Google Display & Video 360 anslutning

IMPORTANT
Google släpper ändringar i Google Ads API, Kundmatchningoch Display & Video 360 API för att stödja de krav på efterlevnad och samtycke som anges i Digital Markets Act (DMA) i Europeiska unionen (Policy för EU-användarsamtycke). Tvingande av dessa ändringar av medgivandekraven gäller från och med den 6 mars 2024.


För att kunna följa EU:s policy för användargodkännande och fortsätta att skapa målgruppslistor för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste annonsörer och partners se till att slutanvändarnas samtycke skickas när målgruppsdata överförs. Som Google-partner tillhandahåller Adobe de verktyg som krävs för att uppfylla dessa krav på medgivande enligt DMA i Europeiska unionen.


Kunder som har köpt skölden för skydd och säkerhet av Adobe och konfigurerat en samtyckespolicy om du vill filtrera bort profiler som inte är godkända behöver du inte göra något.


Kunder som inte har köpt Adobe Privacy & Security Shield måste använda segmentdefinition funktioner inom Segment Builder för att filtrera bort profiler som inte godkänts, så att du kan fortsätta använda de befintliga Real-Time CDP Google-måltiderna utan avbrott.

Display & Video 360, tidigare känt som DoubleClick Bid Manager, är ett verktyg som används för att skapa återannonsering och målgruppsanpassade digitala kampanjer i olika källor för Display, Video och Mobile.

Destinationsspecifikationer specifics

Observera följande information som gäller Google Display & Video 360 mål:

 • Aktiverade målgrupper skapas programmatiskt i Google.
 • aktivering av eftersläpning av målgrupper till Google Display & Video 360 målet beräknas inträffa 24-48 timmar efter att en målgrupp först har mappats till en målanslutning. Uppdateringen är ett svar på Google policy att vänta i 24 timmar tills data har importerats och är avsedd att förbättra matchningsfrekvensen mellan Real-Time CDP och Google Display & Video 360. Det här är en serverdelskonfiguration som endast gäller för det här målet och som inte har något samband med några schemaläggningsalternativ som kan konfigureras av kunden i användargränssnittet.
IMPORTANT
Om du vill skapa ditt första mål med Google Display & Video 360 och inte har aktiverat Synkroniseringsfunktion för ID tidigare i Experience Cloud ID Service (med Adobe Audience Manager eller andra program), kontakta Adobe Consulting eller Kundtjänst för att aktivera ID-synkronisering. Om du tidigare har konfigurerat Google-integreringar i Audience Manager, överförs de ID-synkroniseringar du har konfigurerat till Platform.

Identiteter som stöds supported-identities

Google Display & Video 360 stöder aktivering av målgrupper baserat på de identiteter som visas i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Identitet
Beskrivning
Överväganden
GAID
Google Advertising ID
IDFA
Apple ID for Advertisers
AAM UUID
Adobe Audience Manager Unique User ID, även känt som Device ID. Ett numeriskt 38-siffrigt enhets-ID som Audience Manager associerar med varje enhet som det interagerar med.
Google använder AAM UUID för användare i Kalifornien och Google Cookie ID för alla andra användare.
Google cookie-ID
Google cookie-ID
Google använder detta ID för att rikta sig till användare utanför Kalifornien.
RIDA
Roku-ID för annonsering. Detta ID identifierar Roku-enheter unikt.
MAID
Microsoft Advertising ID. Detta ID identifierar unikt enheter som kör Windows 10.
Amazon Fire TV-ID
Detta ID identifierar Amazon Fire TV-program unikt.

Målgrupper supported-audiences

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung
Stöds
Beskrivning
Segmentation Service
Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar
Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Audience export
Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp till Google-destinationen.
Exportfrekvens
Streaming
Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Förutsättningar prerequisites

Tillåt listning allow-listing

NOTE
Du måste ange Tillåt innan du konfigurerar din första Google Display & Video 360 mål i Platform. Se till att processen för att tillåta listning som beskrivs nedan har slutförts av Google innan du skapar ett mål.
Undantaget till den här regeln är för Audience Manager kunder. Om du redan har skapat en anslutning till det här Google-målet i Audience Manager behöver du inte gå igenom processen för att tillåta listning igen och du kan fortsätta till nästa steg.

Innan du skapar Google Display & Video 360 mål i Platform måste du kontakta Google och be Adobe om att tas med i listan över tillåtna dataleverantörer och för att ditt konto ska läggas till i tillåtelselista. Kontakta Google och lämna följande information:

 • Konto-ID: Adobe konto-ID med Google. Konto-ID: 87933855.
 • Kund-ID: Adobe kundkonto-ID med Google. Kund-ID: 89690775.
 • Din kontotyp: use Invite advertiser för att tillåta att målgrupper delas endast till ett visst varumärke i ditt Display & Video 360-konto eller använder Invite partner så att målgrupper kan delas med alla varumärken i ert Display & Video 360-konto.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Anslutningsparametrar parameters

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • Name: Fyll i det önskade namnet för det här målet.

 • Description: Valfritt. Du kan till exempel ange vilken kampanj du använder det här målet för.

 • Account Type: Välj ett alternativ, beroende på ditt konto hos Google:

  • Använd Invite Advertiser för att tillåta att målgrupper delas endast till ett visst varumärke i ert Display & Video 360-konto.
  • Använd Invite Partner så att målgrupper kan delas med alla varumärken i ert Display & Video 360-konto.
 • Account ID: Fyll i Invite partner eller Invite advertiser konto-ID med Google. Vanligtvis är detta ett ID med sex eller sju siffror.

NOTE
När du konfigurerar en Google Display & Video 360 mål, arbeta med Google Account Manager eller Adobe för att förstå vilken kontotyp du har.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT
För att aktivera data behöver du View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Se Aktivera målgruppsdata för direktuppspelad målgruppsexport för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Exporterade data

Verifiera om data har exporterats till Google Display & Video 360 mål, kontrollera Google Display & Video 360 konto. Om aktiveringen lyckades fylls målgrupperna i ditt konto.

Felsökning troubleshooting

400 Felmeddelande för felaktig begäran bad-request

När du konfigurerar det här målet kan du få följande fel:

{"message":"Google Error: AuthorizationError.USER_PERMISSION_DENIED","code":"400 BAD_REQUEST"}

Det här felet inträffar när kundkonton inte uppfyller krav. Kontakta Google och kontrollera att ditt konto är tillåtet för att åtgärda problemet.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6