Adobe Target

Senaste uppdatering: 2023-11-02
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Destinationsändringslogg

Releasamånad Uppdateringstyp Beskrivning
Juni 2023 Funktioner och dokumentation Från och med juni 2023 kan du välja den Adobe Target-arbetsyta som du vill dela målgrupper med när du konfigurerar en ny Adobe Target-målanslutning. Se anslutningsparametrar för mer information. Se även självstudiekursen om konfigurera arbetsytor i Adobe Target om du vill ha mer information om arbetsytor.
Maj 2023 Funktioner och dokumentation Från maj 2023 Adobe Target anslutningsstöd attributbaserad personalisering och är allmänt tillgängligt för alla kunder.

Översikt

Adobe Target är en applikation som innehåller AI-baserade personaliserings- och experimenteringsfunktioner i realtid för alla inkommande kundinteraktioner på webbplatser, i mobilappar med mera.

Adobe Target är en personaliseringsanslutning i Adobe Experience Platform destinationskatalog.

Se videon nedan för en kort översikt över hur du konfigurerar Adobe Target-anslutningen i Experience Platform.

Förutsättningar

Dataström-ID

När Adobe Target-anslutningen konfigureras till använd ett datastream-IDmåste du ha Adobe Experience Platform Web SDK implementerat.

Om du konfigurerar Adobe Target-anslutningen utan att använda ett datastream-ID behöver du inte implementera Web SDK.

VIKTIGT

Innan du skapar Adobe Target anslutning, läs guiden om hur man konfigurera anpassningsmål för personalisering på samma sida och nästa sida. Den här guiden tar dig igenom de nödvändiga konfigurationsstegen för användning av samma sida och nästa sida för personalisering, i flera Experience Platform-komponenter. För personalisering på samma sida och nästa sida krävs att du använder ett datastream-ID när du konfigurerar Adobe Target-anslutningen.

Förutsättningar i Adobe Target

I Adobe Target ska du kontrollera att din användare har:

Läs mer om att bevilja behörigheter för Mål Premium och for Målstandard.

Målgrupper

I det här avsnittet beskrivs vilken typ av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung Stöds Beskrivning
Segmentation Service Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar X Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile request Du begär alla målgrupper som är mappade i Adobe Target-målet för en enda profil.
Exportfrekvens Streaming Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations behörighet för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Adobe Experience Platform ansluter automatiskt till ert företags Adobe Target-instans. Ingen autentisering krävs.

Anslutningsparametrar

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • Namn: Fyll i det önskade namnet för det här målet.

 • Beskrivning: Ange en beskrivning för destinationen. Du kan till exempel ange vilken kampanj du använder det här målet för. Det här fältet är valfritt.

 • Dataström-ID: Detta avgör i vilken datainsamling som målgrupperna inkluderas. I den nedrullningsbara menyn visas endast datastreams som har tjänsterna Target och Adobe Experience Platform aktiverade. Se konfigurera ett datastream för detaljerad information om hur du konfigurerar ett datastam för Adobe Experience Platform och Adobe Target.

  • None: Välj det här alternativet om du behöver konfigurera Adobe Target-personalisering men inte kan implementera Experience Platform Web SDK. När du använder det här alternativet har målgrupper som exporterats från Experience Platform till Target endast stöd för nästa sessionspersonalisering, och kantsegmentering är inaktiverat. Se tabellen nedan för mer information.
  Implementering av Adobe Target (utan Web SDK) Web SDK-implementering
  • Ett datastream med Adobe Target och Experience Platform konfigurerat som tjänster krävs.
  • Kantsegmentering fungerar som förväntat.
  • Personalisering på samma sida och nästa sida stöds.
  • Det finns stöd för att dela målgrupper och profilattribut från andra sandlådor.
 • Arbetsyta: Välj Adobe Target arbetsyta till vilka målgrupper ska delas. Du kan välja en arbetsyta för varje Adobe Target-anslutning. Vid aktivering dirigeras målgrupper till den valda arbetsytan enligt tillämpliga Experience Platform-dataanvändningsetiketter.

OBSERVERA

När du använder en anpassad målarbetsyta för anpassning av hela sidan och nästa sida med attribut, bara valda målgrupper skickas till den valda målarbetsytan. The mappade attribut skickas till standardarbetsytan Mål.


Detta beteende ändras i en framtida uppdatering.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet

VIKTIGT

För att aktivera data behöver du Manage Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Läs Aktivera målgrupper för att kanalisera personaliseringsmål för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Exporterade data

Adobe Target läser profildata från Adobe Experience Platform Edge Network så att inga data exporteras.

Dataanvändning och styrning

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, läs Datastyrning - översikt.

På denna sida