Översikt över åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll för Adobe Experience Platform ges via Permissions in Adobe Experience Cloud. Den här funktionen utnyttjar roller och principer som länkar användare med behörigheter och sandlådor.

Åtkomststyrningshierarki och arbetsflöde

Om du vill konfigurera åtkomstkontroll för Experience Platform måste du ha system- eller produktadministratörsbehörighet för en organisation som har en Experience Platform-produkt. Minimirollen som kan bevilja eller återkalla behörigheter är en produktadministratör. Andra administratörsroller som kan hantera behörigheter är systemadministratörer (inga begränsningar). Se Adobe Help Center artikel om administrativa roller för mer information.

NOTE
Från och med nu avser alla omnämnanden av"administratör" i det här dokumentet en produktadministratör eller en senare (enligt ovan).

Ett arbetsflöde på hög nivå för att hämta och tilldela åtkomstbehörigheter kan sammanfattas på följande sätt:

  • När du har licensierat Adobe Experience Platform, eller en program-/apptjänst som använder Experience Platform, skickas ett e-postmeddelande till administratören som anges under licensieringen.
  • Administratören loggar in på Adobe Admin Console och markerar Adobe Experience Platform i produktlistan på översiktssidan.
  • Om du vill ge Experience Platform åtkomst rekommenderar vi att administratören lägger till användare i standardproduktprofilen: AEP-Default-All-Users.
  • Administratören kan skapa nya roller eller redigera behörigheter och användare för befintliga roller i Experience Platform.
  • När administratören skapar eller redigerar en roll lägger administratören till användare i rollen med users och ger behörighet till dessa användare (somRead Datasets" eller "Manage Schemas") genom att redigera rollens behörigheter. På samma sätt kan administratören tilldela åtkomst till sandlådor med samma redigeringsalternativ.
  • När användare loggar in i användargränssnittet i Experience Platform styrs deras åtkomst till Experience Platform av de behörigheter som de har fått från föregående steg. Om en användare till exempel inte har View Datasets behörighet, Datasets -fliken på sidomenyn visas inte för den användaren.

Mer information om hur du hanterar åtkomstkontroll i Experience Platform finns i användarhandbok för åtkomstkontroll.

Alla anrop till Experience Platform API:er valideras för behörigheter och returnerar fel om lämpliga behörigheter inte hittas i den aktuella användarkontexten. Elementen döljs eller ändras i användargränssnittet beroende på vilka behörigheter den aktuella användaren har.

Behörigheter platform-permissions

Permissions tillhandahåller en central plats för hantering av åtkomst till Experience Platform för din organisation. Via Permissionskan du ge användargrupper åtkomstbehörigheter för olika Experience Platform-funktioner, som Manage Datasets, View Datasets, eller Manage Profiles.

Roller

I Roles används roller. Behörigheter tilldelas användare. Med roller kan du tilldela behörigheter till en eller flera användare, och de kan även innehålla deras åtkomst till omfattningen av de sandlådor som tilldelats dem via roller. Användare kan tilldelas till en eller flera roller som tillhör din organisation.

Standardroller

Experience Platform har två förkonfigurerade standardroller. Följande tabell visar vad som anges i respektive standardprofil, inklusive vilken sandlåda de beviljar åtkomst till samt de behörigheter de ger inom den sandlådans omfång.

Roll
Sandlådeåtkomst
Behörigheter
Standardproduktion, all åtkomst
Produktion
Alla behörigheter som gäller för Experience Platform, förutom sandlådeadministration.
Sandlådeadministratörer
Ej tillämpligt
Ger endast åtkomst till sandlådeadministrationsbehörigheter.

Sandlådor och behörigheter

Sandlådor som inte är produktionssandlådor är en form av datavirtualisering som gör att du kan isolera data från andra sandlådor och som vanligtvis används för utvecklingsexperiment, testning och testning. En rolls behörigheter ger rollens användare åtkomst till Experience Platform-funktioner i sandlådemiljöer som de har beviljats åtkomst till. En standardlicens för Experience Platform ger dig fem sandlådor (en och fyra icke-produktioner). Du kan lägga till paket med tio icke-produktionssandlådor, upp till totalt högst 75 sandlådor. Kontakta din organisations administratör eller din säljare på Adobe för mer information.

Mer information om sandlådor i Experience Platform finns i översikt över sandlådor.

Åtkomst till sandlådor

Åtkomst till sandlådor hanteras via roller. Detaljerade steg om hur du aktiverar åtkomst till en sandlåda för en roll finns i guide för attributbaserade åtkomstkontrollsroller.

Användare kan beviljas åtkomst till en eller flera sandlådor i en roll. Om en användare ingår i två eller flera roller får den användaren åtkomst till alla sandlådor som ingår i de rollerna.

Med behörigheten"Sandlådehantering" kan användare hantera, visa och återställa sandlådor.

Resursbehörigheter permissions

Resursen Permissions -fliken i en roll visar de sandlådor och behörigheter som är aktiva för den rollen:

permissions-overview

Behörigheter som beviljas via resursbehörigheterna sorteras efter kategori, med vissa behörigheter som ger åtkomst till flera lågnivåfunktioner.

I följande tabell visas de behörigheter som är tillgängliga för Experience Platform i rollen, med beskrivningar av de specifika Experience Platform-funktioner som de ger åtkomst till. Detaljerade anvisningar om hur du lägger till behörigheter i en roll finns i guide för attributbaserade åtkomstkontrollsroller.

Kategori
Behörighet
Beskrivning
Alerts
View Alerts History
Skrivskyddad åtkomst för aviseringshistorik.
Alerts
Resolve Alerts
Tillgång till att läsa, redigera och ta bort aviseringar.
Alerts
View Alerts
Skrivskyddad åtkomst för aviseringar.
Alerts
Manage Alerts
Åtkomst för att läsa, skapa, redigera och ta bort varningshistorik.
Computed Attributes
View Computed attributes
Skrivskyddad åtkomst för fliken, lagret och informationen för beräknade attribut.
Computed Attributes
Manage Computed attributes
Åtkomst för att läsa, skapa, ta bort utkast och inaktivera beräknade attribut.
Data Lifecycle
View Data Lifecycle
Skrivskyddad åtkomst för datalängd.
Data Lifecycle
Manage Data Lifecycle
Tillgång till att läsa, skapa, redigera och ta bort livscykeln för data.
Data Modeling
Manage Schemas
Åtkomst för att läsa, skapa, redigera och ta bort scheman och relaterade resurser.
Data Modeling
View Schemas
Skrivskyddad åtkomst till scheman och relaterade resurser.
Data Modeling
Manage Relationships
Åtkomst för att läsa, skapa, redigera och ta bort schemarelationer.
Data Modeling
Manage Identity Metadata
Åtkomst för att läsa, skapa, redigera och ta bort identitetsmetadata för scheman.
Data Management
Manage Datasets
Åtkomst för att läsa, skapa, redigera och ta bort datauppsättningar. Skrivskyddad åtkomst för scheman.
Data Management
View Datasets
Skrivskyddad åtkomst för datauppsättningar och scheman.
Data Management
Data Monitoring
Skrivskyddad åtkomst till övervakning av datauppsättningar och strömmar.
Profile Management
Manage Profiles
Åtkomst för att läsa, skapa, redigera och ta bort datauppsättningar som används för kundprofiler. Skrivskyddad åtkomst till tillgängliga profiler.
Profile Management
View Profiles
Skrivskyddad åtkomst till tillgängliga profiler.
Profile Management
Manage Segments
Åtkomst för att läsa, skapa, redigera och ta bort segment.
Profile Management
View Segments
Skrivskyddad åtkomst till tillgängliga segment.
Profile Management
Manage Merge Policies
Åtkomst för att läsa, skapa, redigera och ta bort sammanfogningsprinciper.
Profile Management
View Merge Policies
Skrivskyddad åtkomst till tillgängliga kopplingsprofiler.
Profile Management
Export Audience for Segment
Möjlighet att exportera ett utvärderat målgruppssegment till en datauppsättning.
Profile Management
Evaluate a Segment to an Audience
Möjlighet att generera profiler för en viss målgrupp genom att utvärdera en segmentdefinition.
Profile Management
View B2B AI
Skrivskyddad åtkomst till inställningar och konfigurationer för alla B2B AI/ML-tjänster.
Profile Management
Manage B2B AI
Åtkomst att läsa, skapa, redigera och ta bort inställningar och konfigurationer för alla B2B AI/ML-tjänster.
Profile Management
View B2B Profile
Skrivskyddad åtkomst till B2B-entitetsprofiler (som Konto, Möjligheter och så vidare), inställningar och konfigurationer för alla B2B AI/ML-tjänster och B2B-instrumentpanelswidgetar.
Profile Management
Manage B2B Profile
Åtkomst för att läsa, skapa, redigera och ta bort B2B-enhetsprofiler (t.ex. konto, säljprojekt). Skrivskyddad åtkomst för inställningar och konfigurationer för alla B2B AI/ML-tjänster och B2B-instrumentpanelswidgetar.
Identity Management
Manage Identity Namespaces
Åtkomst för att läsa, skapa, redigera och ta bort identitetsnamnutrymmen.
Identity Management
View Identity Namespaces
Skrivskyddad åtkomst för identitetsnamnutrymmen.
Identity Management
View Identity Graph
Skrivskyddad åtkomst för identitetsdiagram.
Sandbox Administration
Manage Sandboxes
Åtkomst för att läsa, skapa, redigera och ta bort sandlådor.
Sandbox Administration
View Sandboxes
Skrivskyddad åtkomst för sandlådor som tillhör din organisation.
Sandbox Administration
Reset a Sandbox
Möjlighet att återställa en sandlåda.
Destinations
View Destinations
Skrivskyddad åtkomst för att visa tillgängliga mål i Catalog och autentiserade mål på Browse -fliken.
Destinations
Manage Destinations
Åtkomst för att läsa, skapa och ta bort målanslutningar och målkonton.
Destinations
Activate Destinations
Ger användarna möjlighet att aktivera segment för befintliga destinationer. Aktiverar mappningssteget i aktiveringsarbetsflödet. Den här behörigheten kräver även View Destinations behörighet att beviljas den användare som ska aktivera data till destinationer.
Destinations
Activate Segment without Mapping
Ger användarna möjlighet att aktivera segment för befintliga mål utan att visa mappningssteg. Användare kan lägga till och ta bort segment i aktiveringsarbetsflöden, men kan inte lägga till eller ta bort mappade attribut eller identiteter. Den här behörigheten kräver även View Destinations behörighet att beviljas den användare som ska aktivera data till destinationer.
Destinations
Manage and Activate Dataset Destinations
Möjlighet att läsa, skapa, redigera och inaktivera datauppsättningsexportflöden. Möjlighet att även aktivera data till aktiva datauppsättningar som har skapats. Den här behörigheten kräver även View Destinations behörighet att beviljas den användare som ska aktivera data till destinationer.
Destinations
Destination Authoring
Möjlighet att skapa destinationer med Adobe Experience Platform Destination SDK.
Data Ingestion
Manage Sources
Tillgång till att läsa, skapa, redigera och inaktivera källor.
Data Ingestion
View Sources
Skrivskyddad åtkomst till tillgängliga källor i Catalog och autentiserade källor i Browse -fliken.
Data Ingestion
Manage Audience Share Connections
Tillgång till att skapa, acceptera och avböja partnerhandskakningar för att ansluta två organisationer och aktivera Segment Match flöden.
Data Ingestion
Manage Audience Share
Tillgång till att läsa, skapa, redigera och publicera Segment Match flöden med aktiva partners.
Data Science Workspace
Manage Data Science Workspace
Åtkomst att läsa, skapa, redigera och ta bort i Data Science Workspace.
Datastyrning
Manage Usage Labels
Åtkomst att läsa, skapa och ta bort användningsetiketter.
Datastyrning
Manage Data Usage Policies
Åtkomst att läsa, skapa, redigera och ta bort dataanvändningsprinciper.
Datastyrning
View Data Usage Policies
Skrivskyddad åtkomst till dataanvändningsprinciper som tillhör din organisation.
Datastyrning
View User Activity Log
Skrivskyddad åtkomst till inspelad vy granskningsloggar av plattformsaktiviteter.
Dashboards
View License Usage Dashboard
Skrivskyddad åtkomst för att visa kontrollpanelen för licensanvändning.
Dashboards
Manage Standard Dashboards
Lägg till anpassade attribut som ännu inte finns i datalagret.
Query Service
Manage Queries
Åtkomst att läsa, skapa, redigera och ta bort strukturerade SQL-frågor för plattformsdata.
Query Service
Manage Query Service Integration
Åtkomst för att skapa, uppdatera och ta bort ej förfallande autentiseringsuppgifter för åtkomst till frågetjänsten.

Nästa steg

Genom att läsa den här guiden har du lagts till i huvudprinciperna för åtkomstkontroll i Experience Platform. Du kan nu fortsätta till användarhandbok för attributbaserad åtkomstkontroll för detaljerade steg om hur du använder Experience Cloud för att skapa roller och tilldela behörigheter till Experience Platform.

recommendation-more-help
631fcab2-5cb1-46ef-ba66-fe098ac723e0