Användare

Lägg till användare och hantera deras behörigheter i Adobe Admin Console för Target Standard konto.

NOTE
Properties och Permissions finns som en del av Target Premium lösning. De är inte tillgängliga i Target Standard utan Target Premiumlicens.
Du kan se om din organisation har en Standard eller Premium genom att klicka på Administration länk högst upp i Target Gränssnitt.
 • TargetStandard Kunder: Om Users tab (Administration > Users) (och inte Properties -fliken) har din organisation en Target Standard licens. Target Standard ska kunderna följa instruktionerna i den här artikeln för att lägga till användare och tilldela behörigheter i Adobe Admin Console.

 • TargetPremiumkunder: Om Users -fliken och Properties tab (Administration > Properties) har din organisation en Target Premiumlicens. Target Premium-kunder bör följa instruktionerna i Enterprise-användarbehörigheter och Konfigurera företagsbehörigheter för att lägga till användare och tilldela behörigheter i Adobe Admin Console.

Detaljerad information om hur du hanterar användare och behörigheter finns i Hantera produkter och profiler i Användarhandbok för Enterprise & Teams.

När du börjar med Adobe Target, hittar du ID:n (som slutar i Adobe.com) som är förifyllda i Adobe Experience Cloud konto. Dessa ID:n är för medlemmar i Adobe så att de kan hjälpa dig med ditt nya konto och med din användning av Adobe Target, om du behöver hjälp. Kontakta era Adobe-team på vanligt sätt för att få hjälp.

Du kommer inte att se nya användare i listan på Users tills de loggar in med sina Adobe Experience Cloud konto och logga sedan in på Target.

Som standard är alla Target användare börjar med Observer behörigheter.

Administratörsanvändare identifieras i Users lista. Kontakta en av systemadministratörsanvändarna om du behöver ändra åtkomstnivån.

Visa användarinformation inifrån Target

Du kan visa en lista över dina nuvarande användare i Target Användargränssnitt, inklusive deras roller per arbetsyta och e-postadresser.

Så här visar du Users sida, klicka Administration > Users.

Användarlista från mål

NOTE
Om du vill hantera en befintlig användare eller lägga till nya användare måste du använda Adobe Admin Console, vilket förklaras nedan.

Öppna Adobe Admin Console access

För uppgifter som utförs i Adobe Admin Consoleöppnar du konsolen genom att följa dessa steg:

 1. Från Target, klicka Administration > Users > Users Management.

  eller

  Gå till https://adminconsole.adobe.com/enterprise/loggar du sedan in med din Adobe ID, om du inte redan har loggat in.

 2. (Villkorligt) Om du har tillgång till Admin Console for Enterprise för mer än en organisation klickar du på användarens avatar i det högra hörnet eller i det övre navigeringsfältet och väljer önskad organisation.

Lägg till användare add-users

All användarhantering måste utföras i Adobe Admin Console for Enterprise. Alla dina befintliga användare i Target migreras från Target till Admin Console for Enterprise.

 1. I ADMIN CONSOLE, klicka Users > Users för att skapa nya användare eller redigera befintliga användare.
 2. Följ instruktionerna i Hantera användare och grupper i Experience Cloud i Enterprise User Guide.

Skapa användargrupper user-groups

Du kan skapa användargrupper som utvecklare, analytiker, marknadsförare, chefer och så vidare, och sedan tilldela behörigheter i flera Adobe produkter och arbetsytor. Tilldela en ny teammedlem alla behörigheter som krävs för olika Adobe -produkter kan vara lika enkla som att lägga till dem i en viss användargrupp.

 1. I ADMIN CONSOLE, klicka Users > User Groups för att skapa nya användargrupper eller redigera befintliga grupper.
 2. Följ instruktionerna i Hantera användare och grupper i Experience Cloud i Enterprise User Guide.

Ange roller och behörigheter roles-permissions

Endast systemadministratörer kan ange användarroller i Target. Till exempel en Standard godkännaranvändaren kan inte ändra en observatör till en godkännare utan att också ha Experience Cloud Administratörsrättigheter.

Systemadministratörsanvändare måste lägga till användare i systemet. Användare läggs inte till automatiskt. De bjuds in via e-post från Experience Cloud och måste bekräfta sina e-postadresser innan deras konton registreras.

 1. I ADMIN CONSOLE, klicka Products väljer du sedan namnet på önskad produkt.

  Fliken Produkter

 2. Klicka på önskad arbetsyta (till exempel Standardarbetsyta).

  Standardarbetsyta

  The Users -fliken visar alla användare på den arbetsytan.

  konfigurationsanvändare

 3. Välj önskad behörighetsroll (Approver, Editor, Observer eller Publisher) genom att använda listrutan för varje användare i Product Role kolumn.

  Listruta för produktroll

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
  Roll Beskrivning
  Approver Kan skapa, redigera och aktivera eller stoppa aktiviteter.
  Editor Kan skapa och redigera aktiviteter innan de är aktiva, men kan inte godkänna att en aktivitet startas.
  Observer Kan visa aktiviteter, men kan inte skapa eller redigera dem.
  Publisher Liknar Observer roll (kan visa aktiviteter, men inte skapa eller redigera dem). Men Publisher rollen har ytterligare behörighet att aktivera aktiviteter.

Mer information finns i Hantera produktbehörigheter och roller i Admin Console i Enterprise User Guide.

Utbildningsvideo: Konfigurera Adobe Target Workspaces Självstudiemärke

Utbildningsmål:

 • Få åtkomst till Adobe Admin Console från Adobe Target gränssnitt (tre sätt)

 • Konfigurera en arbetsyta i Adobe Admin Console

  • Lägga till användare i arbetsytor
  • Lägga till egenskaper i arbetsytor
 • Förstå standardarbetsytor

NOTE
The Target Administration menygränssnitt (tidigare Setup) har gjorts om för att ge bättre prestanda, minska den underhållstid som krävs när nya funktioner släpps och för att förbättra användarupplevelsen i hela produkten. Informationen i följande video är i allmänhet korrekt, men alternativen kan finnas på något olika platser. Uppdaterade videor kommer snart att publiceras.
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654