Aktivera målgrupper för att batchprofilera exportmål

IMPORTANT
 • Om du vill aktivera målgrupper och aktivera mappningssteget i arbetsflödet behöver du behörigheterna View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments åtkomstkontroll.
 • Om du vill aktivera målgrupper utan att gå igenom mappningssteget i arbetsflödet behöver du behörigheterna View Destinations, Activate Segment without Mapping, View Profiles och View Segments åtkomstkontroll.
 • Om du vill exportera identiteter måste du ha View Identity Graph åtkomstkontrollbehörighet.
  Markera identitetsnamnområdet som är markerat i arbetsflödet för att aktivera målgrupper till mål. {width="100" modal="regular"}
Läs åtkomstkontrollsöversikten eller kontakta produktadministratören för att få den behörighet som krävs.

Översikt overview

I den här artikeln förklaras det arbetsflöde som krävs för att aktivera målgrupper i Adobe Experience Platform till batchprofilfilsbaserade mål, som molnlagring och e-postmarknadsföringsmål.

Förhandskrav prerequisites

Om du vill aktivera målgrupper till mål måste du ha anslutit till ett mål. Om du inte redan har gjort det går du till målkatalogen, bläddrar bland de mål som stöds och konfigurerar det mål som du vill använda.

Filformat som stöds för export supported-file-formats-export

Följande filformat stöds vid export av målgrupper:

 • CSV
 • JSON
 • Parquet

Observera att när du exporterar CSV-filer får du större flexibilitet när det gäller hur du vill strukturera de exporterade filerna. Läs mer om filformateringskonfiguration för CSV-filer.

Välj önskat filformat för export när du skapar en anslutning till det filbaserade målet.

Välj mål select-destination

 1. Gå till Connections > Destinations och välj fliken Catalog.

  Bild som visar hur du kommer till katalogfliken för mål.

 2. Välj Activate audiences på det kort som motsvarar målet där du vill aktivera målgrupperna, vilket visas i bilden nedan.

  Aktivera målgruppskontroll som är markerad på katalogsidan.

 3. Markera målanslutningen som du vill använda för att aktivera målgrupperna och välj sedan Next.

  Kryssrutor är markerade för att välja en eller flera destinationer att aktivera målgrupper till.

 4. Gå till nästa avsnitt för att välja dina målgrupper.

Välj målgrupper select-audiences

Om du vill välja vilka målgrupper du vill aktivera för målet använder du kryssrutorna till vänster om målgruppsnamnen och väljer sedan Next.

Du kan välja mellan flera typer av målgrupper, beroende på deras ursprung:

 • Segmentation Service: Publiker som genererats i Experience Platform av segmenteringstjänsten. Mer information finns i segmenteringsdokumentationen.
 • Custom upload: Publiker som genererats utanför Experience Platform och överförts till Platform som CSV-filer. Mer information om externa målgrupper finns i dokumentationen om att importera en målgrupp.
 • Andra typer av målgrupper som kommer från andra Adobe-lösningar, till exempel Audience Manager.

Kryssrutor visas när du väljer en eller flera målgrupper att aktivera.

TIP
Om du väljer målgrupper som kommer från Custom uploads aktiveras steget Välj anrikningsattribut automatiskt.
TIP
Du kan ta bort målgrupper från befintliga aktiveringsflöden från sidan Activation data. Mer information finns i den dedikerade dokumentationen.

Schemalägg målgruppsexport scheduling

Adobe Experience Platform exporterar data för e-postmarknadsföring och molnlagringsmål som olika filtyper. På sidan Scheduling kan du konfigurera schemat och filnamnen för varje målgrupp som du exporterar.

Experience Platform anger automatiskt ett standardschema för varje filexport. Du kan ändra standardschemat efter behov genom att välja pennikonen bredvid varje schema och definiera ett anpassat schema.

Redigera schemakontroll markerad i schemaläggningssteget.

TIP
Du kan redigera målgruppsaktiveringsplaner för befintliga aktiveringsflöden från sidan Activation data. Mer information finns i dokumentationen om massredigeringsscheman.
IMPORTANT
Adobe Experience Platform delar automatiskt upp exportfilerna i 5 miljoner poster (rader) per fil. Varje rad representerar en profil.
Delade filnamn läggs till med ett nummer som anger att filen är en del av en större export, till exempel: filename.csv, filename_2.csv, filename_3.csv.

Exportera fullständiga filer export-full-files

Välj Export full files om du vill utlösa exporten av en fil som innehåller en fullständig ögonblicksbild av alla profilkvalifikationer för den valda målgruppen.

Växla mellan att exportera fullständiga filer.

 1. Använd Frequency-väljaren för att välja exportfrekvens:

  • Once: schemalägg en enda gång fullständig filexport på begäran.
  • Daily: schemalägg fullständig filexport en gång om dagen, varje dag, vid den tidpunkt du anger.
 2. Använd växlingsknappen Time för att välja om exporten ska ske omedelbart efter målgruppsutvärderingen eller på schemalagd basis vid en angiven tidpunkt. När du väljer alternativet Scheduled kan du använda väljaren för att välja tidpunkten på dagen, i formatet UTC, när exporten ska ske.

  note note
  NOTE
  Alternativet After segment evaluation som beskrivs nedan är bara tillgängligt för vissa Beta-kunder.

  Använd alternativet After segment evaluation om du vill att aktiveringsjobbet ska köras direkt när det dagliga batchsegmenteringsjobbet för plattformen har slutförts. Med det här alternativet exporteras de senaste profilerna till målet när aktiveringsjobbet körs.

  Bild som markerar alternativet för utvärdering av After segment i aktiveringsflödet för batchmål.
  Använd alternativet Scheduled om du vill att aktiveringsjobbet ska köras med en fast tidpunkt. Med det här alternativet exporteras Experience Platform-profildata vid samma tidpunkt varje dag. De profiler du exporterar kanske inte är de mest aktuella, beroende på om gruppsegmenteringsjobbet har slutförts innan aktiveringsjobbet startar.

  Bilden markerar alternativet Schemalagd i aktiveringsflödet för batchmål och visar tidsväljaren.

 3. Använd väljaren Date för att välja dag eller intervall när exporten ska ske. För daglig export är det bästa sättet att ställa in start- och slutdatum så att de motsvarar kampanjernas längd i era nedströmsplattformar.

  note important
  IMPORTANT
  När du väljer ett exportintervall inkluderas inte den sista dagen i intervallet i exporten. Om du till exempel väljer intervallet 4-11 januari kommer den sista filexporten att äga rum 10 januari.
 4. Välj Create om du vill spara schemat.

Exportera inkrementella filer

Välj Export incremental files om du vill utlösa en export där den första filen är en fullständig ögonblicksbild av alla profilkvalifikationer för den valda målgruppen, och efterföljande filer är stegvisa profilkvalifikationer sedan den föregående exporten.

IMPORTANT
Den första exporterade inkrementella filen innehåller alla profiler som kvalificerar sig för en målgrupp och fungerar som en bakgrundsfyllning.

Exportera inkrementella filer växlar markerade.

 1. Använd Frequency-väljaren för att välja exportfrekvens:

  • Daily: schemalägg inkrementell filexport en gång om dagen, varje dag, vid den tidpunkt du anger.
  • Hourly: schemalägg stegvis filexport var 3, 6, 8 eller 12:e timme.
 2. Använd väljaren Time för att välja tidpunkten på dagen, i formatet UTC, när exporten ska ske.

 3. Använd Date-väljaren för att välja intervallet när exporten ska äga rum. Det bästa sättet är att ställa in start- och slutdatumet så att det passar kampanjernas längd på era nedströmsplattformar.

  note important
  IMPORTANT
  Den sista dagen i intervallet inkluderas inte i exporten. Om du till exempel väljer intervallet 4-11 januari kommer den sista filexporten att äga rum 10 januari.
 4. Välj Create om du vill spara schemat.

Konfigurera filnamn

För de flesta mål består standardfilnamnen av målnamn, målgrupps-ID och en datum- och tidsindikator. Du kan till exempel redigera de exporterade filnamnen för att skilja mellan olika kampanjer eller för att lägga till tiden för dataexport till filerna. Observera att vissa målutvecklare kan välja att visa olika alternativ för standardfilnamnstillägg för sina mål.

Om du vill öppna ett modalt fönster och redigera filnamnen väljer du pennikonen . Filnamn får innehålla högst 255 tecken.

NOTE
Bilden nedan visar hur filnamn kan redigeras för Amazon S3 mål, men processen är identisk för alla gruppmål (till exempel SFTP, Azure Blob Storage eller Google Cloud Storage).

Bild som markerar pennikonen som används för att konfigurera filnamn.

I filnamnsredigeraren kan du välja olika komponenter att lägga till i filnamnet.

Bild som visar alla tillgängliga filnamnsalternativ.

Målnamnet och målgrupps-ID:t kan inte tas bort från filnamn. Förutom dessa alternativ kan du lägga till följande alternativ:

Filnamnsalternativ
Beskrivning
Audience name
Namnet på den exporterade publiken.
Date and time
Välj mellan att lägga till ett MMDDYYYY_HHMMSS-format eller en 10-siffrig UNIX-tidsstämpel för den tidpunkt då filerna genereras. Välj ett av dessa alternativ om du vill att ett dynamiskt filnamn ska skapas för varje stegvis export.
Custom text
All egen text som du vill lägga till i filnamnen.
Destination ID
ID:t för måldataflödet som du använder för att exportera målgruppen.
Destination name
Namnet på måldataflödet som du använder för att exportera målgruppen.
Organization name
Organisationens namn i Experience Platform.
Sandbox name
ID:t för sandlådan som du använder för att exportera målgruppen.

Välj Apply changes för att bekräfta ditt val.

IMPORTANT
Om du inte markerar komponenten Date and Time kommer filnamnen att vara statiska och den nya exporterade filen kommer att skriva över den tidigare filen på din lagringsplats vid varje export. När du kör ett återkommande importjobb från en lagringsplats till en e-postmarknadsföringsplattform rekommenderas detta.

När du har konfigurerat alla dina målgrupper väljer du Next för att fortsätta.

Mappning mapping

I det här steget måste du välja de profilattribut som du vill lägga till i filerna som exporteras till målmålet. Så här väljer du profilattribut och identiteter för export:

 1. Välj Add new mapping på sidan Mapping.

  Lägg till ny fältkontroll markerad i mappningsarbetsflödet.

 2. Markera pilen till höger om posten Source field.

  Välj källfältskontrollen som är markerad i mappningsarbetsflödet.

 3. På sidan Select source field markerar du de profilattribut och identiteter som du vill ta med i de exporterade filerna till målet och väljer sedan Select.

  note tip
  TIP
  Du kan använda sökfältet för att begränsa urvalet, vilket visas i bilden nedan.

  Använd växlingsknappen Show only fields with data om du bara vill visa schemafält med värden. Som standard visas endast ifyllda schemafält.

  Modalt fönster med profilattribut som kan exporteras till målet.

 4. Fältet som du valde för export visas nu i mappningsvyn. Om du vill kan du redigera namnet på rubriken i den exporterade filen. Det gör du genom att markera ikonen i målfältet.

  Modalt fönster med profilattribut som kan exporteras till målet.

 5. På sidan Select target field skriver du in det önskade namnet på sidhuvudet i den exporterade filen och väljer sedan Select.

  Modalt fönster med ett inskrivet eget namn för en rubrik.

 6. Fältet som du har valt för export visas nu i mappningsvyn och det redigerade huvudet i den exporterade filen visas.

  Modalt fönster med profilattribut som kan exporteras till målet.

 7. (Valfritt) Ordningen på de mappade fälten i användargränssnittet återspeglas i ordningen på kolumnerna i den exporterade CSV-filen, uppifrån och ned, där den översta raden är den vänstra kolumnen i CSV-filen. Du kan ändra ordningen på mappade fält på vilket sätt du vill genom att dra och släppa mappningsraderna enligt nedan.

  note note
  NOTE
  Den här funktionen är i betaversion och endast tillgänglig för vissa kunder. Kontakta din Adobe-representant om du vill få tillgång till den här funktionen.

  Inspelning som visar mappningsfältens ordning genom att dra och släppa.

 8. (Valfritt) Du kan välja att det exporterade fältet ska vara en obligatorisk nyckel eller en dedupliceringsnyckel.

  Modalt fönster med profilattribut som kan exporteras till målet.

 9. Om du vill lägga till fler fält för export upprepar du stegen ovan.

Obligatoriska attribut mandatory-attributes

Ett obligatoriskt attribut är en användaraktiverad kryssruta som ser till att alla profilposter innehåller det valda attributet. Till exempel innehåller alla exporterade profiler en e-postadress. ​

Du kan markera attribut som obligatoriska för att se till att Platform bara exporterar de profiler som innehåller det specifika attributet. Det innebär att den kan användas som en extra form av filtrering. Det krävs inte för att markera ett attribut som obligatoriskt.

Om du inte väljer ett obligatoriskt attribut exporteras alla kvalificerade profiler oavsett deras attribut.

Vi rekommenderar att ett av attributen är en unik identifierare från ditt schema. Mer information om obligatoriska attribut finns i avsnittet om identitet i dokumentationen för e-postmarknadsföringsmål.

Dedupliceringsnycklar deduplication-keys

En dedupliceringsnyckel är en användardefinierad primärnyckel som avgör identiteten som användarna vill att deras profiler ska dedupliceras med. ​

Avdupliceringsnycklar eliminerar möjligheten att ha flera poster med samma profil i en exportfil.

Det finns tre sätt att använda dedupliceringsnycklar i Platform:

 • Använda ett enskilt identitetsnamnutrymme som deduplication key
 • Använda ett profilattribut från en XDM-profil som deduplication key
 • Använda en kombination av två profilattribut från en XDM-profil som en sammansatt nyckel
IMPORTANT
Du kan exportera ett enskilt ID-namnutrymme till ett mål, och namnutrymmet anges automatiskt som en dedupliceringsnyckel. Det går inte att skicka flera namnutrymmen till ett mål.
Du kan inte använda en kombination av ID-namnutrymmen och profilattribut som dedupliceringsnycklar.

Exempel på borttagning av dubbletter deduplication-example

I det här exemplet visas hur borttagning av dubbletter fungerar, beroende på de valda dedupliceringstangenterna.

Låt oss titta på följande två profiler.

Profil A

{
 "identityMap": {
  "Email": [
   {
    "id": "johndoe_1@example.com"
   },
   {
    "id": "johndoe_2@example.com"
   }
  ]
 },
 "segmentMembership": {
  "ups": {
   "fa5c4622-6847-4199-8dd4-8b7c7c7ed1d6": {
    "status": "realized",
    "lastQualificationTime": "2021-03-10 10:03:08"
   }
  }
 },
 "person": {
  "name": {
   "lastName": "Doe",
   "firstName": "John"
  }
 },
 "personalEmail": {
  "address": "johndoe@example.com"
 }
}

Profil B

{
 "identityMap": {
  "Email": [
   {
    "id": "johndoe_1@example.com"
   },
   {
    "id": "johndoe_2@example.com"
   }
  ]
 },
 "segmentMembership": {
  "ups": {
   "fa5c4622-6847-4199-8dd4-8b7c7c7ed1d6": {
    "status": "realized",
    "lastQualificationTime": "2021-04-10 11:33:28"
   }
  }
 },
 "person": {
  "name": {
   "lastName": "D",
   "firstName": "John"
  }
 },
 "personalEmail": {
  "address": "johndoe@example.com"
 }
}

Användning av borttagning av dubbletter, fall 1: ingen borttagning av dubbletter deduplication-use-case-1

Om du inte använder borttagning av dubbletter innehåller exportfilen följande poster.

personalEmail
firstName
lastName
johndoe@example.com
John
Doe
johndoe@example.com
John
D

Användning av deduplicering, fall 2: deduplicering baserad på identitetsnamnutrymme deduplication-use-case-2

Om deduplicering anges av namnutrymmet Email innehåller exportfilen följande poster. Profil B är den senaste som är kvalificerad för målgruppen, så det är den enda som exporteras.

E-post*
personalEmail
firstName
lastName
johndoe_1@example.com
johndoe@example.com
John
D
johndoe_2@example.com
johndoe@example.com
John
D

Användning av deduplicering, exempel 3: deduplicering baserad på ett enda profilattribut deduplication-use-case-3

Om deduplicering anges av attributet personal Email innehåller exportfilen följande post. Profil B är den senaste som är kvalificerad för målgruppen, så det är den enda som exporteras.

personalEmail*
firstName
lastName
johndoe@example.com
John
D

Användning av deduplicering, fall 4: deduplicering baserad på två profilattribut deduplication-use-case-4

Om den sammansatta nyckeln personalEmail + lastName tar bort dubbletter innehåller exportfilen följande poster.

personalEmail*
lastName*
firstName
johndoe@example.com
D
John
johndoe@example.com
Doe
John

Adobe rekommenderar att du väljer ett identitetsnamnutrymme som CRM ID eller en e-postadress som en dedupliceringsnyckel för att se till att alla profilposter identifieras unikt.

NOTE
Om några dataanvändningsetiketter har tillämpats på vissa fält i en datauppsättning (i stället för på hela datauppsättningen), tillämpas dessa fältetiketter vid aktiveringen på följande villkor:
 • Fälten används i målgruppsdefinitionen.
 • Fälten konfigureras som projicerade attribut för målmålet.
Om till exempel fältet person.name.firstName har vissa etiketter för dataanvändning som är i konflikt med målets marknadsföringsåtgärd, visas en överträdelse av dataanvändningsprincipen i granskningssteget. Mer information finns i Datastyrning i Adobe Experience Platform.

[Beta]{class="badge informative"} Exportera arrayer via beräknade fält export-arrays-calculated-fields

Vissa betakunder kan exportera arrayobjekt från Experience Platform till molnlagringsplatser. Läs mer om att exportera arrayer och beräknade fält och kontakta din Adobe-representant för att få tillgång till funktionen.

Kända begränsningar known-limitations

Den nya Mapping-sidan har följande kända begränsningar:

Målgruppsmedlemskapsattributet kan inte väljas via mappningsarbetsflödet

På grund av en känd begränsning kan du för närvarande inte använda fönstret Select field för att lägga till segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status i din filexport. I stället måste du klistra in värdet xdm: segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status manuellt i schemafältet, vilket visas nedan.

Skärminspelning som visar målgruppsmedlemskapets tillfälliga lösning i aktiveringsarbetsflödet.

NOTE
För molnlagringsmål läggs följande attribut till i mappningen som standard:
 • segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status
 • segmentMembership.seg_namespace.seg_id.lastQualificationTime

Filexporter varierar på följande sätt, beroende på om segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status har valts:

 • Om fältet segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status är markerat innehåller de exporterade filerna Active medlemmar i den första fullständiga ögonblicksbilden och nyligen Active- och Expired-medlemmar i efterföljande stegvisa exporter.
 • Om fältet segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status inte är markerat innehåller exporterade filer bara Active medlemmar i den första fullständiga ögonblicksbilden och i efterföljande stegvisa exporter.

Läs mer om profilexportbeteende för filbaserade mål.

Identitetsnamnutrymmen kan för närvarande inte väljas för export

Det går inte att markera identitetsnamnutrymmen för export, vilket visas i bilden nedan. Om du väljer ett identitetsnamnutrymme för export genereras ett fel i steget Review.

Mappning som inte stöds visar identitetsexporter.

Som en tillfällig lösning kan du antingen:

 • Använd de gamla molnlagringsmålen för dataflödena där du vill inkludera identitetsnamnutrymmen i exporter
 • Överför identiteter som attribut till Experience Platform och exportera dem sedan till dina molnlagringsplatser.

Välj profilattribut select-attributes

IMPORTANT
Alla molnlagringsmål i katalogen kan visa ett förbättrat Mapping-stegsom ersätter det Select attributes-steg som beskrivs i det här avsnittet.
Det här Select attributes steget visas fortfarande för e-postmarknadsföringsmålen Adobe Campaign, Oracle Responsys, Oracle Eloqua och Salesforce Marketing Cloud.

För profilbaserade mål måste du välja de profilattribut som du vill skicka till målmålet.

 1. Välj Add new field på sidan Select attributes.

  Bild som markerar knappen Lägg till nytt fält.

 2. Markera pilen till höger om posten Schema field.

  Bildmarkering som visar hur du väljer ett källfält.

 3. På sidan Select field markerar du de XDM-attribut eller identitetsnamnutrymmen som du vill skicka till målet och väljer sedan Select.

  Bild som visar de olika fälten som är tillgängliga som källfält.

 4. Om du vill lägga till fler mappningar upprepar du steg ett till tre.

NOTE
Adobe Experience Platform fyller markeringen i förväg med fyra rekommenderade attribut från schemat: person.name.firstName, person.name.lastName, personalEmail.address, segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status.

Bild som visar förfyllda rekommenderade attribut i mappningssteget i målgruppsaktiveringsarbetsflödet.

IMPORTANT
På grund av en känd begränsning kan du för närvarande inte använda fönstret Select field för att lägga till segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status i din filexport. I stället måste du klistra in värdet xdm: segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status manuellt i schemafältet, vilket visas nedan.
Skärminspelning som visar målgruppsmedlemskapets tillfälliga lösning i aktiveringsarbetsflödet.

Filexporter varierar på följande sätt, beroende på om segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status har valts:

 • Om fältet segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status är markerat innehåller exporterade filer Active medlemmar i den första fullständiga ögonblicksbilden och Active- och Expired-medlemmar i efterföljande stegvisa exporter.
 • Om fältet segmentMembership.seg_namespace.seg_id.status inte är markerat innehåller exporterade filer bara Active medlemmar i den första fullständiga ögonblicksbilden och i efterföljande stegvisa exporter.

Välj anrikningsattribut select-enrichment-attributes

IMPORTANT
Det här steget visas bara om du valde Custom upload målgrupper under steget målgruppsval.

Anrikningsattribut motsvarar anpassade överförda målgrupper som kapslats i Experience Platform som Custom uploads. I det här steget kan du välja vilka attribut du vill exportera till målet, för varje vald extern publik.

Gränssnittsbild som visar urvalssteget för anrikningsattribut.

Följ stegen nedan för att välja anrikningsattribut för varje extern målgrupp:

 1. I kolumnen Enrichment attributes väljer du knappen Redigera (Redigera).
 2. Välj Add enrichment attribute. Ett nytt tomt schemafält visas.
  Gränssnittsbild som visar modal skärm för anrikningsattribut.
 3. Klicka på knappen till höger om det tomma fältet för att öppna fältvalsskärmen.
 4. Välj de attribut du vill exportera för målgruppen.
  Gränssnittsbild som visar listan med anrikningsattribut.
 5. När du har lagt till alla attribut som du vill exportera väljer du Save and close.
 6. Upprepa dessa steg för varje extern publik.

Om du vill aktivera externa målgrupper till dina mål utan att exportera något attribut aktiverar du växlingsknappen Exclude enrichment attributes. Med det här alternativet exporteras profilerna från de externa målgrupperna, men inga av deras motsvarande attribut skickas till ditt mål.

Gränssnittsbild som visar växlingen för attributen för exkludering.

Välj Next om du vill gå till steget Granska.

Granska review

På sidan Review kan du se en sammanfattning av ditt val. Välj Cancel om du vill dela upp flödet, Back om du vill ändra inställningarna eller Finish om du vill bekräfta ditt val och börja skicka data till målet.

Markeringssammanfattning visas i granskningssteget.

Principutvärdering av samtycke consent-policy-evaluation

Om din organisation har köpt Adobe Healthcare Shield eller Adobe Privacy & Security Shield väljer du View applicable consent policies för att se vilka medgivandepolicyer som tillämpas och hur många profiler som inkluderas i aktiveringen som ett resultat av dem. Läs mer om utvärdering av medgivandeprincip.

Kontroller av policyer för dataanvändning data-usage-policy-checks

I steget Review söker Experience Platform även efter överträdelser av dataanvändningsprinciper. Nedan visas ett exempel där en princip överträds. Du kan inte slutföra arbetsflödet för målgruppsaktivering förrän du har löst överträdelsen. Mer information om hur du löser policyöverträdelser finns i brott mot dataanvändningsprinciper i dokumentationsavsnittet för datastyrning.

Ett exempel på dataprincipöverträdelse visas i aktiveringsarbetsflödet.

Filtrera målgrupper filter-audiences

I det här steget kan du även använda de tillgängliga filtren på sidan för att visa endast de målgrupper vars schema eller mappning har uppdaterats som en del av det här arbetsflödet. Du kan också växla vilka tabellkolumner som du vill se.

Skärminspelning som visar tillgängliga målgruppsfilter i granskningssteget.

Om du är nöjd med ditt val och inga principöverträdelser har identifierats, markerar du Finish för att bekräfta ditt val och börja skicka data till målet.

Verifiera målgruppsaktivering verify

När du exporterar målgrupper till molnlagringsmål skapar Adobe Experience Platform en .csv-, .json- eller .parquet-fil på den angivna lagringsplatsen. Förvänta dig att en ny fil ska skapas på lagringsplatsen enligt det schema som du angav i arbetsflödet. Standardfilformatet visas nedan, men du kan redigera komponenterna för filnamnet:
<destinationName>_segment<segmentID>_<timestamp-yyyymmddhhmmss>.csv

Om du till exempel har valt en daglig exportfrekvens kan filerna som du får tre dagar i följd se ut så här:

Salesforce_Marketing_Cloud_segment12341e18-abcd-49c2-836d-123c88e76c39_20200408061804.csv
Salesforce_Marketing_Cloud_segment12341e18-abcd-49c2-836d-123c88e76c39_20200409052200.csv
Salesforce_Marketing_Cloud_segment12341e18-abcd-49c2-836d-123c88e76c39_20200410061130.csv

De här filerna finns på lagringsplatsen och du har fått en bekräftelse på att aktiveringen har slutförts. Om du vill veta hur de exporterade filerna är strukturerade kan du hämta en csv-exempelfil. Den här exempelfilen innehåller profilattributen person.firstname, person.lastname, person.gender, person.birthyear och personalEmail.address.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6