Anpassad personaliseringsanslutning custom-personalization-connection

Destinationsändringslogg changelog

Releasamånad
Uppdateringstyp
Beskrivning
Maj 2023
Funktioner och dokumentation
Från maj 2023 Custom personalization anslutningsstöd attributbaserad personalisering och är allmänt tillgängligt för alla kunder.
IMPORTANT
Profilattribut kan innehålla känsliga data. För att skydda dessa data måste du använda API för Edge Network Server när du konfigurerar Custom Personalization mål för attributbaserad personalisering. Alla Server-API-anrop måste göras i en autentiserad kontext.
Om du redan använder Web SDK eller Mobile SDK för din integrering kan du hämta attribut via Server-API:t genom att lägga till en integration på serversidan.
Om ni inte uppfyller kraven ovan kommer personaliseringen endast att baseras på målgruppsmedlemskap.

Översikt overview

Konfigurera den här destinationen så att externa personaliseringsplattformar, content management-system, annonsservrar och andra applikationer som körs på kundens webbplatser kan hämta målgruppsinformation från Adobe Experience Platform.

Förutsättningar prerequisites

Den här integreringen drivs av Adobe Experience Platform Web SDK eller Adobe Experience Platform Mobile SDK. Du måste använda någon av dessa SDK:er för att kunna använda det här målet.

IMPORTANT
Innan du skapar en anpassad personaliseringsanslutning ska du läsa guiden om hur du aktivera målgruppsdata för kantpersonalisering. Den här guiden tar dig igenom de nödvändiga konfigurationsstegen för användning av samma sida och nästa sida för personalisering, i flera Experience Platform-komponenter.

Målgrupper supported-audiences

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung
Stöds
Beskrivning
Segmentation Service
Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar
Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Profile request
Du begär alla målgrupper som är mappade i det anpassade anpassningsmålet för en enda profil. Olika anpassade anpassningsmål kan konfigureras för olika Datasamlingsdatamängder för Adobe.
Exportfrekvens
Streaming
Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Anslutningsparametrar parameters

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • Name: Fyll i det önskade namnet för det här målet.
 • Description: Ange en beskrivning för destinationen. Du kan till exempel ange vilken kampanj du använder det här målet för. Det här fältet är valfritt.
 • Integration alias: Det här värdet skickas till Experience Platform Web SDK som ett JSON-objektnamn.
 • Datastream ID: Detta avgör i vilken datainsamling som målgrupperna inkluderas i svaret på sidan. I den nedrullningsbara menyn visas endast datastreams som har målkonfigurationen aktiverad. Se Konfigurera ett datastream för mer information.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT
För att aktivera data behöver du View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Läs Aktivera profiler och målgrupper för kantanpassning för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Exporterade data exported-data

Om du använder Taggar i Adobe Experience Platform för att distribuera Experience Platform Web SDK använder du skicka händelse slutförd -funktionalitet och din egen kodinsats har event.destinations som du kan använda för att visa exporterade data.

Här är ett exempelvärde för event.destinations variabel:

[
  {
   "type":"profileLookup",
   "destinationId":"7bb4cb8d-8c2e-4450-871d-b7824f547111",
   "alias":"personalizationAlias",
   "segments":[
     {
      "id":"399eb3e7-3d50-47d3-ad30-a5ad99e8ab77"
     },
     {
      "id":"499eb3e7-3d50-47d3-ad30-a5ad99e8ab77"
     }
   ]
  }
]

Om du inte använder Taggar för att distribuera Experience Platform Web SDK, använd kommandosvar för att se exporterade data.

JSON-svaret från Adobe Experience Platform kan analyseras för att hitta motsvarande integreringsalias för det program du integrerar med Adobe Experience Platform. Målgrupps-ID:n kan skickas till programmets kod som målparametrar. Nedan visas ett exempel på hur detta skulle se ut när det gäller målsvaret.

alloy("sendEvent", {
 "renderDecisions": true,
 "xdm": {
  "commerce": {
   "order": {
    "purchaseID": "a8g784hjq1mnp3",
    "purchaseOrderNumber": "VAU3123",
    "currencyCode": "USD",
    "priceTotal": 999.98
   }
  }
 }
}).then(function(result) {
  if(result.destinations) { // Looking to see if the destination results are there

    // Get the destination with a particular alias
    var personalizationDestinations = result.destinations.filter(x => x.alias == "personalizationAlias")
    if(personalizationDestinations.length > 0) {
       // Code to pass the audience IDs into the system that corresponds to personalizationAlias
    }
    var adServerDestinations = result.destinations.filter(x => x.alias == "adServerAlias")
    if(adServerDestinations.length > 0) {
      // Code to pass the audience IDs into the system that corresponds to adServerAlias
    }
   }
  })
 .catch(function(error) {
  // Tracking the event failed.
 });

Exempelsvar för Custom Personalization With Attributes

När du använder Custom Personalization With Attributes ser API-svaret ut ungefär som i exemplet nedan.

Skillnaden mellan Custom Personalization With Attributes och Custom Personalization innebär att attributes i API-svaret.

[
  {
    "type": "profileLookup",
    "destinationId": "7bb4cb8d-8c2e-4450-871d-b7824f547130",
    "alias": "personalizationAlias",
    "attributes": {
       "countryCode": {
          "value" : "DE"
       },
       "membershipStatus": {
          "value" : "PREMIUM"
       }
     },
    "segments": [
      {
        "id": "399eb3e7-3d50-47d3-ad30-a5ad99e8ab77"
      },
      {
        "id": "499eb3e7-3d50-47d3-ad30-a5ad99e8ab77"
      }
    ]
  }
]

Dataanvändning och styrning data-usage-governance

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, läs Datastyrning - översikt.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6