Aktivera Adobe Analytics för ett adaptivt formulär med Experience Cloud Setup Automation integrate-adobe-analytics-to-aem-forms-with-experience-cloud-setup-automation

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln
AEM 6.5
Klicka här

Experience Cloud Setup Automation hjälper till att koppla Adobe Analytics till Adaptive Forms, som hjälper till att snabbt analysera användarinteraktionen med era formulär och ger insikter i besökarinteraktioner och -engagemang. Experience Cloud Setup Automation hjälper också till att övervaka formulärprestanda, vilket innebär att utvärdera mätvärden som slutförandetider och bortfallspunkter. Denna analys hjälper till att optimera formulär för att ge en bättre användarupplevelse och särskilja användarbeteenden baserat på inloggningsstatus, t.ex. anonyma användare, för att identifiera allmänna trender och mönster.

Fördelar med att integrera Adobe Analytics med Adaptive Forms advantages-of-integrating-adobe-analytics-with-aem-forms

 • Insikter i slutanvändarnas beteende: Adobe Analytics hjälper till att få insikter om slutanvändarnas beteende, avslöjar användaråtgärder, bortfall och slutförandefrekvens, vilket ger en djupare förståelse för hur olika användare interagerar med formulär.
 • Ge icke-tekniska affärsanvändare möjlighet att få insikter: Adobe Analytics har ett lättanvänt gränssnitt som ger även icke-tekniska användare möjlighet att få tillgång till och tolka data om formuläranvändning, vilket främjar datadrivna beslut som förbättrar registreringsupplevelsen.
 • Optimera datainhämtningsupplevelsen baserat på användning: Organisationer identifierar enkelt problem vid datainhämtning, vilket leder till riktade förbättringar som förbättrar formuläranvändbarheten och ökar antalet lyckade inskick.

Omfattning av anpassade användningsmått för Forms scope-of-adaptive-forms-usage-metrics

Adobe Analytics har en omfattande uppsättning av adaptiva Forms-prestandamätningar som utformats för att ge värdefulla insikter om formuläranvändning och erbjuder snabba analysverktyg. Dessa mått är:

 • Formuläråtergivning, formulärinskickning, valideringsfel och unika besökare så att ni kan bedöma hur användbara och effektiva era formulär är.

 • Information om besökare som omfattar besöks- och inlämningsfrekvenser och unika besökarantal, vilket ger en heltäckande bild av er formulärpublik.

 • Enhetstyp data som informerar dig om vilka enheter användare använder för att få tillgång till dina formulär.

 • Geografisk fördelning visar den regionala fördelningen av formuläranvändarna.

 • Trafikkällor och Populära formulär mätvärden som består av de viktigaste hänvisande domänerna och de mest besökta formulären hjälper er att förstå var trafiken kommer ifrån och vilka formulär som är de populäraste.

 • Användaraktivitet i de vanligaste formulären ger insikter om fältbesök, formuläråtergivningar, valideringsfel, övergivna formulär och inskickade formulär, så att du kan analysera användarbeteenden.

 • Tidslinje för den tid som läggs på formulär som ger en tidslinjebaserad bild av användarinteraktionen med era formulär.

 • Områden som kräver hjälp av besökare mätvärden som innehåller hjälpvyer, valideringsfel och besöksfrekvenser, som visar var användarna kan behöva hjälp med att fylla i formulär.

Analysrapport {width="100%"}

Detaljerad information om varje mätvärde finns på Visa och förstå AEM Forms Analytics-rapporter

Förutsättningar prerequisites

Experience Cloud Setup Automation kräver en Adobe Analytics-licens, Datainsamling (tidigare Adobe Launch) för att hantera spårningsskript och Experience Manager Forms-licens för smidig datainsamling och generering av insikter.

Om du har en aktiv licens för Adobe Analytics och Experience Manager Forms och du kan integrera med Datainsamling (tidigare Adobe Launch) bör du verifiera deras tillgänglighet i utvecklarkonsolen.

Du kan kontrollera att det som nämns ovan finns för din as a Cloud Service Forms-miljö på utvecklarkonsol, navigera till projektet och söka efter projektet med program-ID - miljö-ID, till exempel, för miljön med URL https://author-p45913-e175111-cmstg.adobeaemcloud.com/index.html, program-id - miljö-id är p45913-e175111. Kontrollera att Experience Cloud Setup Automation, Adobe Analytics och Experience Platform Launch är listade. Om de listas kan du aktivera Adobe Analytics för att få en snabb spåranalys av din adaptiva Forms.

Forms Analytics-integrering krävs {width="100%"}

Konfigurera Adobe Analytics configure-adobe-analytics

Utför följande steg för att aktivera och konfigurera Adobe Analytics för en snabbspårsanalys av din adaptiva Forms:

Aktivera Adobe Analytics med adaptiv Forms for Foundation-komponent integrate-adobe-analytics-with-aem-forms-for-foundation-component

 1. Skapa en konfigurationsbehållare för molntjänster:

  1. Gå till Tools > General > Configuration Browser.
  2. Välj eller skapa en konfigurationsbehållare och aktivera mappen för Cloud Configurations.
  3. Välj Save & Close för att spara konfigurationen och stänga dialogrutan.
 2. Gå till på din AEM [Forms] >> [Forms och dokument].

 3. Välj Form >> Properties, i Configuration Container väljer du konfigurationsbehållaren som du skapade eller markerade i dialogrutan Configuration Browser i steg 1.

 4. Välj aktivitetspanelen i det vänstra fältet och klicka på Konfigurationsanalys och Aktivera Adobe Analytics.

 5. Ange det namn du föredrar för rapportsviten, klicka på Next och Save.

 6. När du har sparat projektet körs inställningarna en tid tills Adobe Analytics har integrerats med ditt adaptiva formulär. Du kan även kontrollera integreringsstatus.

  note note
  NOTE
  Om konfigurationen tar längre tid än 15 minuter kan du försöka att aktivera analyser för formulären igen.
 7. Gå till på din AEM Forms >> [Forms och dokument] och väljer Form ser du att Adobe Analytics är integrerat i ditt formulär så som visas i bilden nedan.

 8. Nu kan du se Adaptiv form Adobe Analytics-rapport.

Integrerad AEM Analytics {width="100%"}

Aktivera Adobe Analytics med adaptiv Forms för kärnkomponenter integrate-adobe-analytics-with-aem-forms-for-core-components

 1. Gå till på din AEM Forms >> Forms and Document och väljer Form.

 2. Välj aktivitetspanelen till vänster och klicka på Konfigurationsanalys och Aktivera Adobe Analytics.

 3. Ange det namn du föredrar för rapportsviten, klicka på Next och Save.

 4. När du har sparat projektet körs inställningarna en tid tills Adobe Analytics har integrerats med ditt adaptiva formulär. Du kan även kontrollera integreringsstatus.

  note note
  NOTE
  Om konfigurationen tar längre tid än 15 minuter kan du försöka att aktivera analyser för formulären igen.
 5. Gå till på din AEM Forms >> Forms and Document och väljer Form ser du att Adobe Analytics är integrerat i ditt formulär.

 6. Nu kan du se Adaptiv form Adobe Analytics-rapport.

Visa rapporten Adaptiv Forms Adobe Analytics view-adobe-analytics-report

 1. Gå till på din AEM Forms >> Forms and Document.

 2. Markera formuläret så ser du att Adobe Analytics är integrerat, som det visas till vänster, med Forms som har aktiverats för Adobe Analytics.

  Visa rapport {width="100%"}

 3. Klicka Adobe Analytics för att visa rapporten och analysera prestandadata.

Om du vill koppla ett adaptivt formulär till Adobe Analytics med hjälp av manuella metoder går du till Integrera AEM Forms med Adobe Analytics.

Aktivera Analytics för adaptiv Forms i Sites Connect-Analytics-to-Adaptive-Forms-in-Sites

Genom att konfigurera snabbspårsanalyser för ditt adaptiva formulär i AEM Sites kan du spåra användarinteraktioner och formulärinskickade formulär på din Formulär-sida. Genom att smidigt integrera analyser i era Sites Forms får ni värdefulla insikter om användarbeteende, konverteringsgrader och områden som kan förbättra ert formulär.

Förutsättningar Prerequisites-to-connect-forms-analytics-to-sites

För att kunna ansluta och aktivera analyser i Adaptive Forms for AEM Sites måste du se till att din AEM Sites har en aktiv Adobe Analytics.

Ansluta adaptiva Forms i Sites för att aktivera Analytics Connect-analytics-to-adaptive-forms

Om du vill ansluta adaptivt formulär på en AEM Sites-sida för att aktivera Analytics för snabbspårsanalys inkluderar du customfooterlibs klientbibliotek till AEM Sites-sidan med hjälp av AEM Archetype/Git Repository och distributionskanalen.

 1. Öppna AEM Forms Archetype eller Klonad Git-databas i en textredigerare. Exempel: Visual Studio Code.

 2. Navigera till den sida i webbplatserna där det adaptiva formuläret finns, till exempel I det här demoprojektet har vi ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/corecomponents/components/page/.content.xml.

 3. Kopiera värdet för sling:resourceSuperType. Värdet är till exempel core/wcm/components/page/v3/page.

  försäljningsresurs {width="100%"}

 4. Skapa en liknande struktur på platsen ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps samma som core/wcm/components/page/v3/page.

  övertäckningsstruktur {width="100%"}

 5. Lägg till en customfooterlibs.html -fil.

  code language-none
  // customheaderlibs.html
  <sly data-sly-use.page="com.adobe.cq.wcm.core.components.models.Page">
  <sly data-sly-test="${page.data && page.dataLayerClientlibIncluded}" data-sly-call="${clientlib.js @ categories='core.forms.components.commons.v1.datalayer', async=true}"></sly>
  </sly>
  

  The customfooterlibs.html används för JavaScript.

 6. Kör pipeline för att distribuera ändringarna.

Aktivera Form Analytics-regler för Forms på Sites bind-forms-analytics-rules-to-forms-in-sites

 1. Besök Adobe Experience Platform Data Collection.

 2. Klicka Taggar till vänster.

 3. Sök i ditt projekt med program-ID:t som visas i bilden nedan, t.ex. efter miljön med URL:en https://author-p45921-e175111-cmstg.adobeaemcloud.com/index.html, program-ID är 45921.

  Söka-formulär-in-data-samling {width="100%"}

 4. Lägg till konfiguration för Formulärregler och Dataelement enligt nedan:

Lägg till formulärregler form-rules

 1. Markera formuläret och lägg till Ny egenskap längst upp till höger eller klicka på formuläret.

 2. Klicka på egenskapssidan Regler och välj händelser för formuläret. I exempelbilden nedan är det Formulärevenemang.

  Söka-formulär-in-data-samling {width="100%"}

 3. Markera alla händelser i formuläret och copy som finns på den övre högra listen.

 4. När du har kopierat en Kopiera regel visas där du söker på din webbplatssida med projekt-id:t för att klistra in formulärreglerna.

  Copy-form-rules {width="100%"}

 5. Klicka copy om du vill klistra in formulärreglerna på sidan Webbplatser.

Lägg till dataelement data-elements

 1. Markera formuläret och lägg till Ny egenskap längst upp till höger eller klicka på formuläret.

 2. Klicka på egenskapssidan Dataelement och välj händelser för formuläret.

 3. Markera alla händelser i formuläret och copy på den övre högra listen.

 4. När du har kopierat en Kopiera regel visas där du söker på din webbplatssida med projekt-id:t för att klistra in formulärreglerna.

 5. Klicka copy om du vill klistra in formulärreglerna på sidan Webbplatser.

  Form-data-elements {width="100%"}

När du har kopplat form- och webbplatsreglerna genom de ovannämnda stegen utför du följande steg för att aktivera Analytics för ditt adaptiva formulär på sidan Platser:

 1. Klicka Publiceringsflöde till vänster.
 2. Klicka Lägg till bibliotek och ange det namn du föredrar.
 3. I Miljö nedrullningsbar meny till höger, välj utveckling.
 4. Klicka Lägg till alla ändrade resurser.
 5. Klicka Spara och bygg till utveckling.

publicera-till-utveckling {width="100%"}

Se även see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab