gezondheids- of medische behandelingen van gebruikers. Met name mag u de Services niet gebruiken om Advertenties aan te pakken voor een van de volgende aandoeningen: enige vorm van kanker, psychische aandoeningen of seksueel overdraagbare aandoeningen. Toevoegingen kunnen gericht zijn op niet-gevoelige gezondheidsaandoeningen, zoals acne, allergieën, tandheelkunde, gezichtsvermogen, brandend maagzuur, koude en griep, sinus, hoofdpijn, rugpijn, eerste hulp, keelpijn, bloedsuikerbeheer, dieet en fitness, haarverwijdering en vitaminen en supplementen.

Geen discriminatie

U mag de Services niet gebruiken om discriminatie te plegen in strijd met de wet, onder meer door zich ten onrechte te richten op specifieke groepen mensen voor reclame, ten onrechte bepaalde groepen mensen uit te sluiten van advertenties of door discriminerende inhoud in advertenties te vertonen. U bent verantwoordelijk voor het verantwoord gebruiken van de Diensten om discriminatie tegen beschermde klassen te vermijden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzekeren dat uw Advertenties geen ongelijke invloed op beschermde klassen hebben.

recommendation-more-help
112547be-c325-44bb-b5c1-4636ccad9755