(API) Salesforce Marketing Cloud anslutning

Översikt

Salesforce Marketing Cloud (tidigare kallat ExactTarget) är en digital marknadsföringssvit som gör att ni kan skapa och anpassa resor för besökare och kunder för att personalisera deras upplevelse.

VIKTIGT

Observera skillnaden mellan den här anslutningen och den andra Salesforce Marketing Cloud-anslutning som finns i katalogavsnittet E-postmarknadsföring. Med den andra Salesforce Marketing Cloud-anslutningen kan du exportera filer till en angiven lagringsplats, medan detta är en API-baserad direktuppspelningsanslutning.

Detta Adobe Experience Platform mål utnyttjar REST API för Salesforce Update Contacts, som gör att du kan lägga till kontakter/uppdatera kontaktdata för dina affärsbehov efter att ha aktiverat dem i ett nytt Salesforce-segment.

Salesforce Marketing Cloud använder OAuth 2 med klientautentiseringsuppgifter som autentiseringsmekanism för att kommunicera med Salesforce REST API. Instruktioner för autentisering till Salesforce-instansen finns längre ned i Autentisera till mål -avsnitt.

Användningsfall

För att du bättre ska kunna förstå hur och när du ska använda Salesforce-destinationen Marketing Cloud finns det ett exempel på användning som Adobe Experience Platform-kunder kan lösa genom att använda den här destinationen.

Skicka e-post till kontakter för marknadsföringskampanjer

Försäljningsavdelningen på en uthyrningsplattform vill sända ett marknadsföringsmejl till en målgrupp. Plattformens marknadsföringsteam kan lägga till nya kontakter/uppdatera befintliga kontakter (och deras e-postadresser) genom Adobe Experience Platform, skapa segment utifrån sina egna offlinedata och skicka dessa segment till Salesforce Marketing Cloud, som sedan kan användas för att skicka marknadsföringskampanjens e-post.

Förutsättningar

Förutsättningar i Experience Platform

Innan du aktiverar data till Salesforce Marketing Cloud-målet måste du ha en schema, a datauppsättningoch segment skapad i Experience Platform.

Förutsättningar i Salesforce CRM

Observera följande krav i Salesforce för att kunna exportera data från Platform till ditt Salesforce Marketing Cloud-konto:

Du måste ha ett Salesforce-konto

Gå till Salesforce testversion om du vill registrera och skapa ett Salesforce-konto, om du inte redan har ett.

Skapa anpassat fält i Salesforce

Du måste skapa ett anpassat attribut av typen Text Area Long, som Experience Platform ska använda för att uppdatera segmentstatusen i Salesforce Marketing Cloud. I arbetsflödet för att aktivera segment till målet, i Segmentschema använder du det anpassade attributet som mappnings-ID för varje segment som du aktiverar.

Läs Salesforce Marketing Cloud-dokumentationen för att skapa anpassade fält om du behöver ytterligare vägledning.

VIKTIGT

Se till att du skapar det anpassade attributet under attributuppsättningen"Email Demographics" i ditt Salesforce Marketing Cloud-konto.

OBSERVERA
 • Antalet anpassade attribut som tillåts per objekt varierar beroende på din Salesforce Edition. Läs Salesforce-dokumentationen för anpassade fält tillåtna per objekt om du behöver ytterligare vägledning.
 • Om du har nått denna gräns i Salesforce måste du ta bort det anpassade attributet från Salesforce som användes för att lagra segmentstatusen mot äldre segment i Experience Platform innan ett nytt mappnings-ID kan användas.

Läs Adobe Experience Platform-dokumentationen för Schemafältgrupp för detaljer om segmentmedlemskap om du behöver vägledning om segmentstatus.

Samla in Salesforce-inloggningsuppgifter

Observera objekten nedan innan du autentiserar till Salesforce Marketing Cloud-målet.

Autentiseringsuppgifter Beskrivning Exempel
 • Salesforce Marketing Cloud prefix
Se Domänprefix för Salesforce Marketing Cloud för ytterligare vägledning.
 • Om din domän är som nedan behöver du det markerade värdet.
  mcq4jrssqdlyc4lph19nnqgzzs84.login.exactarget.com
 • Klient-ID
 • Klienthemlighet
Se Salesforce-dokumentation om du behöver ytterligare vägledning.
 • r23kxxxxxx0z05xxxx
 • ipxxxxxxxxxxT4xxxxxxxx

Identiteter som stöds

Salesforce Marketing Cloud stöder aktivering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet Beskrivning Överväganden
contactKey Salesforce-kontaktnyckel. Se Salesforce-dokumentation om du behöver ytterligare vägledning. Obligatoriskt

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile-based Du exporterar alla medlemmar i ett segment tillsammans med önskade schemafält (till exempel: e-postadress, telefonnummer, efternamn), som du har valt på skärmen Välj profilattribut i arbetsflöde för målaktivering.
Exportfrekvens Streaming Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på segmentutvärdering skickar kopplingen uppdateringen nedåt till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations åtkomstkontrollbehörighet. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Katalog

Autentisera till mål

Om du vill autentisera mot målet fyller du i de obligatoriska fälten och väljer Connect to destination.

Exempelbild som visar hur du autentiserar till Salesforce Marketing Cloud

 • Subdomain: Ditt Salesforce Marketing Cloud-domänprefix. Om din domän till exempel är mcq4jrssqdlyc4lph19nnqgzzs84.login.exactarget.com behöver du det markerade värdet.
 • Client ID: Ditt Salesforce-klient-ID.
 • Client Secret: Din Salesforce-klienthemlighet.

Om den angivna informationen är giltig visas en Ansluten status med en grön bockmarkering kan du fortsätta till nästa steg.

Fyll i målinformation

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

Exempelbild som visar hur du fyller i detaljer för Salesforce Marketing Cloud

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
 • Customer name: Detta kan vara vilket värde som helst, men ett värde är obligatoriskt. Annars misslyckas målaktiveringen.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om status för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med hjälp av användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera segment till den här destinationen

VIKTIGT

Om du vill aktivera data måste du ha Manage Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Läs Aktivera profiler och segment för att direktuppspela segmentexportmål om du vill ha instruktioner om hur du aktiverar målgruppssegment till det här målet.

Mappa överväganden och exempel

Om du vill skicka målgruppsdata från Adobe Experience Platform till Salesforce Marketing Cloud måste du gå igenom fältmappningssteget. Mappningen består av att skapa en länk mellan XDM-schemafälten (Experience Data Model) i ditt plattformskonto och motsvarande motsvarigheter från målmålet. Följ stegen nedan för att mappa dina XDM-fält till målfälten i Salesforce Marketing Cloud.

Listan med attributmappningar som kan ställas in för Salesforce REST API anges nedan. Målet använder Salesforce Search Attribut-Set Definitions REST API för att hämta attribut som definierats i Salesforce för dina kontakter och som är specifika för ditt konto.

VIKTIGT

Även om dina attributnamn är som i ditt Salesforce-konto är mappningarna för contactKey och personalEmail.address är obligatoriska.

 1. Klicka på i mappningssteget Add new mapping. Nu kan du se en ny mappningsrad på skärmen.
  Lägg till ny mappning

 2. När du väljer källfältet i fönstret Välj källfält väljer du Select attributes och lägg till mappningarna.
  Källmappning

 3. Markera målfältet och välj Select identity namespace och lägg till mappningarna.
  Målkartläggning

 4. Om du vill mappa anpassade attribut väljer du målfältsfönstret, markerar målfältet och väljer Select attributes > E-postdemografi kategori. Ange sedan önskat målattributnamn och lägg till önskade mappningar.
  Målkartläggning

 5. Du kan till exempel lägga till följande mappning mellan XDM-profilschemat och Salesforce Marketing Cloud instans:

  XDM-profilschema Salesforce Marketing Cloud Instans Obligatoriskt
  Attribut
  • person.name.firstName
  • personalEmail.address
  • E-postdemografi.Förnamn
  • E-postadresser.E-postadress
  • Ja
  Identiteter
  • contactKey
  • salesforceContactKey
  Ja
 6. Ett exempel på hur du använder dessa mappningar visas nedan:
  Målmappning LastName

Schemalägg segmentexport och exempel

När du utför Schemalägg segmentexport måste du manuellt mappa plattformssegment till det anpassade attributet i Salesforce.

Det gör du genom att markera varje segment och sedan ange motsvarande anpassade attribut från Salesforce i dialogrutan Mapping ID fält.

VIKTIGT

Värdet som används för mappnings-ID:t ska exakt matcha namnet på det anpassade attributet som skapats i Salesforce under attributuppsättningen"Email Demographics".

Ett exempel visas nedan:
Schemalägg segmentexport

Validera dataexport

Följ stegen nedan för att verifiera att du har konfigurerat målet korrekt:

 1. Välj Destinations > Browse för att navigera till listan över destinationer.

  Bläddra bland mål

 2. Markera målet och validera att statusen är enabled.

  Körning av måldataflöde

 3. Växla till Activation data väljer du ett segmentnamn.

  Aktiveringsdata för destinationer

 4. Övervaka segmentsammanfattningen och se till att antalet profiler motsvarar antalet som skapas i segmentet.

  Segment

 5. Logga in på webbplatsen Salesforce Marketing Cloud. Navigera sedan till Audience Builder > Contact Builder > All contacts > Email och kontrollera om profilerna från segmentet har lagts till.

  Salesforce-kontakter

 6. Navigera till Email kontrollera om attributvärdena för profilen från segmentet har uppdaterats.

  Salesforce-kontakter

Dataanvändning och styrning

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, se Datastyrning - översikt.

Fel och felsökning

Okända fel påträffades när händelser skickades till Salesforce Marketing Cloud

Om felmeddelandet nedan visas när du kontrollerar ett dataflöde kontrollerar du att det mappnings-ID som du angav i Salesforce CRM för ditt plattformssegment är giltigt och finns inom Salesforce CRM.
Fel

Ytterligare resurser

Gränser

På denna sida