Skapa ett adaptivt formulär (grundkomponenter) creating-an-adaptive-form

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Adobe rekommenderar att man använder modern och utbyggbar datainhämtning Kärnkomponenterfor skapa ny Adaptive Formseller lägga till adaptiv Forms på AEM Sites-sidor. De här komponenterna utgör ett betydande framsteg när det gäller att skapa adaptiva Forms-filer, vilket ger imponerande användarupplevelser. I den här artikeln beskrivs det äldre sättet att skapa Adaptiv Forms med baskomponenter.

Med anpassningsbara Forms kan du skapa engagerande, responsiva, dynamiska och anpassningsbara formulär. AEM Forms har en användarvänlig guide för att snabbt skapa Adaptiv Forms. Guiden har en snabb fliknavigering där du enkelt kan välja förkonfigurerade mallar, format, fält och alternativ för att skicka formulär för att skapa ett adaptivt formulär.

Innan du börjar får du lära dig mer om vilken typ av Forms-komponenter du kan använda:

 • Adaptiva Forms Core-komponenter är standardiserade komponenter för datainhämtning. Dessa komponenter har anpassningsmöjligheter, kortare utvecklingstid och lägre underhållskostnader för era digitala registreringsupplevelser. En utvecklare kan enkelt anpassa och utforma dessa komponenter. Adobe rekommenderar att du använder dessa moderna och utbyggbara komponenter för att utveckla Adaptiv Forms.

 • Adaptiva Forms Foundation-komponenter är klassiska (gamla) komponenter för datainhämtning. Du kan fortsätta att använda dessa för att redigera dina befintliga grundläggande komponentbaserade adaptiva formulär. Om du skapar nya formulär rekommenderar Adobe att du använder Adaptiva Forms Core-komponenter för att skapa en adaptiv Forms.

Guide för att skapa ett adaptivt formulär

Krav

Du behöver följande för att skapa ett adaptivt formulär:

 • Behörigheter: Lägg till dina användare i forms-users för att ge dem behörighet att skapa ett adaptivt formulär. En detaljerad lista över formulärspecifika användargrupper finns i Grupper och behörigheter.

 • Ett adaptivt formulärtema: Ett tema innehåller formatinformation för komponenterna och panelerna. Format innehåller egenskaper som bakgrundsfärger, lägesfärger, genomskinlighet, justering och storlek. När du använder ett tema återspeglas det angivna formatet i motsvarande komponenter. Du kan skapa ett tema eller importera ett befintligt tema. Du kan också distribuera senaste arketype för vissa exempelteman.

 • En adaptiv formulärmall: En mall innehåller en grundläggande struktur och definierar utseendet (layouter och format) för ett adaptivt formulär. Den har förformaterade komponenter som innehåller vissa egenskaper och innehållsstruktur. Här finns också alternativ för att definiera ett tema och en skicka-åtgärd. Temat definierar utseendet, känslan och skickaåtgärden definierar vilken åtgärd som ska vidtas när ett adaptivt formulär skickas in. Du kan till exempel skicka insamlade data till en datakälla. Molntjänsten har stöd för två typer av mallar:

  • Redigerbar mall: Du kan skapa en eller importera en befintlig redigerbar mall. Du kan också distribuera senaste arketype om du vill ha några redigerbara mallar.

  • Statisk mall: Dessa är äldre mallar och rekommenderas endast för kunder som migrerar från Adobe Managed Services (AMS) och AEM Forms lokala installationer (AEM 6.5 Forms eller tidigare). På så sätt kan du fortsätta att använda dina befintliga investeringar i statiska mallar. När du skapar ett adaptivt formulär använder du en redigerbar mall.

Skapa ett adaptivt formulär (grundkomponenter) create-an-adaptive-form-foundation-components

 1. Åtkomst Experience Manager Forms Författarinstans. Det kan vara en molninstans eller en lokal utvecklingsinstans.

 2. Ange dina uppgifter på inloggningssidan för Experience Manager.

  När du är inloggad väljer du Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

 3. Välj Create > Adaptive Forms. Guiden öppnas.

 4. Välj en mall på fliken Källa:

  • När du väljer en redigerbar mall markeras ett tema och en skicka-åtgärd som anges i mallen automatiskt, och Create knappen är aktiverad. Du kan gå till Style eller Submission för att välja ett annat tema eller skicka-åtgärd. Om den valda redigerbara mallen inte anger något tema är knappen Skapa inaktiverad. Du kan gå till Styles om du vill välja ett tema manuellt.

   note note
   NOTE
   Du kan också skapa Document of Record -mall med en adaptiv Forms-redigerare. Mer information finns i Dokumentstöd i anpassad formulärredigerare.
  • När du väljer en statisk mall är alternativen för data, format, sändning, leverans och förhandsgranskning inte tillgängliga. När du skapar ett adaptivt formulär använder du en redigerbar mall.

 5. I Style väljer du ett tema:

  • När den valda mallen anger ett tema väljs temat automatiskt i guiden. Du kan också välja ett annat tema på fliken Format.
  • Om den valda mallen inte anger något tema kan du använda fliken Format för att välja ett tema. The Create knappen aktiveras först när ett tema har valts.
 6. (Valfritt) I dialogrutan Data väljer du en datamodell:

  • Formulärdatamodell: A Formulärdatamodell Med kan ni integrera enheter och tjänster från olika datakällor i ett adaptivt formulär. Välj FDM (Form Data Model) om det adaptiva formulär du skapar inbegriper att hämta och skriva data från och till flera datakällor.

  • JSON-schema: JSON-schema representerar den struktur i vilken data produceras eller används av det bakomliggande systemet i organisationen. Du kan koppla schemat till ett adaptivt formulär och använda dess element för att lägga till dynamiskt innehåll i det adaptiva formuläret. Elementen i schemat är tillgängliga för användning på fliken Datamodellobjekt i innehållsläsaren när du redigerar Adaptiv Forms och alla fält läggs även till i det anpassade formuläret.

  Som standard markeras alla fält i datamodellen. När du skapar det adaptiva formuläret konverteras alla markerade datamodellfält till motsvarande adaptiva formulärkomponenter. Guiden innehåller kryssrutor som du kan använda för att markera endast de fält som ska ingå i det adaptiva formuläret.

 7. I Submission väljer du en Skicka-åtgärd:

  • När du väljer en mall markeras åtgärden Skicka som anges i mallen automatiskt. Du kan välja en annan skickaåtgärd på fliken Skicka. The ​ Submission på -fliken visas alla tillgängliga skicka-åtgärder.

  • När den valda mallen inte anger någon skicka-åtgärd kan du använda Submission flik för att välja en skicka-åtgärd

 8. (Valfritt) På fliken Leverans kan du ange ett publicerings- eller avpubliceringsdatum för ett adaptivt formulär.

 9. Välj Create. En dialogruta där du kan ange namn, namn och plats för att spara det adaptiva formuläret visas:

  • Title Anger formulärets visningsnamn. Titeln hjälper dig att identifiera formuläret i Experience Manager Forms användargränssnitt.
  • Name: Anger formulärets namn. En nod med det angivna namnet skapas i databasen. När du börjar skriva en titel genereras värdet för namnfältet automatiskt. Du kan ändra det föreslagna värdet. Namnfältet får endast innehålla alfanumeriska tecken, bindestreck och understreck. Alla ogiltiga indata ersätts med ett bindestreck.
  • Path: Anger platsen där det adaptiva formuläret ska sparas. Du kan spara det anpassade formuläret direkt på /content/dam/formsanddocuments eller skapa en mapp som /content/dam/formsanddocuments/adaptiveforms för att spara ett adaptivt formulär. Se till att du skapar mappen innan du använder den i sökvägen. The Path: skapas ingen mapp automatiskt.
 10. Välj Create. Ett adaptivt formulär skapas och öppnas i den adaptiva Forms-redigeraren. Redigeraren visar det innehåll som är tillgängligt i mallen. Här visas också sidlisten där du kan anpassa det skapade formuläret efter behov.

  Baserat på typen av adaptiv form finns formulärelementen i den associerade JSON-schema eller formulärdatamodell (FDM) visas i Data Model Objects -fliken i Content Browser i sidlisten. Du kan också dra och släppa dessa element för att skapa ett anpassat formulär.

Redigera formulärmodellegenskaper för ett adaptivt formulär edit-form-model

Du kan ändra formulärmodellen för ett adaptivt formulär (JSON-baserat eller Formulärdatamodell). Du kan inte ändra från en formulärmodell till en annan.

 1. Markera det adaptiva formuläret och välj Egenskaper -ikon.

 2. Öppna Form Model och gör något av följande.

  • Om det adaptiva formuläret inte har någon formulärmodell kan du välja en annan formulärmodell och därefter välja XML- eller JSON-schema eller formulärdatamodell (FDM).
  • Om det adaptiva formuläret är baserat på en formulärmodell kan du välja ett annat XML- eller JSON-schema eller formulärdatamodell (FDM) för samma formulärmodell.
 3. Välj Save för att spara egenskaperna.

Du kan också ändra formulärmodellens egenskaper i den adaptiva formulärredigeraren eller i den adaptiva formulärmallsredigeraren.

 1. Välj Adaptive Form container (Root) -komponenten.

 2. Klicka Konfigurera ikon -ikonen för att öppna Properties i behållaren för adaptiv form.

 3. Välj Data Model och gör något av följande:

  • Om det adaptiva formuläret inte har någon formulärmodell kan du välja en formulärmodell och därefter välja XML- eller JSON-schema eller formulärdatamodell (FDM).
  • Om det adaptiva formuläret är baserat på en formulärmodell kan du inte ändra formulärmodellen. Du kan välja ett annat XML- eller JSON-schema eller formulärdatamodell (FDM) för samma formulärmodell som tillämpligt.
 4. Välj Spara för att spara egenskaperna.

FDM-Schema-support

NOTE
Du kan också spara ett tilläggsformulär som en mall. Mer information finns i Skapa en mall med ett adaptivt formulär.

Hur byter jag namn på ett AEM anpassat formulär? rename-an-AEM-Adaptive-Form

Så här byter du namn på ett anpassat formulär:

 1. Välj ett anpassningsbart formulär i AEM Forms användargränssnitt.
 2. Klicka på Egenskaper på den övre rälen.
 3. Ändra namnet på formuläret i dialogrutan Titel enligt bilden nedan.
 4. Klicka Spara och stäng.

Byta namn på ett AEM anpassat formulär

Se även see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab