Salesforce CRM anslutning

Översikt

Salesforce CRM är en populär CRM-plattform (Customer Relationship Management) som har stöd för följande:

 • Leads - Ett lead är namnet på en person eller ett företag som kan (eller inte) vara intresserad av de produkter eller tjänster som du säljer.
 • Kontakter - En kontakt är en person med vilken en av dina representanter har upprättat en relation och har kvalificerats som en potentiell kund.

Detta Adobe Experience Platform mål utnyttjar Salesforce composite API, som stöder båda profiltyperna som beskrivs ovan.

När aktivera segmentkan du välja mellan antingen leads eller kontakter och uppdatera attribut och segmentera data i Salesforce CRM.

Salesforce CRM använder OAuth 2 med lösenordsbeviljande som autentiseringsmekanism för att kommunicera med Salesforce REST API. Instruktioner för hur du autentiserar Salesforce CRM -instansen är längre ned, i Autentisera till mål -avsnitt.

Användningsfall

Som marknadsförare kan ni leverera personaliserade upplevelser till era användare, baserat på attribut från deras Adobe Experience Platform-profiler. Du kan skapa segment utifrån dina offlinedata och skicka dessa segment till Salesforce CRM, som visas i användarens flöden så snart segment och profiler uppdateras i Adobe Experience Platform.

Förutsättningar

Förutsättningar i Experience Platform

Innan du aktiverar data till Salesforce CRM-målet måste du ha en schema, a datauppsättningoch segment skapad i Experience Platform.

Förutsättningar Salesforce CRM

Observera följande krav i Salesforce CRMför att exportera data från Platform till ditt Salesforce-konto:

Du måste ha en Salesforce konto

Gå till Salesforce testversion för att registrera och skapa Salesforce om du inte redan har ett konto.

Konfigurera en ansluten app i Salesforce

Först måste du konfigurera en Salesforce ansluten app inom Salesforce om du inte redan har ett konto. Salesforce CRM utnyttjar den anslutna appen för att ansluta till Salesforce.

Nästa, aktivera OAuth Settings for API Integration för Salesforce connected app. Se Salesforce dokumentation för vägledning.

Se även till att scope som anges nedan är markerade för Salesforce connected app.

 • chatter_api
 • lightning
 • visualforce
 • content
 • openid
 • full
 • api
 • web
 • refresh_token
 • offline_access

Slutligen måste du se till att password anslaget är aktiverat i Salesforce konto. Se Salesforce OAuth 2.0-användarnamn-lösenord för specialscenarier dokumentation om du behöver hjälp.

VIKTIGT

Om Salesforce kontoadministratören har begränsat åtkomsten till betrodda IP-intervall, du måste kontakta dem för att få IP-adresser för Experience Platform tillåtslista. Se Salesforce Begränsa åtkomst till betrodda IP-intervall för ett anslutet program dokumentation om du behöver ytterligare vägledning.

Skapa anpassade fält i Salesforce

När segment aktiveras för Salesforce CRM mål måste du ange ett värde i Mapping ID för varje aktiverat segment, i Segmentschema steg.

Salesforce CRM kräver att det här värdet läser och tolkar segment som kommer in från Experience Platform korrekt och uppdaterar deras segmentstatus inom Salesforce. Se dokumentationen för Experience Platform för Schemafältgrupp för detaljer om segmentmedlemskap om du behöver vägledning om segmentstatus.

För varje segment som du aktiverar från Platform till Salesforce CRMmåste du skapa ett anpassat fält av typen Text Area (Long) inom Salesforce. Du kan definiera längden på fälttecknen i valfri storlek mellan 256 och 131 072 tecken beroende på ditt företags behov. Se Salesforce Anpassade fälttyper dokumentationssida för mer information om anpassade fälttyper. Se även Salesforce dokumentation till skapa anpassade fält om du behöver hjälp med att skapa fält.

VIKTIGT

Ta inte med blankstegstecken i fältnamnet. Använd i stället understrecket (_) tecken som avgränsare.
Inom Salesforce du måste skapa anpassade fält med Field Name som exakt matchar värdet som anges i Mapping ID för varje aktiverat plattformssegment. På skärmbilden nedan visas ett anpassat fält med namnet crm_2_seg. Lägg till crm_2_seg as Mapping ID för att fylla i segment från Experience Platform i detta anpassade fält.

Ett exempel på hur du skapar anpassade fält i Salesforce, Steg 1 - Välj datatypvisas nedan:
Skärmbild för användargränssnittet i Salesforce som visar hur du skapar anpassade fält, steg 1 - Välj datatyp.

Ett exempel på hur du skapar anpassade fält i Salesforce, Steg 2 - Ange information för det anpassade fältetvisas nedan:
Skärmbild för användargränssnittet i Salesforce som visar hur du skapar anpassade fält, steg 2 - Ange information för anpassade fält.

TIPS
 • Att skilja mellan anpassade fält som används för plattformssegment och andra anpassade fält i Salesforce du kan inkludera ett identifierbart prefix eller suffix när du skapar det anpassade fältet. I stället för test_segment, använda Adobe_test_segment eller test_segment_Adobe
 • Om du redan har andra anpassade fält skapade i Salesforcekan du använda samma namn som plattformssegmentet för att enkelt identifiera segmentet i Salesforce.
OBSERVERA
 • Objekt i Salesforce är begränsade till 25 externa fält, se Anpassade fältattribut.
 • Den här begränsningen innebär att du bara kan ha högst 25 Experience Platform-segmentmedlemskap aktiva åt gången.
 • Om du har nått den här gränsen i Salesforce måste du ta bort de anpassade attribut från Salesforce som användes för att lagra segmentstatusen mot äldre segment i Experience Platform före ett nytt Mapping ID kan användas.

Samla Salesforce CRM autentiseringsuppgifter

Anteckna vad som står nedan innan du autentiserar dig för Salesforce CRM mål:

Autentiseringsuppgifter Beskrivning Exempel
Username Dina Salesforce användarnamn för konto.
Password Dina Salesforce kontolösenord.
Security Token Dina Salesforce säkerhetstoken som du senare lägger till i slutet av din Salesforce Lösenord för att skapa en sammanfogad sträng som ska användas som Password när autentiserar mot målet.
Se Salesforce dokumentation till återställa din säkerhetstoken om du vill lära dig hur du genererar om det från Salesforce om du inte har säkerhetstoken.
Custom Domain Dina Salesforce domänprefix.
Se Salesforce dokumentation om du vill veta hur du får fram det här värdet från Salesforce gränssnitt.
Om Salesforce domänen är
d5i000000isb4eak-dev-ed.my.salesforce.com,
du kommer att behöva d5i000000isb4eak-dev-ed som värdet.
Client ID Din Salesforce Consumer Key.
Se Salesforce dokumentation om du vill veta hur du får fram det här värdet från Salesforce gränssnitt.
Client Secret Din Salesforce Consumer Secret.
Se Salesforce dokumentation om du vill veta hur du får fram det här värdet från Salesforce gränssnitt.

Guardrails

Salesforce balanserar transaktionsbelastningen genom att införa gränser för antal begäranden, frekvens och tidsgräns. Se API-begärandegränser och allokeringar för mer information.

Om Salesforce kontoadministratören har infört IP-begränsningar, du måste lägga till Experience Platform IP-adresser till Salesforce kontots betrodda IP-intervall. Se Salesforce Begränsa åtkomst till betrodda IP-intervall för ett anslutet program dokumentation om du behöver ytterligare vägledning.

VIKTIGT

När aktivera segment du måste välja mellan Kontakt eller Lead typer. Du måste se till att era segment har rätt datamappning beroende på vilken typ som valts.

Identiteter som stöds

Salesforce CRM har stöd för uppdatering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet Beskrivning Överväganden
SalesforceId The Salesforce CRM identifierare för de kontakt- eller lead-ID som du exporterar eller uppdaterar genom ditt segment. Obligatoriskt

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile-based
 • Du exporterar alla medlemmar i ett segment tillsammans med de önskade schemafälten (till exempel: e-postadress, telefonnummer, efternamn), enligt fältmappningen.
 • Varje segmentstatus i Salesforce CRM uppdateras med motsvarande segmentstatus från Platform, baserat på Mapping ID det värde som anges under segmentplanering steg.
Exportfrekvens Streaming
 • Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på segmentutvärdering skickar kopplingen uppdateringen nedåt till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations åtkomstkontrollbehörighet. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Inom Destinations > Catalog sök efter Salesforce CRM. Du kan även hitta den under CRM kategori.

Autentisera till mål

Om du vill autentisera mot målet fyller du i de obligatoriska fälten nedan och väljer Connect to destination. Se Samla Salesforce CRM autentiseringsuppgifter för vägledning.
| Autentiseringsuppgifter | Beskrivning | | — | — | | Username | Dina Salesforce användarnamn för konto. | | Password | En sammanfogad sträng som består av Salesforce kontolösenordet har bifogats med Salesforce Säkerhetstoken.
Det sammanfogade värdet har formen av {PASSWORD}{TOKEN}.
Observera att du inte ska använda klammerparenteser eller mellanslag.
Till exempel om Salesforce Lösenordet är MyPa$$w0rd123 och Salesforce Säkerhetstoken är TOKEN12345....0000, det sammanfogade värde som du kommer att använda i Password fältet är MyPa$$w0rd123TOKEN12345....0000. | | Custom Domain | Dina Salesforce domänprefix.
Om din domän till exempel är d5i000000isb4eak-dev-ed.my.salesforce.com måste du ange d5i000000isb4eak-dev-ed som värdet. | | Client ID | Dina Salesforce ansluten app Consumer Key. | | Client Secret | Dina Salesforce ansluten app Consumer Secret. |

Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar hur man autentiserar.

Om den angivna informationen är giltig visas en Connected status med en grön bockmarkering kan du fortsätta till nästa steg.

Fyll i målinformation

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
 • Salesforce ID Type:
  • Välj Contact om de identiteter du vill exportera eller uppdatera är av typen Kontakt.
  • Välj Lead om de identiteter du vill exportera eller uppdatera är av typen Lead.

Skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målinformationen.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om status för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med hjälp av användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera segment till den här destinationen

VIKTIGT

Om du vill aktivera data måste du ha Manage Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Läs Aktivera profiler och segment för att direktuppspela segmentexportmål om du vill ha instruktioner om hur du aktiverar målgruppssegment till det här målet.

Mappa överväganden och exempel

Så här skickar du målgruppsdata från Adobe Experience Platform till Salesforce CRM mål måste du gå igenom fältmappningssteget. Mappningen består av att skapa en länk mellan XDM-schemafälten (Experience Data Model) i ditt plattformskonto och motsvarande motsvarigheter från målmålet.

Attribut som anges i Target field ska namnges exakt så som beskrivs i tabellen för attributmappningar eftersom dessa attribut kommer att utgöra begärandetexten.

Attribut som anges i Source field inte följer någon sådan begränsning. Du kan mappa den baserat på dina behov, men se till att indata-formatet är giltigt enligt Salesforce dokumentation. Om indata inte är giltiga anropas uppdateringsanropet till Salesforce kommer att misslyckas och dina kontakter/leads uppdateras inte.

Koppla XDM-fälten till (API) Salesforce CRM målfält, följ dessa steg:

 1. I Mapping steg, välja Add new mapping​visas en ny mappningsrad på skärmen.
  Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen för att lägga till ny mappning.

 2. I Select source field väljer du Select attributes och välj XDM-attributet eller välj Select identity namespace och välj en identitet.

 3. I Select target field väljer du Select identity namespace och välj en identitet eller välj Select custom attributes och välj ett attribut eller definiera ett med Attribute name vid behov. Se Salesforce CRM dokumentation för vägledning om attribut som stöds.

  • Upprepa dessa steg för att lägga till följande mappningar mellan XDM-profilschemat och (API) Salesforce CRM:

  Arbeta med kontakter

  • Om du arbetar med Kontakter inom ditt segment, se objektreferensen i Salesforce för Kontakt för att definiera mappningar för de fält som ska uppdateras.

  • Du kan identifiera obligatoriska fält genom att söka efter ordet Obligatoriskt, som nämns i fältbeskrivningar i länken ovan.

  • Beroende på vilka fält du vill exportera eller uppdatera lägger du till mappningar mellan XDM-profilschemat och (API) Salesforce CRM: |Källfält|Målfält| Anteckningar | | — | — | — | |IdentityMap: crmID|Identity: SalesforceId|Mandatory| |xdm: person.name.lastName|Attribute: LastName| Mandatory. Kontaktens efternamn är högst 80 tecken. |\

   |xdm: person.name.firstName|Attribute: FirstName| Kontaktens förnamn är högst 40 tecken långt. | |xdm: personalEmail.address|Attribute: Email| Kontaktens e-postadress. |

  • Ett exempel på hur du använder dessa mappningar visas nedan:

   Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målmappningar.

  Arbeta med leads

  • Om du arbetar med Leads inom ditt segment, se objektreferensen i Salesforce för Lead för att definiera mappningar för de fält som ska uppdateras.

  • Du kan identifiera obligatoriska fält genom att söka efter ordet Obligatoriskt, som nämns i fältbeskrivningar i länken ovan.

  • Beroende på vilka fält du vill exportera eller uppdatera lägger du till mappningar mellan XDM-profilschemat och (API) Salesforce CRM: |Källfält|Målfält| Anteckningar | | — | — | — | |IdentityMap: crmID|Identity: SalesforceId|Mandatory| |xdm: person.name.lastName|Attribute: LastName| Mandatory. Ledningens efternamn är högst 80 tecken. |\

   |xdm: b2b.companyName|Attribute: Company| Mandatory. Ledarens företag. | |xdm: personalEmail.address|Attribute: Email| Leads e-postadress. |

  • Ett exempel på hur du använder dessa mappningar visas nedan:

   Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målmappningar.

När du har angett mappningarna för målanslutningen väljer du Next.

Schemalägg segmentexport och exempel

När du utför Schemalägg segmentexport steg måste du manuellt mappa segment som har aktiverats från Platform till deras motsvarande anpassade fält i Salesforce.

Det gör du genom att markera varje segment och sedan ange det anpassade fältnamnet från Salesforce i Salesforce CRM Mapping ID fält. Se Skapa anpassade fält i Salesforce för vägledning och bästa metoder för att skapa anpassade fält i Salesforce.

Om Salesforce anpassat fält är crm_2_seganger du det här värdet i Salesforce CRM Mapping ID för att fylla i segment från Experience Platform i detta anpassade fält.

Ett exempel på ett anpassat fält från Salesforce visas nedan:
Salesforce Skärmbild i användargränssnittet med anpassat fält.

Ett exempel som anger platsen för Salesforce CRM Mapping ID visas nedan:
Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar export av Schedule-segment.

Som visas ovan Salesforce Field Name matchar exakt värdet som anges i Salesforce CRM Mapping ID.

Beroende på ditt sätt att arbeta kan alla aktiverade segment mappas till samma Salesforce anpassat fält eller till annat Field Name in Salesforce CRM. Ett typiskt exempel baserat på bilden ovan kan vara.
| Salesforce CRM segmentnamn | Salesforce Field Name | Salesforce CRM Mapping ID | | — | — | — | | crm_1_seg | crm_1_seg | crm_1_seg | | crm_2_seg | crm_2_seg | crm_2_seg |

Upprepa det här avsnittet för varje aktiverat plattformssegment.

Validera dataexport

Följ stegen nedan för att verifiera att du har konfigurerat målet korrekt:

 1. Välj Destinations > Browse för att navigera till listan över destinationer.
  Skärmbild av användargränssnittet för plattformen med bläddringsmål.

 2. Markera målet och validera att statusen är enabled.
  Skärmbild av användargränssnittet för plattformen med körning av måldataflöde.

 3. Växla till Activation data väljer du ett segmentnamn.
  Skärmbild för användargränssnittet för plattformen visar aktiveringsdata för destinationer.

 4. Övervaka segmentsammanfattningen och se till att antalet profiler motsvarar antalet som skapas i segmentet.
  Exempel på skärmbild för plattformsgränssnitt som visar segment.

 5. Logga sedan in på Salesforce-webbplatsen och validera om profilerna från segmentet har lagts till eller uppdaterats.

  Arbeta med kontakter

  • Om du har valt Kontakter i ditt plattformssegment navigerar du till Apps > Contacts sida.

   Salesforce CRM-skärmbild som visar sidan Kontakter med profilerna från segmentet.

  • Välj en Kontakt och kontrollera om fälten har uppdaterats. Du kan se att varje segmentstatus i Salesforce CRM uppdaterades med motsvarande segmentstatus från Platform, baserat på Mapping ID det värde som anges under segmentplanering.

   Salesforce CRM-skärmbild som visar sidan Kontaktinformation med uppdaterade segmentstatusar.

  Arbeta med leads

  • Om du har valt Leads i ditt plattformssegment, navigera sedan till Apps > Leads sida.

   Salesforce CRM-skärmbild som visar sidan Leads med profilerna från segmentet.

  • Välj en Lead och kontrollera om fälten har uppdaterats. Du kan se att varje segmentstatus i Salesforce CRM uppdaterades med motsvarande segmentstatus från Platform, baserat på Mapping ID det värde som anges under segmentplanering.

   Salesforce CRM, bild som visar sidan Leadinformation med uppdaterade segmentstatusar.

Dataanvändning och styrning

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, se Datastyrning - översikt.

Fel och felsökning

Okända fel påträffades när händelser skickades till målet

 • När du kontrollerar ett dataflöde kan följande felmeddelande visas: Unknown errors encountered while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

  Skärmbild för användargränssnittet för plattformen visar ett fel.

  • Kontrollera att Mapping ID som du angav i aktiveringsarbetsflödet för Salesforce CRM målet matchar exakt värdet för den anpassade fälttyp som du skapade i Salesforce. Se Skapa anpassade fält i Salesforce för vägledning.
 • När du aktiverar ett segment kan du få ett felmeddelande: The client's IP address is unauthorized for this account. Allowlist the client's IP address...

Ytterligare resurser

Ytterligare användbar information från Salesforce-utvecklarportal är under:

På denna sida