Adobe Campaign-anslutning

Översikt

Adobe Campaign är en uppsättning lösningar som hjälper er att personalisera och leverera kampanjer i alla kanaler, både online och offline. Se Kom igång med Campaign Classic för mer information.

Om du vill skicka segmentdata till Adobe Campaign måste du först ansluta till målet i Adobe Experience Platform, och konfigurera en dataimport från lagringsplatsen till Adobe Campaign.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile-based Du exporterar alla medlemmar i ett segment tillsammans med önskade schemafält (till exempel: e-postadress, telefonnummer, efternamn), som du har valt på skärmen Välj profilattribut i arbetsflöde för målaktivering.
Exportfrekvens Batch Batchdestinationer exporterar filer till efterföljande plattformar i steg om tre, sex, åtta, tolv eller tjugofyra timmar. Läs mer om gruppfilsbaserade mål.

IP-adress tillåtelselista

När du konfigurerar e-postmarknadsföringsmål med SFTP-lagring rekommenderar Adobe att du lägger till vissa IP-intervall till tillåtelselista.

Se IP-adress tillåtelselista för SFTP-mål om du behöver lägga till IP-adresser för Adobe i tillåtelselista.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations åtkomstkontrollbehörighet. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Adobe Campaign stöder följande anslutningstyper:

 • Amazon S3
 • SFTP with Password
 • SFTP with SSH Key
 • Azure Blob

Den metod som rekommenderas för att skicka data till Adobe Campaign är via Amazon S3 eller Azure Blob.

Anslutningsparametrar

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • För Amazon S3 anslutningar måste du ange Access Key ID och Secret Access Key.
 • För SFTP with Password anslutningar måste du ange Domain, Port, Usernameoch Password.
 • För SFTP with SSH Key anslutningar måste du ange Domain, Port, Usernameoch SSH Key.
 • För Azure Blob måste du ange en anslutningssträng.
 • Du kan även bifoga den RSA-formaterade offentliga nyckeln för att lägga till kryptering med PGP/GPG till dina exporterade filer under Key -avsnitt. Din offentliga nyckel måste skrivas som en Base64 kodad sträng.
 • Name: Välj ett relevant namn för destinationen.
 • Description: Ange en beskrivning för destinationen.
 • Bucket Name: För S3-anslutningar. Ange platsen för din S3-bucket där Platform sparar exportdata som CSV-filer.
 • Folder Path: Ange sökvägen till lagringsplatsen där Platform sparar exportdata som CSV-filer.
 • Container: För blobanslutningar. Behållaren som innehåller blobben som mappsökvägen finns i.
 • File Format: Välj CSV för att exportera CSV-filer till lagringsplatsen.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om status för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med hjälp av användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera segment till den här destinationen

VIKTIGT

Om du vill aktivera data måste du ha Manage Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Se Aktivera målgruppsdata för att batchprofilera exportmål om du vill ha instruktioner om hur du aktiverar målgruppssegment till det här målet.

Målattribut

När du aktiverar segment till det här målet rekommenderar Adobe att du väljer en unik identifierare från din union. Välj den unika identifieraren och eventuella andra XDM-fält som du vill exportera till målet. Mer information finns i bästa praxis när ni aktiverar målgrupper för e-postmarknadsföring.

Exporterade data

För Adobe Campaign destinationer, Platform skapar en .csv filen på lagringsplatsen som du angav. Mer information om filerna finns i verifiera aktivering av segment i segmentaktiveringssjälvstudiekursen.

Konfigurera dataimport till Adobe Campaign

VIKTIGT
 • Kom ihåg SFTP lagringsbegränsningar, lagringsgränser för databaser och begränsningar för aktiv profil enligt ditt Adobe Campaign-kontrakt när denna integrering utförs.
 • Du måste schemalägga, importera och mappa exporterade segment i Adobe Campaign med Campaign arbetsflöden. Se Konfigurera en återkommande import i Adobe Campaign Classic dokumentation och Om datahanteringsaktiviteter i Adobe Campaign Standard-dokumentationen.
 • Den metod som rekommenderas för att skicka data till Adobe Campaign är via Amazon S3 eller Azure Blob.

Efter anslutning Platform till Amazon S3 eller Azure Blob måste du konfigurera dataimporten från din lagringsplats till Adobe Campaign. Mer information om hur du gör detta finns i följande Adobe Campaign-dokumentationssidor:

På denna sida