Skapa en anpassad rapport

Du kan ge åtkomst till den information din organisation behöver i Adobe Workfront genom att skapa rapporter. Du kan använda någon av de inbyggda rapporterna i Workfront eller skapa anpassade rapporter från grunden.

Mer information om inbyggda rapporter finns i Använda inbyggda Adobe Workfront-rapporter.

Mer information om hur du skapar en rapport genom att kopiera den finns i Skapa en kopia av en rapport.

Mer information om hur du skapar och hanterar rapporter, inklusive klasser, videoklipp och självstudiekurser, finns i avsnittet Lär dig på Adobe Experience League webbplats.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront-plan* Alla
Adobe Workfront-licens*

Nytt: Standard

eller

Aktuell: Planera

Konfigurationer på åtkomstnivå*

Redigera åtkomst till rapporter, instrumentpaneler och kalendrar

Redigera åtkomst till filter, vyer, grupperingar

ANMÄRKNING

Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Du får behörigheten Hantera för de rapporter du skapar.

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Skapa en rapport create-a-report

 1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på Main Menu -ikonen Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Reports.

 2. Klicka på Ny rapport och välj sedan önskad objekttyp för rapporten.

  Report builder läses in.

  Mer information om tillgängliga objektrapporter finns i avsnittet Rapport om objekt i artikeln Förstå objekt i Adobe Workfront.

  note tip
  TIP
  Du kan också skapa en rapport genom att skapa en kopia av en befintlig rapport. Mer information finns i Skapa en kopia av en rapport.
 3. Lägg till följande i rapporten i Report Builder:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto
  Funktion Beskrivning
  Kolumner (vy)

  Om du lägger till kolumner i rapporten avgör du vilken information rapporten innehåller.

  Mer information om hur du lägger till en kolumn finns i Lägga till kolumner (vy) i en rapport.

  Grupperingar

  Om du lägger till grupperingar i rapporten avgör du hur rapporten är organiserad.

  Mer information om hur du lägger till en gruppering finns i Lägga till grupperingar i en rapport.

  Filter

  Om du lägger till filterregler i rapporten avgör du vilken information som visas i rapporten.

  Mer information om hur du lägger till ett filter finns i Lägga till filter i en rapport.

  Diagram

  Om du lägger till ett diagram i rapporten avgör du hur informationen i rapporten presenteras visuellt.

  Mer information om hur du lägger till ett diagram finns i Lägga till ett diagram i en rapport.

 4. Klicka på Använd när som helst under rapportskapandeprocessen för att spara ändringarna.

 5. När du är klar klickar du på Spara + stäng.

Lägga till kolumner (vy) i en rapport add-columns-view-to-a-report

 1. Börja skapa en rapport enligt beskrivningen i avsnittet Skapa en rapport i den här artikeln.

 2. I rapportbyggaren väljer du fliken Kolumner (Visa) för att identifiera de kolumner som ska visas i rapporten.

 3. (Valfritt) Klicka på Använd en befintlig vy och klicka på namnet på en vy i listrutan om du vill använda en befintlig vy.

  Mer information om hur du skapar en vy finns i Vyöversikt i Adobe Workfront.

 4. (Valfritt) Om du vill ta bort en befintlig kolumn klickar du på kolumnen som du vill ta bort och sedan på x bredvid det aktuella namnet i kolumnrubriken.

 5. Om du vill lägga till en ny kolumn klickar du på Lägg till kolumn.

  eller

  Om du vill ändra en befintlig kolumn klickar du på kolumnen, klickar på ikonen Ta bort till vänster om det aktuella fältet i rutan Visa i det här kolumnfältet i det övre vänstra hörnet i rapportverktyget och börjar skriva ett nytt fält och klickar sedan på det när det visas i listan.

  Mer information om fälten som visas i kolumnerna finns i Ordlista för Adobe Workfront-terminologi.

 6. (Valfritt) I området Kolumninställningar väljer du Sortera efter den här kolumnen för att sortera värdena i kolumnen i stigande alfabetisk ordning och anger sedan om listan ska använda den här kolumnen som första sortering.

  Du kan ha flera sorteringsnivåer i en rapportvy om du vill sortera efter värdet i en kolumn först, värdet i en andra kolumn, osv.

  Om flera resultat är identiska enligt det första sorteringsvillkoret sorteras de i ordningen för det andra sorteringsvillkoret. Om flera resultat är identiska enligt det första och det andra sorteringsvillkoret, sorteras de efter den tredje sorteringen osv.

  note note
  NOTE
  Om du lägger till ett fält som refererar till ett objekt som är för långt bort från det objekt som du rapporterar om, kanske du inte kan sortera efter det här fältet.
  En problemrapport kan till exempel inte sorteras efter fältet Projektägare eftersom den refererar till ytterligare tre objekt: Projekt, Ägare och Namn. Du kan dock fortfarande lägga till det här fältet i en problemrapport och se informationen för det.
 7. (Valfritt) Om du använder grupperingar och vill sammanfatta (sammanfoga) informationen i en kolumn, klickar du på listrutan Sammanfatta den här kolumnen med i området Kolumninställningar och väljer sedan det alternativ som du vill använda för att samla informationen i kolumnen.

  Den aggregerade informationen visas i kolumnen i grupperingsraderna.

  Sammanställd sammanfattning för grupperingar

  Mer information om hur du summerar data i en kolumn finns i Vyöversikt i Adobe Workfront.

  note note
  NOTE
  Följande undantag gäller för överordnade objekt (till exempel överordnade uppgifter) när du samlar värden för följande fält i grupperingar:
  • Alla sifferfält och valutafält utom Faktiska timmar (t.ex. Planerad eller Faktisk arbetskostnad, Planerad eller Faktisk kostnad, Planerad eller Faktisk kostnad, Planerad timmar) samlar endast värdena för de underordnade aktiviteterna och fristående aktiviteter. De sammanställer inte värdena för de överordnade uppgifterna eller de överordnade överordnade uppgifterna.
  • Faktiska timmar sammanställer värdena för de huvudsakliga överordnade och de fristående aktiviteterna. De sammanställer inte siffrorna för de överordnade aktiviteternas överordnade eller underordnade aktiviteternas överordnade uppgifter.
  • Anpassade datafält för tal- och valutavärden samlar alla uppgifter: överordnade, underordnade, överordnade och fristående uppgifter.

  Mer information om hur du använder grupperingar i en rapport finns i Översikt över grupperingar i Adobe Workfront.

 8. (Valfritt) Klicka på Avancerade alternativ för att ange följande information för kolumnen:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Etikett för anpassad kolumn Ange en anpassad etikett för kolumnen. Den här etiketten ersätter standardetiketten.
  Fältformat Välj i vilket format du vill att värdena ska visas för fälten i kolumnen.
  Visa den här kolumnen när du arbetar på en instrumentpanel Välj det här alternativet om du vill visa den här kolumnen på en kontrollpanel när rapporten visas sida vid sida med en annan rapport. När det här alternativet är avmarkerat visas inte den här kolumnen när du visar rapporten på en kontrollpanel där rapporter visas sida vid sida.
  Kolumnregler Klicka på Lägg till en regel för den här kolumnen om du vill lägga till villkorsstyrd formatering i kolumnen. När du har lagt till en regel kan du definiera fält- och textformat för hur fält som matchar den regeln visas. Klicka på Lägg till regel när du har definierat regeln. Mer information om villkorsstyrd formatering i en vy finns i Använda villkorsstyrd formatering i vyer.
 9. Klicka på Använd om du vill tillämpa ändringarna hittills och fortsätta redigera rapporten med följande alternativ.

  Klicka på Spara + stäng om du är klar med redigeringen av kolumnerna i rapporten och vill spara rapporten.

Lägga till grupperingar i en rapport add-groupings-to-a-report

 1. Börja skapa en rapport enligt beskrivningen i avsnittet Skapa en rapport i den här artikeln.

 2. I rapportbyggaren väljer du fliken Grupperingar för att identifiera hur du vill gruppera objekt i rapporten.

 3. Klicka på Lägg till gruppering om du vill lägga till en ny gruppering.

  eller

  Välj Använd en befintlig gruppering om du vill välja en befintlig gruppering när den visas i listan.

 4. Börja skriva det fält som du vill lägga till som en gruppering. Om fältet är tillgängligt fylls det i för varje objekt där det kan kopplas. Klicka på fältets namn för att lägga till det i den grupperingen.

 5. (Valfritt) Du kan välja att skapa en gruppering i textläge genom att klicka på Växla till textläge. Mer information om hur du använder textläge finns i Översikt över textläge.

  Mer information om hur du skapar nya grupperingar finns i Översikt över grupperingar i Adobe Workfront.

 6. (Valfritt) Välj Komprimera den här grupperingen som standard om du vill att resultaten i den här grupperingen ska visas komprimerade i stället för expanderade.

  Den här inställningen är inaktiverad som standard och resultatet av grupperingen visas alltid i en utökad lista.

  note tip
  TIP
  • När du justerar grupperingar manuellt när du visar en lista kommer Workfront ihåg dina manuella inställningar tills du loggar ut. När du loggar in igen visas listan enligt den här inställningen.
  • Resultatet av en gruppering visas alltid expanderat när du har öppnat dem från ett diagramelement.
 7. (Valfritt) Klicka på Växla till matrisgruppering om du vill skapa en matrisgruppering och visa resultatet i ett rutnätsformat.

  Mer information om hur du skapar en matrisrapport finns i Skapa en matrisrapport.

 8. Klicka på Använd om du vill tillämpa ändringarna hittills och fortsätta redigera rapporten med följande alternativ.

  Klicka på Spara + stäng om du är klar med redigeringen av grupperingarna i rapporten och du vill spara rapporten.

Lägga till filter i en rapport add-filters-to-a-report

 1. Börja skapa en rapport enligt beskrivningen i avsnittet Skapa en rapport i den här artikeln.

 2. I rapportbyggaren väljer du fliken Filter för att identifiera den mängd information som du vill att rapporten ska innehålla.

 3. Klicka på Lägg till en filterregel om du vill lägga till ett eget filter.
  eller
  Välj Använd ett befintligt filter om du vill använda ett befintligt filter.

 4. Om du klickade på Lägg till en filterregel börjar du skriva det fält som du vill lägga till som ett filter. Om fältet är tillgängligt fylls det i för varje objekt där det kan kopplas. Klicka på namnet på fältet för att lägga till det i det filtret.
  Använd filtermodifierare för att skapa filtret. Mer information om filtermodifierare finns i Filter- och villkorsmodifierare.

  Mer information om hur du skapar nya filter finns i Översikt över filter.

 5. (Valfritt) Du kan välja att skapa ett filter i textläge genom att klicka på Växla till textläge.

  Mer information om hur du använder textläge finns i Översikt över textläge.

 6. Klicka på Använd när du är klar med redigeringen av filtren i rapporten för att tillämpa ändringarna hittills och fortsätta redigera rapporten med följande alternativ.

  Klicka på Spara + stäng om rapporten och du vill spara den.

Lägga till ett diagram i en rapport add-a-chart-to-a-report

 1. Börja skapa en rapport enligt beskrivningen i avsnittet Skapa en rapport i den här artikeln.

 2. Välj fliken Diagram i Report Builder och välj sedan den typ av diagram som du vill lägga till.

  Mer information om hur du skapar ett diagram i en rapport finns i Lägga till ett diagram i en rapport.

 3. Klicka på Använd om du vill tillämpa ändringarna hittills och fortsätta redigera rapporten med följande alternativ.

  Klicka på Spara + stäng om du är klar med redigeringen av rapporten och vill spara rapporten.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43