Konfigurera Dynamic Media Publish Setup for Image Server

Konfigurationen av Dynamic Media Publish är endast tillgänglig om:

Dynamic Media Publish Setup är avsedd att användas av erfarna webbplatsutvecklare och programmerare. Adobe Dynamic Media rekommenderar användare som ändrar dessa publiceringsinställningar att känna till Adobe Dynamic Media, HTTP-protokollets standarder och konventioner samt grundläggande bildbehandlingsteknik.

På sidan Konfigurera för Dynamic Media Publish anges standardinställningar som avgör hur resurser levereras från Adobe Dynamic Media-servrar till webbplatser eller program. Om ingen inställning har angetts levererar Adobe Dynamic Media-servern en resurs enligt en standardinställning som har konfigurerats på inställningssidan för Dynamic Media Publish.

Se även Valfritt - Konfigurera och konfigurera Dynamic Media-inställningar för fler valfria konfigurationsuppgifter.

NOTE
Vill du uppgradera från Dynamic Media Classic till Dynamic Media på Adobe Experience Manager as a Cloud Service? Sidan Allmänna inställningar och inställningssidan för Publish i Dynamic Media är förifyllda med värdena från ditt Dynamic Media Classic-konto. Undantag är alla värden som listas under Default upload options på sidan Allmänna inställningar. Dessa värden finns redan i Experience Manager. Alla ändringar som du gör under Default upload options på någon av de fem flikarna, via användargränssnittet i Experience Manager, visas i Dynamic Media, inte i Dynamic Media Classic. Alla andra inställningar och värden på sidan Allmänna inställningar och Publish Setup-sidan underhålls mellan Dynamic Media Classic och Dynamic Media på Experience Manager.

Så här konfigurerar du Dynamic Media Publish Setup Image Server:

 1. I läget Experience Manager Author väljer du logotypen Experience Manager för att komma åt den globala navigeringskonsolen.

 2. Välj verktygsikonen i den vänstra listen och gå sedan till Assets > Dynamic Media Publish Setup.

 3. Ange din Image Server - publiceringskontext på sidan Image Server och använd sedan de fem flikarna för att konfigurera standardpubliceringsinställningarna.

  Dynamic Media Publish - installationssida
  Dynamic Media Publish Setup page, with the Request Attributes ​tab selected.

 4. När du är klar väljer du Save i sidans övre högra hörn.

Bildserver image-server

Sidan Image Server används för att ange standardinställningar för att leverera bilder från bildservrar. Inställningarna är tillgängliga i fem kategorier

Publish Context
Beskrivning
Bildredigering
Anger kontexten för publiceringsinställningarna.
Testa bildvisning
Anger kontexten för testning av publiceringsinställningar.
Endast för nya Dynamic Media-konton ställs standardfältet Client address automatiskt in på 127.0.0.1.
Se Testa resurser innan du publicerar dem.

Fliken Säkerhet security-tab

Client address - Gör att du kan ange en eller flera IP-adresser eller IP-adressintervall. När det anges avvisas begäranden till den här bildkatalogen som kommer från en klient till en IP-adress som inte finns med i listan. Den här regeln gäller både för leverans av bilder och återgivna bilder.

Fliken Säkerhet
Fliken Säkerhet visar IP-fältet "tillåt".

Fliken Kataloghantering catalog-management-tab

Rule set definition file path - Anger filen som innehåller regeluppsättningsdefinitionerna för bildkatalogen.

Se även parametern RuleSetFile i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.

NOTE
Om ditt Dynamic Media Classic-konto redan har markerat Rule set definition file path (enligt inställningen under Setup > Application > Publish setup, under gruppen Catalog Management) hämtar ditt Dynamic Media-konto på Experience Manager filen från Dynamic Media Classic. Filen lagras sedan och blir tillgänglig i det här fältet när du öppnar sidan Dynamic Media Publish Setup för första gången.

Fliken Attribut för begäran request-attributes-tab

De här inställningarna gäller standardutseendet för bilder.

Inställning
Beskrivning
Reply image size limit
Obligatoriskt.
För nya Dynamic Media-konton anges standardstorleksgränsen automatiskt till Bredd: 3000 och Höjd: 3000 för både Image Serving och Test Image Serving.
Anger den maximala svarsbildens bredd och höjd som returneras till klienten. Servern returnerar ett fel om en begäran orsakar en svarsbild vars bredd, höjd eller båda är större än den här inställningen.
Se även parametern MaxPix i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Request obfuscation mode
Aktivera om du vill att base64-kodning ska användas på giltiga begäranden.
Se även parametern RequestObfusaction i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Request locking mode
Aktivera om du vill att ett enkelt hash-lås ska inkluderas i begäranden.
Se även parametern RequestLock i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Default Request Attributes
Default image file suffix
Obligatoriskt.
Standarddatafiltillägg som läggs till i fältvärdena för katalogsökvägen och MaskPath om sökvägen inte innehåller något filsuffix.
Se även parametern DefaultExt i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Default font face name
Anger vilket teckensnitt som ska användas om inget teckensnitt anges i en textlagerbegäran. Om du anger det måste det vara ett giltigt teckensnittsnamnvärde i teckensnittskartan för den här bildkatalogen eller i teckensnittskartan för standardkatalogen.
Se även parametern DefaultFont i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Default image
Tillhandahåller en standardbild som returneras som svar på en begäran där den begärda bilden inte hittas.
Se även parametern DefaultImage i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Obs! Om ditt Dynamic Media Classic-konto redan har en Default image markerad (enligt inställningen under Setup > Application > Publish setup, under Default Request Attributes -gruppen) hämtar ditt Dynamic Media-konto på Experience Manager filen från Dynamic Media Classic. Filen lagras sedan och blir tillgänglig i det här fältet när du öppnar sidan Dynamic Media Publish Setup för första gången.
Default image mode
När skjutreglaget är aktiverat (skjutreglage till höger) ersätter Default image alla lager som saknas i källbilden med standardbilden och returnerar det sammansatta som vanligt. När skjutreglaget är inaktiverat (skjutreglage till vänster) ersätter standardbilden hela den sammansatta bilden, även om den saknade bilden bara är ett av flera lager.
Se även parametern DefaultImageMode i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Default view size
Obligatoriskt.
Endast för nya Dynamic Media-konton anges standardvisningsstorleken automatiskt till Bredd: 1280 och Höjd: 1280 för både Image Serving och Test Image Serving.
Servern begränsar svarsbilderna så att de inte är större än den här bredden och höjden om begäran inte uttryckligen anger visningsstorleken med wid=, hei= eller scl=.
Se även parametern DefaultPix i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Default thumbnail size
Obligatoriskt.
Används i stället för attributet Default view size för miniatyrbegäranden (req=tmb). Servern begränsar svarsbilder till att inte vara större än den här bredden och höjden om en miniatyrbegäran (req=tmb) inte anger storleken explicit med wid=, hei= eller scl=.
Se även parametern DefaultThumbPix i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Default background color
Anger det RGB-värde som används för att fylla i områden i en svarsbild som inte innehåller verkliga bilddata.
Se även parametern BkgColor i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
JPEG Encoding Attributes
Quality
Anger standardattributen för svarsbilder i JPEG.
Endast för nya Dynamic Media-konton ställs standardvärdet Quality automatiskt in på 80 för både Image Serving och Test Image Serving.
Det här fältet definieras i intervallet 1-100.
Se även parametern JpegQuality i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Chromatically downsampling
Aktivera eller inaktivera kromatisk nedsampling som används av JPEG-kodare.
Default resampling mode
Anger de standardattribut för omsampling och interpolation som ska användas för skalning av bilddata. Använd när resMode inte har angetts i en begäran.
För nya Dynamic Media-konton är standardläget för omsampling automatiskt inställt på Sharp2 för både Image Serving och Test Image Serving.
Se även parametern ResMode i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.

fliken Vanliga miniatyrattribut common-thumbnail-attributes-tab

De här inställningarna gäller för miniatyrbildernas standardutseende och -justering.

Inställning
Beskrivning
Default background color for thumbnail
Anger det RGB-värde som används för att fylla i en miniatyrbilds utdataområde som inte innehåller verkliga bilddata. Används endast för miniatyrbildsbegäranden (req=tmb) och när inställningen Default Thumbnail Type är inställd på Fit eller Texture.
Se även parametern ThumbBkgColor i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Horizontal alignment
Anger den vågräta justeringen av miniatyrbilden i svarsbildsrektangeln som anges av värdena wid= och hei=.
Används endast för miniatyrbegäranden (req=tmb) och när inställningen Default Thumbnail Type är Fit.
Det finns tre horisontella justeringar att välja mellan: Center alignment, Left alignment och Right alignment.
Se även parametern ThumbHorizAlign i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Vertical alignment
Anger den lodräta justeringen av miniatyrbilden i svarsbildsrektangeln som anges av värdena wid= och hei=. Används endast för miniatyrbildsbegäranden (req=tmb) och när inställningen Default Thumbnail Type är Fit.
Det finns tre lodräta justeringar att välja mellan: Top alignment, Center alignment och Bottom alignment.
Se även parametern ThumbVertAlign i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Default cache time to live
Anger ett standardutgångsintervall i timmar om en viss katalogpost inte innehåller ett giltigt värde för katalogförfallotid. Ange -1 för att markera som aldrig förfaller.
Se även parametern Förfallotid i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Default thumbnail type
Anger ett standardvärde för miniatyrbildstypen om en viss katalogpost inte innehåller ett giltigt katalogvärde för ThumbType. Används endast för miniatyrbildsbegäranden (req=tmb).
Det finns tre typer av miniatyrer att välja mellan: Crop, Fit och Texture.
Se även parametern ThumbType i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Default thumbnail resolution
Anger ett standardvärde för upplösningen av miniatyrbildobjektet om en viss katalogpost inte innehåller ett giltigt ThumbRes-katalogvärde. Används endast för miniatyrbildsbegäranden (req=tmb) och när inställningen Default thumbnail type är inställd på Texture.
Se även parametern ThumbRes i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.

Fliken Färghanteringsattribut color-management-attributes-tab

De här inställningarna avgör vilka ICC-färgprofiler som används för bilder.

Återgivningsmetod för färgkonvertering
En färgkonverteringsåtergivningsmetod tillåter åsidosättning av standardåtergivningsmetoden för arbetsprofilerna för att bestämma hur källfärgerna justeras. Används när:

 1. En av standardprofilerna för ICC är målfärgrymden för en färgkonvertering.
 2. En utdataenhet (skrivare eller bildskärm) kännetecknas av den här profilen.
 3. Den angivna återgivningsmetoden gäller även för den här profilen.

Olika återgivningsmetoder använder olika regler för att bestämma hur källfärgerna justeras.

Se även parametern IccRenderIntent i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.

NOTE
I allmänhet är det bäst att använda standardåtergivningsmetoden för den valda färginställningen, som har testats av Adobe för att uppfylla branschstandarder. Om du t.ex. väljer en färginställning för Nordamerika eller Europa är standardåtergivningsmetoden för färgkonvertering Relative Colorimetric. Om du väljer en färginställning för Japan är standardåtergivningsmetoden för färgkonvertering Perceptual.
Inställning
Egenskaper
CMYK default color space
Anger namnet på ICC-färgprofilen som ska användas som arbetsprofil för CMYK-data. Om None Specified väljs inaktiveras färghantering för den här bildkatalogen när det gäller CMYK-källbilder. Alla CMYK-arbetsfärgrymder är enhetsberoende, vilket innebär att de baseras på faktiska kombinationer av bläck och papper. CMYK-arbetsfärgrymderna Adobe bygger på standardtryckeriet.
Se även parametern IccProfileCMYK i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Gray-Scale default color space
Anger namnet på ICC-färgprofilen som ska användas som arbetsprofil för gråskaledata. Om None Specified väljs inaktiveras färghantering för den här bildkatalogen när källbilder i gråskala används.
Se även parametern IccProfileGray i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
RGB default color space
Anger namnet på ICC-färgprofilen som ska användas som arbetsprofil för RGB data. Om None Specified väljs inaktiveras färghantering för den här bildkatalogen när bilder från RGB-källor används. I allmänhet är det bäst att välja Adobe RGB eller sRGB i stället för profilen för en viss enhet (till exempel en bildskärmsprofil). sRGB rekommenderas när du förbereder bilder för webben eller mobila enheter, eftersom det definierar färgrymden för standardbildskärmen som används för att visa bilder på webben. sRGB är också ett bra alternativ när du arbetar med bilder från vanliga digitalkameror, eftersom sRGB används som standardfärgrymd i de flesta av dessa.
Se även parametern IccProfileRBG i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.
Color conversion rendering intent
Perceptual - Avsikten är att bevara den visuella relationen mellan färger så att den uppfattas som naturlig för det mänskliga ögat, även om färgvärdena i sig kan ändras. Den här metoden är lämplig för fotografiska bilder med många ej tryckbara färger. Den här inställningen är standardåtergivningsmetoden för den japanska tryckeribranschen.
Relative Colorimetric - Jämför den extrema högdagern för källfärgrymden med målfärgrymden och ändrar alla färger därefter. Färger utanför färgomfånget ändras till den närmast reproducerbara färgen i målfärgrymden. Med Relativa färgvärden bevaras mer av de ursprungliga färgerna i en bild än med Perceptuell. Den här inställningen är standardåtergivningsmetoden för utskrift i Nordamerika och Europa.
Saturation - Försöker producera levande färger i en bild på bekostnad av färgnoggrannheten. Den här återgivningsmetoden är lämplig för affärsgrafik som diagram och diagram där klara, mättade färger är viktigare än det exakta förhållandet mellan färger.
Absolute Colorimetric - Ändrar inte färger som ligger inom målomfånget. Ej tryckbara färger beskärs. Ingen skalning av färger till målvitpunkten utförs. Den här metoden syftar till att bibehålla färgnoggrannheten på bekostnad av att förhållandet mellan färger bevaras och är lämplig för korrektur för att simulera utdata från en viss enhet. Den här metoden är användbar när du vill förhandsgranska hur pappersfärgen påverkar tryckta färger.

Testa resurser innan du gör dem offentliga test-assets-before-making-public

Säker testning hjälper er att definiera en säker testmiljö och bygga en robust affärs-till-business-lösning som bygger på en konfigurerbar uppsättning IP-adresser och intervall. Med den här funktionaliteten kan ni matcha era Adobe Dynamic Media-installationer med arkitekturen i ert innehållshantering och affärssystem.

Med Säker testning kan du förhandsgranska testversionen av webbplatsen med opublicerat innehåll.

Om du vill kan du skapa en staging-miljö i stället för att göra resurserna allmänt tillgängliga av följande skäl:

 • Förhandsgranska webbplatser innan den offentliga lanseringen (testwebbplatsen).
 • Tjäna resurser som kräver begränsad åtkomst, t.ex. e-kataloger som visar priser i B2B-webbprogram.
 • Använd material bakom en brandvägg som en del av produktinformationshanteringssystemet, kundtjänstprogrammet, utbildningswebbplatsen osv.
NOTE
Säker testning påverkar inte åtkomsten till Adobe Dynamic Media Classic. Adobe Dynamic Media Classic säkerhet är konsekvent och kräver de vanliga inloggningsuppgifterna för åtkomst till Adobe Dynamic Media Classic och relaterade webbtjänster.

Så här fungerar säker testning how-test-assets-works

De flesta företag använder internet bakom en brandvägg. Tillgång till Internet är möjlig via vissa vägar och vanligtvis via ett begränsat antal offentliga IP-adresser.

Från ditt företagsnätverk kan du ta reda på din offentliga IP-adress med hjälp av webbplatser som https://www.whatismyip.com eller begära den här informationen från företagets IT-organisation.

Med Säker testning skapar Adobe Dynamic Media en dedikerad Image Server för testmiljöer eller interna program. Alla förfrågningar till den här servern kontrollerar den ursprungliga IP-adressen. Om den inkommande begäran inte finns i den godkända listan över IP-adresser returneras ett felsvar. Adobe Dynamic Media företagsadministratör konfigurerar den godkända listan över IP-adresser för företagets säkra testmiljö.

Eftersom platsen för den ursprungliga begäran måste bekräftas, dirigeras inte trafiken för tjänsten för säker testning via ett nätverk för innehållsdistribution, t.ex. offentlig Dynamic Media Image Server-trafik. Begäranden till tjänsten för säker testning har en något högre fördröjning än de offentliga Dynamic Media Image-servrarna.

Opublicerade resurser är omedelbart tillgängliga från tjänsterna för säker testning, utan att behöva publicera. På så sätt kan du köra en förhandsvisning innan resurser publiceras på den offentliga bildservern.

NOTE
Tjänster för säker testning använder katalogservern som är konfigurerad med en intern publiceringskontext. Om ditt företag är konfigurerat att publicera till Säker testning blir därför alla överförda resurser i Adobe Dynamic Media omedelbart tillgängliga på Säker testning. Den här funktionen är sann oavsett om resurserna har markerats för publicering vid överföring.

Tjänster för säker testning har för närvarande stöd för följande resurstyper och funktioner:

 • Bilder.
 • Vinjetter (renderingsserverförfrågningar).
 • Rendera serverförfrågningar (stöds, men måste begäras uttryckligen av kunden).
 • Uppsättningar, inklusive bilduppsättningar, eCatalog, renderingsuppsättningar och medieuppsättningar.
 • Adobe Dynamic Media multimedievisningsprogram som standard.
 • Adobe Dynamic Media OnDemand JSP pages.
 • Statiskt innehåll, till exempel PDF-filer och progressivt levererade videor.
 • HTTP-videoströmning.
 • Progressiv videoströmning.

Följande tillgångstyper och funktioner stöds för närvarande inte:

 • Adobe Dynamic Media Classic Info- eller eCatalog-sökning

 • RTMP-videoströmning

 • Webb-till-tryck

 • UGC-tjänster (användargenererat innehåll)

  note important
  IMPORTANT
  Från och med 1 maj 2023 är UGC-resurser i Dynamic Media tillgängliga för användning upp till 60 dagar från överföringsdatumet. Efter 60 dagar tas resurserna bort.
  note note
  NOTE
  Stöd för nya eller befintliga UGC-vektorbildresurser i Adobe Dynamic Media upphörde den 30 september 2021.

Testa tjänsten för säker testning test-secure-testing-service

Så här ser du till att tjänsten Secure Testing fungerar som förväntat:

Förbered ditt konto

 1. Kontakta Adobe kundtjänst och begär att de aktiverar säker testning på ditt konto.

 2. I Adobe Experience Manager väljer du Tools > Assets > Dynamic Media Publish Setup.

 3. På sidan Image Server väljer du Test Image Serving i listrutan Publish Context.

 4. Välj fliken Security.

 5. För filtret Client address väljer du Add.

 6. Skriv en IP-adress i fältet IP Address.

 7. Skriv en nätmask i fältet Mask.

  note note
  NOTE
  Om du lägger till mer än en IP-adress och nätmask tillåter det alla IP-adresser att göra tillgångsanrop, och alla visas.
 8. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till fler IP-adresser upprepar du de tre föregående stegen.
  • Fortsätt till nästa steg.
 9. Välj Save i det övre högra hörnet på sidan Image Server.

 10. Ladda upp bilderna till ditt Adobe Dynamic Media-konto.

 1. Se till att vissa bilder är markerade för publicering och att andra är omarkerade och skicka sedan publiceringsjobbet.
 1. Bestäm namnet på tjänsten för säker testning genom att gå till Tools > Assets > Dynamic Media General Setting.
 2. På sidan Server hittar du servernamnet till höger om Published Server Name.

Kontakta Adobe Care om servernamnet saknas eller om URL:en till inte fungerar.

Förbered webbplatsvarianter

Du behöver två varianter av en webbplats som länkar de publicerade och opublicerade resurserna:

 • Offentlig version - Länka resurser med den traditionella URL-syntaxen för Adobe Dynamic Media.
 • Mellanlagringsversion - Länka resurser med samma syntax men med namnet på platsen för säker testning.

Kör testerna

Utför följande tester:

 1. Kontrollera om resurser är synliga inifrån företagets nätverk.

  I företagsnätverket som identifieras av det tidigare definierade IP-adressintervallet visar mellanlagringsversionen av webbplatsen alla bilder, oavsett om de är markerade för publicering eller inte. Därför kan du testa utan att oavsiktligt göra bilder tillgängliga innan du förhandsgranskar eller startar produkten.

  Bekräfta att den offentliga versionen av din webbplats visar publicerade resurser så som de har varit med Adobe Dynamic Media tidigare.

 2. Verifiera att icke-publicerade resurser (dvs. omärkta för publicering) är skyddade från åtkomst från tredje part utanför företagets nätverk.

  Få åtkomst till nätverket från utsidan (till exempel från din hemdator eller via en 4G/5G-anslutning) och kontrollera sedan att den offentliga versionen av webbplatsen visar alla publicerade resurser, men inget av det opublicerade innehållet.

  Bekräfta att mellanlagringsversionen inte visar någon resurs eftersom du använder tjänsten för säker testning från en ej godkänd IP-adress.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab