Outreach anslutning

Översikt overview

Outreach är en plattform för säljavdelning med de flesta interaktionsdata för B2B-köpare i världen och betydande investeringar i egna AI-tekniker för att omvandla säljdata till intelligens. Outreach hjälper organisationer att automatisera säljengagemanget och agera utifrån intäktsanalys för att förbättra sin effektivitet, förutsägbarhet och tillväxt.

Detta Adobe Experience Platform mål utnyttjar Resurs-API för datauppdatering, som gör det möjligt att uppdatera identiteter inom en målgrupp som motsvarar presumtiva kunder i Outreach.

Outreach använder OAuth 2 med auktoriseringsbidrag som autentiseringsmekanism för att kommunicera med Outreach Update Resource API. Instruktioner för hur du autentiserar Outreach -instansen är längre ned, inom Autentisera till mål -avsnitt.

Användningsfall use-cases

Som marknadsförare kan ni leverera personaliserade upplevelser till era presumtiva kunder, baserat på attribut från deras Adobe Experience Platform-profiler. Ni kan bygga målgrupper utifrån era offlinedata och skicka dessa målgrupper till Outreach, som visas i presumtiva kunder så snart som målgrupper och profiler uppdateras i Adobe Experience Platform.

Förutsättningar prerequisites

Förutsättningar för Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Innan du aktiverar data för Outreach mål, du måste ha schema, a datauppsättningoch segment som Experience Platform.

Mer information finns i Adobe dokumentation Schemafältgrupp för målgruppsmedlemskapsdetaljer om ni behöver vägledning om målgruppsstatus.

Förutsättningar prerequisites-destination

Observera följande krav i Outreachför att exportera data från Platform till Outreach konto:

Du måste ha ett Outlook-konto prerequisites-account

Gå till Outreach logga in sida för att registrera och skapa ett konto, om du inte redan har ett. Se även Outreach support page för mer information.

Anteckna nedanstående innan du autentiserar dig för Outreach CRM-mål:

Autentiseringsuppgifter
Beskrivning
E-post
Dina Outreach e-postadress
Lösenord
Dina Outreach lösenord

Ställ in anpassade fältetiketter prerequisites-custom-fields

Outreach stöder anpassade fält för prospects. Se Så här lägger du till ett anpassat fält i Utdata för ytterligare vägledning. För att underlätta identifieringen rekommenderar vi att etiketterna uppdateras manuellt till motsvarande målgruppsnamn i stället för att standardvärdena behålls. Exempel:

Outreach inställningssida för potentiella kunder som visar anpassade fält.
Skärmbild av gränssnittet som visar anpassade fält på inställningssidan visas.

Outreach inställningssida för potentiella kunder som visar anpassade fält med användarvänlig etiketter som matchar målgruppsnamnen. Du kan visa målgruppsstatus på den potentiella kundens sida mot dessa etiketter.
Skärmbild av gränssnittet som visar anpassade fält med tillhörande etiketter på inställningssidan visas.

NOTE
Etikettnamn är bara till för att underlätta identifiering. De används inte vid uppdatering av potentiella kunder.

Guardrails

The Outreach API har en hastighetsgräns på 10 000 begäranden per timme och användare. Om du når den här gränsen får du en 429 svar med följande meddelande: You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..

Om du får det här meddelandet måste du uppdatera ditt exportschema för målgruppen så att det uppfyller tröskelvärdet.

Se Outreach dokumentation om du vill ha mer information.

Identiteter som stöds supported-identities

Outreach har stöd för uppdatering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet
Beskrivning
Överväganden
OutreachId
 • Outreach identifierare. Detta är ett numeriskt värde som motsvarar profilen för potentiell kund.
 • ID:t måste matcha ID:t i Outreach URL för den potentiella kund som uppdateras.
 • Se Outreach dokumentation för mer information.
Obligatoriskt

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Profile-based
 • Du exporterar alla medlemmar i ett segment tillsammans med de önskade schemafälten (t.ex. e-postadress, telefonnummer, efternamn), enligt fältmappningen.
 • Varje segmentstatus i Outreach uppdateras med motsvarande målgruppsstatus från Platform, baserat på Mapping ID det värde som anges under målgruppsplanering steg.
Exportfrekvens
Streaming
 • Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations behörighet för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Inom Destinations > Catalog sök efter Outreach. Du kan också hitta den under CRM-kategorin.

Autentisera till mål authenticate

Om du vill autentisera mot målet väljer du Connect to destination.

Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar hur man autentiserar till Outreach.

Du kommer att få se Outreach inloggningssida. Ange din e-postadress.

Skärmbild av användargränssnittet som visar fältet som e-postindata för autentisering till utdataenheten.

Ange sedan ditt lösenord.

Skärmbild av användargränssnitt som visar fältet som inmatningslösenord för autentisering till utdataenhet.

 • Username: din Outreach e-postadress till konto.
 • Password: din Outreach kontolösenord.

Om den angivna informationen är giltig visas en Ansluten status med en grön bockmarkering. Du kan sedan gå vidare till nästa steg.

Fyll i målinformation destination-details

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.
Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar hur du fyller i detaljer för målplatsen för utdataenheten.

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT

Läs Aktivera profiler och målgrupper för att strömma målgruppernas exportdestinationer för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Mappa överväganden och exempel mapping-considerations-example

Så här skickar du målgruppsdata från Adobe Experience Platform till Outreach mål måste du gå igenom fältmappningssteget. Mappningen består av att skapa en länk mellan XDM-schemafälten (Experience Data Model) i ditt plattformskonto och motsvarande motsvarigheter från målmålet. Mappa XDM-fälten korrekt till Outreach målfält, följ dessa steg:

 1. I Mapping klicka Add new mapping. En ny mappningsrad visas på skärmen.
  Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar hur du lägger till ny mappning

 2. I Select source field väljer du Select identity namespace och lägg till mappningarna.
  Skärmbild för användargränssnittet för plattformen med källmappning

 3. I Select target field väljer du den typ av målfält som du vill mappa källfältet till.

  • Select identity namespace: välj det här alternativet om du vill mappa källfältet till ett identitetsnamnområde från listan.

   Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar målmappning med OutreachId.

  • Lägg till följande mappning mellan XDM-profilschemat och Outreach instans: |XDM-profilschema|Outreach Instans| Obligatoriskt| |—|—|—| |Oid|OutreachId| Ja |

  • Select custom attributes: välj det här alternativet om du vill mappa källfältet till ett anpassat attribut som du definierar i dialogrutan Attribute name fält. Se Outreach dokumentation om potentiella kunder om du vill ha en omfattande lista över attribut som stöds.

   Skärmbild för plattformsgränssnitt som visar målmappning med hjälp av LastName.

  • Beroende på vilka värden du vill uppdatera lägger du till följande mappning mellan XDM-profilschemat och ditt Outreach instans: |XDM-profilschema|Outreach Instans| |—|—| |person.name.firstName|firstName| |person.name.lastName|lastName|

  • Ett exempel på hur du använder dessa mappningar visas nedan:

   Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målmappningar.

Schemalägg målgruppsexport och exempel schedule-segment-export-example

 • När du utför Schemalägg målgruppsexport steg du måste mappa plattformsmålgrupper manuellt till det anpassade fältattributet i Outreach.

 • Det gör du genom att markera varje segment och sedan ange motsvarande numeriska värde som motsvarar Anpassat fält N Etikett fält från Outreach i Mapping ID fält.

  note important
  IMPORTANT
  • Det numeriska värdet (N) används inom Mapping ID ska matcha det anpassade attributnyckelsuffixet med det numeriska värdet inom Outreach. Exempel: Anpassat fält N Etikett.
  • Du behöver bara ange det numeriska värdet, inte hela etiketten för anpassade fält.
  • Outreach har stöd för högst 150 anpassade etikettfält.
  • Se Outreach dokumentation om potentiella kunder för mer information.
  • Exempel:

   table 0-row-2 1-row-2
   Outreach Fält Plattformsmappnings-ID
   Anpassat fält 4 Etikett 4

   Skärmbild av användargränssnittet för plattformen visar ett exempel på mappnings-ID vid export av schemalagda målgrupper.

Validera dataexport exported-data

Följ stegen nedan för att verifiera att du har konfigurerat målet korrekt:

 1. Välj Destinations > Browse för att navigera till listan över destinationer.
  Skärmbild av användargränssnittet för plattformen med bläddringsmål.

 2. Markera målet och validera att statusen är enabled.
  Skärmbild för användargränssnittet för plattformen med körning av måldataflöde för det valda målet.

 3. Växla till Activation data väljer du ett målgruppsnamn.
  Skärmbild av användargränssnittet för plattformen med aktiveringsdata för destinationer.

 4. Övervaka målgruppssammanfattningen och se till att antalet profiler motsvarar antalet som skapas inom segmentet.
  Skärmbild av plattformsgränssnitt med segmentsammanfattning.

 5. Logga in på Outreach webbplatsen och sedan navigera till Apps > Contacts och kontrollera om profilerna från målgruppen har lagts till. Du kan se att varje målgruppsstatus i Outreach uppdaterades med motsvarande målgruppsstatus från Platform, baserat på Mapping ID det värde som anges under målgruppsplanering steg.

Skärmbild av gränssnittet för Outreach visar sidan för Outreach Prospects med de uppdaterade målgruppsstatusarna.

Dataanvändning och styrning data-usage-governance

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, se Datastyrning - översikt.

Fel och felsökning errors-and-troubleshooting

När du kontrollerar ett dataflöde kan följande felmeddelande visas: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Skärmbilden för användargränssnittet för plattformen visar ett fel för felaktig begäran.

Du kan åtgärda felet genom att kontrollera att Mapping ID du angav i Platform för Outreach målgruppen är giltig och finns i Outreach.

Ytterligare resurser additional-resources

The Outreach dokumentation har information om Felsvar som du kan använda för att felsöka problem.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6