Microsoft Dynamics 365 anslutning

Senaste uppdatering: 2024-01-25
 • Skapat för:
 • Admin
  User

Översikt

Microsoft Dynamics 365 är en molnbaserad plattform för affärsapplikationer som kombinerar ERP (Enterprise Resource Planning) och CRM (Customer Relationship Management) med produktivitetsprogram och AI-verktyg, vilket ger smidigare och mer kontrollerad drift, bättre tillväxtpotential och minskade kostnader.

Detta Adobe Experience Platform mål utnyttjar Contact Entity Reference APIsom gör att ni kan uppdatera identiteter inom en viss målgrupp till Dynamics 365.

Dynamics 365 använder OAuth 2 med auktoriseringsbidrag som autentiseringsmekanism för att kommunicera med Contact Entity Reference API. Instruktioner för hur du autentiserar Dynamics 365 -instansen är längre ned, i Autentisera till mål -avsnitt.

Användningsfall

Som marknadsförare kan ni leverera personaliserade upplevelser till era användare, baserat på attribut från deras Adobe Experience Platform-profiler. Ni kan bygga målgrupper utifrån era offlinedata och skicka dessa målgrupper till Dynamics 365, som visas i användarnas flöden så snart som målgrupper och profiler uppdateras i Adobe Experience Platform.

Förutsättningar

Förutsättningar för Experience Platform

Innan du aktiverar data för Dynamics 365 mål, du måste ha schema, a datauppsättningoch målgrupper som Experience Platform.

Mer information finns i Adobe dokumentation Schemafältgrupp för målgruppsmedlemskapsdetaljer om ni behöver vägledning om målgruppsstatus.

Microsoft Dynamics 365 krav

Observera följande krav i Dynamics 365för att exportera data från Platform till Dynamics 365 konto:

Du måste ha en Microsoft Dynamics 365 konto

Gå till Dynamics 365 testversion sida för att registrera och skapa ett konto, om du inte redan har ett.

Skapa fält i Dynamics 365

Skapa ett anpassat typfält Simple med fältdatatyp som Single Line of Text vilket Experience Platform ska använda för att uppdatera målgruppsstatus inom Dynamics 365.

Se Dynamics 365 Skapa eller redigera ett fält (attribut) dokumentation om du behöver ytterligare vägledning.

Skriv ned Customization prefix av det anpassade fältet som du skapar i Dynamics 365. Du behöver det här prefixet under Fyll i målinformation steg. Se Skapa och redigera fält i Dynamics 365 för mer information.
Skärmbild för användargränssnittet i Dynamics 365 med anpassningsprefixet.

Exempelinställningar i Dynamics 365 visas nedan:
Skärmbild för användargränssnittet i Dynamics 365 med anpassade fält.

Registrera en program- och programanvändare i Azure Active Directory

Aktivera Dynamics 365 för att få tillgång till resurser som du måste logga in med Azure Account till Azure Active Directory och skapa följande:

 • An Azure Active Directory program
 • Tjänsthuvudman
 • En programhemlighet

Du måste också skapa en programanvändare in Azure Active Directory och associera det med det nya programmet.

Samla Dynamics 365 autentiseringsuppgifter

Anteckna nedanstående innan du autentiserar dig för Dynamics 365 CRM-mål:

Autentiseringsuppgifter Beskrivning Exempel
Client ID The Dynamics 365 Klient-ID för din Azure Active Directory program. Se Dynamics 365 dokumentation för vägledning. ababbaba-abab-baba-acac-acacacacacac
Client Secret The Dynamics 365 Klienthemlighet för Azure Active Directory program. Du använder alternativ 2 i Dynamics 365 dokumentation. abcde~abcdefghijklmnopqrstuvwxyz12345678 för vägledning.
Tenant ID The Dynamics 365 Klient-ID för din Azure Active Directory program. Se Dynamics 365 dokumentation för vägledning. 1234567-aaaa-12ab-ba21-1234567890
Region Den Microsoft-region som är associerad med URL:en för miljön.
Se Dynamics 365 dokumentation för vägledning.
Om din domän är som nedan måste du ange det markerade värdet för CRM-fältet i den nedrullningsbara väljaren när du autentiserar till mål.
org57771b33crm.dynamics.com
Ett exempel: Om ditt företag etableras i Nordamerika (NAM) skulle din URL vara crm.dynamics.com och du måste välja crm. Om ditt företag etableras i Kanada (CAN) är din URL crm3.dynamics.com och du måste välja crm3.
Environment URL Se Dynamics 365 dokumentation för vägledning. Om Dynamics 365 domänen är som nedan, du behöver det markerade värdet.
org57771b33.crm.dynamics.com

Guardrails

The Begäranden om gränser och tilldelningar sidinformation om Dynamics 365 API-begränsningar som är kopplade till Dynamics 365 licens. Du måste se till att dina data och din nyttolast är inom dessa begränsningar.

Identiteter som stöds

Dynamics 365 har stöd för uppdatering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet Exempel Beskrivning Överväganden
contactid 7eb682f1-ca75-e511-80d4-00155d2a68d1 Unik identifierare för en kontakt. Obligatoriskt. Se Dynamics 365 dokumentation för mer information.

Målgrupper

I det här avsnittet beskrivs alla målgrupper som du kan exportera till det här målet.

Detta mål stöder aktivering av alla målgrupper som genererats via Experience Platform Segmenteringstjänst.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile-based
 • Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp tillsammans med de önskade schemafälten (t.ex. e-postadress, telefonnummer, efternamn), enligt fältmappningen.
 • Varje målgruppsstatus i Dynamics 365 uppdateras med motsvarande målgruppsstatus från Platform, baserat på Mapping ID det värde som anges under målgruppsplanering steg.
Exportfrekvens Streaming
 • Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Inom Destinations > Catalog sök efter Dynamics 365. Du kan även hitta den under CRM kategori.

Autentisera till mål

Om du vill autentisera mot målet väljer du Connect to destination.
Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar hur man autentiserar.

Fyll i de obligatoriska fälten nedan. Se Samla in Dynamics 365-autentiseringsuppgifter för vägledning.

 • Client ID: Dynamics 365 Klient-ID för din Azure Active Directory program.
 • Tenant ID: Dynamics 365 Klient-ID för din Azure Active Directory program.
 • Client Secret: Dynamics 365 Klienthemlighet för Azure Active Directory program.
 • Region: din Dynamics 365 Region. Ett exempel: Om ditt företag etableras i Nordamerika (NAM) skulle din URL vara crm.dynamics.com och du måste välja crm. Om ditt företag etableras i Kanada (CAN) är din URL crm3.dynamics.com och du måste välja crm3.
 • Environment URL: din Dynamics 365 Environment URL.

Om den angivna informationen är giltig visas en Connected status med en grön bockmarkering. Du kan sedan gå vidare till nästa steg.

Fyll i målinformation

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.
Skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målinformationen.

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
 • Customization Prefix: Customization prefix av det anpassade fältet som du skapade i Dynamics 365. Se Skapa och redigera fält i Dynamics 365 för mer information.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet

VIKTIGT

Läs Aktivera profiler och målgrupper för att strömma målgruppernas exportdestinationer för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Mappa överväganden och exempel

Så här skickar du målgruppsdata från Adobe Experience Platform till Dynamics 365 mål måste du gå igenom fältmappningssteget. Mappningen består av att skapa en länk mellan XDM-schemafälten (Experience Data Model) i ditt plattformskonto och motsvarande motsvarigheter från målmålet. Mappa XDM-fälten korrekt till Dynamics 365 målfält, följ dessa steg:

 1. I Mapping steg, välja Add new mapping. En ny mappningsrad visas på skärmen.
  Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen för att lägga till ny mappning.

 2. I Select source field väljer du Select identity namespace kategori och välj contactid.
  Exempel på skärmbild för plattformsgränssnitt för källmappning.

 3. I Select target field väljer du den typ av målfält som du vill mappa källfältet till.

  • Select identity namespace: välj det här alternativet om du vill mappa källfältet till ett identitetsnamnområde från listan.

   Skärmbild av användargränssnittet för plattformen med målmappning för kontaktpersoner.

  • Lägg till följande mappning mellan XDM-profilschemat och Dynamics 365 instans: |XDM-profilschema|Dynamics 365 Instans| Obligatoriskt| |—|—|—| |contactid|contactid| Ja |

  • Select custom attributes: välj det här alternativet om du vill mappa källfältet till ett anpassat attribut som du definierar i dialogrutan Attribute name fält. Se Dynamics 365 dokumentation om du vill ha en omfattande lista över attribut som stöds.

   Skärmbild av användargränssnittet för plattformen med målmappning för e-post.

   VIKTIGT
   • Målfältsnamn ska finnas i lowercase.
   • Om du har ett källfält för datum- eller tidsstämpling som är mappat till en Dynamics 365 datum eller tidsstämpel ska du se till att det mappade värdet inte är tomt. Om värdet för det exporterade fältet är tomt kommer du att få ett Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again. felmeddelande och data kommer inte att uppdateras. Det här är en Dynamics 365 begränsning.
  • Beroende på vilka värden du vill uppdatera lägger du till följande mappning mellan XDM-profilschemat och ditt Dynamics 365 instans: |XDM-profilschema|Dynamics 365 Instans| |—|—| |person.name.firstName|firstname| |person.name.lastName|lastname| |personalEmail.address|emailaddress1|

  • Ett exempel på hur du använder dessa mappningar visas nedan:

   Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målmappningar.

Schemalägg målgruppsexport och exempel

I Schedule audience export steg i aktiveringsarbetsflödet måste du manuellt mappa Platform-målgrupper till det anpassade fältattributet i Dynamics 365.

För att göra detta väljer du varje målgrupp och anger sedan motsvarande attribut för anpassade fält från Dynamics 365 i Mapping ID fält.

VIKTIGT

Värdet som används för Mapping ID ska exakt matcha namnet på det anpassade fältattributet som skapats i Dynamics 365. Se Dynamics 365 dokumentation om du behöver hjälp med att hitta anpassade fältattribut.

Ett exempel visas nedan:
Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar export av schemalagda målgrupper.

Validera dataexport

Följ stegen nedan för att verifiera att du har konfigurerat målet korrekt:

 1. Välj Destinations > Browse för att navigera till listan över destinationer.
  Skärmbild av användargränssnittet för plattformen med bläddringsmål.

 2. Markera målet och validera att statusen är enabled.
  Skärmbild av användargränssnittet för plattformen med körning av måldataflöde.

 3. Växla till Activation data väljer du ett målgruppsnamn.
  Skärmbild för användargränssnittet för plattformen visar aktiveringsdata för destinationer.

 4. Övervaka målgruppssammanfattningen och se till att antalet profiler motsvarar antalet som skapas inom målgruppen.
  Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målgruppen.

 5. Logga in på Dynamics 365 webbplatsen och sedan navigera till Customers > Contacts och kontrollera om profilerna från målgruppen har lagts till. Du kan se att varje målgruppsstatus i Dynamics 365 uppdaterades med motsvarande målgruppsstatus från Platform, baserat på Mapping ID det värde som anges under målgruppsplanering steg.
  Skärmbild för användargränssnittet i Dynamics 365 som visar sidan Kontakter med uppdaterade målgruppsstatusar.

Dataanvändning och styrning

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, se Datastyrning - översikt.

Fel och felsökning

Okända fel påträffades när händelser skickades till målet

Om du får följande felmeddelande när du kontrollerar ett dataflöde: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Skärmbild för användargränssnittet för plattformen visar ett fel för felaktig begäran.

Du kan åtgärda felet genom att kontrollera att Mapping ID du angav i Dynamics 365 för er plattformskrets är giltigt och finns inom Dynamics 365.

Ytterligare resurser

Ytterligare användbar information från Dynamics 365 dokumentation är under:

Changelog

I det här avsnittet beskrivs funktionaliteten och viktiga dokumentationsuppdateringar för den här målanslutningen.

 Visa ändringslogg
Releasamånad Uppdateringstyp Beskrivning
Oktober 2023 Dokumentation - uppdatering Uppdaterad vägledning för att indikera alla målattributnamn ska vara i gemener i Mappa överväganden och exempel steg.
Augusti 2023 Funktioner och dokumentation Stöd för Dynamics 365 anpassade fältprefix för anpassade fält som inte skapades i standardlösningen i Dynamics 365. Ett nytt inmatningsfält, Customization Prefix, har lagts till i Fyll i målinformation steg. (PLATIR-31602).
Nov 2022 Inledande version Ursprunglig målversion och dokumentationspublicering.

På denna sida