Google Customer Match-anslutning

IMPORTANT
Google släpper ändringar i Google Ads API, kundmatchning och Display & Video 360 API för att stödja de kompatibilitetskrav och medgivanderelaterade krav som definieras i Digital Markets Act (DMA) i EU (EU User Consent Policy). Tvingande av dessa ändringar av medgivandekraven gäller från och med den 6 mars 2024.


För att kunna följa EU:s policy för användargodkännande och fortsätta att skapa målgruppslistor för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste annonsörer och partners se till att slutanvändarnas samtycke skickas när målgruppsdata överförs. Som Google-partner tillhandahåller Adobe de verktyg som krävs för att uppfylla dessa krav på medgivande enligt DMA i Europeiska unionen.


Kunder som har köpt Adobe sekretess- och säkerhetssköld och konfigurerat en medgivandeprincip för att filtrera bort profiler som inte godkänts behöver inte vidta några åtgärder.


Kunder som inte har köpt Adobe sekretess- och säkerhetssköld måste använda segmentdefinitionsfunktionerna i Segment Builder för att filtrera bort profiler som inte godkänts, så att de kan fortsätta använda Real-Time CDP Google-destinationer utan avbrott.

Med Google Customer Match kan du använda dina online- och offlinedata för att nå och återengagera dina kunder via egenskaper som ägs och hanteras av Google, till exempel: Search, Shopping, Gmail och YouTube.

Google kundmatchningsmål i Adobe Experience Platform-gränssnittet.

Användningsfall use-cases

För att du bättre ska kunna förstå hur och när du ska använda målet Google Customer Match finns det exempel på användning som Adobe Experience Platform-kunder kan lösa med den här funktionen.

Använd skiftläge 1

Ett sportklädmärke vill nå befintliga kunder genom Google Search och Google Shopping för att personalisera erbjudanden och objekt baserat på deras tidigare köp och webbhistorik. Kläddervarumärket kan importera e-postadresser från sin egen CRM till Experience Platform och bygga målgrupper utifrån sina egna offlinedata. Sedan kan de skicka dessa målgrupper till Google Customer Match för användning i Search och Shopping, vilket optimerar deras annonsutgifter.

Använd skiftläge 2

Ett framstående teknikföretag lanserade en ny telefon. För att marknadsföra den nya telefonmodellen vill de öka medvetenheten om de nya funktionerna i telefonen för kunder som äger tidigare modeller av sina telefoner.

För att befordra releasen överför de e-postadresser från sin CRM-databas till Experience Platform med e-postadresserna som identifierare. Målgrupper skapas baserat på kunder som äger äldre telefonmodeller. Därefter skickas målgrupper till Google Customer Match, så att företaget kan inrikta sig på befintliga kunder, kunder som äger äldre telefonmodeller och liknande kunder på YouTube.

Datastyrning för Google Customer Match mål data-governance

Vissa destinationer i Experience Platform har vissa regler och skyldigheter för data som skickas till eller tas emot från destinationsplattformen. Du ansvarar för att förstå begränsningar och skyldigheter för dina data och hur du använder dessa data i Adobe Experience Platform och målplattformen. Adobe Experience Platform tillhandahåller datastyrningsverktyg som hjälper er att hantera vissa av dessa dataanvändningsskyldigheter. Läs mer om verktyg och principer för datastyrning.

Identiteter som stöds supported-identities

Google Customer Match stöder aktivering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet
Beskrivning
Överväganden
GAID
GOOGLE ADVERTISING ID
Välj den här målidentiteten när din källidentitet är ett GAID-namnområde.
IDFA
Apple ID för annonsörer
Välj den här målidentiteten när din källidentitet är ett IDFA-namnutrymme.
phone_sha256_e.164
Telefonnummer i E164-format, hashas med algoritmen SHA256
Både oformaterad text och SHA256-hashade telefonnummer stöds av Adobe Experience Platform. Följ instruktionerna i avsnittet ID-matchningskrav och använd lämpliga namnutrymmen för oformaterad text respektive hashade telefonnummer. Om källfältet innehåller ohashade attribut bör du kontrollera alternativet Apply transformation så att Platform automatiskt hash-kodar data vid aktiveringen.
email_lc_sha256
E-postadresser som hashas med SHA256-algoritmen
Både oformaterad text och SHA256-hashade e-postadresser stöds av Adobe Experience Platform. Följ instruktionerna i avsnittet ID-matchningskrav och använd lämpliga namnutrymmen för oformaterad text respektive hashade e-postadresser. Om källfältet innehåller ohashade attribut bör du kontrollera alternativet Apply transformation så att Platform automatiskt hash-kodar data vid aktiveringen.
user_id
Anpassade användar-ID:n
Välj den här målidentiteten när källidentiteten är ett anpassat namnutrymme.

Målgrupper supported-audiences

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung
Stöds
Beskrivning
Segmentation Service
Publiker som genererats via Experience Platform segmenteringstjänsten.
Anpassade överföringar
Publikerna importerade till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Audience export
Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp med identifierarna (namn, telefonnummer och andra) som används i målet Google Customer Match.
Exportfrekvens
Streaming
Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om direktuppspelningsmål.

Google Customer Match-kontokrav google-account-prerequisites

Innan du konfigurerar ett Google Customer Match-mål i Experience Platform måste du läsa och följa Google policy för användning av Customer Match, som beskrivs i Google supportdokumentation.

Kontrollera sedan att ditt Google-konto har konfigurerats för en Standard eller högre behörighetsnivå. Mer information finns i dokumentationen för Google Ads.

Tillåtelselista allowlist

Innan du skapar Google Customer Match-målet i Experience Platform måste du kontrollera att ditt Google Ads-konto följer Google Customer Match principen.

Kunder med kompatibla konton tillåtslista automatiskt av Google.

Krav för ID-matchning id-matching-requirements

Google kräver att ingen personligt identifierbar information (PII) skickas i klartext. Därför kan målgrupper som är aktiverade för Google Customer Match inaktiveras för hashed-identifierare, som e-postadresser eller telefonnummer.

Beroende på vilken typ av ID som du importerar till Adobe Experience Platform måste du följa deras motsvarande krav.

Krav för telefonnummerhashning phone-number-hashing-requirements

Det finns två metoder för att aktivera telefonnummer i Google Customer Match:

 • Inkommande råtelefonnummer: du kan importera råa telefonnummer i formatet E.164 till Platform, och de hashas automatiskt när de aktiveras. Om du väljer det här alternativet måste du alltid importera dina råa telefonnummer till namnutrymmet Phone_E.164.
 • Inkommande hashade telefonnummer: du kan förhash-koda dina telefonnummer innan du lägger in dem i Platform. Om du väljer det här alternativet måste du alltid importera dina hashade telefonnummer till namnutrymmet PHONE_SHA256_E.164.
NOTE
Telefonnummer som är inkapslade i namnområdet Phone kan inte aktiveras i Google Customer Match.

Krav för e-posthashning hashing-requirements

Du kan hash-koda e-postadresser innan du importerar dem till Adobe Experience Platform, eller använda e-postadresser i klartext i Experience Platform, och få Platform hash-kodade adresser när de aktiveras.

Mer information om Google hashkrav och andra begränsningar för aktivering finns i följande avsnitt i Google dokumentation:

Om du vill veta mer om hur du kan importera e-postadresser i Experience Platform kan du läsa översikten över gruppimporten och översikten över direktuppspelningsuppläsningen.

Om du väljer att hash-koda e-postadresserna själv måste du se till att uppfylla Google krav som beskrivs i länkarna ovan.

Använda anpassade namnutrymmen custom-namespaces

Innan du kan använda namnområdet User_ID för att skicka data till Google måste du synkronisera dina egna identifierare med gTag. Mer information finns i Google officiella dokumentation.

Videoöversikt video-overview

Se videon nedan för en förklaring av fördelarna och hur du aktiverar data till Google Customer Match.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du behörigheterna View Destinations och Manage Destinations åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontrollsöversikten eller kontakta produktadministratören för att få den behörighet som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekursen för destinationskonfiguration.

Anslutningsparametrar parameters

När konfigurerar för det här målet måste du ange följande information:

 • Name: ange ett namn för den här målanslutningen
 • Description: ange en beskrivning för den här målanslutningen
 • Account ID: ditt Google Ads-kund-ID. Formatet på ID:t är xxx-xxx-xxxx. Använd inte ditt konto-ID om du använder Google Ads Manager Account (My Client Center). Använd Google Ads-kund-ID i stället.
IMPORTANT
 • Marknadsföringsåtgärden Combine with PII är markerad som standard för målet Google Customer Match och kan inte tas bort.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

Välj Next när du är klar med att ange information för målanslutningen.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT
 • För att aktivera data behöver du behörigheterna View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontrollsöversikten eller kontakta produktadministratören för att få den behörighet som krävs.
 • Om du vill exportera identiteter till mål måste du ha View Identity Graph åtkomstkontrollbehörighet.
  Markera identitetsnamnområdet som är markerat i arbetsflödet för att aktivera målgrupper till mål. {width="100" modal="regular"}

Se Aktivera målgruppsdata för att direktuppspela målgruppsexportmål för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

I steget Segment schedule måste du ange App ID när du skickar IDFA eller GAID målgrupper till Google Customer Match.

Fältet Google-program-ID för kundmatchning är markerat i segmentschemagrycket i aktiveringsarbetsflödet.

Mer information om hur du hittar App ID finns i Google officiella dokumentation eller frågar din Google-representant.

Mappningsexempel: aktiverar målgruppsdata i Google Customer Match example-gcm

Detta är ett exempel på korrekt identitetsmappning när målgruppsdata aktiveras i Google Customer Match.

Välja källfält:

 • Välj namnutrymmet Email som källidentitet om de e-postadresser du använder inte hashas.
 • Välj namnutrymmet Email_LC_SHA256 som källidentitet om du hashas i kundens e-postadresser vid datahämtning till Platform, enligt Google Customer Match e-posthashkraven.
 • Välj namnutrymmet PHONE_E.164 som källidentitet om dina data består av telefonnummer som inte är hashas. Platform hash-kodar telefonnumren så att de uppfyller kraven för Google Customer Match.
 • Välj namnutrymmet Phone_SHA256_E.164 som källidentitet om du hashade telefonnummer vid dataöverföring till Platform, enligt Facebook krav för telefonnummerhashning.
 • Välj namnutrymmet IDFA som källidentitet om dina data består av Apple enhets-ID:n.
 • Välj namnutrymmet GAID som källidentitet om dina data består av Android enhets-ID:n.
 • Välj namnutrymmet Custom som källidentitet om dina data består av andra typer av identifierare.

Markera målfält:

 • Välj namnutrymmet Email_LC_SHA256 som målidentitet när källnamnutrymmena är antingen Email eller Email_LC_SHA256.
 • Välj namnutrymmet Phone_SHA256_E.164 som målidentitet när källnamnutrymmena är antingen PHONE_E.164 eller Phone_SHA256_E.164.
 • Välj namnutrymmena IDFA eller GAID som mål-ID när källnamnutrymmena är IDFA eller GAID.
 • Välj namnutrymmet User_ID som målidentitet när källnamnområdet är ett anpassat.

Identitetsmappning mellan käll- och målfält som visas i mappningssteget i aktiveringsarbetsflödet.

Data från namnutrymmen som inte är hash-kodade hashas automatiskt av Platform vid aktiveringen.

Attributkälldata hashas inte automatiskt. Om källfältet innehåller ohashade attribut bör du kontrollera alternativet Apply transformation så att Platform automatiskt hash-kodar data vid aktiveringen.

Använd omvandlingskontroll markerat i mappningssteget i aktiveringsarbetsflödet.

Verifiera att målgruppsaktiveringen lyckades verify-activation

När du har slutfört aktiveringsflödet växlar du till ditt Google Ads-konto. De aktiverade målgrupperna visas i ditt Google-konto som kundlistor. Beroende på målgruppens storlek fyller vissa målgrupper inte plats om det inte finns fler än 100 aktiva användare att betjäna.

När en målgrupp mappas till både IDFA och GAID mobil-ID skapas en separat målgrupp för varje ID-mappning i Google Customer Match . Ditt Google Ads-konto visar två olika segment, ett för IDFA och ett för mappningen GAID.

Felsökning troubleshooting

400 Felmeddelande för felaktig begäran bad-request

När du konfigurerar det här målet kan du få följande fel:

{"message":"Google Customer Match Error: OperationAccessDenied.ACTION_NOT_PERMITTED","code":"400 BAD_REQUEST"}

Det här felet inträffar när kundkonton inte uppfyller kraven. Om du vill åtgärda det här problemet kontaktar du Google och kontrollerar att ditt konto är tillåtet och konfigurerat för en Standard eller högre behörighetsnivå. Mer information finns i dokumentationen för Google Ads.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6