Adobe Workfront objektöversikt

Den information du visar i Adobe Workfront representeras av objekt som lagras i Workfront databas. Objekten är vad som driver informationen i Workfront.

Förstå hur objekt definieras i Workfront är viktigt så att du kan använda rätt objekt för de behov som finns i organisationen.

Om du till exempel planerar en stor mängd arbete måste du använda Project -objekt för att definiera det arbetet. Om du vill dela upp arbetet i mindre planerade steg kan du använda Task -objekt. För en mindre mängd arbete som inte är planerat och som kan utföras oväntat kan du använda objektet Utgåva. Om du vill följa förloppet och hur budgeten och tidslinjen följs för en grupp projekt kan du ordna dem i Portfolios och Programs. Om du vill definiera andra element som kan hjälpa dig att lösa ditt arbete, vill du använda andra objekt som lagras under Projects, Tasks, Issues, eller Portfolios, gilla Documents, Updates, Hours, Users, eller Job Roles.

Reports och Dashboards är ett annat exempel på objekt som kan hjälpa dig att ordna mängden data du har i Workfront visuellt för att göra det enkelt för alla användare.

För en fullständig lista över objekt i Workfront, se API Explorer.

Objektens inbördes beroende och hierarki

Objekt länkas till varandra i Workfront. En aktivitet eller ett problem kan till exempel aldrig finnas oberoende utanför ett projekt. Tasks och issues är exempel på objekt som lagras i project -objekt. Tasks och issues betraktas som underordnade objekt till projekt.

Nedan följer några av de vanligaste objekten i Workfront och deras respektive överordnade och underordnade objekt:

Objekt
Överordnade objekt
Underordnade objekt
Portfolios
Programs, Projects, Documents, Notes, Users
Programs
Portfolios
Projects, Documents, Notes, Users
Projects
Portfolios, Programs
Tasks, Issues, Documents, Notes, Hours, Users
Tasks
Projects
Issues, Children Tasks, Documents, Notes, Hours, Users
Issues
Tasks, Projects
Documents, Notes, Hours, Users
Dashboards
Reports, externa sidor
Reports
Dashboards
Groups
Users
Teams
Users
Users
Groups, Teams, Companies
Job Roles
Companies
Users
Documents
Tasks, Issues, Projects, Portfolios, Programs, Users
Plans*
Initiatives
Goals*
Results, Activities

För en fullständig lista över objekt i Workfront, se API Explorer.

*Planerna är objekten i Adobe Workfront Scenario Planner. Mer information om Scenario Planner, se The Scenario Planner översikt.

*Goals är objekten i Adobe Workfront Goals. Mer information om Workfront Goals, se Adobe Workfront Goals översikt.

Anpassa objektnamn

Som en Workfront kan du anpassa objektnamn i Workfront genom att använda Layout Template.

Mer information om hur du anpassar objektnamn med en Layout Template, se Skapa och hantera layoutmallar.

När du har anpassat en layoutmall och tilldelat den till användare, ser dessa användare de anpassade namnen för objekten. De användare som har tilldelats layoutmallen ser inte längre standardnamnen för objekten någonstans i webbprogrammet.

Om den större mängden arbete i organisationen till exempel kallas för engagemang kan du ersätta namnetProject' med 'Engagement'. Dina Workfront gränssnittet visar"Engagement" i stället förProject' överallt där namnet 'Projectskulle visas.

NOTE
För att de nya namnen på objekten ska vara synliga för användarna måste de logga ut och logga in igen på Workfront när du har sparat Layout Template.
IMPORTANT
The Workfront dokumentation refererar alltid till objektens standardnamn. Som en Workfront måste du informera användarna om ändringarna i objektnamnen så att de kan förstå hur de använder Workfront dokumentation, samt de områden i programmen som inte återspeglar ändringarna i objektens namn.

Objektnamn som kan anpassas med en Layout Template

Som en Workfront kan du anpassa namnen på följande objekt så att de matchar terminologin i organisationen:

 • Portfolio

 • Program

 • Project

 • Task

 • Issue

 • Goal*

 • Result*

 • Activity*

  *Goals, resultsoch activities är endast tillgängliga om ditt företag har köpt Workfront Goals. Mer information om Workfront Goals, se Adobe Workfront Goals översikt.

 • Initiative**

 • Scenario**

 • Plan**

  **Initiatives, scenariosoch plans är bara tillgängliga om ditt företag har köpt Workfront Scenario Planner. Mer information om Scenario Planner, se Kom igång med Scenario Planner.

Mer information om hur du kan anpassa objektnamn med Layout Templates, se Skapa och hantera layoutmallar.

Du kan inte anpassa namnen på andra objekt i Workfront. För en fullständig lista över objekt i Workfront, se API Explorer.

När du anpassar namnet på ett objekt visas det nya namnet för det objektet i de flesta områden i Workfront program där objektnamnet skulle visas.

Områden i Workfront som återspeglar de anpassade objektnamnen

I följande områden visas det uppdaterade namnet på objekten:

 • Övre navigering
 • Alla avsnitt i den vänstra panelens navigering
 • Alla menyer
 • Meddelanden i appen
 • Report builder och rapportelement (vyer, filter och grupperingar)
 • Save knappar
 • Exporterade filer
 • E-post
 • Mobilappar

Områden i Workfront som inte återspeglar de anpassade objektnamnen

I följande områden visas inte objektens uppdaterade namn:

 • Outlook Tillägg

Konsekvenser av anpassning av objektnamn

Du bör vara medveten om följande när du anpassar objektnamn i Workfront:

 • Du kan stöta på stilistiska eller grammatiska fel på systemskärmar. Om du till exempel byter namn på 'Issuetill 'Begäran' och du ser var som helst i systemet frasen 'En begäran', som fungerar som det ska och som inte ska betraktas som ett fel.

 • Dina anpassade namn för objekten är inte översättningsbara. Endast Workfront standardnamn kan översättas på de språk som stöds. Mer information om språk som stöds i Workfront, se Språk som stöds på Adobe Workfront. De anpassade objektnamnsfälten har stöd för främmande tecken så att du kan ange terminologi på vilket språk som helst.

 • När du anpassar objektnamn med en Layout Templaterekommenderar vi att du tilldelar Layout Templates baserat på dina affärsenheter (team eller grupper).
  Vi rekommenderar att du använder namn som är tydligt begripliga för användarna av dessa affärsenheter för att undvika förvirring.

 • E-postmeddelanden och levererade rapporter innehåller alltid objektnamn som definieras av Layout Template för den användare som genererar e-postmeddelandet. Dina användare bör vara förberedda på att se objektnamn i sina e-postmeddelanden som inte är relaterade till deras grupp eller team, om de får e-postmeddelanden från användare i andra team och grupper.
  Som en Workfront -administratör, rekommenderar användare att lägga märke till de ikoner som är associerade med varje objekt. Ikonerna är desamma för olika objektnamn och överensstämmer med standardobjektet så som det visas i databasen. För en lista med alla Workfront ikoner som är kopplade till objekt, se Objektikoner.

  note tip
  TIP
  För vanliga uppgifter i organisationen bör du överväga att skapa anpassad dokumentation som återspeglar din terminologi.

Objektikoner

The Workfront dokumentation refererar alltid till objektens standardnamn. Om objektens namn har anpassats kan du förlita dig på den ikon som är associerad med dem för att förstå vilket anpassat objekt som motsvarar det Workfront standardobjekt.

Mer information om vilka objekt som kan ha anpassade namn i Workfront, se Objektnamn som kan anpassas med en Layout Template.

Här följer en lista med objekt och motsvarande ikoner för dem i Workfront.

Objekt
Ikon
Anpassningsbart objektnamn
Company
,
Dashboard
,
Goal
Group
,
Issue
,
Job Role
job_role_icon.png , job_role_icon__1_.png , ,
Plan
,
Portfolio
,
Program
,
Project
,
Report
,
Task
,
Team
, ,
Template
,
User
, , , ,

Referensnummer för objekt

Varje objekt som skapas i Workfront tilldelas ett unikt referensnummer. Referensnummer är användbara när du ska skilja mellan två i övrigt liknande objekt (till exempel uppgifter med samma namn). Du kan söka efter objekt med hjälp av deras referensnummer och du kan inkludera referensnummer i rapporter.

Mer information om hur du söker efter objekt efter referensnummer finns i Använd referensnumret för objekt.

Objektspecifika sökningar

Du kan söka bland alla objekt som är sökbara i Workfronteller du kan markera ett specifikt objekt att söka efter i dina grundläggande och avancerade sökningar.

Alla objekt är inte sökbara i Workfront. Du kan utföra enkla och avancerade sökningar för följande objekt i Workfront:

Objekt
Grundläggande sökning
Avancerad sökning
Projects
Tasks
Issues
Reports
Users
Templates
Documents
Portfolios
Programs
Dashboards
Companies
Notes (eller Updates)

Mer information om hur du kör enkla och avancerade sökningar i Workfront, se Sök Adobe Workfront.

Begränsad åtkomst till objekt

När en användare inte har åtkomst till ett objekt visas"Ingen åtkomst" var som helst där objektnamnet visas i Workfront.

Åtkomsten till objekt kan begränsas på åtkomstnivån eller i ett specifikt objekts behörigheter.

Detta gäller alla objekt och underordnade objekt som finns i listan Objektens inbördes beroende och hierarki i den här artikeln. Detta gäller inte för Team- och User-objekt.

Rapport om objekt

Det är mycket viktigt att förstå hierarkin och objektens inbördes beroende innan du börjar skapa rapporter i Workfront. Rapporterna är objektspecifika. Du måste välja rätt objekt för rapporten innan du kan visa de data du vill ha.

IMPORTANT
Du kan bara rapportera det markerade objektet och de överordnade objekten i samma rapport. Du kan inte ha information om de underordnade objekten i en överordnad objektrapport. Du kan till exempel visa projektinformation i en aktivitetsrapport, men inte i en projektrapport.

Du kan rapportera alla objekt i databasen med vårt öppna API. En fullständig lista över alla objekt i databasen finns i API Explorer.

NOTE
 • Om du har anpassat namnen på objekten med hjälp av en layoutmall har även namnen på objekten i Report Builder anpassats. Se till att du vet vilka objekt som har anpassats och letar efter det anpassade namnet i Report Builder. Mer information om vilka objekt som kan ha anpassade namn i Workfront, se Objektnamn som kan anpassas med en Layout Template i den här artikeln.
 • När du använder textläge i rapporter är namnen på objekten i textlägesuttryck standardnamnen i Workfrontoch inte de anpassade objektnamnen. Mer information om hur du använder textläge i rapporter finns i Översikt över textläge.

Mer information om hur du skapar en rapport finns i Skapa en anpassad rapport.
Mer information om vårt API finns i API Explorer.

Objekt som är tillgängliga för rapporter

Du kan rapportera följande objekt när du använder rapportverktyget i Workfront webbprogram. Punkter med indrag ger mer information om objektet och representerar inte ytterligare objekt.

 • Project

 • Task

 • Hour

 • Issue

 • User

 • Access Nivå

 • Approval

 • Approval Process

 • Assignment

 • Baseline

 • Baseline Task

 • Billing Record

 • Budgeted Hour

  • Det här är Budgeted Hours, som de visas i de äldre, föråldrade resurshanteringsverktygen.
  • "Bud". Timmar i fältet Budgeted Hour rapport refererar till de timmar som har budgeterats för jobbroller i Resource Planner. Mer information finns i Förstå Budgeted Labor Cost och Budgeted Hours för projekt.
 • Calendar Event

 • Company

 • Custom Form

 • Dashboard

 • Document

 • Document Approval

 • Document Version

  • Du kan visa information om dokumentets version, det dokument som versionen är kopplad till, vem som skapade versionen och den användare som skapade korrekturet i dokumentversionen om det finns ett sådant (korrekturläsare).
 • Email Template

 • Expense

 • Expense Type

 • External Page

 • Favorite

 • Filter

 • Goal

  • Du kan skapa en rapport för strategiska mål eller så kan du visa målrelaterad information i en projektrapport när projekt är kopplade till mål som målaktiviteter. Du kan skapa strategiska mål och koppla ihop projekt med dem endast om din organisation har köpt en Workfront Goals licens. Mer information om Workfront Goals, se Workfront Goals översikt. Mer information om hur du ansluter projekt till strategiska mål finns i Lägg till projekt i mål i Adobe Workfront.
   *Du kan inte rapportera projektmål som är kopplade till en Business Case. Mer information om projektmål jämfört med strategiska mål finns i Ordlista för Adobe Workfront terminologi.
 • Group

 • Grouping

 • Hour Type

 • Initiative

 • Initiera jobbroll

  • Du kan bara skapa en rapport för de jobbroller som är kopplade till initiativen i en plan om ditt företag har köpt en Workfront Scenario Planner licens. Mer information om hur du skapar initiativ och associerar dem med jobbroller finns i Skapa och redigera i Workfront Scenario Planner.
 • Iteration

 • Job Role

 • Journal Entry

  • Du kan rapportera om spårade systemuppdateringar i Updates områden med objekt som uppgifter, projekt, problem osv. Mer information finns i Rapport om Updates area.
 • Layout Template

 • Milestone

 • Milestone Path

 • Note eller Updates

  • Du kan rapportera kommentarer som lagts till av enskilda användare.
 • Parameter (eller Custom Field)

 • Parameter Group (eller Section Break)

 • Portfolio

 • Program

 • Project (Financial Data)

  • Ekonomisk information fylls i i Project (Financial Data) rapporterar endast när data som hör till den är yngre än 5 år. Om en jobbroll till exempel allokerades till en uppgift i januari 2015 och idag är september 2021, är det ett finansfält som Allocation Date för jobbrollen inte fylls i i Project (Financial Data) rapport.
  note caution
  CAUTION
  När du kör en projektrapport (ekonomiska data) utförs en omberäkning av dina finansiella data, vilket kan skriva över tidigare ekonomiska data och kan ta lång tid. Mer information om konsekvenserna av omberäkning av finansiella data finns i Beräkna om projektekonomi.
 • Proof Approval

  • Gör att du kan visa olika uppgifter om bevisgodkännandet, inklusive: beviset som skickades för godkännande, information om Approver, information om den begärande parten (om den begärande parten är en licensierad Workfront användare), versionsinformation, korrektur-ID och datum när korrekturet skapades.
   Proof Approval rapporter innehåller endast korrektur som är tillgängliga i användarnas arbetsytor där beslut ännu inte har fattats.\
  • Bevisgodkännanden tilldelas i Workfront enligt beskrivning Lägga till användare i ett korrektur in Dela ett korrektur inom Adobe Workfront.
 • Queue

 • Queue Topic

 • Rate (här visas befattningsroll Billing Rate information)

 • Reminder Notification

 • Report

 • Resource Pool

 • Risk

 • Risk Type

 • Schedule

 • Scorecard

 • Team

 • Template

 • Template Task

 • Time Off

  • Du kan rapportera användarens ledig tid enligt vad användaren anger i sin profil.
 • Timesheet

 • Timesheet Profile

 • Topic Group

 • User Approval

 • User Delegation

  • Du kan rapportera om användare som har delegerats att utföra andra uppgifter och problem medan de inte är på kontoret. Den här rapporten visar den användare som inte är på kontoret samt den användare som fullgör sina uppgifter medan de är ute.
 • Users Decisions

  • Du kan rapportera hur många beslut användare har fattat om korrektur och dokument under den aktuella månaden.
 • View

 • Work Item (här skapas en rapport för uppgifter och problem)

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43