Adobe Target adobe-target-connection

Destinationsändringslogg changelog

Releasamånad
Uppdateringstyp
Beskrivning
April 2024
Funktioner och dokumentation
När du ansluter till målmålet och använder ett datastream-ID är du nu behöver inte för att nödvändigtvis aktivera datastream för kantsegmentering. Det innebär att måldestinationen fungerar med grupper och direktuppspelade målgrupper, även om de användningsfall som du kan uppnå skiljer sig åt. Visa tabellen i anslutningsparametrar för mer information.
Januari 2024
Funktioner och dokumentation
Nu kan du dela målgrupper och profilattribut med Adobe Target-anslutningen för standardproduktionssandlådan och andra icke-standardsandlådor.
Juni 2023
Funktioner och dokumentation
Från och med juni 2023 kan du välja den Adobe Target-arbetsyta som du vill dela målgrupper med när du konfigurerar en ny Adobe Target-målanslutning. Se anslutningsparametrar för mer information. Se även självstudiekursen om konfigurera arbetsytor i Adobe Target om du vill ha mer information om arbetsytor.
Maj 2023
Funktioner och dokumentation
Från maj 2023 Adobe Target anslutningsstöd attributbaserad personalisering och är allmänt tillgängligt för alla kunder.

Översikt overview

Adobe Target är en applikation som innehåller AI-baserade personaliserings- och experimenteringsfunktioner i realtid för alla inkommande kundinteraktioner på webbplatser, i mobilappar med mera.

Adobe Target är en personaliseringsanslutning i Adobe Experience Platform destinationskatalog.

Videoöversikt video-overview

Se videon nedan för en kort översikt över hur du konfigurerar Adobe Target-anslutningen i Experience Platform.

Förutsättningar prerequisites

Dataström-ID datastream-id

När Adobe Target-anslutningen konfigureras till använd ett datastream-IDmåste du ha Adobe Experience Platform Web SDK implementerat.

Om du konfigurerar Adobe Target-anslutningen utan att använda ett datastream-ID behöver du inte implementera Web SDK.

IMPORTANT
Innan du skapar Adobe Target anslutning, läs guiden om hur man konfigurera anpassningsmål för personalisering på samma sida och nästa sida. Den här guiden tar dig igenom de nödvändiga konfigurationsstegen för användning av samma sida och nästa sida för personalisering, i flera Experience Platform-komponenter. Om du vill använda samma sida och nästa sida som personalisering måste du använda ett datastream-ID när du konfigurerar Adobe Target-anslutningen.

Förutsättningar i Adobe Target prerequisites-in-adobe-target

I Adobe Target ska du kontrollera att din användare har:

Läs mer om att bevilja behörigheter för Mål Premium och for Målstandard.

Målgrupper supported-audiences

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

IMPORTANT
Vid aktivering målgrupper för personalisering på samma sida och nästa sida, målgrupperna måste använda policy för aktiv-på-edge-sammanfogning. The active-on-edge sammanfogningspolicy säkerställer att målgrupper utvärderas kontinuerligt på kanten och finns tillgängliga för användning av personalisering i realtid och på nästa sida. Läs om alla tillgängliga användningsfall, baserat på implementeringstyp.
Om du kopplar ut målgrupper som använder en annan sammanfogningspolicy till Adobe Target-destinationer, kommer dessa målgrupper inte att utvärderas för användning i realtid och på nästa sida.
Följ instruktionerna på skapa en sammanfogningsprincipoch se till att aktivera Active-On-Edge Merge Policy växla.
Målgruppsursprung
Stöds
Beskrivning
Segmentation Service
Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar
X
Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Profile request
Du begär alla målgrupper som är mappade i Adobe Target-målet för en enda profil.
Exportfrekvens
Streaming
Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Adobe Experience Platform ansluter automatiskt till ert företags Adobe Target-instans. Ingen autentisering krävs.

Anslutningsparametrar parameters

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • Namn: Fyll i det önskade namnet för det här målet.

 • Beskrivning: Ange en beskrivning för destinationen. Du kan till exempel ange vilken kampanj du använder det här målet för. Det här fältet är valfritt.

 • Dataström-ID: Detta avgör i vilken datainsamling som målgrupperna inkluderas. I den nedrullningsbara menyn visas endast datastreams som har tjänsterna Target och Adobe Experience Platform aktiverade. Se konfigurera ett datastream för detaljerad information om hur du konfigurerar ett datastam för Adobe Experience Platform och Adobe Target.

  note important
  IMPORTANT
  DataStream-ID:t är unikt för varje Adobe Target-målanslutning. Om du behöver mappa samma målgrupper till flera datastreams måste du skapa en ny målanslutning för varje datastream ID och gå igenom målgruppsaktiveringsflöde.
  • None: Välj det här alternativet om du behöver konfigurera Adobe Target-personalisering men inte kan implementera Experience Platform Web SDK. När du använder det här alternativet har målgrupper som exporterats från Experience Platform till Target endast stöd för nästa sessionspersonalisering, och kantsegmentering är inaktiverat. Se tabellen nedan för en jämförelse av tillgängliga användningsfall per implementeringstyp.
  table 0-row-3 1-row-3
  Implementering av Adobe Target utan Web SDK Implementering av Adobe Target med Web SDK Implementering av Adobe Target med Web SDK och kantsegmentering bort
  • Datastream krävs inte. Adobe Target kan driftsättas via at.js, server-side, eller hybrid implementeringsmetoder.
  • Kantsegmentering stöds inte.
  • Personalisering på samma sida och nästa sida stöds inte.
  • Du kan dela målgrupper och profilattribut med Adobe Target-anslutningen för standardproduktionssandlåda och icke-standardsandlådor.
  • Om du vill konfigurera nästa sessionspersonalisering utan att använda ett datastream-ID använder du at.js.
  • Ett datastream med Adobe Target och Experience Platform konfigurerat som tjänster krävs.
  • Kantsegmentering fungerar som förväntat.
  • Personalisering på samma sida och nästa sida stöds.
  • Det finns stöd för att dela målgrupper och profilattribut från andra sandlådor.
  • Ett datastream med Adobe Target och Experience Platform konfigurerat som tjänster krävs.
  • När konfigurera datastreammarkerar du inte Kantsegmentering kryssrutan.
  • Anpassa nästa session stöds.
  • Det finns stöd för att dela målgrupper och profilattribut från andra sandlådor.
 • Arbetsyta: Välj Adobe Target arbetsyta till vilka målgrupper ska delas. Du kan välja en arbetsyta för varje Adobe Target-anslutning. Vid aktivering dirigeras målgrupper till den valda arbetsytan enligt tillämpliga Experience Platform-dataanvändningsetiketter.

NOTE
När du använder en anpassad målarbetsyta för anpassning av hela sidan och nästa sida med attribut, bara valda målgrupper skickas till den valda målarbetsytan. The mappade attribut skickas till standardarbetsytan Mål.


Detta beteende ändras i en framtida uppdatering.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT
För att aktivera data behöver du View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Läs Aktivera målgrupper för att kanalisera personaliseringsmål för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Ta bort målgrupper från ett målmål remove

Det krävs ytterligare steg för att ta bort en målgrupp från en befintlig Adobe Target-anslutning när målgruppen redan används i en Adobe Target aktivitet. Om du försöker ta bort en målgrupp från en Adobe Target-anslutning uppstår ett fel om målgruppen används av en Adobe Target-aktivitet.

Bild på användargränssnittet för plattformen visar ett fel som orsakats av ett försök att ta bort en målgrupp som används av en målaktivitet.

Om du vill ta bort en målgrupp från ett målmål när målgruppen används i en aktivitet måste du först ta bort målgruppen från den målaktivitet som använder den, eller ta bort aktiviteten helt och hållet. Sedan kan du ta bort målgruppen från din Target-anslutning.

Om målgruppen inte används i en aktivitet går du till Destinations > Browse > Select destination dataflow > Activation data, väljer de målgrupper som du vill ta bort och väljer sedan Remove audiences.

Exporterade data exported-data

Adobe Target läsningar profildata från Adobe Experience Platform Edge Network, så att inga data exporteras.

Dataanvändning och styrning data-usage-governance

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, läs Datastyrning - översikt.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6