Användargränssnittsguide för segmenteringstjänst

Adobe Experience Platform Segmentation Service innehåller ett användargränssnitt för att skapa och hantera målgrupper och segmentdefinitioner.

Komma igång

Att arbeta med målgrupper och segmentdefinitioner kräver en förståelse för de olika Experience Platform tjänster som rör segmentering. Innan du läser den här användarhandboken bör du läsa dokumentationen för följande tjänster:

 • Segmentation Service: Segmentation Service gör att du kan segmentera data som lagras i Experience Platform som rör individer (t.ex. kunder, prospects, användare eller organisationer) i mindre grupper.
 • Real-Time Customer Profile: Ger en enhetlig konsumentprofil i realtid baserad på aggregerade data från flera källor.
 • Adobe Experience Platform Identity Service: Gör det möjligt att skapa kundprofiler genom att överbrygga identiteter från olika datakällor som hämtas in till Platform.
 • Experience Data Model (XDM): Det standardiserade ramverk som Platform organiserar kundupplevelsedata. För att utnyttja segmenteringen på bästa sätt bör du se till att dina data är inmatade som profiler och händelser enligt bästa praxis för datamodellering.

Du bör också förstå tre nyckeltermer som används i det här dokumentet och förstå skillnaden mellan dem:

 • Målgrupp: En uppsättning personer som har liknande beteenden och/eller egenskaper. Den här mängden personer kan antingen genereras av Adobe Experience Platform med segmentdefinitioner eller målgruppskomposition (plattformsgenererad publik) eller från externa källor som anpassade uppladdningar (externt genererade målgrupper).
 • Segmentdefinition: De regler som Adobe Experience Platform använder för att beskriva viktiga egenskaper eller beteenden hos en målgrupp.
 • Segment: Att separera profiler i målgrupper.

Översikt

I användargränssnittet för Experience Platform väljer du Audiences i den vänstra navigeringen för att öppna Overview flik som visar Audiences kontrollpanel.

NOTE
Om din organisation inte har använt Platform tidigare och ännu inte har några aktiva profildatauppsättningar eller sammanfogningsprinciper har skapats kan Audiences Kontrollpanelen visas inte. I stället Overview -fliken visar länkar och dokumentation som hjälper dig att komma igång med målgrupper.

Audiences kontrollpanel segments-dashboard

The Audiences Instrumentpanelen sammanfattar nyckeltal relaterade till organisationens målgruppsdata.

Mer information finns på guide för målgrupper.

Målgruppspanelen visas. Den visar olika widgetar, inklusive målgruppsstorlek, profiler efter identitet, identitetsöverlappning och trenden för storleksändring för målgrupper.

Bläddra browse

Välj Browse om du vill se en lista över alla målgrupper för din organisation. I den här vyn visas information om målgrupperna inklusive antal profiler, ursprung, skapad den, senaste ändringsdatum, taggar och uppdelning.

Bläddringsskärmen visas. En lista över alla målgrupper som tillhör organisationen visas.

Bredvid varje publik finns en ellips-ikon. Om du väljer det här alternativet visas en lista med tillgängliga snabbåtgärder för målgruppen. Listan med åtgärder skiljer sig åt beroende på målgruppens ursprung.

Listan med snabbåtgärder visas för målgrupper med ursprung i Audience composition.

Åtgärd
Original
Beskrivning
Edit
Segmenteringstjänst
Öppnar segmentbyggaren för att redigera målgruppen. Observera att om målgruppen skapades via API:t kommer du att not kan redigera den med hjälp av segmentbyggaren. Mer information om hur du använder Segment Builder finns i Användargränssnittsguide för segmentbyggare.
Open composition
Målgruppskomposition
Öppnar Audience-kompositionen för att se er målgrupp. Mer information om publikens sammansättning finns i gränssnittsguide för målgruppskomposition.
Activate to destination
Segmenteringstjänst
Aktiverar målgruppen till ett mål. Mer information om hur man aktiverar en målgrupp finns i aktiveringsöversikt.
Share with partners
Målgruppskomposition, anpassad överföring, segmenteringstjänst
Delar er målgrupp med andra plattformsanvändare. Mer information om den här funktionen finns i Översikt över segmentmatchning.
Manage tags
Målgruppskomposition, anpassad överföring, segmenteringstjänst
Hanterar de användardefinierade taggar som tillhör målgruppen. Mer information om funktionen finns i avsnittet om filtrering och taggning.
Move to folder
Målgruppskomposition, anpassad överföring, segmenteringstjänst
Hanterar den mapp som målgruppen tillhör. Mer information om funktionen finns i avsnittet om filtrering och taggning.
Copy
Segmenteringstjänst
Duplicerar den valda målgruppen.
Apply access labels
Målgruppskomposition, anpassad överföring, segmenteringstjänst
Hanterar de åtkomstetiketter som tillhör målgruppen. Mer information om åtkomstetiketter finns i dokumentationen om hantera etiketter.
Publish
Anpassad överföring, segmenteringstjänst
Publicerar den valda målgruppen. Mer information om hantering av livscykelstatus finns i livscykelstatusavsnittet i Vanliga frågor om segmentering.
Deactivate
Anpassad överföring, segmenteringstjänst
Inaktiverar den valda målgruppen. Mer information om hantering av livscykelstatus finns i livscykelstatusavsnittet i Vanliga frågor om segmentering.
Delete
Målgruppskomposition, anpassad överföring, segmenteringstjänst
Tar bort den valda målgruppen. Målgrupper som används i senare led eller som är beroende i andra målgrupper inte tas bort. Mer information om borttagning av målgrupper finns i segmentering - frågor och svar.
Add to package
Målgruppskomposition, anpassad överföring, segmenteringstjänst
Flyttar publiken mellan sandlådor. Mer information om den här funktionen finns i verktygshandbok för sandlådor.
IMPORTANT
Innan du tar bort målgruppen bör du kontrollera att målgruppen not används som en komponent i en kontobaserad målgrupp eller används i Adobe Journey Optimizer.

Överst på sidan finns alternativ för att lägga till alla målgrupper i ett schema, importera en målgrupp, skapa en ny målgrupp och visa en sammanfattning av målgruppsutvärderingen.

Växlar Schedule all audiences möjliggör schemalagd segmentering. Mer information om schemalagd segmentering finns i avsnittet med schemalagd segmentering i den här användarhandboken.

Markera Import audience kan du importera en externt genererad publik. Läs mer om att importera målgrupper i avsnittet om importera en målgrupp i användarhandboken.

Markera Create audience kan ni skapa en målgrupp. Läs mer om hur du skapar målgrupper i avsnittet om skapa en målgrupp i användarhandboken.

Det övre navigeringsfältet på målgruppens webbsida är markerat. Det här fältet innehåller en knapp för att skapa en målgrupp och en knapp för att importera en målgrupp.

Du kan välja Evaluation summary för att visa ett cirkeldiagram som visar en sammanfattning av publikens utvärderingar.

Knappen Utvärderingssammanfattning är markerad.

Cirkeldiagrammet visas med en uppdelning av målgrupperna efter målgruppsutvärdering. Diagrammet visar det totala antalet målgrupper i mitten och den dagliga batchutvärderingstiden i UTC längst ned. Om du hovrar över de olika delarna av publiken visas antalet målgrupper som tillhör varje uppdateringsfrekvenstyp.

Pajerdiagrammet för målgruppsutvärdering är markerat och utvärderingstiden för gruppsegmentering visas också.

Anpassa customize

Du kan lägga till fler fält i Browse sida genom att markera filterattributsikonen . Dessa ytterligare fält innehåller livscykelstatus, uppdateringsfrekvens, senast uppdaterad av, beskrivning, skapad av och åtkomstetiketter.

Fält
Beskrivning
Name
Namnet på publiken.
Profile count
Det totala antalet profiler som är kvalificerade för målgruppen.
Origin
Målgruppens ursprung. Det är här som publiken kommer ifrån. Möjliga värden är Segmenteringstjänst, Anpassad överföring, Målgruppskomposition och Audience Manager.
Lifecycle status
Publiken. Möjliga värden för det här fältet är Draft, Inactiveoch Published. Mer information om livscykelstadier, inklusive vad de olika stadierna innebär och hur du flyttar målgrupper till olika livscykeltillstånd finns i livscykelstatusavsnittet i Frågor och svar om segmentering.
Update frequency
Ett värde som anger hur ofta målgruppens data uppdateras. Möjliga värden för det här fältet är Batch, Streaming, Edgeoch Not Scheduled.
Last updated by
Namnet på den person som senast uppdaterade målgruppen.
Created
Datum och tid, i UTC, då målgruppen skapades.
Last updated
Datum och tid, i UTC, då målgruppen senast uppdaterades.
Tags
De användardefinierade taggar som tillhör målgruppen. Mer information om de här taggarna finns i avsnitt om taggar.
Description
Beskrivning av målgruppen.
Created by
Namnet på den person som skapade målgruppen.
Access labels
Åtkomstetiketterna för målgruppen. Med åtkomstetiketter kan du kategorisera datauppsättningar och fält enligt de användarprofiler som gäller för dessa data. Dessa etiketter kan användas när som helst, vilket ger flexibilitet i hur du vill styra data. Mer information om åtkomstetiketter finns i dokumentationen om hantera etiketter.
Breakdown
Uppdelning av profilstatus för målgruppen. En mer detaljerad beskrivning av den här profilstatusuppdelningen finns nedan.

Om nedbrytning är markerat visas ett stolpdiagram som visar procentandelen profiler som tillhör följande beräknade profilstatusar: Realized, Existingoch Exiting. Dessutom visas uppdelningen på Browse tab är den mest exakta uppdelningen av segmentdefinitionsstatusen. Om det här talet skiljer sig från vad som anges på Overview använder du siffrorna på fliken Browse -fliken som rätt informationskälla, eftersom Overview bara uppdateras en gång om dagen.

Status
Beskrivning
Realized
Antalet profiler som kvalificerad för segmentet de senaste 24 timmarna sedan det senaste batchsegmentjobbet kördes.
Existing
Antal profiler som finns kvar i segmentet de senaste 24 timmarna sedan det senaste batchsegmentjobbet kördes.
Exiting
Antal profiler som avslutad segmentet de senaste 24 timmarna sedan det senaste batchsegmentjobbet kördes.

När du har markerat de fält som du vill visa kan du även ändra storlek på de visade kolumnernas bredd. Du kan antingen göra detta genom att dra området mellan kolumnerna eller genom att markera pilikon i kolumnen som du vill ändra storlek på, följt av Resize column.

Kolumnknappen Ändra storlek är markerad.

Filtrering, mappar och taggning manage-audiences

För att effektivisera arbetet kan du söka efter befintliga målgrupper, lägga till användardefinierade taggar till målgrupper, placera målgrupper i mappar och filtrera de visade målgrupperna.

Sök

Du kan söka bland befintliga målgrupper på upp till 9 olika språk med Unified Search.

Används Unified Searchlägger du till den term du vill söka efter i det markerade sökfältet.

Sökfältet är markerat.

Mer information om Unified Search, inklusive funktioner som stöds, läs Enhetlig sökdokumentation.

Taggar

Du kan lägga till användardefinierade taggar för att bättre beskriva, hitta och hantera era målgrupper.

Om du vill lägga till en tagg väljer du Manage tags på den målgrupp du vill tagga.

The Manage tags knappen är markerad för en angiven målgrupp.

The Manage tags popover visas. I den här drivrutinen kan du antingen välja en kategoriserad tagg eller en okategoriserad tagg.

Tagg type
Beskrivning
Kategoriserad
En tagg som skapas och hanteras av organisationens administratörer.
Okategoriserad
En tagg som skapas i Manage tags popover. Vem som helst kan skapa eller hantera de här taggtyperna.

The Manage tags popover visas. Alternativen för att välja en kategoriserad eller okategoriserad markeras.

När du har lagt till alla taggar som du vill bifoga till målgruppen väljer du Save.

På Manage tags pover markeras de tillagda taggarna.

Mer information om hur du skapar och hanterar taggar finns i Hantera taggar, guide.

Mappar

Ni kan placera målgrupper i mappar för bättre målgruppshantering.

Om du vill flytta en målgrupp till en mapp väljer du Move to folder på den målgrupp ni vill flytta.

The Move to folder knappen är markerad för en viss målgrupp.

The Flytta målgrupp till mapp popover visas. Markera mappen som du vill flytta målgruppen till och välj sedan Save.

Flyttar målgruppen till mappposeringen visas. Mappen som målgruppen ska flyttas till markeras.

När målgruppen finns i en mapp kan du välja att bara visa målgrupper som tillhör en viss mapp.

Publiker som tillhör en viss mapp visas.

Filter

Du kan även filtrera dina målgrupper baserat på en mängd olika inställningar.

Om du vill filtrera de tillgängliga målgrupperna väljer du filterikon .

Sidan Bläddra bland målgrupper visas med filterikonen markerad.

Listan med tillgängliga filter visas.

Filter
Beskrivning
Origin
Gör att du kan filtrera baserat på målgruppens ursprung. De tillgängliga alternativen är Segmenteringstjänst, Anpassad överföring, Målgruppskomposition och Audience Manager.
Has any tag
Gör att du kan filtrera efter taggar. Du kan välja mellan Has any tag och Has all tags. När Has any tag är markerat kommer de filtrerade målgrupperna att inkludera alla av de taggar som du har lagt till. När Has all tags är markerat måste de filtrerade målgrupperna innehålla alla av de taggar som du har lagt till.
Lifecycle status
Gör att du kan filtrera baserat på målgruppens livscykelstatus. Tillgängliga alternativ inkluderar Deleted, Draft, Inactiveoch Published.
Update frequency
Gör att du kan filtrera baserat på målgruppens uppdateringsfrekvens (utvärderingsmetod). Tillgängliga alternativ inkluderar Scheduled, Continuousoch On Demand.
Created by
Gör att du kan filtrera baserat på den person som skapade målgruppen.
Creation date
Gör att du kan filtrera baserat på målgruppens skapandedatum. Du kan välja ett datumintervall att filtrera när målgruppen skapades.
Modified date
Gör att du kan filtrera baserat på målgruppens senaste ändringsdatum. Du kan välja ett datumintervall som ska filtreras när målgruppen senast ändrades.

De tillgängliga filtren visas och markeras på sidan Bläddra bland målgrupper.

Massåtgärder

Dessutom kan ni välja upp till 25 olika målgrupper och utföra olika åtgärder på dessa målgrupper. Dessa åtgärder omfattar flytta till en mapp, redigera eller använda en tagg, använda åtkomstetiketteroch ta bort.

De tillgängliga alternativen för gruppåtgärder är markerade.

När du tillämpar gruppåtgärder på dessa målgrupper gäller följande villkor:

 • Du kan välj målgrupper från olika sidor.
 • Du inte ta bort en målgrupp som används i en målaktivering.
 • Om du väljer ett filter, de valda målgrupperna kommer återställ.

Målgruppsinformation audience-details

Om du vill ha mer information om en viss målgrupp väljer du en målgrupps namn i Browse -fliken.

Sidan med målgruppsinformation visas. Dessutom finns det en sammanfattning av målgruppen, information om den kvalificerade målgruppsstorleken samt destinationer som segmentet är aktiverat för.

Sidan med målgruppsinformation visas. Målgruppssammanfattning, målgruppssumma och aktiverade destinationskort markeras.

Målgruppssammanfattning

The Audience summary -avsnittet innehåller information som ID, namn, beskrivning, ursprung och detaljer för attributen.

Dessutom får du möjlighet att aktivera målgruppen för ett mål, använda åtkomstetiketter eller redigera/uppdatera målgruppen.

Markera Activate to destination Med kan du aktivera målgruppen till ett mål. Mer information om hur man aktiverar en målgrupp finns i aktiveringsöversikt.

Knappen Aktivera till mål är markerad.

Markera Apply access labels gör att du kan hantera de åtkomstetiketter som tillhör målgruppen. Mer information om åtkomstetiketter finns i dokumentationen om hantera etiketter.

Knappen Använd åtkomstetiketter är markerad.

Målgruppskomposition

Sidan med målgruppsinformation visas med Open composition markerad knapp.

Markera Open composition Med kan du visa målgruppen i Audience Composition. Läs mer om Audience Composition Användargränssnittsguide för målgruppskomposition.

Anpassad överföring

Sidan med målgruppsinformation visas med Update audience markerad knapp.

Markera Update audience gör att du kan överföra en externt genererad publik igen. Mer information om hur du importerar en externt genererad publik finns i avsnittet om importera en publik.

Segmenteringstjänst

Sidan med målgruppsinformation visas med Edit audience markerad knapp.

Markera Edit audience gör att du kan redigera målgruppen i Segment Builder. Mer detaljerad information om hur du använder Segment Builder arbetsytan, läs Segment Builder användarhandbok.

Markera Edit properties gör att du kan redigera grundläggande information om målgruppen, till exempel namn, beskrivning och taggar.

Målgruppssumma

The Audience total visar det totala antalet profiler som är kvalificerade för målgruppen.

Uppskattningar genereras med en provstorlek för den aktuella dagens exempeldata. Om det finns mindre än 1 miljon enheter i din profilbutik används hela datauppsättningen, för mellan 1 och 20 miljoner enheter används 1 miljon enheter och för över 20 miljoner enheter används 5 % av det totala antalet enheter. Mer information om hur du genererar uppskattningar finns i uppskattningsgenereringsavsnitt av självstudiekursen för att skapa målgrupper.

Aktiverade mål

The Activated destinations visar de mål som den här målgruppen är aktiverad för.

NOTE
Destinationer är en funktion med Adobe Real-Time Customer Data Platformoch gör att du kan exportera data till externa plattformar. Mer information om destinationer finns i destinationer, översikt. Mer information om hur du aktiverar ett segment till ett mål finns i aktiveringsöversikt.

Profilexempel

Under finns ett urval profiler som är kvalificerade för segmentet, med detaljerad information, inklusive Profile ID, förnamn, efternamn och personlig e-post.

Det sätt på vilket datainsamling utlöses beror på metoden för intag.

För batchimport skannas profilarkivet automatiskt var 15:e minut för att se om en ny batch har importerats sedan den senaste samplingsjobbet kördes. I så fall genomsöks sedan profilarkivet för att se om det har skett minst 5 % ändring av antalet poster. Om dessa villkor uppfylls utlöses ett nytt samplingsjobb.

För direktuppspelningsinläsning genomsöks profilarkivet automatiskt varje timme för att se om det har skett minst 5 procents ändring av antalet poster. Om det här villkoret är uppfyllt utlöses ett nytt samplingsjobb.

Exempelstorleken för sökningen beror på det totala antalet enheter i din profilbutik. De här exempelstorlekarna visas i följande tabell:

Enheter i profilarkivet
Samplingsstorlek
Mindre än 1 miljon
Fullständig datauppsättning
1 till 20 miljoner
1 miljon
Över 20 miljoner
5 % av det totala

Mer detaljerad information om varje Profile kan du se genom att välja Profile ID. Mer information om en profils detaljer finns i Real-Time Customer Profile användarhandbok.

Exempelprofilerna för målgruppen markeras. Exempelprofilinformationen innehåller profil-ID, förnamn, efternamn och personens e-postadress.

Skapa en målgrupp create-audience

Du kan välja Create audience för att skapa en publik.

Knappen Skapa målgrupp är markerad på sidan Målgruppsbläddring.

En pover visas där du kan välja mellan att sätta ihop en målgrupp eller skapa regler.

En pover som visar de två typer av målgrupper du kan skapa.

Målgruppssammansättning

Markera Compose audiences tar dig till Audience Composition. Den här arbetsytan innehåller intuitiva kontroller för att skapa och redigera målgrupper, till exempel dra-och-släpp-paneler som används för att representera olika åtgärder. Läs mer om hur du skapar målgrupper i Guide för målgruppssammansättning.

Arbetsytan för målgruppskomposition visas.

Segment Builder

Markera Build rule tar dig till segmentbyggaren. Den här arbetsytan innehåller intuitiva kontroller för att skapa och redigera segmentdefinitioner, till exempel dra-och-släpp-paneler som används för att representera dataegenskaper. Läs mer om hur du skapar segmentdefinitioner i Segment Builder Guide

Arbetsytan Segment Builder visas.

Importera en målgrupp import-audience

IMPORTANT
Om du vill importera en externt genererad publik måste har följande behörigheter: View segments, Manage segmentsoch Import audience. Mer information om dessa behörigheter finns i åtkomstkontroll - översikt.

Du kan välja Import audience för att importera en externt genererad publik.

Knappen Importera målgrupp är markerad på sidan för målgruppsbläddring.

The Import audience CSV arbetsflödet visas. Du kan välja en CSV-fil som ska importeras som en externt genererad publik.

I Import audience CSV arbetsflöde, Drag and drop files är markerad och visar var du kan överföra din externt genererade publik.

NOTE
Den externa målgruppen måste vara i CSV-format, har maximum av 25 kolumner och får vara mindre än 1 GB.

När du har valt den CSV-fil som ska importeras visas en lista med exempeldata för den externt genererade målgruppen. När du har bekräftat att exempeldata är korrekta väljer du Next.

Exempeldata för den externt genererade målgruppen visas.

The Audience details visas. Du kan lägga till information om målgruppen, inklusive namn, beskrivning, primär identitet och ID-namnutrymmesvärde.

När du importerar den externt genererade målgruppen måste du markera en av kolumnerna som primärt identitetsfält och ange namnutrymmesvärde. Observera att alla återstående fält kommer att beaktas nyttolastattribut. Dessa attribut beaktas ej hållbar, eftersom de bara kommer att kopplas till den här målgruppen för personalisering, och not är ansluten till profilen.

The Audience details visas.

Du kan också lägga till ytterligare information till den externt genererade målgruppen, som att ge den ett ID, definiera dess sammanfogningsprincip eller redigera dess kolumndatatyp.

NOTE
Om du använder ett anpassat externt målgrupps-ID måste det följa följande riktlinjer:
 • Den måste börja med en bokstav (a-z eller A-Z), ett understreck (_) eller ett dollartecken ($).
 • Alla efterföljande tecken kan vara alfanumeriska (a-z, A-Z, 0-9), understreck (_) eller dollartecken ($).

När du fyllt i målgruppsinformationen väljer du Next.

The Next knappen är markerad på Audience details sida.

The Review visas. Du kan granska informationen om den nyligen importerade externt genererade målgruppen.

The Review visas med information om den nyligen importerade externt genererade målgruppen.

När du har bekräftat att informationen är korrekt väljer du Finish för att importera externt genererade målgrupper till Adobe Experience Platform.

IMPORTANT
Som standard har externt genererade målgrupper en dataförfallotid på 30 dagar. Förfallodatumet för data återställs om målgruppen uppdateras eller ändras på något sätt.
Om den externt genererade publiken dessutom innehåller känslig och/eller vårdrelaterad information, måste lägga till nödvändiga etiketter för dataanvändning innan den aktiveras för alla destinationer. Mer information om användning av dataetiketter finns i dokumentationen om hantera etiketter.

Schemalagd segmentering scheduled-segmentation

När målgrupperna har skapats kan du sedan utvärdera dem via on-demand eller schemalagd (kontinuerlig) utvärdering. Utvärdering innebär att flytta Real-Time Customer Profile data genom segmentjobb för att producera motsvarande målgrupper. När målgrupperna har skapats sparas och lagras de så att de kan exporteras med Experience Platform API.

I On-demand-utvärderingen ingår att använda API:t för att utvärdera och bygga målgrupper efter behov, medan schemalagd utvärdering (även kallat schemalagd segmentering) gör att du kan skapa ett återkommande schema för att utvärdera målgrupper vid en viss tidpunkt (högst en gång om dagen).

Aktivera schemalagd segmentering enable-scheduled-segmentation

Du kan aktivera dina målgrupper för schemalagd utvärdering med hjälp av gränssnittet eller API:t. Gå tillbaka till användargränssnittet Browse tabba i Audiences och aktivera Schedule all audiences. Detta gör att alla målgrupper utvärderas baserat på det schema som angetts av organisationen.

NOTE
Schemalagd utvärdering kan aktiveras för sandlådor med högst fem (5) sammanfogningsprinciper för XDM Individual Profile. Om din organisation har fler än fem samkörningspolicyer för XDM Individual Profile i en enda sandlådemiljö kommer du inte att kunna använda schemalagd utvärdering.

Scheman kan för närvarande bara skapas med API:t. Följ självstudiekursen för att utvärdera och komma åt segmenteringsresultat, särskilt avsnittet om hur du skapar, redigerar och arbetar med scheman med API:t. schemalagd utvärdering med API.

Alternativet för att schemalägga alla målgrupper är markerat på sidan Publiker.

Kompositioner compositions

Välj Compositions om du vill visa en lista över alla målgrupper som genererats via Audience Composition för din organisation.

En lista över målgrupper som skapats i Audience Composition för din organisation.

Som standard visar den här vyn information om målgrupperna inklusive namn, status, skapad den, skapad av, senaste uppdateringsdatum och senast uppdaterad av.

Bredvid varje publik finns en ellips-ikon. Om du väljer det här alternativet visas en lista med tillgängliga snabbåtgärder för målgruppen.

Åtgärd
Beskrivning
Duplicera
Kopierar den valda målgruppen.
Hantera åtkomst
Hanterar de åtkomstetiketter som tillhör målgruppen. Mer information om åtkomstetiketter finns i dokumentationen om hantera etiketter.
Ta bort
Tar bort den valda målgruppen. Målgrupper som används i senare led eller som är beroende i andra målgrupper inte tas bort. Mer information om borttagning av målgrupper finns i segmentering - frågor och svar.

Du kan välja Anpassa tabell om du vill ändra vilka fält som visas.

Knappen Anpassa tabell är markerad. Om du väljer den här knappen kan du anpassa fälten som visas på sidan för publikkompositioner.

En pover visas med en lista över alla fält som kan visas i tabellen.

De attribut som kan visas för dispositionssektionen.

Fält
Beskrivning
Name
Namnet på publiken.
Status
Publiken. Möjliga värden för det här fältet är Draft, Inactiveoch Published.
Created
Tid och datum då målgruppen skapades.
Created by
Namnet på den person som skapade målgruppen.
Updated
Tid och datum då målgruppen senast uppdaterades.
Updated by
Namnet på den person som senast uppdaterade målgruppen.

Om du vill se hur målgruppen är uppbyggd väljer du en målgrupps namn i Audiences -fliken.

Sidan Audience Composition visas med de byggstenar som utgör målgruppen. Mer information om hur du använder Audience Composition finns i Användargränssnittsguide för målgruppskomposition.

Direktuppspelningssegmentering streaming-segmentation

Direktuppspelningssegmentering är möjligheten att segmentera på Platform i nära realtid, samtidigt som datamöjligheter fokuseras. Med direktuppspelningssegmentering blir det numera möjligt att kvalificera sig för segmentering allt eftersom data når Platform, vilket minskar behovet av att schemalägga och köra segmenteringsjobb.

Mer information om direktuppspelningssegmentering finns i användarhandbok för direktuppspelningssegmentering.

NOTE
För att direktuppspelningssegmenteringen ska fungera måste du aktivera schemalagd segmentering för organisationen. Mer information om att aktivera schemalagd segmentering finns i avsnittet om direktuppspelningssegmentering i den här användarhandboken.

Kantsegmentering edge-segmentation

Kantsegmentering är möjligheten att omedelbart utvärdera målgrupper i plattformen, vilket möjliggör användning av samma sida och nästa sida vid personalisering.

Mer information om kantsegmentering finns i gränssnittsguide för kantsegmentering

Policyöverträdelser

NOTE
Policyöverträdelser gäller bara om du skapar en målgrupp som har tilldelats ett mål.

När ni är klara med att skapa er målgrupp kommer målgruppen att analyseras av Adobe Experience Platform Data Governance för att säkerställa att det inte förekommer några brott mot policyn inom målgruppen. Se Datastyrning - översikt för mer information.

Policyöverträdelser för publiken visas.

Nästa steg och ytterligare resurser next-steps

The Segmentation Service Gränssnittet innehåller ett omfattande arbetsflöde som gör att du kan skapa marknadsföringsbara målgrupper från Real-Time Customer Profile data.

Mer information om Segmentation Service, fortsätt att läsa dokumentationen. Så här använder du Segmentation Service API, läs Segmentation Service utvecklarhandbok.

recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871