Aktivera målgrupper för att kanalisera personaliseringsmål

Översikt overview

Adobe Experience Platform använder kantsegmentering tillsammans med kantmål för att kunderna ska kunna skapa och inrikta sig på målgrupper i stor skala i realtid. Den här funktionen hjälper er att konfigurera användningen av personalisering på samma sida och nästa sida.

Exempel på kantmål är Adobe Target och Anpassad personalisering anslutningar.

NOTE
När konfigurera Adobe Target-anslutningen utan de användningsfall som beskrivs i den här artikeln stöds inte med ett datastream-ID. Endast nästa sessionspersonalisering stöds i frånvaro av ett datastream.
IMPORTANT
Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

I den här artikeln förklaras det arbetsflöde som krävs för att aktivera målgrupper för Adobe Experience Platform edge-mål. Vid användning tillsammans med kantsegmentering och valfria profilattributsmappningkan dessa mål användas för personalisering på samma sida och nästa sida på ert webb- och mobilmaterial.

Se videon nedan för en kort översikt över hur du konfigurerar Adobe Target-anslutningen för kantanpassning.

NOTE
Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i konfigurationsstegen som beskrivs i avsnitten nedan.

Titta på videon nedan om du vill få en kort översikt över hur du delar målgrupper och profilattribut med Adobe Target och anpassade destinationer för personalisering.

Användningsfall use-cases

Använd personaliseringslösningar från Adobe, till exempel Adobe Target, eller egna partnerplattformar för personalisering (till exempel Optimizely, Pega), liksom egna system (t.ex. intern CMS) som ger en djupare personaliseringsupplevelse via Anpassad personalisering mål. Allt detta och utnyttja även datainsamling och segmentering från Experience Platform Edge Network.

De användningsexempel som beskrivs nedan omfattar både webbplatspersonalisering och riktad webbannonsering.

För att möjliggöra detta behöver kunderna ett snabbt och smidigt sätt att hämta information om både målgrupper och profilattribut från Experience Platform och skicka informationen till Adobe Target eller Anpassad personalisering Anslutningar i användargränssnittet i Experience Platform.

Personalisering på samma sida same-page

En användare besöker en sida på webbplatsen. Du kan använda den aktuella sidans besöksinformation (till exempel URL, webbläsarspråk, inbäddad produktinformation) för att välja nästa åtgärd eller beslut (till exempel personalisering) med hjälp av Anpassad personalisering anslutning för andra plattformar än Adobe (till exempel Pega, Optimizely eller andra.).

Anpassa nästa sida next-page

En användare besöker Sida A på din webbplats. Utifrån denna interaktion har användaren kvalificerat sig för en uppsättning målgrupper. Användaren klickar sedan på en länk som tar dem från sida A till sida B. De målgrupper som användaren har varit berättigad till under den föregående interaktionen på sida A, tillsammans med de profiluppdateringar som bestäms av det aktuella webbplatsbesöket, kommer att användas för att driva nästa åtgärd eller beslut (t.ex. vilken annonsbanderoll som ska visas för besökaren eller, vid A/B-testning, vilken version av sidan som ska visas).

Anpassa nästa session next-session

En användare besöker flera sidor på webbplatsen. Utifrån dessa interaktioner har användaren kvalificerat sig för en uppsättning målgrupper. Användaren avbryter sedan den aktuella webbläsarsessionen.

Följande dag kommer användaren tillbaka till samma kundwebbplats. De målgrupper de hade kvalificerat sig för under den tidigare interaktionen med alla besökta webbplatser, tillsammans med de profiluppdateringar som bestäms av det aktuella webbplatsbesöket, kommer att användas för att välja nästa åtgärd/beslut (t.ex. vilken annonsbanderoll som ska visas för besökaren eller, vid A/B-testning, vilken version av sidan som ska visas).

Anpassa en banner för hemsidor home-page-banner

Ett uthyrnings- och säljföretag vill personalisera sin hemsida med en banderoll utifrån målgruppskvalifikationer i Adobe Experience Platform. Företaget kan välja vilka målgrupper som ska få en personaliserad upplevelse och skicka dessa målgrupper till Adobe Target som målinriktningskriterier för deras Target-erbjudande.

Förutsättningar prerequisites

Konfigurera ett datastream i användargränssnittet för datainsamling configure-datastream

Det första steget för att konfigurera ditt personaliseringsmål är att konfigurera ett datastream för Experience Platform Web SDK. Detta görs i användargränssnittet för datainsamling.

När datastream konfigureras, under Adobe Experience Platform se till att båda Edge Segmentation och Personalization Destinations är markerade.

TIP
Från och med versionen från april 2024 behöver du inte markera kryssrutan Kantsegmentering när konfigurera anslutningen till Adobe Target. I detta fall anpassning av nästa session är det enda tillgängliga användningsexemplet för personalisering.

Dataströmskonfiguration med kantsegmentering och målanpassning markerade!

Mer information om hur du konfigurerar ett dataflöde finns i instruktionerna i Dokumentation för Platform Web SDK.

Skapa en Active-On-Edge sammanfogningsprincip create-merge-policy

När du har skapat målanslutningen måste du skapa en Active-On-Edge sammanfogningsprincip. The Active-On-Edge sammanfogningspolicy säkerställer att målgrupper utvärderas kontinuerligt på kanten och finns tillgängliga för användning av personalisering i realtid och på nästa sida.

IMPORTANT
För närvarande stöder kantdestinationer endast aktivering av målgrupper som använder Active-on-Edge Merge Policy anges som standard. Om du mappar målgrupper som använder en annan sammanfogningsprincip till kantmål utvärderas inte dessa målgrupper.

Följ instruktionerna på skapa en sammanfogningsprincipoch se till att aktivera Active-On-Edge Merge Policy växla.

Skapa en ny publik i Platform create-audience

När du har skapat Active-On-Edge måste ni skapa en ny publik i Platform.

Följ målgruppsverktyg skapa en ny målgrupp och se till att tilldela den den Active-On-Edge sammanslagningsprincip som du skapade i föregående steg.

Skapa en målanslutning connect-destination

När du har konfigurerat dataströmmen kan du börja konfigurera ditt personaliseringsmål.

Följ självstudiekurs om hur du skapar målanslutning om du vill ha detaljerade anvisningar om hur du skapar en ny målanslutning.

Beroende på vilket mål du konfigurerar kan du läsa följande artiklar för att få information om målspecifika krav och relaterad information:

Välj mål select-destination

När du är klar med kraven kan du nu välja vilket mål för kantanpassning som ska användas för personalisering på samma sida och nästa sida.

 1. Gå till Connections > Destinations och väljer Catalog -fliken.

  Fliken Målkatalog markerad i användargränssnittet för Experience Platform.

 2. Välj Activate audiences på det kort som motsvarar det personaliseringsmål där du vill aktivera målgrupperna, vilket visas i bilden nedan.

  Aktivera målgruppskontroll som är markerad på ett målkort i katalogen.

 3. Välj den målanslutning som du vill använda för att aktivera dina målgrupper och välj sedan Next.

  Välj målsteg i aktiveringsarbetsflödet.

 4. Gå till nästa avsnitt till välj era målgrupper.

Välj målgrupper select-audiences

Använd kryssrutorna till vänster om målgruppsnamnen för att välja de målgrupper som du vill aktivera för målet och markera sedan Next.

Om du vill välja vilka målgrupper du vill aktivera för målet använder du kryssrutorna till vänster om målgruppsnamnen och väljer sedan Next.

Du kan välja mellan flera typer av målgrupper, beroende på deras ursprung:

 • Segmentation Service: Målgrupper som genererats i Experience Platform av segmenteringstjänsten. Se segmenteringsdokumentation för mer information.
 • Custom upload: Publiker som genererats utanför Experience Platform och överförts till Platform som CSV-filer. Mer information om externa målgrupper finns i dokumentationen om importera en publik.
 • Andra typer av målgrupper som härrör från andra Adobe-lösningar, t.ex. Audience Manager.

Välj målgruppssteg i aktiveringsarbetsflödet med flera målgrupper markerade.

Mappningsattribut mapping

IMPORTANT
Profilattribut kan innehålla känsliga data. För att skydda dessa data Custom Personalization mål kräver att du använder Edge Network Server-API när målet för attributbaserad personalisering konfigureras. Alla Server-API-anrop måste göras i en autentiserad kontext.
Om du redan använder Web SDK eller Mobile SDK för din integrering kan du hämta attribut via Server-API:t genom att lägga till en integration på serversidan.
Om ni inte uppfyller kraven ovan kommer personaliseringen endast att baseras på målgruppsmedlemskap.

Välj de attribut baserat på vilka du vill aktivera användningsfall för personalisering för dina användare. Det innebär att om värdet för ett attribut ändras eller om ett attribut läggs till i en profil, kommer den profilen att bli medlem i målgruppen och aktiveras för personaliseringsmålet.

Det är valfritt att lägga till attribut och du kan fortsätta till nästa steg och aktivera anpassning av samma sida och nästa sida utan att välja attribut. Om du inte lägger till några attribut i det här steget sker fortfarande personalisering baserat på målgruppsmedlemskap och identitetskarta för profiler.

Bild som visar mappningssteget med ett markerat attribut.

Välj källattribut select-source-attributes

Välj knappen Add new field kontroll på Source field kolumn och sök eller navigera till önskat XDM-attributfält, enligt nedan.

Skärminspelning som visar hur du väljer ett målattribut i mappningssteget.

Välj målattribut select-target-attributes

Om du vill lägga till målattribut väljer du Add new field kontroll på Target field kolumn och typ i det anpassade attributnamn som du vill mappa källattributet till.

NOTE
Markeringen av målattribut gäller bara för Anpassad personalisering aktiveringsarbetsflöde för att ge stöd för fältmappning med egna namn på målplattformen.

Skärminspelning som visar hur du väljer ett XDM-attribut i mappningssteget

Schemalägg målgruppsexport scheduling

Som standard är Audience schedule visas endast de nyvalda målgrupperna som du valde i det aktuella aktiveringsflödet.

Om du vill se alla målgrupper som aktiveras till destinationen använder du filteralternativet och inaktiverar Show new audiences only filter.

Alla målgruppsfilter är markerade.

Audience schedule väljer du varje målgrupp och använder sedan Start date och End date väljare för att konfigurera tidsintervallet för att skicka data till målet.

Steg för målgruppsschema i aktiveringsarbetsflödet med start- och slutdatum markerat.

Välj Next för att gå till Review sida.

Granska review

Review kan du se en sammanfattning av markeringen. Välj Cancel för att bryta upp flödet, Back för att ändra dina inställningar, eller Finish för att bekräfta ditt val och börja skicka data till målet.

Markeringssammanfattning i granskningssteget.

Principutvärdering av samtycke consent-policy-evaluation

Om din organisation har köpt Adobe Healthcare Shield eller Adobe Privacy & Security Shield, markera View applicable consent policies för att se vilka regler för samtycke som tillämpas och hur många profiler som inkluderas i aktiveringen till följd av dessa. Läs om utvärdering av godkännandepolicy för mer information.

Kontroller av policyer för dataanvändning data-usage-policy-checks

I Review Experience Platform kontrollerar också om dataanvändningspolicyn har överträtts. Nedan visas ett exempel där en princip överträds. Du kan inte slutföra arbetsflödet för målgruppsaktivering förrän du har löst överträdelsen. Mer information om hur du löser policyöverträdelser finns i brott mot dataanvändningsprinciper i dokumentationsavsnittet för datastyrning.

Ett exempel på en dataprincipöverträdelse.

Filtrera målgrupper filter-audiences

I det här steget kan du använda de tillgängliga filtren på sidan för att endast visa målgrupper vars schema eller mappning har uppdaterats som en del av det här arbetsflödet. Du kan också växla vilka tabellkolumner som du vill se.

Skärminspelning som visar tillgängliga målgruppsfilter i granskningssteget.

Om du är nöjd med ditt val och inga policyöverträdelser har identifierats väljer du Finish för att bekräfta ditt val och börja skicka data till målet.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6