Google Customer Match anslutning

IMPORTANT
Google släpper ändringar i Google Ads API, Kundmatchningoch Display & Video 360 API för att stödja de krav på efterlevnad och samtycke som anges i Digital Markets Act (DMA) i Europeiska unionen (Policy för EU-användarsamtycke). Tvingande av dessa ändringar av medgivandekraven gäller från och med den 6 mars 2024.


För att kunna följa EU:s policy för användargodkännande och fortsätta att skapa målgruppslistor för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste annonsörer och partners se till att slutanvändarnas samtycke skickas när målgruppsdata överförs. Som Google-partner tillhandahåller Adobe de verktyg som krävs för att uppfylla dessa krav på medgivande enligt DMA i Europeiska unionen.


Kunder som har köpt skölden för skydd och säkerhet av Adobe och konfigurerat en samtyckespolicy om du vill filtrera bort profiler som inte är godkända behöver du inte göra något.


Kunder som inte har köpt Adobe Privacy & Security Shield måste använda segmentdefinition funktioner inom Segment Builder för att filtrera bort profiler som inte godkänts, så att du kan fortsätta använda de befintliga Real-Time CDP Google-måltiderna utan avbrott.

Google Customer Match Med kan ni använda era online- och offlinedata för att nå ut till och återinteragera med era kunder via Google egna och driftsatta egendomar, som: Search, Shopping, Gmailoch YouTube.

Google kundmatchningsmål i Adobe Experience Platform användargränssnitt.

Användningsfall use-cases

För att du bättre ska förstå hur och när du ska använda Google Customer Match mål, här är exempel på användningsområden som Adobe Experience Platform-kunder kan lösa med den här funktionen.

Använd skiftläge 1

Ett sportklädmärke vill nå befintliga kunder genom Google Search och Google Shopping för att personalisera erbjudanden och objekt baserat på deras tidigare inköp och webbhistorik. Kläddervarumärket kan importera e-postadresser från sin egen CRM till Experience Platform och bygga målgrupper utifrån sina egna offlinedata. Sedan kan de skicka dessa målgrupper till Google Customer Match ska användas tvärs över Search och Shopping, optimera deras annonsutgifter.

Använd skiftläge 2

Ett framstående teknikföretag lanserade en ny telefon. För att marknadsföra den nya telefonmodellen vill de öka medvetenheten om de nya funktionerna i telefonen för kunder som äger tidigare modeller av sina telefoner.

För att befordra releasen överför de e-postadresser från sin CRM-databas till Experience Platform med e-postadresserna som identifierare. Målgrupper skapas baserat på kunder som äger äldre telefonmodeller. Sedan skickas målgrupperna till Google Customer Matchså att företaget kan inrikta sig på befintliga kunder, kunder som äger äldre telefonmodeller och liknande kunder på YouTube.

Datastyrning för Google Customer Match mål data-governance

Vissa destinationer i Experience Platform har vissa regler och skyldigheter för data som skickas till eller tas emot från destinationsplattformen. Du ansvarar för att förstå begränsningar och skyldigheter för dina data och hur du använder dessa data i Adobe Experience Platform och målplattformen. Adobe Experience Platform tillhandahåller datastyrningsverktyg som hjälper er att hantera vissa av dessa dataanvändningsskyldigheter. Läs mer om verktyg och policyer för datastyrning.

Identiteter som stöds supported-identities

Google Customer Match stöder aktivering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet
Beskrivning
Överväganden
GAID
Google Advertising ID
Välj den här målidentiteten när din källidentitet är ett GAID-namnområde.
IDFA
Apple ID för annonsörer
Välj den här målidentiteten när din källidentitet är ett IDFA-namnutrymme.
phone_sha256_e.164
Telefonnummer i E164-format, hashas med algoritmen SHA256
Både oformaterad text och SHA256-hashade telefonnummer stöds av Adobe Experience Platform. Följ instruktionerna i Krav för ID-matchning och använd lämpliga namnutrymmen för oformaterad text respektive hashade telefonnummer. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen.
email_lc_sha256
E-postadresser som hashas med SHA256-algoritmen
Både oformaterad text och SHA256-hashade e-postadresser stöds av Adobe Experience Platform. Följ instruktionerna i Krav för ID-matchning och använd lämpliga namnutrymmen för oformaterad text respektive hashade e-postadresser. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen.
user_id
Anpassade användar-ID:n
Välj den här målidentiteten när källidentiteten är ett anpassat namnutrymme.

Målgrupper supported-audiences

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung
Stöds
Beskrivning
Segmentation Service
Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar
Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Audience export
Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp med identifierarna (namn, telefonnummer och andra) som används i Google Customer Match mål.
Exportfrekvens
Streaming
Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Google Customer Match kontokrav google-account-prerequisites

Innan du konfigurerar en Google Customer Match mål i Experience Platform, se till att du läser och följer Google policy för användning av Customer Match, konturerad i Google supportdokumentation.

Kontrollera sedan att Google kontot har konfigurerats för Standard eller högre behörighetsnivå. Se Google Ads-dokumentation för mer information.

Tillåtelselista allowlist

Innan du skapar Google Customer Match ska du se till att Experience Platform Google Ads kontot följer Google Customer Match policy.

Kunder med kompatibla konton tillåtslista automatiskt av Google.

Krav för ID-matchning id-matching-requirements

Google kräver att ingen personligt identifierbar information (PII) skickas klart. Därför aktiverades målgrupperna Google Customer Match kan vara avstängd hash identifierare, till exempel e-postadresser eller telefonnummer.

Beroende på vilken typ av ID som du importerar till Adobe Experience Platform måste du följa deras motsvarande krav.

Krav för telefonnummerhashning phone-number-hashing-requirements

Det finns två sätt att aktivera telefonnummer i Google Customer Match:

 • Inmatning av telefonnummer i råformat: du kan importera råa telefonnummer i E.164 formatera till Platformoch de hashas automatiskt när de aktiveras. Om du väljer det här alternativet måste du alltid importera dina råa telefonnummer till Phone_E.164 namnutrymme.
 • Inmatning av hashade telefonnummer: du kan förhash-koda dina telefonnummer innan du lägger in dem i Platform. Om du väljer det här alternativet måste du alltid importera dina hash-kodade telefonnummer till PHONE_SHA256_E.164 namnutrymme.
NOTE
Telefonnummer som hämtas till Phone namnutrymmet kan inte aktiveras i Google Customer Match.

Krav för e-posthashning hashing-requirements

Du kan hash-koda e-postadresser innan du hämtar dem till Adobe Experience Platform, eller använda e-postadresser utan att märka dem i Experience Platform, och du kan Platform hash-koda dem vid aktiveringen.

Mer information om Google hashkrav och andra begränsningar för aktivering finns i följande avsnitt i Google dokumentation:

Om du vill veta mer om hur du importerar e-postadresser i Experience Platform kan du läsa batchvis hantering - översikt och översikt över direktuppspelning.

Om du väljer att hash-koda e-postadresserna själv måste du se till att uppfylla Google krav som beskrivs i länkarna ovan.

Använda anpassade namnutrymmen custom-namespaces

Innan du kan använda User_ID namnutrymme för att skicka data till Google, se till att du synkroniserar dina egna identifierare med gTag. Se Google officiella dokumentation för detaljerad information.

Videoöversikt video-overview

Se videon nedan för en förklaring av fördelarna och hur du aktiverar data till Google Customer Match.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Anslutningsparametrar parameters

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • Name: ange ett namn för den här målanslutningen
 • Description: ange en beskrivning för den här målanslutningen
 • Account ID: din Google Ads, kund-ID. Formatet på ID:t är xxx-xxx-xxxx. Om du använder Google Ads Manager Account (My Client Center)använder du inte ditt konto-ID för chef. Använd Google Ads, kund-ID i stället.
IMPORTANT
 • The Combine with PII marknadsföringsåtgärd väljs som standard för Google Customer Match och kan inte tas bort.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT

Se Aktivera målgruppsdata för direktuppspelad målgruppsexport för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

I Segment schedule måste du ange App ID när IDFA eller GAID målgrupper Google Customer Match.

Google kundmatchningsfält för program-ID markeras i segmentschemagägget i aktiveringsarbetsflödet.

Mer information om hur du hittar App ID, se Google officiella dokumentation eller fråga Google.

Mappningsexempel: aktivera målgruppsdata i Google Customer Match example-gcm

Detta är ett exempel på korrekt identitetsmappning när målgruppsdata aktiveras i Google Customer Match.

Välja källfält:

 • Välj Email namnutrymmet som källidentitet om e-postadresserna du använder inte hashas.
 • Välj Email_LC_SHA256 namnrymd som källidentitet om du har hasarkiverat e-postadresser till kundens inmatning i Platform, enligt Google Customer Match krav på e-posthashning.
 • Välj PHONE_E.164 namnutrymme som källidentitet om dina data består av icke-hash-kodade telefonnummer. Platform kommer att hash-koda telefonnumren för att uppfylla Google Customer Match krav.
 • Välj Phone_SHA256_E.164 namnrymd som källidentitet om du hashade telefonnummer vid datainmatning till Platform, enligt Facebook hashkrav för telefonnummer.
 • Välj IDFA namnutrymme som källidentitet om dina data består av Apple enhets-ID.
 • Välj GAID namnutrymme som källidentitet om dina data består av Android enhets-ID.
 • Välj Custom namnutrymme som källidentitet om dina data består av andra typer av identifierare.

Markera målfält:

 • Välj Email_LC_SHA256 namespace som target identity när källnamnutrymmena antingen är Email eller Email_LC_SHA256.
 • Välj Phone_SHA256_E.164 namespace som target identity när källnamnutrymmena antingen är PHONE_E.164 eller Phone_SHA256_E.164.
 • Välj IDFA eller GAID namnutrymmen som målidentitet när källnamnutrymmen är IDFA eller GAID.
 • Välj User_ID namespace som target identity när källnamnutrymmet är ett anpassat.

Identitetsmappning mellan käll- och målfält som visas i mappningssteget i aktiveringsarbetsflödet.

Data från namnutrymmen utan hashning hashas automatiskt av Platform vid aktivering.

Attributkälldata hashas inte automatiskt. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen.

Använd omvandlingskontroll som markeras i mappningssteget i aktiveringsarbetsflödet.

Verifiera att målgruppsaktiveringen lyckades verify-activation

När aktiveringsflödet är klart växlar du till Google Ads konto. De aktiverade målgrupperna visas i ditt Google-konto som kundlistor. Beroende på målgruppens storlek fyller vissa målgrupper inte plats om det inte finns fler än 100 aktiva användare att betjäna.

När en målgrupp mappas till båda IDFA och GAID mobil-ID, Google Customer Match skapar en separat målgrupp för varje ID-mappning. Dina Google Ads kontot visar två olika segment, ett för IDFAoch en för GAID mappning.

Felsökning troubleshooting

400 Felmeddelande för felaktig begäran bad-request

När du konfigurerar det här målet kan du få följande fel:

{"message":"Google Customer Match Error: OperationAccessDenied.ACTION_NOT_PERMITTED","code":"400 BAD_REQUEST"}

Det här felet inträffar när kundkonton inte uppfyller krav. Kontakta Google och kontrollera att ditt konto är godkänt och konfigurerat för en Standard eller högre behörighetsnivå. Se Google Ads-dokumentation för mer information.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6