Adobe Target-anslutning

Destinationsändringslogg

VIKTIGT

I betaversionen av den förbättrade Adobe Target V2-målanslutningen kan det hända att du ser två Adobe Target-kort i målkatalogen.
Adobe Target V2-målanslutningen är för närvarande i betaversion och är endast tillgänglig för ett visst antal kunder. Utöver de funktioner som finns på Adobe V1-kortet lägger Target V2-kontakten till en mappningssteg till aktiveringsarbetsflödet, som gör att du kan mappa profilattribut till Adobe Target, vilket möjliggör attributbaserad personalisering på samma sida och nästa sida.

Bild av de två Adobe Target-målkorten i en sida vid sida-vy.

Översikt

Adobe Target är en applikation som innehåller AI-baserade personaliserings- och experimenteringsfunktioner i realtid för alla inkommande kundinteraktioner på webbplatser, i mobilappar med mera.

Adobe Target är en personaliseringsanslutning i Adobe Experience Platform destinationskatalog.

Förutsättningar

Datastream-ID

När Adobe Target-anslutningen konfigureras till använd ett datastream-IDmåste du ha Adobe Experience Platform Web SDK implementerat.

Om du konfigurerar Adobe Target-anslutningen utan att använda ett datastream-ID behöver du inte implementera Web SDK.

VIKTIGT

Innan du skapar en Adobe Target anslutning, läs guiden om hur man konfigurera anpassningsmål för personalisering på samma sida och nästa sida. Den här guiden tar dig igenom de nödvändiga konfigurationsstegen för användning av samma sida och nästa sida för personalisering, i flera Experience Platform-komponenter. För personalisering på samma sida och nästa sida krävs att du använder ett dataström-ID när du konfigurerar Adobe Target-anslutningen.

Krav i Adobe Target

I Adobe Target ska du kontrollera att din användare har:

Läs mer om att bevilja behörigheter för Mål Premium och for Målstandard.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile request Du begär alla segment som är mappade i Adobe Target-målet för en enskild profil.
Exportfrekvens Streaming Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på segmentutvärdering skickar kopplingen uppdateringen nedåt till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Användningsfall

Anpassa en startsidesbanderoll

Ett uthyrnings- och säljföretag vill skräddarsy sin hemsida med en banderoll som bygger på kundsegmentets kvalifikationer i Adobe Experience Platform. Företaget kan välja vilka målgrupper som ska få en personaliserad upplevelse och skicka dem till Adobe Target som målinriktningskriterier för sitt Target-erbjudande.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations åtkomstkontrollbehörighet. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Adobe Experience Platform ansluter automatiskt till ert företags Adobe Target-instans. Ingen autentisering krävs.

Anslutningsparametrar

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

  • Namn: Fyll i det önskade namnet för det här målet.
  • Beskrivning: Ange en beskrivning för destinationen. Du kan till exempel ange vilken kampanj du använder det här målet för. Det här fältet är valfritt.
  • Datastream-ID: Detta anger i vilken datainsamling som segmenten ska inkluderas. I den nedrullningsbara menyn visas endast datastreams som har tjänsterna Target och Adobe Experience Platform aktiverade. Se konfigurera ett datastream för detaljerad information om hur du konfigurerar ett datastam för Adobe Experience Platform och Adobe Target.
    • None: Välj det här alternativet om du behöver konfigurera Adobe Target-personalisering men inte kan implementera Experience Platform Web SDK. När du använder det här alternativet har segment som exporterats från Experience Platform till Target endast stöd för anpassning efter nästa session, och kantsegmentering är inaktiverat. Se tabellen nedan för mer information.
Ingen datastream har valts Datastream har valts

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om status för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med hjälp av användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera segment till den här destinationen

VIKTIGT

Om du vill aktivera data måste du ha Manage Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Läs Aktivera profiler och segment för att profilera mål för begäran om du vill ha instruktioner om hur du aktiverar målgruppssegment till det här målet.

Exporterade data

Adobe Target läser profildata från Adobe Experience Platform Edge Network så att inga data exporteras.

Dataanvändning och styrning

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, läs Datastyrning - översikt.

På denna sida