[Premium]{class="badge positive" title="See what's included in Target Premium."}

Konfigurera företagsbehörigheter

Information om de uppgifter som krävs för att lägga till användare i Target genomförande, skapa arbetsytor, användargrupper och egenskaper, uppdatera Target implementering som innefattar at_property parameter; och ange roller och behörigheter.

NOTE
Egenskaper och behörigheter är tillgängliga som en del av Mål Premium lösning. De är inte tillgängliga i Target Standard utan Target Premium licens.

I följande tabell visas de uppgifter du bör utföra för att skapa egenskaper och tilldela användarroller och behörigheter. Se avsnitten nedan för mer information om varje uppgift.

Uppgift
Utfört i
1. Lägg till användare (valfritt)
Adobe Admin Console for Enterprise
2. Skapa en arbetsyta (produktprofil)
Adobe Admin Console for Enterprise
3. Skapa användargrupper (valfritt)
Adobe Admin Console for Enterprise
4. Skapa egenskaper
Target UI
5: Uppdatera implementeringen så att den innehåller at_property parameter
Target UI, at.js-funktioner eller taggar i Adobe Experience Platform
6: Ange roller och behörigheter
Adobe Admin Console for Enterprise

För de uppgifter som utförs i Adobe Admin Console for Enterpriseöppnar du konsolen genom att följa dessa steg:

 1. I Adobe Target klickar du på Administration > Properties > Assign Properties to Workspaces.

  eller

  Gå till https://adminconsole.adobe.com/enterprise > logga in med din Adobe ID, om du inte redan har loggat in.

 2. (Villkorligt) Om du har tillgång till Admin Console for Enterprise för mer än en organisation klickar du på användarens avatar i det högra hörnet eller i det övre navigeringsfältet och väljer önskad organisation.

Steg 1. Lägg till användare (valfritt) section_A92AF0F921B743FEB9E9033433BD816A

När du börjar använda den nya Properties måste all användarhantering utföras i Adobe Admin Console for Enterprise. Alla dina befintliga användare i Target migreras från Target till Admin Console for Enterprise.

 1. I Admin Consoleklickar du på Users överst på sidan > Add Users för att skapa nya användare eller redigera befintliga användare.
 2. Följ instruktionerna i Hantera användare och grupper i Experience Cloud i Enterprise User Guide.

Steg 2. Skapa en arbetsyta (produktprofil) section_B82EB409B67C4D9D9D20CE30E48DB1DC

Med en arbetsyta (produktprofil) kan en organisation tilldela en viss uppsättning användare till en viss uppsättning egenskaper. På många sätt liknar en arbetsyta en rapportserie i Analytics.

Organisationer kan börja dra nytta av funktionerna för Enterprise-behörigheter genom att skapa nya arbetsytor i Admin Console, tilldela Target till dessa arbetsytor och flytta användare från standardarbetsytan till dessa nyare, begränsade arbetsytor.

Kunderna kan använda dessa arbetsytor för att åtskilja olika team per region, affärsenhet, per platsavsnitt eller via någon annan metod de väljer.

Användare kan ingå i flera arbetsytor och kan till och med ha olika roller inom varje arbetsyta.

 1. I Admin Console, klicka Products väljer du namnet på önskad produkt.

  arbetsyta

 2. Skapa önskad arbetsyta (produktprofil):

  • Standardåtkomst: Alla befintliga aktiviteter sammanfogas till ett enda projekt med namnet"Standardåtkomst". Detta kommer inte att påverka kunderna. Alla användarroller och -funktioner är desamma som de är före den här ändringen.

   Alla aktiviteter skapade via Adobe Experience Manager (AEM), Adobe Mobile Servicesoch Target Classic kommer också att ingå i arbetsytan "Standardåtkomst". Du kan för närvarande inte flytta projekt från standardåtkomst till ett annat projekt.

  • Nya arbetsytor (produktprofiler): Du kan börja använda de nya behörighetskontrollfunktionerna genom att göra följande:

   • Skapa nya arbetsytor i Admin Console for Enterprise.
   • Tilldela målegenskaper till arbetsytorna.

  Du kan använda dessa arbetsytor för att dela upp åtkomsten till olika team efter region, affärsenhet, webbplatsavsnitt eller via någon annan metod som du väljer. Användare kan ingå i flera arbetsytor och ha olika roller inom varje arbetsyta.

 3. Följ instruktionerna i Skapa och hantera produktkonfigurationer i Enterprise User Guide.

NOTE
Se utbildningsvideon nedan för mer information om hur du konfigurerar arbetsytor.

Hämta arbetsytans ID workspace-id

Du måste skicka arbetsytans ID för att kunna utnyttja Enterprise Permissions i Mål-API:er.

 1. I Adobe Admin Consoleklickar du på Products klickar du på produkten i den vänstra menyn för att visa PLC-listan (arbetsyta).

 2. Klicka på önskad PLC(arbetsyta) och leta sedan reda på "profiler"-ID:t i URL:en enligt nedan.

  workspaceID

Steg 3. Skapa användargrupper (valfritt) section_5F5CB9AA7A9F4D26953E22016DA59605

Du kan skapa användargrupper som utvecklare, analytiker, marknadsförare, chefer osv. och sedan tilldela behörigheter för flera Adobe-produkter och arbetsytor. Att utse en ny teammedlem kan vara lika enkelt som att lägga till dem i en viss användargrupp.

 1. Klicka på Admin Console Users överst på sidan > User Groups för att skapa nya användargrupper eller redigera befintliga grupper.
 2. Följ instruktionerna i Hantera användare och grupper för en produktkonfiguration i Enterprise User Guide.

Steg 4. Skapa egenskaper section_E8F2C92BE0F4466AB87604059C9CF3FD

Egenskaper aktiveras genom att ett specifikt namn/värde-par läggs till som en parameter med ett anrop (Target call, api call, etc.) till Target.

Egenskaperna tillhör specifika kanaler (webb, mobil, e-post och API/annan).

Tips: Se utbildningsvideon nedan för mer information om hur du skapar egenskaper.

 1. I Target, klicka Administration > Properties för att visa Properties lista.

 2. Klicka Skapa egenskap.

  Fyll i fälten:

  • Egenskapsnamn (obligatoriskt): Ange ett beskrivande namn för egenskapen.
  • Beskrivning: Ange en valfri beskrivning för egenskapen.
  • Kanal: Välj önskad kanal för egenskapen: Webb, Mobilapp, E-post eller Annat/API (t.ex. en digitalbox eller PlayStation-konsol).
 3. Klicka Copy för att kopiera koden till Urklipp som du använder när du utför stegen i 5: Uppdatera implementeringen så att parametern at_property inkluderas.

 4. Klicka Save när det är klart.

NOTE
Se utbildningsvideon nedan för mer information om hur du skapar egenskaper.

Steg 5: Uppdatera implementeringen så att den inkluderar parametern at_property section_9B17A59807A94712BE642942442EBBC8

Så här använder du Target användarbehörigheter måste du lägga till at_property parameter till alla anrop som träffar Target (Målsamtal, api-samtal osv.).

För att få at_property parameterkod:

 1. (Villkorligt) Använd implementeringskoden som du skapade och sparade i Urklipp när du utför stegen i 4. Skapa egenskaper och fortsätta till steg 2.

  eller

  I Target, klicka Administration > Properties för att visa Properties lista.

  1. Håll muspekaren över Last Updated kolumn för den önskade egenskapen som ska visas och klicka på Code ikon.

   Kod för hovring av egenskaper

  2. Högerklicka på den markerade implementeringskoden för att kopiera den till Urklipp.

 2. Uppdatera dina Target implementering med den implementeringskod som erhölls i föregående steg.

  Det finns flera sätt att uppdatera Target implementering. Följande metoder kan till exempel användas för webbsidor:

  • Via en anpassad parameter i taggar i Adobe Experience Platform:

   Mer information finns i Lägg till mbox-parametrar i Översikt över taggar dokumentation.

  • Via funktionen targetPageParamsAll(): Placera följande kod i <head> -taggar, ovanför referensen at.js.

   code language-javascript
   <script>
    function targetPageParamsAll() {
    return {
     "at_property": "5f8bd98b-1456-a84c-2a96-11s9b8e2b112"
    };
    }
   </script>
   

   Mer information om hur du gör detta med at.js finns i targetPageParamsAll.

Steg 6: Ange roller och behörigheter section_8C425E43E5DD4111BBFC734A2B7ABC80

 1. Klicka på Admin Console Products väljer du namnet på önskad produkt.

  Arbetsyta

 2. Klicka på namnet på den önskade profilen (till exempel Standardarbetsyta).

  Standardarbetsyta

 3. Klicka på Users.

  The Users visas alla användare på den arbetsytan.

  konfigurationsanvändare

 4. Välj önskad behörighetsroll (Godkännare, Redigerare, observatör eller Utgivare) genom att använda listrutan för varje användare i dialogrutan Product Role kolumn.

  Listruta för produktroll

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
  Roll Beskrivning
  Godkännare Kan skapa, redigera och aktivera eller stoppa aktiviteter.
  Redigerare Kan skapa och redigera aktiviteter innan de är aktiva, men kan inte godkänna att en aktivitet startas.
  Observer Kan visa aktiviteter, men kan inte skapa eller redigera dem.
  Utgivare Liknar observationsrollen (kan visa aktiviteter, men kan inte skapa eller redigera dem). Utgivarrollen har dock ytterligare behörighet att aktivera aktiviteter.

  Mer information finns i Hantera produktbehörigheter och roller i Admin Console i Enterprise User Guide.

Utbildningsvideor

I följande videofilmer finns mer information om de begrepp som beskrivs i den här artikeln.

NOTE
The Target Administration menygränssnitt (tidigare Setup) har gjorts om för att ge bättre prestanda, minska den underhållstid som krävs när nya funktioner släpps och för att förbättra användarupplevelsen i hela produkten. Informationen i följande videofilmer är i allmänhet korrekt: alternativen kan dock finnas på något olika platser. Uppdaterade videor kommer snart att publiceras.

Konfigurera Adobe Target Workspaces (6:55) Självstudiemärke

I den här videon förklaras hur du skapar arbetsytor.

 • Få åtkomst till Adobe Admin Console från Adobe Target gränssnitt (3 sätt)

 • Konfigurera en arbetsyta i Adobe Admin Console

  • Lägga till användare i arbetsytor
  • Lägga till egenskaper i arbetsytor
 • Förstå standardarbetsytor

Så här skapar du egenskaper i Adobe Target (3:05) Självstudiemärke

 • Så här skapar du en egenskap i Adobe Target gränssnitt

 • Generera en egenskapstoken som ska ingå i egenskapsimplementeringen

 • Bekanta dig med de tre implementeringsmetoderna:

  • Webb
  • Mobilapp
  • E-post, ange den övre rutan eller API-anrop
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654