Aktivera målgrupper för direktuppspelningsmål

IMPORTANT
Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Översikt overview

I den här artikeln förklaras det arbetsflöde som krävs för att aktivera målgrupper i Adobe Experience Platform direktuppspelningsmål.

Förutsättningar prerequisites

Om du vill aktivera målgrupper till mål måste du ha lyckats ansluten till ett mål. Om du inte redan har gjort det går du till målkatalog, bläddra bland de mål som stöds och konfigurera det mål som du vill använda.

Välj mål select-destination

 1. Gå till Connections > Destinations och väljer Catalog -fliken.

  Fliken Målkatalog med olika mål för direktuppspelning.

 2. Välj Activate audiences på kortet som motsvarar destinationen där du vill aktivera målgrupperna, vilket visas i bilden nedan.

  Aktivera kontroll markerad i målkatalogen.

 3. Välj den målanslutning som du vill använda för att aktivera dina målgrupper och välj sedan Next.

  En målanslutning markerad i steget Välj mål.

 4. Gå till nästa avsnitt till välj era målgrupper.

Välj målgrupper select-audiences

Om du vill välja vilka målgrupper du vill aktivera för målet använder du kryssrutorna till vänster om målgruppsnamnen och väljer sedan Next.

Du kan välja mellan flera typer av målgrupper, beroende på deras ursprung:

 • Segmentation Service: Målgrupper som genererats i Experience Platform av segmenteringstjänsten. Se segmenteringsdokumentation för mer information.
 • Custom upload: Publiker som genererats utanför Experience Platform och överförts till Platform som CSV-filer. Mer information om externa målgrupper finns i dokumentationen om importera en publik.
 • Andra typer av målgrupper som härrör från andra Adobe-lösningar, t.ex. Audience Manager.

Flera målgrupper markeras i steget Välj målgrupper.

Mappa attribut och identiteter mapping

IMPORTANT
Det här steget gäller endast vissa målgruppsmål för direktuppspelning. Om målet inte har en Mapping steg, hoppa till målgruppsplanering.
När du aktiverar målgrupper till direktuppspelningsmål måste du också mappa minst ett namnutrymme för målidentitet förutom målprofilsattribut. Annars aktiveras inte målgrupperna till målplattformen.
Bild av mappningssteg som visar en obligatorisk namnutrymmesmappning för identitet. {modal="regular"}

Vissa målgruppsmål för direktuppspelning kräver att du väljer källattribut eller identitetsnamnutrymmen som ska mappas som målidentiteter i målet.

 1. I Mapping sida, markera Add new mapping.

  Lägg till ny mappningskontroll markerat.

 2. Markera pilen till höger om Source field post.

  Välj kontroll för källfält markerat.

 3. I Select source field sidan använder du Select attributes eller Select identity namespace för att växla mellan de två kategorierna med tillgängliga källfält. Från tillgängliga XDM profilattribut och identitetsnamnutrymmen, markera de som du vill mappa till målet och välj sedan Select.

  Välj en källfältssida med flera tillgängliga källfält.

 4. Markera knappen till höger om Target field post.

  Markera målfältet som markerat.

 5. I Select target field väljer du det målidentitetsnamnutrymme som du vill mappa källfältet till och väljer Select.

  Välj målfältssida med tillgängliga alternativ för målfältsmappningar.

 6. Om du vill lägga till fler mappningar upprepar du steg 1 till 5.

Använd omformning apply-transformation

När du mappar ohashade källattribut till målattribut som målet förväntar sig ska hash-kodas (till exempel: email_lc_sha256 eller phone_sha256), kontrollera Använd omformning att Adobe Experience Platform automatiskt ska hash-koda källattributen vid aktiveringen.

Använd omformningskontroll markerat i steget Identitetsmappning.

Schemalägg målgruppsexport scheduling

Som standard är Audience schedule visas endast de nyvalda målgrupperna som du valde i det aktuella aktiveringsflödet.

Om du vill se alla målgrupper som aktiveras till destinationen använder du filteralternativet och inaktiverar Show new audiences only filter.

Alla mottagare

 1. Audience schedule väljer du varje målgrupp och använder sedan Start date och End date väljare för att konfigurera tidsintervallet för att skicka data till målet.

  Målgruppsfilter är markerat.

  • Vissa mål kräver att du väljer Origin of audience för varje målgrupp med hjälp av listrutan under kalenderväljarna. Om målet inte innehåller den här väljaren hoppar du över det här steget.

   Listrutan för mappnings-ID är markerad.

  • Vissa mål kräver att du mappar manuellt Platform målgrupper till deras motsvarighet i måldestinationen. För att göra detta väljer du varje målgrupp och anger sedan motsvarande målgrupps-ID i målplattformen i dialogrutan Mapping ID fält. Om målet inte innehåller det här fältet hoppar du över det här steget.

   Ursprunget för målgruppsmenyn är markerat.

  • Vissa mål kräver att du anger en App ID vid aktivering IDFA eller GAID målgrupper. Om målet inte innehåller det här fältet hoppar du över det här steget.

   Listrutan Program-ID är markerad.

 2. Välj Next för att gå till Review sida.

Granska review

Review kan du se en sammanfattning av markeringen. Välj Cancel för att bryta upp flödet, Back för att ändra dina inställningar, eller Finish för att bekräfta ditt val och börja skicka data till målet.

Markeringssammanfattning i granskningssteget.

Principutvärdering av samtycke consent-policy-evaluation

Om din organisation har köpt Adobe Healthcare Shield eller Adobe Privacy & Security Shield, markera View applicable consent policies för att se vilka regler för samtycke som tillämpas och hur många profiler som inkluderas i aktiveringen till följd av dessa. Läs om utvärdering av godkännandepolicy för mer information.

Kontroller av policyer för dataanvändning data-usage-policy-checks

I Review Experience Platform kontrollerar också om dataanvändningspolicyn har överträtts. Nedan visas ett exempel där en princip överträds. Du kan inte slutföra arbetsflödet för målgruppsaktivering förrän du har löst överträdelsen. Mer information om hur du löser policyöverträdelser finns i brott mot dataanvändningsprinciper i dokumentationsavsnittet för datastyrning.

Ett exempel på en dataprincipöverträdelse som visas i aktiveringsarbetsflödet.

Filtrera målgrupper filter-audiences

I det här steget kan du även använda de tillgängliga filtren på sidan för att visa endast de målgrupper vars schema eller mappning har uppdaterats som en del av det här arbetsflödet. Du kan också växla vilka tabellkolumner som du vill se.

Skärminspelning som visar tillgängliga målgruppsfilter i granskningssteget.

Om du är nöjd med ditt val och inga policyöverträdelser har identifierats väljer du Finish för att bekräfta ditt val och börja skicka data till målet.

Verifiera målgruppsaktivering verify

Kontrollera dokumentation för målövervakning om du vill ha detaljerad information om hur du övervakar dataflödet till dina mål.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6