B2B-namnutrymmen och scheman

NOTE
Du kan använda mallar i Adobe Experience Platform användargränssnitt för att göra det enklare att skapa resurser för B2B- och B2C-data. Mer information finns i handboken om användning av mallar i plattformsgränssnittet.

Det här dokumentet innehåller information om den underliggande inställningen för de namnutrymmen och scheman som ska användas med B2B-källor. Det här dokumentet innehåller även information om hur du konfigurerar det automatiseringsverktyg för Postman som krävs för att skapa B2B-namnutrymmen och scheman.

IMPORTANT
Du måste ha tillgång till Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition för att B2B-scheman ska kunna delta i kundprofilen i realtid.

Konfigurera B2B-namnutrymmen och automatisk schemagenerering

Det första steget i att använda verktyget för automatisk generering av B2B-namnområde och schema är att konfigurera din plattformsutvecklarkonsol och Postman-miljö.

Med en plattformsutvecklarkonsol och Postman konfigurerad kan du nu börja använda lämpliga miljövärden i din Postman -miljö.

Följande tabell innehåller exempelvärden samt ytterligare information om hur du fyller i din Postman-miljö:

Variabel
Beskrivning
Exempel
CLIENT_SECRET
En unik identifierare som används för att generera {ACCESS_TOKEN}. I självstudiekursen om autentisering och åtkomst av Experience Platform API:er finns mer information om hur du hämtar din {CLIENT_SECRET}.
{CLIENT_SECRET}
JWT_TOKEN
JSON Web Token (JWT) är en autentiseringsuppgift som används för att generera {ACCESS_TOKEN}. I självstudiekursen om autentisering och åtkomst av Experience Platform API:er finns mer information om hur du genererar {JWT_TOKEN}.
{JWT_TOKEN}
API_KEY
En unik identifierare som används för att autentisera anrop till API:er för Experience Platform. I självstudiekursen om autentisering och åtkomst av Experience Platform API:er finns mer information om hur du hämtar din {API_KEY}.
c8d9a2f5c1e03789bd22e8efdd1bdc1b
ACCESS_TOKEN
Den auktoriseringstoken som krävs för att slutföra anrop till Experience Platform API:er. I självstudiekursen om autentisering och åtkomst av Experience Platform API:er finns mer information om hur du hämtar din {ACCESS_TOKEN}.
Bearer {ACCESS_TOKEN}
META_SCOPE
Med avseende på Marketo är det här värdet fast och alltid inställt på: ent_dataservices_sdk.
ent_dataservices_sdk
CONTAINER_ID
Behållaren global innehåller alla klasser, schemafältgrupper, datatyper och scheman som tillhandahålls av Adobe och Experience Platform-partner. Med avseende på Marketo är det här värdet fast och ställs alltid in på global.
global
PRIVATE_KEY
En autentiseringsuppgift som används för att autentisera din Postman-instans till API:er för Experience Platform. Se självstudiekursen om hur du konfigurerar utvecklarkonsolen och konfigurerar utvecklarkonsolen och Postman för instruktioner om hur du hämtar din {PRIVATE_KEY}.
{PRIVATE_KEY}
TECHNICAL_ACCOUNT_ID
En autentiseringsuppgift som används för att integrera med Adobe I/O.
D42AEVJZTTJC6LZADUBVPA15@techacct.adobe.com
IMS
Identity Management System (IMS) utgör ramverket för autentisering till Adobes tjänster. Med avseende på Marketo är det här värdet fast och alltid inställt på: ims-na1.adobelogin.com.
ims-na1.adobelogin.com
IMS_ORG
En företagsenhet som kan äga eller licensiera produkter och tjänster och ge åtkomst till sina medlemmar. Se självstudiekursen Konfigurera utvecklarkonsolen och Postman för instruktioner om hur du hämtar din {ORG_ID}-information.
ABCEH0D9KX6A7WA7ATQE0TE@adobeOrg
SANDBOX_NAME
Namnet på den virtuella sandlådepartition som du använder.
prod
TENANT_ID
Ett ID som används för att se till att de resurser du skapar namnges korrekt och finns i din organisation.
b2bcdpproductiontest
PLATFORM_URL
URL-slutpunkten som du gör API-anrop till. Det här värdet är fast och är alltid inställt på: http://platform.adobe.io/.
http://platform.adobe.io/

Köra skript

När din Postman-samling och miljö är konfigurerad kan du nu köra skriptet via gränssnittet Postman.

I gränssnittet Postman väljer du rotmappen för verktyget för autogenerering och sedan Run i den övre rubriken.

root-folder

Gränssnittet Runner visas. Se till att alla kryssrutor är markerade och välj sedan Run Namespaces and Schemas Autogeneration Utility.

run-generator

En lyckad begäran skapar de namnutrymmen och scheman som krävs för B2B.

B2B-namnutrymmen

Identitetsnamnutrymmen är en komponent i Identity Service som kan skilja kontexten för en identitet åt. En fullständigt kvalificerad identitet innehåller ett identitetsvärde och ett namnutrymme. Mer information finns i översikten för namnutrymmen.

B2B-namnutrymmen används i entitetens primära identitet.

Följande tabell innehåller information om den underliggande inställningen för B2B-namnutrymmen.

NOTE
Rulla åt vänster/höger för att visa hela innehållet i tabellen.
Visningsnamn
Identitetssymbol
Identitetstyp
B2B-person
b2b_person
CROSS_DEVICE
B2B-konto
b2b_account
B2B_ACCOUNT
B2B-säljprojekt
b2b_opportunity
B2B_OPPORTUNITY
Personrelation för B2B-säljprojekt
b2b_opportunity_person_relation
B2B_OPPORTUNITY_PERSON
B2B-kampanj
b2b_campaign
B2B_CAMPAIGN
B2B-kampanjmedlem
b2b_campaign_member
B2B_CAMPAIGN_MEMBER
B2B-marknadsföringslista
b2b_marketing_list
B2B_MARKETING_LIST
B2B Marketing List-medlem
b2b_marketing_list_member
B2B_MARKETING_LIST_MEMBER
B2B-konto, personrelation
b2b_account_person_relation
B2B_ACCOUNT_PERSON

B2B-scheman

Experience Platform använder scheman för att beskriva datastrukturen på ett konsekvent och återanvändbart sätt. Genom att definiera data på ett enhetligt sätt i olika system blir det enklare att behålla sin betydelse och därmed få värde av data.

Innan data kan hämtas in till Platform måste ett schema sättas samman för att beskriva datastrukturen och tillhandahålla begränsningar för den typ av data som kan finnas i varje fält. Scheman består av en basklass och noll eller flera schemafältgrupper.

Mer information om schemakompositionsmodellen, inklusive designprinciper och bästa praxis, finns i Grunderna för schemakomposition.

Följande tabell innehåller information om de underliggande inställningarna för B2B-scheman.

NOTE
Rulla åt vänster/höger för att visa hela innehållet i tabellen.
Schemanamn
Basklass
Fältgrupper
Profile i schemat
Primär identitet
Namnutrymme för primär identitet
Sekundär identitet
Namnutrymme för sekundär identitet
Relation
Anteckningar
B2B-konto
XDM Business Account
XDM Business Account Details
Aktiverad
accountKey.sourceKey i basklassen
B2B-konto
extSourceSystemAudit.externalKey.sourceKey i basklassen
B2B-konto
 • accountParentKey.sourceKey i fältgruppen XDM Business Account Details
 • Målegenskap: /accountKey/sourceKey
 • Typ: en-till-en
 • Referensschema: B2B-konto
 • Namnutrymme: B2B-konto
B2B-person
Individuell XDM-profil
 • Information om XDM Business Person
 • XDM Business Person Components
 • IdentityMap
 • Information om samtycke och inställningar
Aktiverad
b2b.personKey.sourceKey i fältgruppen XDM Business Person Details
B2B-person
 1. extSourceSystemAudit.externalKey.sourceKey av fältgruppen XDM Business Person Details
 2. workEmail.address av fältgruppen XDM Business Person Details
 1. B2B-person
 2. E-post
 • personComponents.sourceAccountKey.sourceKey av fältgruppen XDM Business Person Components
 • Typ: Flera till ett
 • Referensschema: B2B-konto
 • Namnutrymme: B2B-konto
 • Destinationsegenskap: accountKey.sourceKey
 • Relationsnamn från aktuellt schema: Konto
 • Relationsnamn från referensschema: Personer
B2B-säljprojekt
XDM-affärsmöjlighet
Information om affärsmöjligheter i XDM
Aktiverad
opportunityKey.sourceKey i basklassen
B2B-säljprojekt
extSourceSystemAudit.externalKey.sourceKey i basklassen
B2B-säljprojekt
 • accountKey.sourceKey i basklassen
 • Typ: Flera till ett
 • Referensschema: B2B-konto
 • Namnutrymme: B2B-konto
 • Målegenskap: accountKey.sourceKey
 • Relationsnamn från aktuellt schema: Konto
 • Relationsnamn från referensschema: Affärsmöjligheter
Personrelation för B2B-säljprojekt
XDM-affärsmöjlighet, personrelation
Ingen
Aktiverad
opportunityPersonKey.sourceKey i basklassen
Personrelation för B2B-säljprojekt
extSourceSystemAudit.externalKey.sourceKey i basklassen
Personrelation för B2B-säljprojekt

Första relationen

 • personKey.sourceKey i basklassen
 • Typ: Flera till ett
 • Referensschema: B2B-person
 • Namnutrymme: B2B-person
 • Destinationsegenskap: b2b.personKey.sourceKey
 • Relationsnamn från aktuellt schema: Person
 • Relationsnamn från referensschema: Affärsmöjligheter

Andra relationen

 • opportunityKey.sourceKey i basklassen
 • Typ: Flera till ett
 • Referensschema: B2B-säljprojekt
 • Namnutrymme: B2B-säljprojekt
 • Målegenskap: opportunityKey.sourceKey
 • Relationsnamn från aktuellt schema: Möjlighet
 • Relationsnamn från referensschema: Personer
B2B-kampanj
XDM Business Campaign
Information om XDM Business Campaign
Aktiverad
campaignKey.sourceKey i basklassen
B2B-kampanj
extSourceSystemAudit.externalKey.sourceKey i basklassen
B2B-kampanj
B2B-kampanjmedlem
XDM Business Campaign-medlemmar
Information om XDM Business Campaign-medlem
Aktiverad
ccampaignMemberKey.sourceKey i basklassen
B2B-kampanjmedlem
extSourceSystemAudit.externalKey.sourceKey i basklassen
B2B-kampanjmedlem

Första relationen

 • personKey.sourceKey i basklassen
 • Typ: Flera till ett
 • Referensschema: B2B-person
 • Namnutrymme: B2B-person
 • Målegenskap: b2b.personKey.sourceKey
 • Relationsnamn från aktuellt schema: Person
 • Relationsnamn från referensschema: Kampanjer

Andra relationen

 • campaignKey.sourceKey i basklassen
 • Typ: Flera till ett
 • Referensschema: B2B-kampanj
 • Namnutrymme: B2B-kampanj
 • Målegenskap: campaignKey.sourceKey
 • Relationsnamn från aktuellt schema: Kampanj
 • Relationsnamn från referensschema: Personer
B2B-marknadsföringslista
XDM Business Marketing List
Ingen
Aktiverad
marketingListKey.sourceKey i basklassen
B2B-marknadsföringslista
Ingen
Ingen
Ingen
Statisk lista har inte synkroniserats från Salesforce och har därför ingen sekundär identitet.
B2B Marketing List-medlem
XDM Business Marketing List-medlemmar
Ingen
Aktiverad
marketingListMemberKey.sourceKey i basklassen
B2B Marketing List-medlem
Ingen
Ingen

Första relationen

 • PersonKey.sourceKey i basklassen
 • Typ: Flera till ett
 • Referensschema: B2B-person
 • Namnutrymme: B2B-person
 • Målegenskap: b2b.personKey.sourceKey
 • Relationsnamn från aktuellt schema: Person
 • Relationsnamn från referensschema: Marknadsföringslistor

Andra relationen

 • marketingListKey.sourceKey i basklassen
 • Typ: Flera till ett
 • Referensschema: B2B-marknadsföringslista
 • Namnområde: B2B-marknadsföringslista
 • Målegenskap: marketingListKey.sourceKey
 • Relationsnamn från aktuellt schema: Marknadsföringslista
 • Relationsnamn från referensschema: Personer
Den statiska listmedlemmen har inte synkroniserats från Salesforce och har därför ingen sekundär identitet.
B2B-verksamhet
XDM ExperienceEvent
 • Besök WebPage
 • Nytt lead
 • Konvertera lead
 • Lägg till i lista
 • Ta bort från lista
 • Lägg till i affärsmöjlighet
 • Ta bort från affärsmöjlighet
 • Formulär ifyllt
 • Länkklickningar
 • E-post levererad
 • E-post öppnad
 • E-post klickad
 • E-post studsade
 • Mjuk e-poststudsning
 • Avbeställ e-post
 • Resultat ändrad
 • Affärsmöjligheten har uppdaterats
 • Status i kampanjförloppet har ändrats
 • Identifierare för person
 • Marketo Web URL
 • Intressant stund
 • Ring webkrok
 • Ändra kampanjslut
 • Intäktsfas ändrad
 • Sammanfoga leads
 • E-post skickad
 • Ändra kampanjström
 • Lägg till i kampanj
Aktiverad
personKey.sourceKey i fältgruppen för personidentifierare
B2B-person
Ingen
Ingen

Första relationen

 • Fältet listOperations.listKey.sourceKey
 • Typ: en-till-en
 • Referensschema: B2B-marknadsföringslista
 • Namnområde: B2B-marknadsföringslista

Andra relationen

 • Fältet opportunityEvent.opportunityKey.sourceKey
 • Typ: en-till-en
 • Referensschema: B2B-säljprojekt
 • Namnutrymme: B2B-säljprojekt

Tredje relationen

 • Fältet leadOperation.campaignProgression.campaignKey.sourceKey
 • Typ: en-till-en
 • Referensschema: B2B-kampanj
 • Namnutrymme: B2B-kampanj
ExperienceEvent skiljer sig från entiteter. Identiteten för upplevelsehändelsen är den person som utförde aktiviteten.
B2B-konto, personrelation
XDM Business Account Person Relation
Identitetskarta
Aktiverad
accountPersonKey.sourceKey i basklassen
B2B-konto, personrelation
Ingen
Ingen

Första relationen

 • personKey.sourceKey i basklassen
 • Typ: Flera till ett
 • Referensschema: B2B-person
 • Namnutrymme: B2B-person
 • Målegenskap: b2b.personKey.SourceKey
 • Relationsnamn från aktuellt schema: Personer
 • Relationsnamn från referensschema: Konto

Andra relationen

 • accountKey.sourceKey i basklassen
 • Typ: Flera till ett
 • Referensschema: B2B-konto
 • Namnutrymme: B2B-konto
 • Målegenskap: accountKey.sourceKey
 • Relationsnamn från aktuellt schema: Konto
 • Relationsnamn från referensschema: Personer

Nästa steg

Om du vill lära dig hur du ansluter dina Marketo-data till plattformen kan du läsa självstudiekursen om hur du skapar en Marketo-källkoppling i användargränssnittet.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089