Konfigurera Dynamic Media Publish Setup för Image Server

Konfigurera Dynamic Media Publish Setup är endast tillgängligt om:

Dynamic Media Publish Setup är avsedd för erfarna webbplatsutvecklare och programmerare. Adobe Dynamic Media rekommenderar användare som ändrar dessa publiceringsinställningar att känna till Adobe Dynamic Media, HTTP-protokollets standarder och konventioner samt grundläggande bildbehandlingsteknik.

På sidan Dynamic Media Publish Setup (Publiceringsinställningar) anges standardinställningar som avgör hur resurser levereras från Adobe Dynamic Media-servrar till webbplatser eller program. Om ingen inställning har angetts levererar Adobe Dynamic Media-servern en resurs enligt en standardinställning som har konfigurerats på Dynamic Media publiceringskonfiguration.

Se även Valfritt - Konfigurera och konfigurera Dynamic Media - Scene7-lägesinställningar för fler valfria konfigurationsuppgifter.

NOTE
Vill du uppgradera från Dynamic Media Classic till Dynamic Media på Adobe Experience Manager? The Allmänna inställningar sidan och sidan Publiceringsinställningar i Dynamic Media är förifyllda med värdena från ditt Dynamic Media Classic-konto. Undantag är alla värden som anges under Default upload options på sidan Allmänna inställningar. Dessa värden finns redan i Experience Manager. Alla ändringar som du gör under Default upload options, på vilken av de fem flikarna som helst, via användargränssnittet i Experience Manager, visas i Dynamic Media, inte i Dynamic Media Classic. Alla andra inställningar och värden i dialogrutan Allmänna inställningar och sidan Publiceringsinställningar finns mellan Dynamic Media Classic och Dynamic Media på Experience Manager.

Så här konfigurerar du Dynamic Media Publish Setup Image Server:

 1. I läget Experience Manager Author väljer du logotypen Experience Manager för att komma åt den globala navigeringskonsolen.

 2. Välj ikonen Verktyg i den vänstra listen och gå sedan till Assets > Dynamic Media Publish Setup.

 3. Ange din Image Server - publiceringskontext på sidan Image Server och använd sedan de fem flikarna för att konfigurera standardpubliceringsinställningarna.

  Dynamic Media Publish Setup page
  Dynamic Media Publish Setup-sidan, med Request Attributes ​har valts.

 4. När du är klar väljer du Save.

Bildserver image-server

Sidan Image Server används för att ange standardinställningar för att leverera bilder från bildservrar. Inställningarna är tillgängliga i fem kategorier

Publicera kontext
Beskrivning
Bildredigering
Anger kontexten för publiceringsinställningarna.
Testa bildvisning
Anger kontexten för testning av publiceringsinställningar.
Endast för nya Dynamic Media-konton är standardvärdet Client address fältet är inställt på 127.0.0.1 automatiskt.
Se Testa resurser innan du gör dem offentliga.

Fliken Säkerhet security-tab

Client address - Gör att du kan ange en eller flera IP-adresser eller IP-adressintervall. När det anges avvisas begäranden till den här bildkatalogen som kommer från en klient till en IP-adress som inte finns med i listan. Den här regeln gäller både för leverans av bilder och återgivna bilder.

Fliken Säkerhet
Fliken Säkerhet som visar IP-fältet"allow".

Fliken Kataloghantering catalog-management-tab

Rule set definition file path - Anger filen som innehåller regeluppsättningsdefinitionerna för bildkatalogen.

Se även RuleSetFile i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.

NOTE
Om ditt Dynamic Media Classic-konto redan har en Rule set definition file path markerat (enligt Setup > Application > Publish setup, under Catalog Management (grupp), ditt Dynamic Media-konto på Experience Manager hämtar filen från Dynamic Media Classic. Filen sparas sedan och blir tillgänglig i det här fältet när du öppnar Dynamic Media Publish Setup för första gången.

Fliken Attribut för begäran request-attributes-tab

De här inställningarna gäller standardutseendet för bilder.

Inställning
Beskrivning
Reply image size limit
Obligatoriskt.
Endast för nya Dynamic Media-konton anges standardstorleksgränsen automatiskt till Bredd: 3000 och höjd: 3000 för båda Image Serving och Test Image Serving.
Anger den maximala svarsbildens bredd och höjd som returneras till klienten. Servern returnerar ett fel om en begäran orsakar en svarsbild vars bredd, höjd eller båda är större än den här inställningen.
Se även MaxPix i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Request obfuscation mode
Aktivera om du vill att base64-kodning ska användas på giltiga begäranden.
Se även RequestObfuscation i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Request locking mode
Aktivera om du vill att ett enkelt hash-lås ska inkluderas i begäranden.
Se även RequestLock i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Default Request Attributes
Default image file suffix
Obligatoriskt.
Standarddatafiltillägg som läggs till i fältvärdena katalogsökväg och MaskPath om sökvägen inte innehåller något filsuffix.
Se även DefaultExt i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Default font face name
Anger vilket teckensnitt som ska användas om inget teckensnitt anges i en textlagerbegäran. Om du anger det måste det vara ett giltigt teckensnittsnamnvärde i teckensnittskartan för den här bildkatalogen eller i teckensnittskartan för standardkatalogen.
Se även DefaultFont i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Default image
Tillhandahåller en standardbild som returneras som svar på en begäran där den begärda bilden inte hittas.
Se även DefaultImage i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
ANMÄRKNING: Om ditt Dynamic Media Classic-konto redan har en Default image markerat (enligt Setup > Application > Publish setup, under Default Request Attributes (grupp), ditt Dynamic Media-konto på Experience Manager hämtar filen från Dynamic Media Classic. Filen sparas sedan och blir tillgänglig i det här fältet när du öppnar Dynamic Media Publish Setup för första gången.
Default image mode
När skjutreglaget är aktiverat (skjutreglage till höger) visas Default image ersätter varje lager som saknas i källbilden med standardbilden och returnerar den sammansatta bilden som vanligt. När skjutreglaget är inaktiverat (skjutreglage till vänster) ersätter standardbilden hela den sammansatta bilden, även om den saknade bilden bara är ett av flera lager.
Se även DefaultImageMode i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Default view size
Obligatoriskt.
Endast för nya Dynamic Media-konton anges standardvisningsstorleken automatiskt till Bredd: 1280 och höjd: 1280 för båda Image Serving och Test Image Serving.
Servern begränsar svarsbilderna till att inte vara större än den här bredden och höjden om begäran inte uttryckligen anger visningsstorleken med wid=, hei=, eller scl=.
Se även DefaultPix i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Default thumbnail size
Obligatoriskt.
Används i stället för attribut Default view size för miniatyrbegäranden (req=tmb). Servern begränsar svarsbilderna så att de inte är större än den här bredden och höjden, om en miniatyrbildsbegäran (req=tmb) anger inte storleken explicit med wid=, hei=, eller scl=.
Se även DefaultThumbPix i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Default background color
Anger det RGB-värde som används för att fylla i områden i en svarsbild som inte innehåller verkliga bilddata.
Se även BkgColor i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
JPEG Encoding Attributes
Quality
Anger standardattributen för svarsbilder i JPEG.
Endast för nya Dynamic Media-konton finns Quality standardvärdet ställs automatiskt in på 80 för båda Image Serving och Test Image Serving.
Det här fältet definieras i intervallet 1-100.
Se även JpegQuality i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Chromatically downsampling
Aktivera eller inaktivera kromatisk nedsampling som används av JPEG-kodare.
Default resampling mode
Anger de standardattribut för omsampling och interpolation som ska användas för skalning av bilddata. Använd när resMode har inte angetts i en begäran.
Endast för nya Dynamic Media-konton är standardläget för omsampling automatiskt inställt på Sharp2 för båda Image Serving och Test Image Serving.
Se även ResMode i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.

fliken Vanliga miniatyrattribut common-thumbnail-attributes-tab

De här inställningarna gäller för miniatyrbildernas standardutseende och -justering.

Inställning
Beskrivning
Default background color for thumbnail
Anger det RGB-värde som används för att fylla i en miniatyrbilds utdataområde som inte innehåller verkliga bilddata. Används endast för miniatyrbildsförfrågningar (req=tmb) och när Default Thumbnail Type inställningen är inställd på Fit eller Texture.
Se även ThumbBkgColor i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Horizontal alignment
Anger den vågräta justeringen för miniatyrbilden i svarsbildsrektangeln som anges av wid= och hei= värden.
Används endast för miniatyrbildsförfrågningar (req=tmb) och när Default Thumbnail Type inställningen är inställd på Fit.
Det finns tre horisontella justeringar att välja mellan: Center alignment, Left alignment och Right alignment.
Se även ThumbHorizAlign i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Vertical alignment
Anger den lodräta justeringen för miniatyrbilden i svarsbildsrektangeln som anges av wid= och hei= värden. Används endast för miniatyrbildsförfrågningar (req=tmb) och när Default Thumbnail Type inställningen är inställd på Fit.
Det finns tre lodräta justeringar att välja mellan: Top alignment, Center alignment och Bottom alignment.
Se även ThumbVertAlign i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Default cache time to live
Anger ett standardutgångsintervall i timmar om en viss katalogpost inte innehåller ett giltigt värde för katalogförfallotid. Ange till -1 för att markera som aldrig förfaller.
Se även Förfallotid i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Default thumbnail type
Anger ett standardvärde för miniatyrbildstypen om en viss katalogpost inte innehåller ett giltigt katalogvärde för ThumbType. Används endast för miniatyrbildsförfrågningar (req=tmb).
Det finns tre typer av miniatyrer att välja bland: Crop, Fit och Texture.
Se även ThumbType i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Default thumbnail resolution
Anger ett standardvärde för upplösningen av miniatyrbildobjektet om en viss katalogpost inte innehåller ett giltigt ThumbRes-katalogvärde. Används endast för miniatyrbildsförfrågningar (req=tmb) och Default thumbnail type inställningen är inställd på Texture.
Se även ThumbRes i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.

Fliken Färghanteringsattribut color-management-attributes-tab

De här inställningarna avgör vilka ICC-färgprofiler som används för bilder.

Återgivningsmetod för färgkonvertering
En färgkonverteringsåtergivningsmetod tillåter åsidosättning av standardåtergivningsmetoden för arbetsprofilerna för att bestämma hur källfärgerna justeras. Används när:

 1. En av standardprofilerna för ICC är målfärgrymden för en färgkonvertering.
 2. En utdataenhet (skrivare eller bildskärm) kännetecknas av den här profilen.
 3. Den angivna återgivningsmetoden gäller även för den här profilen.

Olika återgivningsmetoder använder olika regler för att bestämma hur källfärgerna justeras.

Se även IccRenderIntent i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.

NOTE
I allmänhet är det bäst att använda standardåtergivningsmetoden för den valda färginställningen, som har testats av Adobe för att uppfylla branschstandarder. Om du t.ex. väljer en färginställning för Nordamerika eller Europa är standardåtergivningsmetoden för färgkonvertering Relative Colorimetric. Om du väljer en färginställning för Japan är standardåtergivningsmetoden för färgkonvertering Perceptual.
Inställning
Egenskaper
CMYK default color space
Anger namnet på ICC-färgprofilen som ska användas som arbetsprofil för CMYK-data. If None Specified väljs inaktiveras färghantering för den här bildkatalogen när det gäller CMYK-källbilder. Alla CMYK-arbetsfärgrymder är enhetsberoende, vilket innebär att de baseras på faktiska kombinationer av bläck och papper. CMYK-arbetsfärgrymderna Adobe bygger på standardtryckeriet.
Se även IccProfileCMYK i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Gray-Scale default color space
Anger namnet på ICC-färgprofilen som ska användas som arbetsprofil för gråskaledata. If None Specified väljs inaktiveras färghantering för den här bildkatalogen när källbilder i gråskala används.
Se även IccProfileGray i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
RGB default color space
Anger namnet på ICC-färgprofilen som ska användas som arbetsprofil för RGB data. If None Specified väljs inaktiveras färghantering för den här bildkatalogen när bilder från RGB-källor används. I allmänhet är det bäst att välja Adobe RGB eller sRGB i stället för profilen för en viss enhet (till exempel en bildskärmsprofil). sRGB rekommenderas när du förbereder bilder för webben eller mobila enheter, eftersom färgrymden definieras för den standardbildskärm som används för att visa bilder på webben. sRGB är också ett bra val när du arbetar med bilder från vanliga digitalkameror, eftersom sRGB används som standardfärgrymd i de flesta av dessa.
Se även IccProfileRBG i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
Color conversion rendering intent
Perceptual - Avsikten är att bevara den visuella relationen mellan färger så att de uppfattas som naturliga för det mänskliga ögat, även om färgvärdena i sig kan ändras. Den här metoden är lämplig för fotografiska bilder med många ej tryckbara färger. Den här inställningen är standardåtergivningsmetoden för den japanska tryckeribranschen.
Relative Colorimetric - Jämför de extrema färgerna i källfärgrymden med målfärgrymden och anpassar färgerna. Färger utanför färgomfånget ändras till den närmast reproducerbara färgen i målfärgrymden. Med Relativa färgvärden bevaras mer av de ursprungliga färgerna i en bild än med Perceptuell. Den här inställningen är standardåtergivningsmetoden för utskrift i Nordamerika och Europa.
Saturation - Försöker producera levande färger i en bild på bekostnad av färgnoggrannheten. Den här återgivningsmetoden är lämplig för affärsgrafik som diagram och diagram där klara, mättade färger är viktigare än det exakta förhållandet mellan färger.
Absolute Colorimetric - Ändrar inte färger som ligger inom målfärgomfånget. Ej tryckbara färger beskärs. Ingen skalning av färger till målvitpunkten utförs. Den här metoden syftar till att bibehålla färgnoggrannheten på bekostnad av att förhållandet mellan färger bevaras och är lämplig för korrektur för att simulera utdata från en viss enhet. Den här metoden är användbar när du vill förhandsgranska hur pappersfärgen påverkar tryckta färger.

Testa resurser innan du gör dem offentliga test-assets-before-making-public

Säker testning hjälper er att definiera en säker testmiljö och bygga en robust affärs-till-business-lösning som bygger på en konfigurerbar uppsättning IP-adresser och intervall. Med den här funktionaliteten kan ni matcha era Adobe Dynamic Media-installationer med arkitekturen i ert innehållshantering och affärssystem.

Med Säker testning kan du förhandsgranska testversionen av webbplatsen med opublicerat innehåll.

Om du vill kan du skapa en staging-miljö i stället för att göra resurserna allmänt tillgängliga av följande skäl:

 • Förhandsgranska webbplatser innan den offentliga lanseringen (testwebbplatsen).
 • Tjäna resurser som kräver begränsad åtkomst, t.ex. e-kataloger som visar priser i B2B-webbprogram.
 • Använd material bakom en brandvägg som en del av produktinformationshanteringssystemet, kundtjänstprogrammet, utbildningswebbplatsen osv.
NOTE
Säker testning påverkar inte åtkomsten till Adobe Dynamic Media Classic. Adobe Dynamic Media Classic säkerhet är konsekvent och kräver de vanliga inloggningsuppgifterna för åtkomst till Adobe Dynamic Media Classic och relaterade webbtjänster.

Så här fungerar säker testning how-test-assets-works

De flesta företag använder internet bakom en brandvägg. Tillgång till Internet är möjlig via vissa vägar och vanligtvis via ett begränsat antal offentliga IP-adresser.

I företagsnätverket kan du räkna ut din offentliga IP-adress med webbplatser som https://www.whatismyip.com eller begär den här informationen från IT-avdelningen.

Med Säker testning skapar Adobe Dynamic Media en dedikerad Image Server för testmiljöer eller interna program. Alla förfrågningar till den här servern kontrollerar den ursprungliga IP-adressen. Om den inkommande begäran inte finns i den godkända listan över IP-adresser returneras ett felsvar. Adobe Dynamic Media företagsadministratör konfigurerar den godkända listan över IP-adresser för företagets säkra testmiljö.

Eftersom platsen för den ursprungliga begäran måste bekräftas, dirigeras inte trafiken för tjänsten för säker testning via ett nätverk för innehållsdistribution, t.ex. offentlig Dynamic Media Image Server-trafik. Begäranden till tjänsten för säker testning har en något högre fördröjning än de offentliga Dynamic Media Image-servrarna.

Opublicerade resurser är omedelbart tillgängliga från tjänsterna för säker testning, utan att behöva publicera. På så sätt kan du köra en förhandsvisning innan resurser publiceras på den offentliga bildservern.

NOTE
Tjänster för säker testning använder katalogservern som är konfigurerad med en intern publiceringskontext. Om ditt företag är konfigurerat att publicera till Säker testning blir därför alla överförda resurser i Adobe Dynamic Media omedelbart tillgängliga på Säker testning. Den här funktionen är sann oavsett om resurserna har markerats för publicering vid överföring.

Tjänster för säker testning har för närvarande stöd för följande resurstyper och funktioner:

 • Bilder.
 • Vinjetter (renderingsserverförfrågningar).
 • Rendera serverförfrågningar (stöds, men måste begäras uttryckligen av kunden).
 • Uppsättningar, inklusive bilduppsättningar, eCatalog, renderingsuppsättningar och medieuppsättningar.
 • Adobe Dynamic Media multimedievisningsprogram som standard.
 • Adobe Dynamic Media OnDemand JSP pages.
 • Statiskt innehåll, till exempel PDF-filer och progressivt levererade videor.
 • HTTP-videoströmning.
 • Progressiv videoströmning.

Följande tillgångstyper och funktioner stöds för närvarande inte:

 • Adobe Dynamic Media Classic Info- eller eCatalog-sökning

 • RTMP-videoströmning

 • Webb-till-tryck

 • UGC-tjänster (användargenererat innehåll)

  note important
  IMPORTANT
  Från och med 1 maj 2023 är UGC-resurser i Dynamic Media tillgängliga för användning upp till 60 dagar från överföringsdatumet. Efter 60 dagar tas resurserna bort.
  note note
  NOTE
  Stöd för nya eller befintliga UGC-vektorbildresurser i Adobe Dynamic Media upphörde den 30 september 2021.

Testa tjänsten för säker testning test-secure-testing-service

Så här ser du till att tjänsten Secure Testing fungerar som förväntat:

Förbered ditt konto

 1. Kontakta Adobe kundtjänst och begär att de aktiverar säker testning på ditt konto.

 2. I Adobe Experience Manager: Tools > Assets > Dynamic Media Publish Setup.

 3. På sidan Image Server finns Publish Context nedrullningsbar lista, välja Test Image Serving.

 4. Välj Security -fliken.

 5. För Client address filter, markera Add.

 6. I IP Address anger du en IP-adress.

 7. I Mask skriver du en nätmask.

  note note
  NOTE
  Om du lägger till mer än en IP-adress och nätmask tillåts alla IP-adresser för att göra tillgångsanrop, och de visas alla.
 8. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till fler IP-adresser upprepar du de tre föregående stegen.
  • Fortsätt till nästa steg.
 9. I det övre högra hörnet på sidan Image Server väljer du Save.

 10. Ladda upp bilderna till ditt Adobe Dynamic Media-konto.

 1. Se till att vissa bilder är markerade för publicering och att andra är omarkerade och skicka sedan publiceringsjobbet.
 1. Bestäm namnet på tjänsten för säker testning genom att gå till Tools > Assets > Dynamic Media General Setting.
 2. Server sidan, hitta servernamnet till höger om Published Server Name.

Kontakta Adobe Care om servernamnet saknas eller om URL:en till inte fungerar.

Förbered webbplatsvarianter

Du behöver två varianter av en webbplats som länkar de publicerade och opublicerade resurserna:

 • Offentlig version - Länka resurser med den traditionella URL-syntaxen för Adobe Dynamic Media.
 • Mellanlagringsversion - Länka resurser med samma syntax men med namnet på platsen för säker testning.

Kör testerna

Utför följande tester:

 1. Kontrollera om resurser är synliga inifrån företagets nätverk.

  I företagsnätverket som identifieras av det tidigare definierade IP-adressintervallet visar mellanlagringsversionen av webbplatsen alla bilder, oavsett om de är markerade för publicering eller inte. Därför kan du testa utan att oavsiktligt göra bilder tillgängliga innan du förhandsgranskar eller startar produkten.

  Bekräfta att den offentliga versionen av din webbplats visar publicerade resurser så som de har varit med Adobe Dynamic Media tidigare.

 2. Verifiera att icke-publicerade resurser (dvs. omärkta för publicering) är skyddade från åtkomst från tredje part utanför företagets nätverk.

  Få åtkomst till nätverket från utsidan (till exempel från din hemdator eller via en 4G/5G-anslutning) och kontrollera sedan att den offentliga versionen av webbplatsen visar alla publicerade resurser, men inget av det opublicerade innehållet.

  Bekräfta att mellanlagringsversionen inte visar någon resurs eftersom du använder tjänsten för säker testning från en ej godkänd IP-adress.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2