Konfigurera Dynamic Media Cloud Service configuring-dynamic-media

Om du använder Adobe Experience Manager för olika miljöer, som utveckling, staging och liveproduktion, konfigurerar du Dynamic Media-Cloud Service för varje sådan miljö.

Se även Konfigurera ett Dynamic Media-företagskonto

Arkitektur för Dynamic Media architecture-diagram-of-dynamic-media

I följande arkitekturdiagram beskrivs hur Dynamic Media fungerar.

Med den nya arkitekturen ansvarar Experience Manager för de viktigaste källresurserna och synkroniserar med Dynamic Media när det gäller bearbetning och publicering av mediefiler:

 1. När den primära källresursen överförs till Adobe Experience Manager as a Cloud Service replikeras den till Dynamic Media. Då hanterar Dynamic Media all bearbetning och generering av resurser, till exempel videokodning och dynamiska varianter av en bild.
 2. När återgivningarna har genererats kan Experience Manager as a Cloud Service på ett säkert sätt få åtkomst till och förhandsgranska Dynamic Media fjärråtergivningar (inga binärfiler skickas tillbaka till den as a Cloud Service instansen av Experience Manager).
 3. När innehållet är klart att publiceras och godkännas utlöses Dynamic Media-tjänsten av att skicka innehåll till leveransservrar och cachelagra innehåll på CDN (Content Delivery Network).

chlimage_1-550

NOTE
Följande funktionslista kräver att du använder det färdiga CDN som medföljer Adobe Experience Manager - Dynamic Media. Andra anpassade CDN stöds inte med dessa funktioner.

Skapa en Dynamic Media-konfiguration i Cloud Service configuring-dynamic-media-cloud-services

 1. I Experience Manager as a Cloud Service väljer du den as a Cloud Service logotypen för Experience Manager för att komma åt den globala navigeringskonsolen.

 2. Till vänster om konsolen väljer du verktygsikonen och går till Cloud Services > Dynamic Media Configuration.

 3. På sidan Dynamic Media Configuration Browser väljer du global (markera inte mappikonen till vänster om global). Välj sedan Create.

 4. Create Dynamic Media Configuration Ange titel, e-postadress för Dynamic Media-konto och lösenord för företagsadministratören för Dynamic Media-kontot och välj sedan region. Den här informationen tillhandahålls av Adobe i e-postmeddelandet om etablering. Kontakta Adobe kundsupport om du inte fått det här mejlet.

 5. Välj Connect to Dynamic Media.

 6. I Change Password i dialogrutan New Password anger du ett nytt lösenord med 8-25 tecken. Lösenordet måste innehålla minst ett av följande:

  • Versaler
  • Gemener
  • Nummer
  • Specialtecken: # $ & . - _ : { }

  The Current Password fältet är avsiktligt ifyllt och dolt för interaktion.

  Om det behövs kan du kontrollera stavningen av ett lösenord som du har skrivit eller skrivit in igen genom att markera lösenordsikonen för att visa lösenordet. Klicka på ikonen igen om du vill dölja lösenordet.

 7. I Repeat Password anger du det nya lösenordet igen och väljer Done.

  Det nya lösenordet sparas när du väljer Save i det övre högra hörnet av Create Dynamic Media Configuration sida.

  Om du valde Cancel i Change Password måste du fortfarande ange ett nytt lösenord när du sparar den skapade Dynamic Media-konfigurationen.

  Se även Ändra lösenordet till Dynamic Media.

 8. När anslutningen lyckas kan du ange följande:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
  Egenskap Beskrivning
  Företag Namnet på Dynamic Media-kontot.
  Viktigt: Endast en Dynamic Media-konfiguration i Cloud Service stöds i en instans av Experience Manager. Lägg inte till mer än en konfiguration. Flera Dynamic Media-konfigurationer i en Experience Manager-instans är not som stöds eller rekommenderas av Adobe.
  Se även Konfigurera ett Dynamic Media-företagskonto.
  Företagets rotmappsökväg Företagets rotmappsökväg.
  Publicera resurser Du kan välja mellan följande tre alternativ:
  Immediately- När resurser överförs importeras resurserna och URL/Embed anges omedelbart. Ingen användaråtgärd krävs för att publicera resurser.
  On Activation - Du måste publicera resursen explicit innan en URL/Embed-länk anges.
  Selective Publish- Resurserna publiceras automatiskt för säker förhandsgranskning. De kan också uttryckligen publiceras på Experience Manager as a Cloud Service utan att publiceras till DMS7 för att levereras offentligt. I framtiden avser detta alternativ att publicera resurser på Experience Manager as a Cloud Service och publicera resurser på Dynamic Media, som inte utesluter varandra. Det innebär att du kan publicera resurser på DMS7 så att du kan använda funktioner som Smart Crop eller dynamiska återgivningar. Eller så kan du publicera resurser exklusivt i Experience Manager as a Cloud Service för förhandsgranskning. Samma resurser publiceras inte i DMS7 för att distribueras offentligt.
  Secure Preview Server Här kan du ange URL-sökvägen till förhandsgranskningsservern för säkra återgivningar. Det vill säga, när återgivningarna har skapats kan Experience Manager as a Cloud Service på ett säkert sätt komma åt och förhandsgranska Dynamic Media fjärråtergivningar (inga binärfiler skickas tillbaka till den as a Cloud Service instansen i Experience Manager).
  Om du inte har en särskild lösning för att använda ditt företags server eller en speciell server rekommenderar Adobe att du låter den här inställningen vara angiven.
  Synkronisera allt innehåll Markerad som standard. Avmarkera det här alternativet om du vill inkludera eller exkludera resurser från synkroniseringen till Dynamic Media. Om du avmarkerar det här alternativet kan du välja mellan följande två synkroniseringslägen för Dynamic Media:
  Dynamic Media sync mode
  Enable by default- Konfigurationen används som standard på alla mappar såvida du inte markerar en mapp som är exkluderad.
  Disabled by default - Konfigurationen tillämpas inte på någon mapp förrän du uttryckligen markerar en markerad mapp för synkronisering till Dynamic Media.
  Om du vill markera en markerad mapp för synkronisering till Dynamic Media väljer du en resursmapp och väljer sedan i verktygsfältet Properties. På Details -fliken, i Dynamic Media sync mode i den nedrullningsbara listan väljer du mellan följande tre alternativ. När du är klar väljer du Save. Kom ihåg: dessa tre alternativ är inte tillgängliga om du har valt Synkronisera allt innehåll ​tidigare. Se även Arbeta med selektiv publicering på mappnivå i Dynamic Media.
  Inherited- Det finns inget explicit synkroniseringsvärde i mappen. I stället ärver mappen synkroniseringsvärdet från en av de överordnade mapparna eller standardläget i molnkonfigurationen. Detaljerad status för ärvda program via ett verktygstips.
  Enable for subfolders - Inkludera allt i det här underträdet för synkronisering med Dynamic Media. De mappspecifika inställningarna åsidosätter standardläget i molnkonfigurationen.
  Disabled for subfolders- Uteslut allt i det här underträdet från synkronisering till Dynamic Media.
  note note
  NOTE
  Det finns inget stöd för versionshantering i Dynamic Media. Dessutom gäller fördröjd aktivering endast om Publish Assets på sidan Redigera Dynamic Media-konfiguration är inställd på Upon Activation. Och sedan bara tills första gången tillgången aktiveras.
  När en mediefil har aktiverats publiceras alla uppdateringar direkt till S7 Delivery.

  dynamicmediaconfiguration2uppdaterad

 9. Välj Save. Det nya lösenordet och den nya konfigurationen för Dynamic Media sparas. Om du valde Cancel i stället görs ingen lösenordsuppdatering.

 10. I Configuring Dynamic Media väljer OK för att starta konfigurationen.

  note important
  IMPORTANT
  När den nya Dynamic Media-konfigurationen är klar får du ett statusmeddelande i Inkorgen för Experience Manager as a Cloud Service.
  Det här inkorgsmeddelandet informerar dig om konfigurationen lyckades eller inte.
  Se Felsöka en ny Dynamic Media-konfiguration och Din inkorg för mer information.
 11. För att på ett säkert sätt förhandsgranska Dynamic Media-innehåll innan det publiceras använder Experience Manager as a Cloud Service tokenbaserad validering och Experience Manager Author förhandsgranskar därmed Dynamic Media-innehåll som standard. Du kan dock tillåtelselista fler IP-adresser för att ge användarna tillgång till säkert förhandsgranskningsmaterial. Information om hur du konfigurerar den här åtgärden på Experience Manager as a Cloud Service finns i Konfigurera Dynamic Media Publish Setup för Image Server - fliken Säkerhet.

Du är nu klar med den grundläggande konfigurationen. Du kan använda Dynamic Media.

Om du vill anpassa konfigurationen ytterligare, t.ex. aktivera åtkomstkontrollistor (ACL), kan du utföra någon av uppgifterna under Konfigurera avancerade inställningar i Dynamic Media.

Felsöka en ny Dynamic Media-konfiguration troubleshoot-dm-config

När konfigurationen av en ny Dynamic Media-konfiguration är klar får du ett statusmeddelande i Inkorgen för Experience Manager as a Cloud Service. Det här meddelandet informerar dig om konfigurationen lyckades eller inte, vilket visas i följande bilder från Inkorgen.

Experience Manager Inkorgen har slutförts

Inkorgsfel för Experience Manager

Se även Din inkorg.

Så här felsöker du en ny Dynamic Media-konfiguration:

 1. I närheten av det övre högra hörnet på den as a Cloud Service Experience Manager-sidan väljer du klockikonen och sedan View All.

 2. På sidan Inkorg väljer du meddelandet om att åtgärden lyckades. Där kan du läsa en översikt över konfigurationens status och loggar.

  Om konfigurationen misslyckas väljer du felmeddelandet som liknar följande skärmbild.

  Dynamic Media-installationen misslyckades

 3. DMSETUP Granska konfigurationsinformationen som beskriver felet. Tänk särskilt på eventuella felmeddelanden eller felkoder. Kontakta Adobe kundsupport med denna information.

  Dynamic Media - Ställ in sida

Ändra lösenordet till Dynamic Media change-dm-password

Lösenordets giltighetstid i Dynamic Media är inställd på 100 år från det aktuella systemdatumet.

Lösenordet måste innehålla minst ett av följande:

 • Versaler
 • Gemener
 • Nummer
 • Specialtecken: # $ & . - _ : { }

Om det behövs kan du kontrollera stavningen av ett lösenord som du har skrivit eller skrivit in igen genom att markera lösenordsikonen för att visa lösenordet. Klicka på ikonen igen om du vill dölja lösenordet.

Det ändrade lösenordet sparas när du väljer Save i det övre högra hörnet av Edit Dynamic Media Configuration sida.

 1. I Experience Manager as a Cloud Service väljer du den as a Cloud Service logotypen för Experience Manager för att komma åt den globala navigeringskonsolen.

 2. Till vänster om konsolen väljer du verktygsikonen och går till Cloud Services > Dynamic Media Configuration.

 3. På sidan Dynamic Media Configuration Browser väljer du global. Markera inte mappikonen till vänster om global. Välj sedan Edit.

 4. Edit Dynamic Media Configuration sida, direkt nedanför Password fält, markera Change Password.

 5. I Change Password gör du följande:

  • I New Password anger du ett nytt lösenord.

   The Current Password fältet är avsiktligt ifyllt och dolt för interaktion.

  • I Repeat Password anger du det nya lösenordet igen och väljer Done.

 6. I det övre högra hörnet av Edit Dynamic Media Configuration sida, markera Save väljer OK.

(Valfritt) Konfigurera avancerade inställningar i Dynamic Media optional-configuring-advanced-settings-in-dynamic-media-scene-mode

Om du vill anpassa konfigurationen och konfigurationen av Dynamic Media ytterligare, eller optimera prestandan, kan du slutföra ett eller flera av följande valfri uppgifter:

(Valfritt) Aktivera behörigheter i åtkomstkontrollistan i Dynamic Media optional-enable-acl

När du kör Dynamic Media på AEM vidarebefordras det för närvarande /is/image begäranden om att skydda förhandsvisningsbildservern utan att kontrollera ACL-behörigheter (Access Control List) på PlatformServerServlet. Du kan dock enable ACL-behörigheter. Vidarebefordra de behöriga /is/image förfrågningar. Om en användare inte har behörighet att komma åt resursen visas ett "403 - Ej tillåtet"-fel.

Så här aktiverar du ACL-behörigheter i Dynamic Media:

 1. Navigera från Experience Manager till Tools > Operations > Web Console.

  2019-08-02_16-13-14

 2. En ny flik i webbläsaren öppnas Adobe Experience Manager Web Console Configuration sida.

  2019-08-02_16-17-29

 3. Bläddra till namnet på sidan Adobe CQ Scene7 PlatformServer.

 4. Till höger om namnet väljer du pennikonen (Edit the configuration values).

 5. com.adobe.cq.dam.s7imaging.impl.ps.PlatformServerServlet.name markerar du kryssrutan för följande två inställningar:

  • com.adobe.cq.dam.s7imaging.impl.ps.PlatformServerServlet.cache.enable.name - När den här inställningen är aktiverad cachelagras behörighetsresultatet i två minuter (standard) för att spara.
  • com.adobe.cq.dam.s7imaging.impl.ps.PlatformServerServlet.validate.userAccess.name - När den här inställningen är aktiverad valideras användarens åtkomst medan användaren förhandsgranskar resurser via Dynamic Media Image Server.

  Aktivera inställningar för åtkomstkontrollistor i Dynamic Media - Scene7-läge

 6. I det nedre högra hörnet av sidan väljer du Save.

(Valfritt) Konfigurera och konfigurera Dynamic Media-inställningar optional-setup-and-configuration-of-dynamic-media-scene-mode-settings

Använd Dynamic Media Classic användargränssnitt för att ändra dina Dynamic Media-inställningar.

Installations- och konfigureringsuppgifter omfattar följande:

Konfigurera Dynamic Media Publish Setup för Image Server publishing-setup-for-image-server

På sidan Dynamic Media Publish Setup (Publiceringsinställningar) anges standardinställningar som avgör hur resurser levereras från Adobe Dynamic Media-servrar till webbplatser eller program.

Se Konfigurera Dynamic Media Publish Setup för Image Server.

Konfigurera allmänna inställningar för Dynamic Media configuring-application-general-settings

Konfigurera Dynamic Media Publish Server Name URL och Origin Server Name URL. Du kan också ange Upload to Application inställningar och Default Upload Options allt baserat på ditt specifika användningsfall.

Se Konfigurera allmänna inställningar för Dynamic Media.

Konfigurera färghantering configuring-color-management

Med Dynamic Media färghantering kan du färgkorrigera resurser. Med färgkorrigering behåller inkapslade resurser sin färgmodell (RGB, CMYK, Grå) och inbäddad färgprofil. När du begär en dynamisk återgivning korrigeras bildfärgen till målfärgrymden med hjälp av CMYK-, RGB- eller grå utdata.

Se Konfigurera bildförinställningar.

Så här konfigurerar du standardfärgegenskaperna för aktivering av färgkorrigering när du begär bilder:

 1. Öppna Dynamic Media Classic desktop applicationloggar sedan in på ditt konto med de autentiseringsuppgifter som anges under etableringen.

 2. Gå till Setup > Application Setup.

 3. Expandera området Publish Setup och markera Image Server. Ange Publish Context som Image Serving när du anger standardvärden för publiceringsinstanser.

 4. Bläddra till egenskapen som du måste ändra, till exempel en egenskap i Color Management Attributes område.
  Du kan ange följande egenskaper för färgkorrigering:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
  Egenskap Beskrivning
  Standardfärgmodell för CMYK Namn på CMYK-standardfärgprofilen.
  Standardfärgrymd för gråskala Namnet på standardfärgprofilen för grått.
  RGB standardfärgmodell Namn på standardfärgprofilen för RGB.
  Återgivningsmetod för färgkonvertering Anger återgivningsmetod. Godtagbara värden är: perceptual, relative colometric, saturation, absolute colometric. Adobe rekommenderar relative som standard.
 5. Välj Save.

Du kan till exempel ställa in RGB Default Color SpacesRGB och CMYK Default Color SpaceWebCoated.

Om du gör det gör du så här:

 • Aktiverar färgkorrigering för RGB och CMYK-bilder.
 • RGB-bilder som inte har någon färgprofil antas finnas i sRGB färgrymd.
 • CMYK-bilder som saknar färgprofil antas finnas i WebCoated färgrymd.
 • Dynamiska återgivningar som returnerar utdata från RGB, returnerar det i dialogrutan sRGB färgrymd.
 • Dynamiska återgivningar som returnerar CMYK-utdata och returnerar dem i WebCoated färgrymd.

Redigera MIME-typer för format som stöds editing-mime-types-for-supported-formats

Du kan definiera vilka resurstyper som bearbetas av Dynamic Media och anpassa avancerade parametrar för resurshantering. Du kan till exempel ange parametrar för tillgångsbearbetning för att göra följande:

 • Konvertera en Adobe PDF till en eCatalog-resurs.
 • Konvertera ett Adobe Photoshop-dokument (.PSD) till en bannermallsresurs för personalisering.
 • Rastrera en Adobe Illustrator-fil (.AI) eller en Adobe Photoshop Encapsulated PostScript®-fil (.EPS).
 • Videoprofiler och Bildprofiler kan användas för att definiera bearbetning av videoklipp och bilder.

Se Överför resurser.

Så här redigerar du MIME-typer för de format som stöds:

 1. Logga in på Experience Manager as a Cloud Service som produktadministratör.

 2. I Experience Manager as a Cloud Service väljer du den as a Cloud Service logotypen för Experience Manager för att komma åt den globala navigeringskonsolen och går sedan till General > CRXDE Lite.

  Om du inte har tillgång till CRXDE Lite kan du läsa Använda CRXDE Lite.

 3. Navigera till följande i den vänstra listen:

  /conf/global/settings/cloudconfigs/dmscene7/jcr:content/mimeTypes

  MIME-typer

 4. Välj en MIME-typ i mappen mimeTypes.

 5. Till höger på CRXDE Lite-sidan i den nedre delen:

  • Dubbelmarkera enabled fält. Som standard är alla MIME-typer för resurser aktiverade (inställda på true), vilket innebär att resurserna synkroniseras till Dynamic Media för bearbetning. Om du vill utesluta den här resursens MIME-typ från bearbetningen ändrar du den här inställningen till false.

  • Dubbelmarkera jobParam för att öppna det tillhörande textfältet. Se MIME-typer som stöds för en lista över tillåtna värden för bearbetningsparametrar som du kan använda för en viss MIME-typ.

 6. Gör något av följande:

  • Upprepa steg 3-4 för att redigera fler MIME-typer.
  • På menyraden på sidan CRXDE Lite väljer du Save All.
 7. I det övre vänstra hörnet på sidan väljer du CRXDE Lite för att återvända till Experience Manager as a Cloud Service.

Lägg till MIME-typer för format som inte stöds adding-mime-types-for-unsupported-formats

Du kan lägga till anpassade MIME-typer för format som inte stöds i Experience Manager Assets. Flytta MIME-typen före för att se till att nya noder som du lägger till i CRXDE Lite inte tas bort av Experience Manager image_. Se även till att dess aktiverade värde är inställt på false.

Så här lägger du till MIME-typer för format som inte stöds:

 1. Logga in på Experience Manager as a Cloud Service som produktadministratör.

 2. Från Experience Manager as a Cloud Service, gå till Tools > Operations > Web Console.

  2019-08-02_16-13-14

 3. En ny flik i webbläsaren öppnas Adobe Experience Manager Web Console Configuration sida.

  2019-08-02_16-17-29

 4. På sidan bläddrar du nedåt till namnet Adobe CQ Scene7 Asset MIME type Service enligt följande skärmbild. Till höger om namnet väljer du Edit the configuration values (pennikon).

  Redigera konfigurationsvärdena

 5. Adobe CQ Scene7 Asset MIME Type Service väljer du en plusteckenikon <+>. Platsen i tabellen där du väljer plustecknet för att lägga till den nya MIME-typen är enkel.

  Adobe CQ Scene7 MIME Type Service

 6. Typ DWG=image/vnd.dwg i det tomma textfältet som du just lade till.

  The DWG=image/vnd.dwg MIME-typen är endast avsedd som exempel. MIME-typen som du lägger till här kan vara ett annat format som inte stöds.

  Lägger till MIME-typ för DWG

 7. Välj i det nedre högra hörnet på sidan Save.

  Nu kan du stänga webbläsarfliken som har den öppna konfigurationssidan för Adobe Experience Manager Web Console.

 8. Gå tillbaka till webbläsarfliken som har din öppna Experience Manager as a Cloud Service konsol.

 9. Från Experience Manager as a Cloud Service, gå till Tools > General > CRXDE Lite.

  Om du inte har tillgång till CRXDE Lite kan du läsa Använda CRXDE Lite.

  Verktyg > Allmänt > CRXDE Lite

 10. Navigera till följande i den vänstra listen:

  conf/global/settings/cloudconfigs/dmscene7/jcr:content/mimeTypes

 11. Dra MIME-typen image_vnd.dwg och släpp det direkt ovanför image_ i trädet enligt följande skärmbild.

  Redigera en DWG-fil i CRXDE Lite

 12. Med MIME-typen image_vnd.dwg fortfarande markerad, från Properties -fliken, i enabled rad, under Value kolumnrubrik, dubbelmarkera värdet. The Value listrutan öppnas.

 13. Typ false i fältet (eller markera false från listrutan).

  Redigera MIME-typer i CRXDE Lite

 14. I närheten av det övre vänstra hörnet på CRXDE Lite-sidan väljer du Save All.

(Valfritt) Justera prestanda för Dynamic Media optional-tuning-the-performance-of-dynamic-media-scene-mode

Behåll Dynamic Media Adobe rekommenderar följande finjusteringstips för synkroniseringsprestanda/skalbarhet:

Uppdatera fördefinierade jobbparametrar för bearbetning av olika filformat update-job-para

Du kan justera jobbparametrar för snabbare bearbetning när du överför filer. Om du till exempel överför PSD-filer, men inte vill bearbeta dem som mallar, kan du ange att lagerextraheringen ska vara false (av). I så fall visas den justerade jobbparametern enligt följande: process=None&createTemplate=false.

Om du vill aktivera mallskapande använder du följande parametrar: process=MaintainLayers&layerNaming=AppendName&createTemplate=true.

Adobe rekommenderar att du använder följande "justerade" jobbparametrar för PDF, PostScript® och PSD:

Filtyp
Rekommenderade jobbparametrar
PDF
pdfprocess=Rasterize&resolution=150&colorspace=Auto&pdfbrochure=false&keywords=false&links=false
PostScript®
psprocess=Rasterize&psresolution=150&pscolorspace=Auto&psalpha=false&psextractsearchwords=false&aiprocess=Rasterize&airesolution=150&aicolorspace=Auto&aialpha=false
PSD
process=None&layerNaming=AppendName&anchor=Center&createTemplate=false&extractText=false&extendLayers=false

Information om hur du uppdaterar parametrarna finns i Redigera MIME-typer för format som stöds.

Se även Lägga till MIME-typer för format som inte stöds.

Uppdatera de fördefinierade arbetsflödeskontakterna för Granite-arbetsflöden (videoresurser) update-granite-workflow-queue-worker-threads-video

Beviljad arbetsflödeskö används för icke-tillfälliga arbetsflöden. I Dynamic Media bearbetar man video med Dynamic Media Encode Video arbetsflöde.

NOTE
Du måste vara inloggad på Experience Manager as a Cloud Service som produktadministratör för att kunna slutföra den här uppgiften.

Om du inte har tillgång till OSGi går du till OSGi-konfiguration.

Så här uppdaterar du fördefinierade arbetsflödeskö (videoresurser) för Granite:

 1. Navigera till https://<server>/system/console/configMgr och söka efter Kö: Begränsa arbetsflödeskö.

  note note
  NOTE
  En textsökning är nödvändig i stället för en direkt URL eftersom OSGi PID genereras dynamiskt.
 2. I Maximum Parallel Jobs ändrar du talet till önskat värde.

  Som standard beror det maximala antalet parallella jobb på antalet tillgängliga processorkärnor. På en server med fyra kärnor tilldelas till exempel två arbetsflöden. (Ett värde mellan 0,0 och 1,0 är kvotbaserat, eller ett tal större än ett tilldelar antalet arbetstrådar.)

  I de flesta fall räcker standardinställningen 0,5.

  Konfiguration av en jobbbehandlingskö

 3. Välj Save.

Uppdatera fördefinierade Granska tillfälliga arbetsflödesköarbetstrådar update-granite-transient-workflow-queue-worker-threads-images

Kön för Bevilja övergång används för DAM Update Asset arbetsflöde. I Dynamic Media används den för att ta in och bearbeta bilder och andra resurser.

NOTE
Du måste vara inloggad på Experience Manager as a Cloud Service som produktadministratör för att kunna slutföra den här uppgiften.

Så här uppdaterar du fördefinierade Granska tillfälliga arbetsflödeskö för arbetstrådar:

 1. Navigera till Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Consolehttp://<host>:<port>/system/console/configMgr

 2. Sök efter Kö: Bevilja tillfällig arbetsflödeskö.

  note note
  NOTE
  En textsökning är nödvändig i stället för en direkt URL eftersom OSGi PID genereras dynamiskt.
 3. I Maximum Parallel Jobs ändrar du talet till önskat värde.

  Du kan öka Maximum Parallel Jobs för att ge adekvat stöd för omfattande filöverföring till Dynamic Media. Det exakta värdet beror på maskinvarukapaciteten. I vissa scenarier, t.ex. en inledande migrering eller en massöverföring som görs en gång, kan du använda ett stort värde. Tänk dock på att användning av ett stort värde (till exempel två gånger antalet kärnor) kan ha negativa effekter på andra samtidiga aktiviteter. Testa och justera värdet utifrån ditt specifika användningsfall.

chlimage_1

 1. Välj Save.

Uppdatera de maximala överföringsanslutningarna till Dynamic Media Classic-servern (Scene7) update-max-s7-upload-connections

Inställningen Dynamic Media Classic (Scene7) Upload Connection synkroniserar Experience Manager-resurser till Dynamic Media Classic-servrar.

NOTE
Du måste vara inloggad på Experience Manager as a Cloud Service som produktadministratör för att kunna slutföra den här uppgiften.

Så här uppdaterar du de maximala överföringsanslutningarna till Dynamic Media Classic-servern (Scene7):

 1. Navigera till https://<server>/system/console/configMgr/com.day.cq.dam.scene7.impl.Scene7UploadServiceImpl

 2. I Number of connections eller Active job timeout eller båda, ändra talet efter behov.

  The Number of connections inställning styr det maximala antalet HTTP-anslutningar som tillåts för överföring från Experience Manager till Dynamic Media. Det fördefinierade värdet för tio anslutningar är vanligtvis tillräckligt.

  The Active job timeout inställningen avgör väntetiden för överförda Dynamic Media-resurser som ska publiceras på leveransservern. Det här värdet är som standard 2 100 sekunder eller 35 minuter.

  I de flesta fall räcker det med inställningen 2 100.

  Adobe Scene7 Upload Service

 3. Välj Save.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab