Instellingen voor speciale rapporten

Tab
Parameter
Beschrijving
nvt
Name
(Optioneel) Een naam voor het rapport en voor de sjabloon (als u het rapport opslaat als een sjabloon). Als u een bestaande sjabloon toepast, wordt de sjabloonnaam standaard ingevuld. Als u geen malplaatje toepast of een naam ingaat, dan wordt het rapport genoemd <client name>-<date and time>-<report type> (bijvoorbeeld "acme - apr 3, 2009 11:25:19.00 uur (PDT - Trefwoord) standaard.

U kunt een aangepaste naam invoeren, maar geen bestandsextensie gebruiken.

Als u een sjabloon maakt voor rapporten verzenden naar een FTP-mapVervolgens kunt u desgewenst "CSV" (in hoofdletters) overal in de bestandsnaam opnemen om bestanden in CSV-indeling te maken in plaats van in de standaard-TSV-indeling. Zie vereisten voor bestandsnaam voor rapporten die naar een FTP-map worden verzonden.
Save as template
(Optioneel, tenzij u het rapport volgens een schema wilt uitvoeren) Hiermee slaat u de rapportinstellingen op als een sjabloon, die beschikbaar is in het dialoogvenster Reports > Report Templates weergeven en kunt u opnieuw gebruiken om nieuwe rapporten te maken. Als u het rapport wilt opslaan als een sjabloon, schakelt u het selectievakje in.

Om het rapport volgens een programma in werking te stellen, moet u de montages als malplaatje bewaren.

Opmerking: U kunt de huidige set parameters opslaan als een nieuwe sjabloon, zelfs als deze is gebaseerd op een bestaande sjabloon.
Type
Het rapporttype dat moet worden gegenereerd.
Basic Settings
Template
(Optioneel) Een rapportsjabloon die moet worden toegepast en die de rapportopties vooraf vult volgens de sjabloon. Alle sjablonen die voor het rapporttype zijn opgeslagen en die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven.

Als u een malplaatje selecteert, kunt u nog de rapportopties veranderen, en u kunt het rapport als nieuw malplaatje zelfs bewaren.
Data Aggregation

(Forecast Accuracy Report only) De tijdseenheid die op elke rij van het verslag moet worden weergegeven: Summary (the default), Daily, Weekly (en vervolgens de eerste dag van de week), Monthly, Quarterly, Yearly, of Day of Week (alleen basisverslagen).

Het rapport toont één rij voor elk sleutelwoord of ander punt voor elke tijdeenheid in de gespecificeerde datumwaaier. Als u bijvoorbeeld Summary en een datumbereik van Last 7 Days voor een sleutelwoordrapport, omvat het rapport één rij voor elk sleutelwoord, elk die de totalen en de gemiddelden over de zeven dagen samenvatten. Hetzelfde rapport met Daily de gegevenssamenvoeging omvat één rij voor elk sleutelwoord voor elk van de laatste zeven dagen (zeven rijen per sleutelwoord).

Opmerkingen:

 • Wanneer u gegevens per uur samenvoegt, gebruikt u "Hourly" of "Day of Week (Hourly)" aggregatie:
  • U kunt maximaal de laatste 14 dagen van gegevens weergeven. Het rapport toont gegevens door uur op een klok van 24 uur. "0" bevat 00:01-00:59:01-12:59 uur) en "23" omvat 23:01-23:59:01-11:17.00 uur) in de tijdzone van de adverteerder.
  • De "Device" kolom wordt niet ondersteund.
  • Voor de Ad Group Report, de "Data Based On", optie "Portfolio Configuration During the Specified Dates" wordt niet ondersteund.
  • Voor de Ad Group Reportkunt u uurgegevens alleen baseren op de huidige portfolioconfiguratie (met de "Data Based On", optie "Current Portfolio Configuration"), niet de portfolioconfiguratie tijdens opgegeven datums.
Conversions Based on

(AdWords Shopping Performance Report, Campaign Daily Impression Share Report, en Keyword Daily Impression Share Report alleen) Hoe worden conversiegegevens gerapporteerd:

 • Transaction date (de standaardinstelling): transacties waarvan de transactiedatum tijdens de opgegeven tijdsperiode is opgetreden, bekijken. Deze optie toont u hoeveel opbrengst binnen de gespecificeerde tijdspanne werd verdiend.
 • Click date: Om transacties te zien die het resultaat waren van een klik die tijdens de gespecificeerde tijdspanne voorkwam. Wanneer een portfolio aanzienlijke vertraging heeft tussen klikken en transacties, is deze optie handig voor het berekenen van de historische opbrengst per klik voor de portfolio, die het inkomstengedrag aangeeft dat in de loop der tijd moet worden verwacht.
Date Range

Het datumbereik waarvoor gegevens moeten worden gegenereerd:

 • [Vooraf ingesteld bereik]: Een lijst met veelvoorkomende tijdtoenamen, variërend van Today tot Last 180 Days. De standaardwaarde is Last 7 Days, die de laatste zeven dagen rapporteert waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Opmerking: Last Month, Last 3 Months, en Last 6 Months gegevens voor de voorafgaande kalendermaanden weergeven.
 • Custom Date Range: Geef de begin- en einddatum op. Voer datums in in de notatie MM/DD/JJJJ of M/D/JJJJ, of klik op Kalender naast een veld en selecteer een datum.
Compare With

Vergelijkt gegevens voor het opgegeven datumbereik met gegevens voor een tweede datumbereik. Wanneer u deze optie selecteert, worden er twee extra kolommen toegevoegd voor elke gewone gegevenskolom. In plaats van slechts één kolom op te nemen voor "Impressions", bevat het rapport bijvoorbeeld kolommen voor "Impressions Range 1," "Impressions Range 2," en "Impressions Difference."

Opmerkingen:

 • De verschilkolom wordt niet getoond voor douane/afgeleide metriek.
 • Het genereren van rapporten die grote datumbereiken vergelijken, duurt langer.
Show Comparison Data as

(Wanneer "Compare With" is geselecteerd) Hoe wordt het verschil tussen gegevens in de twee geselecteerde datumbereiken uitgedrukt in "[Gegevensveld] Difference"kolom:

 • Variance (standaard): geeft het verschil weer als een numerieke waarde.
 • % Change: Hiermee geeft u het verschil weer als een percentage.
Filter By

(RSA Asset Report, Campaign Daily Impression Share Report, en Keyword Daily Impression Share Report alleen) Of gegevens voor specifieke portfolio's of voor specifieke advertentienetwerken moeten worden gerapporteerd:

 • Portfolio (de standaardwaarde): gegevens voor campagnes opnemen in een of meer portfolio's.
 • Search Engine: Om gegevens voor campagnes in één of meerdere advertentienetwerken, zoals toepasselijk voor het rapporttype te omvatten.
[Primaire filters]

De gegevenscomponenten die moeten worden opgenomen. Als u geen selectie maakt, worden de gegevens voor alle portefeuilles (indien van toepassing) of voor alle toepasselijke advertentienetwerken en hun subcomponenten inbegrepen in het rapport. U kunt desgewenst de te rapporteren gegevens verkleinen door afzonderlijke componenten en subcomponenten op te geven. Afhankelijk van het rapporttype en (indien van toepassing) of u door portefeuille of netwerk filtreert, wijs op de te omvatten componenten:

 • Portfolio: Een of meer portfolio's of subcomponenten daarvan (campagnes of ad-hocgroepen). Als u een component en alle subcomponenten wilt selecteren, schakelt u het selectievakje naast de naam van de component in. Als u een subcomponent wilt selecteren, schakelt u het selectievakje naast de naam van de subcomponent in en klikt u op >> om de subcomponent naar de Selected Filters kolom. Als u bijvoorbeeld gegevens wilt ophalen voor Portfolio 1 en alle bijbehorende campagnes en ad-groepen, schakelt u het selectievakje naast Portfolio 1 in. Als u gegevens wilt ophalen wanneer ten minste één gebeurtenis heeft plaatsgevonden in Campagne 1 in Portfolio 1, vouwt u Portfolio 1 uit en selecteert u vervolgens alleen het selectievakje naast Campagne 1.
 • Search Engine: Een of meer advertentienetwerken of hun subcomponenten (accounts, campagnes of advertentiegroepen). Als u een component en alle bijbehorende subcomponenten wilt selecteren, schakelt u het selectievakje naast de naam van de component in en klikt u vervolgens op >> om de component naar de Selected Filters kolom. Als u een subcomponent wilt selecteren, schakelt u het selectievakje naast de naam van de subcomponent in en klikt u op >> om de subcomponent naar de Selected Filters kolom. Bijvoorbeeld om gegevens op te halen wanneer minstens één gebeurtenis in om het even welk voorkwam Google Ads account, campagne en advertentiegroep, schakelt u het selectievakje naast Google AdWords. Gegevens alleen ophalen voor campagne 1 in Google Ads Account 1, uitbreiden Google Ads en vervolgens Account 1, en selecteer dan alleen het selectievakje naast Campagne 1.

Opmerkingen:

 • Als u een component in de lijst wilt uitvouwen (bijvoorbeeld om de accounts op een advertentienetwerk weer te geven), klikt u op pictogram pijl-rechts naast de component.
 • Als u wilt zien welk type component een item is, houdt u de cursor erop.
 • Door gebrek, slechts a) actieve en geoptimaliseerde portefeuilles en hun actieve componenten of b) actieve en toegelaten en netwerkrekeningen, campagnes, en hun actieve componenten worden vermeld. Als u gepauzeerde en verwijderde componenten wilt weergeven, klikt u op pijl-omlaag naast Show en selecteert u All.
 • Wanneer u een geavanceerd rapport per portefeuille produceert, zijn de resulterende gegevens voor campagnes die momenteel aan de gespecificeerde portefeuilles in kaart worden gebracht. Het rapport bevat geen gegevens voor campagnes die zich in de portfolio's tijdens het datumbereik bevonden, maar die er nog niet zijn.
Columns
[Kolommen rapporteren]

De kolommen van gegevens die in het rapport, en hun orde worden getoond:

 • Als u een kolom wilt toevoegen, klikt u op de naam van de metrische waarde in de linkerkolom en klikt u vervolgens op Pijl-rechts .
 • Als u een kolom wilt verwijderen, klikt u op de naam van de metrische waarde in de rechterkolom en klikt u vervolgens op Pijl-links .
 • Om een kolom naar links binnen het rapport te bewegen, klik de metrische naam in de juiste kolom, en klik dan Pijl-omhoog .
 • Om een kolom naar het recht binnen het rapport te bewegen, klik de metrische naam in de juiste kolom, en klik dan Pijl-omlaag .

Opmerkingen:

 • Als u alleen een specifiek type gegevens wilt weergeven, klikt u op een van de pictogrammen boven de lijst:

  • Eigenschappen voor eigenschapnamen en id's voor netwerkaccount- of portfoliomponenten, zoals Campaign Status<.li
  • Verkeerswaarden voor standaardverkeersmetriek, zoals indrukken en klikken
  • Opbrengstcijfers voor conversiemetriek die voor de adverteerder wordt bijgehouden, inclusief conversie- en locatiegegevens die vanuit Adobe Analytics zijn gesynchroniseerd
  • Afgeleide metriek voor aangepaste afgeleide meetgegevens die door de adverteerder zijn gemaakt
  • Classificaties labels alleen voor labelclassificaties in Campagne-, Advertentiegroep-, Advertentievariatie-, Trefwoord- en Productgroeprapporten
 • Standaard worden alle monetaire gegevens in rapporten weergegeven in de notatie voor Amerikaanse dollars (zoals 1.000,00). Als u de waarde wilt weergeven in de juiste valutanotatie (maar zonder valutasymbolen in CSV- en TSV-notaties), voegt u "Currency". Als het rapport gegevens bevat voor rekeningen met verschillende valuta's, dan kan "Total" monetaire waarden zijn gewoon de som van alle getallen in de kolom, ongeacht de valuta.

 • Rapporten die vele omzettingsmetriek, of douane afgeleide metriek omvatten die vele omzettingsmetriek omvatten, kunnen langer duren om te produceren.

 • Als u nieuwe metriek wilt toevoegen, maken of bewerken, raadpleegt u "Een aangepaste metrisch maken," "Een aangepaste metrisch bewerken," en "Een aangepaste metrisch verwijderen."

 • Zie "De basis en Geavanceerde Kolommen van het Rapport."

Order Results/Limit Rows by
Sorteert het rapport door maximaal twee kolommen inbegrepen in het rapport. De standaardwaarden zijn verschillend voor elk rapporttype. Als u de sorteervolgorde wilt aanpassen, selecteert u een rapportkolom en selecteert u Ascending (om de resultaten van A tot Z of van 1 tot 100 weer te geven) of Descending (om de resultaten van Z naar A of van 100 naar 1 weer te geven). Geef ten minste één kolom op waarop u wilt sorteren. Als u door twee kolommen sorteert, dan wordt het rapport eerst gesorteerd door de eerste gespecificeerde kolom en dan door de tweede gespecificeerde kolom.
Include assets with no performance data, except for assets with zero lifetime data
(RSA Asset Report only) Hiermee worden rijen opgenomen waarvoor geen prestatiegegevens beschikbaar zijn voor de opgegeven datums, waarbij voor de ontbrekende gegevens waarden nul (0) worden ingevoegd. Deze optie is standaard niet geselecteerd en rijen worden alleen weergegeven wanneer gegevens (welke waarde dan ook) beschikbaar zijn.

Wanneer deze optie wordt geselecteerd, omvatten de rapporten prestatiesgegevens voor ad netwerkrekeningen zonder campagnes en voor campagnes zonder actieve sleutelwoorden, en voor componenten die onbruikbaar werden gemaakt, gepauzeerd, en tijdens de volledige gegevenswaaier werden geschrapt. Daarnaast bevat het RSA Asset Report rijen voor alle elementen, behalve voor elementen met gegevens over de levensduur nul.

Waarschuwing: Als u deze optie selecteert en een rapport voor een grote datumwaaier voor vele subcomponenten creeert die geen gegevens hebben, dan kan het rapport een lange tijd vergen te produceren.
Share with others
Hiermee kunnen andere gebruikers met toegang tot de gegevens van dezelfde adverteerder de gegenereerde rapporten bekijken en de sjabloon gebruiken zonder deze te bewerken of te verwijderen, als u het rapport opslaat als sjabloon. Deze optie is standaard niet geselecteerd. Opmerking: Ongeacht dit het plaatsen, zijn uw rapporten en malplaatjes altijd zichtbaar aan alle gebruikers in hogere (beheerder) rollen en aan om het even welke toegewezen leden van het Team van de Rekening van de Adobe.
Advanced Filters
[Geavanceerde filters]

Keert rijen terug slechts wanneer de waarde voor metrisch aan gespecificeerde criteria voldoet; metrisch te hoeven niet als kolom in het rapport worden omvat. De lijst van beschikbare metriek varieert door rapporttype maar kan douane afgeleide metriek voor adverteerder, identiteitskaart's en bezitsnamen voor elk advertentienetwerk en portefeuillecomponent (zoals Campaign ID en Campaign Status), conversiemetriek voor de adverteerder en klikgerelateerde metriek van de advertentienetwerken. Beschikbare operatoren omvatten contains, starts with, equals, is greater than, is greater than or equal to, is less than, is less than or equal to, of isn’t equal to.

Ga als volgt te werk om een of meer filters toe te passen:

 • Selecteer metrisch en een exploitant, en ga dan de toepasselijke waarde in. Als u bijvoorbeeld alleen trefwoorden met meer dan 100 klikken wilt retourneren, selecteert u Clicks, selecteert u >en voer vervolgens 100 in het invoerveld in.
 • (Als u aanvullende filters wilt toepassen) Klik voor elk extra filter op +Add Filter, selecteert u AND of OR selecteert u een metrische waarde en een operator en voert u vervolgens de toepasselijke waarde in.
Attribution
Rule

(Adverteerders met alleen de service Adobe Advertising voor het bijhouden van pixelconversies; AdWords Shopping Performance Report, Campaign Daily Impression Share Report, en Keyword Daily Impression Share Report (alleen)) In het rapport, hoe u de mdash voor conversiegegevens kunt toewijzen; mogelijk in meerdere advertentiekanalen en portfoliostreepjes; in een reeks gebeurtenissen die tot conversie leiden:

 • First Event: Kenmerkend voor de conversie naar de eerste betaalde klik in de reeks binnen de adverteerders klik terugkijkvenster of, als er geen betaalde klikjes zijn geweest, tot de laatste indruk binnen de adverteerder terugkijkvenster van indruk.
 • Weight First Event More: Kenmerken de omzetting aan alle gebeurtenissen in de reeks die binnen adverteerders voorkwamen klik terugkijkvenster en terugkijkvenster van indruk, maar geeft het grootste belang aan het eerste evenement en achtereenvolgens minder gewicht aan de volgende gebeurtenissen. Wanneer de conversie wordt voorafgegaan door zowel betaalde klikken als indrukken, wordt het opgegeven gewicht waarmee de indruk wordt overschreven, verder toegepast op de afbeeldingen. Wanneer de conversie alleen wordt voorafgegaan door indrukken, worden de indrukkingen gewogen volgens het doorkijkgewicht van de adverteerder in plaats van volgens het gewicht dat de indruk overschrijft.
 • Even Distribution:
 • Hiermee wordt de omzetting gelijkelijk aan elke gebeurtenis in de reeks toegeschreven aan het doorkijkgewicht van de adverteerder in plaats van aan de indruk die het gewicht overschrijft. Weight Last Event More: Kenmerken de omzetting aan alle gebeurtenissen in de reeks die binnen adverteerders voorkwamen klik terugkijkvenster en terugkijkvenster van indruk, maar geeft het grootste belang aan het laatste evenement en achtereenvolgens minder gewicht aan de voorafgaande gebeurtenissen. Wanneer de conversie wordt voorafgegaan door zowel betaalde klikken als indrukken, wordt het opgegeven gewicht waarmee de indruk wordt overschreven, verder toegepast op de afbeeldingen. Wanneer de conversie alleen wordt voorafgegaan door indrukken, worden de indrukkingen gewogen volgens het doorkijkgewicht van de adverteerder in plaats van volgens het gewicht dat de indruk overschrijft.
 • Last Event (standaard): hiermee wordt de conversie toegewezen aan de laatst betaalde klik in de reeks binnen de reeks van de adverteerder klik terugkijkvenster of, als er geen betaalde klikjes zijn geweest, tot de laatste indruk binnen de adverteerder terugkijkvenster van indruk.
 • U-vormig: Kenmerken de omzetting aan alle gebeurtenissen in de reeks die binnen adverteerders voorkwamen klik terugkijkvenster en terugkijkvenster van indruk, maar geeft het grootste belang aan het eerste en laatste evenement, met achtereenvolgens minder gewicht aan de gebeurtenissen in het midden van het conversiepad. Wanneer de conversie wordt voorafgegaan door zowel betaalde klikken als indrukken, wordt het opgegeven gewicht waarmee de indruk wordt overschreven, verder toegepast op de afbeeldingen. Wanneer de conversie alleen wordt voorafgegaan door indrukken, worden de indrukkingen gewogen volgens het doorkijkgewicht van de adverteerder in plaats van volgens het gewicht dat de indruk overschrijft.

Opmerkingen:

 • Alle toewijzingsregels behalve Last Event zijn alleen beschikbaar voor adverteerders met Adobe Advertising klik bijhouden en conversie bijhouden vanuit Adobe Advertising of Adobe Analytics (met Adobe Analytics-integratie).
 • De attributieregels zijn van toepassing op afbeeldingen op weergaveadvertenties en op betaalde advertenties in elk kanaal. Ze zijn niet van toepassing op afbeeldingen voor betaalde zoekopdrachten of sociale advertenties, die niet op gebeurtenisniveau kunnen worden bijgehouden.
 • Wanneer u conversiegegevens rapporteert met een toewijzingsregel, behalve een van de "Last Event", kunnen de gebeurtenissen die aan de conversie voorafgaan, zich voordoen in meerdere portefeuilles. Wanneer de gebeurtenissen zich in meerdere portfolio's voordoen, bevat het rapport alleen gegevens voor de conversie wanneer de advertenties of trefwoorden in die portfolio's in het rapport zijn opgenomen.
 • (Transaction Report) Wanneer u transacties rapporteert met een toewijzingsregel behalve "Last Event" of "First Event,"het rapport omvat één rij voor elke gebeurtenis in de transactiepad.
Impression Override Weight
(Voor alle toewijzingsregels behalve Last Event of First Event) Wanneer de conversie wordt voorafgegaan door zowel klikken met betaling als indrukken, wordt het opgegeven percentage van een conversiewaarde toegewezen aan de indrukken die binnen de adverteerders zijn opgetreden terugkijkvenster van indruk. Deze waarde is standaard 10%. U kunt de waarde in een geheel getal tussen 0 en 100 wijzigen. Deze waarde wordt alleen gebruikt in het rapport.

Wanneer een conversie alleen wordt voorafgegaan door impressies, is het doorkijkgewichtIn plaats van de indruk te laten prevaleren boven het gewicht, wordt de indruk toegepast op de indrukken.
Conversion Attribution

(Alleen van toepassing op weergavecampagnes; AdWords Shopping Performance Report alleen) Welke typen conversies moeten worden gerapporteerd wanneer eerdere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden:

 • Clicks: Alleen conversies rapporteren die het resultaat zijn van klikken. Elke conversienaam wordt toegevoegd met "(CT)."

 • View-throughs Only: Om slechts omzettingen te melden die uit mening-door resulteerden. Elke conversienaam wordt toegevoegd met "(VT)." Wanneer u deze optie selecteert, kiest u welke waarde u aan elke omzetting wilt geven. Selecteer een optie in het vak Doorlopende waarderingsmethode:

  • Raw: Omzettingen rapporteren zonder een gewicht toe te passen. li> Weighted (de standaardinstelling): om elke omzetting te wegen volgens het doorkijkgewicht dat voor de adverteerder is opgegeven.
 • Clicks + View-throughs: Alle conversies rapporteren. Standaard wordt elke conversienaam toegevoegd met "(CT+VT)." Dit type conversie-kenmerk bevat twee extra opties:

  • Discreet columns for click & view-through conversions — Bevat drie aparte kolommen voor elk conversietype dat u opgeeft: één voor 1) doorklikomzettingen, toegevoegd met "(CT)", 2) view-through omzettingen, toegevoegd met "(VT)", 3) en alle omzettingen, toegevoegd met "(CT+VT)." Als u deze optie kiest, selecteert u in het menu 'Filter & sort using"lijst: click (standaard), view-through, of click + view-through.

   Opmerking: Conversies voor onderzoekscampagnes verschijnen in de kolommen voor klik-door maar niet de kolom voor mening-door omzettingen.
  • View-through valuation method: Welke waarde moet worden gegeven aan elke conversie die het resultaat is van een view-through:
   • Weighted (de standaardinstelling): om elke omzetting te wegen volgens het doorkijkgewicht dat voor de adverteerder is opgegeven. Raw: Omzettingen rapporteren zonder een gewicht toe te passen.
Conversion Attribution > Discrete columns for cross device conversions
Achterhaald
Scheduling and Delivery
Report Schedule
(Optioneel; alleen beschikbaar als "Save as template"optie is geselecteerd) Wanneer wordt het rapport uitgevoerd: Now (om het rapport eenmaal uit te voeren; het gebrek), Daily, Weekly on [Dag van de week], of Every Month [Dag van de maand]. Voor alle tijdsperiodes, behalve Now selecteert u het uur in de tijdzone van de adverteerder, te beginnen met 9:00.
Email Recipients
Opmerking: Deze instelling wordt alleen gebruikt wanneer e-mailmeldingen voor Reports zijn enabled binnen Notification Center.

E-mailadressen van geregistreerde gebruikers voor Zoeken, Sociale Zaken en Handel waarnaar meldingen moeten worden verzonden wanneer het rapport wordt voltooid of vanwege fouten wordt geannuleerd. Standaard wordt het adres van uw gebruikersaccount ingevoerd. Als u meerdere adressen wilt opgeven, scheidt u deze met komma's, spaties of nieuwe regels. Wanneer het rapport is gepland om herhaaldelijk te lopen, wordt een bericht verzonden telkens als een rapport wordt voltooid.
Email Notification

Opmerking: Deze instelling wordt alleen gebruikt wanneer e-mailmeldingen voor Reports zijn enabled binnen Notification Center.

(Wanneer Email Recipients (opgegeven) Wat moet u opnemen in e-mailberichten naar opgegeven adressen:

 • Notification Only (standaard): alleen een melding verzenden van de voltooiing of mislukking van het rapport, zonder bijlagen. Het bericht bevat tijdelijke downloadkoppelingen voor alle rapportindelingen.
 • XLS Attachment: Een kopie van het voltooide rapport opnemen in de XLS-indeling als het bestand kleiner is dan ongeveer 10 MB. Bestanden groter dan 1 MB worden gecomprimeerd.
 • TSV Attachment: Een kopie van het voltooide rapport opnemen in de TSV-indeling als het bestand kleiner is dan ongeveer 10 MB. Bestanden groter dan 1 MB worden gecomprimeerd.
 • CSV Attachment: Een kopie van het voltooide rapport in CSV-indeling opnemen als het bestand kleiner is dan ongeveer 10 MB. Bestanden groter dan 1 MB worden gecomprimeerd.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c