Utforma JSON-schema för ett adaptivt formulär creating-adaptive-forms-using-json-schema

Version
Artikellänk
Kärnkomponenter
Klicka här
Foundation
Den här artikeln

Adobe rekommenderar att man använder modern och utbyggbar datainhämtning Kärnkomponenterfor skapa ny Adaptive Formseller lägga till adaptiv Forms på AEM Sites-sidor. De här komponenterna utgör ett betydande framsteg när det gäller att skapa adaptiva Forms-filer, vilket ger imponerande användarupplevelser. I den här artikeln beskrivs det äldre sättet att skapa Adaptiv Forms med baskomponenter.

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Förutsättningar prerequisites

Att skapa ett adaptivt formulär med ett JSON-schema som formulärmodell kräver grundläggande kunskaper i JSON-schemat. Du bör läsa igenom följande innehåll före den här artikeln.

Använda ett JSON-schema som formulärmodell using-a-json-schema-as-form-model

Adobe Experience Manager Forms har stöd för att skapa ett adaptivt formulär genom att använda ett befintligt JSON-schema som formulärmodell. Detta JSON-schema representerar strukturen i vilken data produceras eller används av det bakomliggande systemet i din organisation. Det JSON-schema som du använder ska vara kompatibelt med v4-specifikationer.

De viktigaste funktionerna i ett JSON-schema är:

 • Strukturen för JSON visas som ett träd på fliken Innehållssökning i redigeringsläget för ett adaptivt formulär. Du kan dra och lägga till element från JSON-hierarkin i det adaptiva formuläret.
 • Du kan fylla i formuläret i förväg med JSON som är kompatibel med det associerade schemat.
 • När data skickas skickas skickas de som anges av användaren som JSON som är anpassad efter det associerade schemat.

Ett JSON-schema består av enkla och komplexa elementtyper. Elementen har attribut som lägger till regler i elementet. När dessa element och attribut dras till ett adaptivt formulär mappas de automatiskt till motsvarande adaptiv formulärkomponent.

Den här mappningen av JSON-element med adaptiva formulärkomponenter är följande:

"birthDate": {
       "type": "string",
       "format": "date",
       "pattern": "date{DD MMMM, YYYY}",
       "aem:affKeyword": [
        "DOB",
        "Date of Birth"
       ],
       "description": "Date of birth in DD MMMM, YYYY",
       "aem:afProperties": {
        "displayPictureClause": "date{DD MMMM, YYYY}",
        "displayPatternType": "date{DD MMMM, YYYY}",
        "validationPatternType": "date{DD MMMM, YYYY}",
        "validatePictureClause": "date{DD MMMM, YYYY}",
        "validatePictureClauseMessage": "Date must be in DD MMMM, YYYY format."
       }
JSON-element, egenskaper eller attribut
Adaptiv Form-komponent

Strängegenskaper med enum- och enumNames-begränsningen.

Syntax,

{

"type" : "string",

"enum" : ["M", "F"]

"enumNames" : ["Male", "Female"]

}

Nedrullningsbar komponent:

 • Värden som anges i enumNames visas i listrutan.
 • Värden som anges i uppräkningen används för beräkning.

Strängegenskap med formatbegränsning. Till exempel e-post och datum.

Syntax,

{

"type" : "string",

"format" : "email"

}

 • E-postkomponenten mappas när typen är sträng och formatet är e-post.
 • Textrutekomponent med validering mappas när typen är sträng och formatet är värdnamn.

{

"type" : "string",

}

Textfält
number, egenskap
Numeriskt fält med undertyp inställd på flytande
heltalsegenskap
Numeriskt fält med subtyp inställd på heltal
boolesk egenskap
Byt
object, egenskap
Panel
arrayegenskap
Upprepningsbar panel med min och max lika med minItems respektive maxItems. Endast homogena arrayer stöds. Objektbegränsningen måste därför vara ett objekt och inte en array.

Vanliga schemaegenskaper common-schema-properties

Det adaptiva formuläret använder information som finns i JSON-schemat för att mappa varje genererat fält. Särskilt gäller följande:

 • The title fungerar som etikett för adaptiva formulärkomponenter.
 • The description -egenskapen anges som en lång beskrivning för en adaptiv formulärkomponent.
 • The default fungerar som det ursprungliga värdet i ett fält med adaptiv form.
 • The maxLength egenskapen är inställd som maxlength textfältskomponentens attribut.
 • The minimum, maximum, exclusiveMinimumoch exclusiveMaximum -egenskaper används för NumericBox-komponenter.
 • Till supportintervall för DatePicker component ytterligare egenskaper för JSON-schema minDate och maxDate tillhandahålls.
 • The minItems och maxItems -egenskaper används för att begränsa antalet objekt/fält som kan läggas till eller tas bort från en panelkomponent.
 • The readOnly egenskapen ställer in readonly för en adaptiv formulärkomponent.
 • The required egenskapen anger att fältet Adaptivt formulär är obligatoriskt, medan den slutliga inskickade JSON-informationen i panelen (där typen är objekt) har fält med ett tomt värde som motsvarar det objektet.
 • The pattern egenskapen anges som valideringsmönster (reguljärt uttryck) i adaptiv form.
 • Tillägget för JSON-schemafilen måste behållas som .schema.json. Till exempel: <filename>.schema.json.

Exempel på JSON-schema sample-json-schema

Här är ett exempel på ett JSON-schema.

{
 "$schema": "https://json-schema.org/draft-04/schema#",
 "definitions": {
 "employee": {
  "type": "object",
  "properties": {
  "userName": {
   "type": "string"
  },
  "dateOfBirth": {
   "type": "string",
   "format": "date"
  },
  "email": {
   "type": "string",
   "format": "email"
  },
  "language": {
   "type": "string"
  },
  "personalDetails": {
   "$ref": "#/definitions/personalDetails"
  },
  "projectDetails": {
   "$ref": "#/definitions/projectDetails"
  }
  },
  "required": [
  "userName",
  "dateOfBirth",
  "language"
  ]
 },
 "personalDetails": {
  "type": "object",
  "properties": {
  "GeneralDetails": {
   "$ref": "#/definitions/GeneralDetails"
  },
  "Family": {
   "$ref": "#/definitions/Family"
  },
  "Income": {
   "$ref": "#/definitions/Income"
  }
  }
 },
 "projectDetails": {
  "type": "array",
  "items": {
  "properties": {
   "name": {
   "type": "string"
   },
   "age": {
   "type": "number"
   },
   "projects": {
   "$ref": "#/definitions/projects"
   }
  }
  },
  "minItems": 1,
  "maxItems": 4
 },
 "projects": {
  "type": "array",
  "items": {
  "properties": {
   "name": {
   "type": "string"
   },
   "age": {
   "type": "number"
   },
   "projectsAdditional": {
   "$ref": "#/definitions/projectsAdditional"
   }
  }
  },
  "minItems": 1,
  "maxItems": 4
 },
 "projectsAdditional": {
  "type": "array",
  "items": {
  "properties": {
   "Additional_name": {
   "type": "string"
   },
   "Additional_areacode": {
   "type": "number"
   }
  }
  },
  "minItems": 1,
  "maxItems": 4
 },
 "GeneralDetails": {
  "type": "object",
  "properties": {
  "age": {
   "type": "number"
  },
  "married": {
   "type": "boolean"
  },
  "phone": {
   "type": "number",
   "aem:afProperties": {
   "sling:resourceType": "/libs/fd/af/components/guidetelephone",
   "guideNodeClass": "guideTelephone"
   }
  },
  "address": {
   "type": "string"
  }
  }
 },
 "Family": {
  "type": "object",
  "properties": {
  "spouse": {
   "$ref": "#/definitions/spouse"
  },
  "kids": {
   "$ref": "#/definitions/kids"
  }
  }
 },
 "Income": {
  "type": "object",
  "properties": {
  "monthly": {
   "type": "number"
  },
  "yearly": {
   "type": "number"
  }
  }
 },
 "spouse": {
  "type": "object",
  "properties": {
  "name": {
   "type": "string"
  },
  "Income": {
   "$ref": "#/definitions/Income"
  }
  }
 },
 "kids": {
  "type": "array",
  "items": {
  "properties": {
   "name": {
   "type": "string"
   },
   "age": {
   "type": "number"
   }
  }
  },
  "minItems": 1,
  "maxItems": 4
 }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
 "employee": {
  "$ref": "#/definitions/employee"
 }
 }
}

Återanvändbara schemadefinitioner reusable-schema-definitions

Definitionsnycklar används för att identifiera återanvändbara scheman. Återanvändbara schemadefinitioner används för att skapa fragment. Ett exempel på JSON-schema med definitioner ges nedan:

{
 "$schema": "https://json-schema.org/draft-04/schema#",

 "definitions": {
  "address": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "street_address": { "type": "string" },
    "city":      { "type": "string" },
    "state":     { "type": "string" }
   },
   "required": ["street_address", "city", "state"]
  }
 },

 "type": "object",

 "properties": {
  "billing_address": { "$ref": "#/definitions/address" },
  "shipping_address": { "$ref": "#/definitions/address" }
 }
}

Exemplet ovan definierar en kundpost där varje kund har både en leveransadress och en faktureringsadress. Adressernas struktur är densamma - adresserna har en gatuadress, ort och delstat - så det är en bra idé att inte duplicera adresserna. Det gör det också enkelt att lägga till och ta bort fält för framtida ändringar.

Förkonfigurerar fält i JSON-schemadefinition pre-configuring-fields-in-json-schema-definition

Du kan använda aem:afProperties för att förkonfigurera JSON-schemafältet för mappning till en anpassad adaptiv formulärkomponent. Ett exempel visas nedan:

{
  "properties": {
    "sizeInMB": {
      "type": "integer",
      "minimum": 16,
      "maximum": 512,
      "aem:afProperties" : {
         "sling:resourceType" : "/apps/fd/af/components/guideTextBox",
         "guideNodeClass" : "guideTextBox"
       }
    }
  },
  "required": [ "sizeInMB" ],
  "additionalProperties": false
}

Begränsa tillåtna värden för en adaptiv formulärkomponent limit-acceptable-values-for-an-adaptive-form-component

Du kan lägga till följande begränsningar i JSON-schemaelement för att begränsa vilka värden som tillåts för en adaptiv formulärkomponent:

Schemaegenskap
Datatyp
Beskrivning
Komponent
maximum
Sträng
Anger den övre gränsen för numeriska värden och datum. Som standard inkluderas maxvärdet.
 • Numerisk ruta
 • Numerisk stege
 • Datumväljaren
minimum
Sträng
Anger den nedre gränsen för numeriska värden och datum. Som standard inkluderas minimivärdet.
 • Numerisk ruta
 • Numerisk stege
 • Datumväljaren
exclusiveMaximum
Boolean

Om värdet är true måste det numeriska värdet eller datumet som anges i formulärets komponent vara mindre än det numeriska värdet eller datumet som anges för egenskapen maximum.

Om värdet är false måste det numeriska värdet eller datumet som anges i formulärets komponent vara mindre än eller lika med det numeriska värdet eller datumet som anges för egenskapen maximum.

 • Numerisk ruta
 • Numerisk stege
 • Datumväljaren
exclusiveMinimum
Boolean

Om true måste det numeriska värdet eller datumet som anges i formulärets komponent vara större än det numeriska värdet eller datumet som anges för egenskapen minimum.

Om värdet är false måste det numeriska värdet eller datumet som anges i formulärets komponent vara större än eller lika med det numeriska värdet eller datumet som anges för egenskapen minimum.

 • Numerisk ruta
 • Numerisk stege
 • Datumväljaren
minLength
Sträng
Anger det minsta antalet tecken som tillåts i en komponent. Minimilängden måste vara lika med eller större än noll.
 • Textruta
maxLength
Sträng
Anger maximalt antal tecken som tillåts i en komponent. Den maximala längden måste vara lika med eller större än noll.
 • Textruta
pattern
Sträng

Anger teckensekvensen. En komponent accepterar tecknen om tecknen överensstämmer med det angivna mönstret.

Egenskapen pattern mappar till valideringsmönstret för motsvarande komponent i adaptiv form.

 • Alla adaptiva Forms-komponenter som är mappade till ett XSD-schema
maxItems
Sträng
Anger maximalt antal objekt i en array. Det maximala antalet objekt måste vara lika med eller större än noll.
minItems
Sträng
Anger det minsta antalet objekt i en array. Minimiobjekten måste vara lika med eller större än noll.

Aktivera schemakompatibla data enablig-schema-compliant-data

Följ de här stegen för att aktivera alla schemabaserade anpassningsbara Forms för att generera schemakompatibla data när formulär skickas:

 1. Gå till webbkonsolen Experience Manager på https://server:host/system/console/configMgr.
 2. Sök Adaptive Form and Interactice Communication Web Channel Configuration.
 3. Välj det här alternativet om du vill öppna konfigurationen i redigeringsläge.
 4. Välj Generate Schema Compliant Data kryssrutan.
 5. Spara inställningarna.

adaptiv form och konfiguration av interaktiv kommunikationskanal

Konstruktioner som inte stöds non-supported-constructs

Adaptiv Forms stöder inte följande JSON-schemakonstruktioner:

 • Null-typ
 • Unionstyper, t.ex., och
 • OneOf, AnyOf, AllOf, och NOT
 • Endast homogena arrayer stöds. Objektbegränsningen måste därför vara ett objekt och inte en array.

Frågor och svar frequently-asked-questions

Varför kan jag inte dra enskilda element i ett delformulär (struktur som genereras från en komplex typ) för repeterbara delformulär (värdena minOcCours och maxOccurs är större än 1)?

I ett upprepningsbart delformulär måste du använda hela delformuläret. Om du bara vill ha selektiva fält använder du hela strukturen och tar bort de oönskade.

Jag har en lång komplex struktur i Content Finder. Hur hittar jag ett specifikt element?

Du har två alternativ:

 • Bläddra genom trädstrukturen
 • Använd sökrutan för att hitta ett element

Vad ska tillägget för JSON-schemafilen vara?

Tillägget för JSON-schemafilen måste vara .schema.json. Till exempel: <filename>.schema.json.

Se även see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab