Salesforce CRM anslutning

Översikt

Salesforce CRM är en populär CRM-plattform (Customer Relationship Management) som har stöd för följande:

 • Leads - Ett lead är namnet på en person eller ett företag som kan (eller inte) vara intresserad av de produkter eller tjänster som du säljer.
 • Kontakter - En kontakt är en person med vilken en av dina representanter har upprättat en relation och har kvalificerats som en potentiell kund.

Detta Adobe Experience Platform mål utnyttjar Salesforce composite API, som stöder båda profiltyperna som beskrivs ovan.

När aktivera segmentkan du välja mellan antingen leads eller kontakter och uppdatera attribut och segmentera data i Salesforce CRM.

Salesforce CRM använder OAuth 2 med lösenordsbeviljande som autentiseringsmekanism för att kommunicera med Salesforce REST API. Instruktioner för hur du autentiserar Salesforce CRM -instansen är längre ned, i Autentisera till mål -avsnitt.

Användningsfall

Som marknadsförare kan ni leverera personaliserade upplevelser till era användare, baserat på attribut från deras Adobe Experience Platform-profiler. Du kan skapa segment utifrån dina offlinedata och skicka dessa segment till Salesforce CRM, som visas i användarens flöden så snart segment och profiler uppdateras i Adobe Experience Platform.

Förutsättningar

Förutsättningar i Experience Platform

Innan du aktiverar data till Salesforce CRM-målet måste du ha en schema, a datauppsättningoch segment skapad i Experience Platform.

Förutsättningar Salesforce CRM

Observera följande krav i Salesforce CRMför att exportera data från Platform till ditt Salesforce-konto:

Du måste ha ett Salesforce-konto

Gå till Salesforce testversion om du vill registrera och skapa ett Salesforce-konto, om du inte redan har ett.

Konfigurera en ansluten app

Sedan måste du konfigurera en ansluten app i Salesforce-kontot, om du inte redan har ett.

I den anslutna appen ser du till att OAuth-inställningar är aktiverat.

Se även till att scope som nämns nedan är markerade.

 • chatter_api
 • lightning
 • visualforce
 • content
 • openid
 • full
 • api
 • web
 • refresh_token
 • offline_access

Skapa anpassat fält i Salesforce

Skapa ett anpassat typfält Text Area Longsom Experience Platform ska använda för att uppdatera segmentstatusen i Salesforce CRM.
Läs Salesforce-dokumentationen för att skapa anpassade fält om du behöver ytterligare vägledning.

VIKTIGT

Kontrollera att det inte finns några blankstegstecken i fältnamnet. Använd i stället understrecket (_) tecken som avgränsare.

OBSERVERA
 • Objekt i Salesforce är begränsade till 25 externa fält, se Anpassade fältattribut.
 • Den här begränsningen innebär att du bara kan ha högst 25 Experience Platform-segmentmedlemskap aktiva åt gången.
 • Om du har nått den här gränsen i Salesforce måste du ta bort det anpassade attributet från Salesforce som användes för att lagra segmentstatusen mot äldre segment i Experience Platform före ett nytt Mapping ID kan användas.

Läs Adobe Experience Platform-dokumentationen för Schemafältgrupp för detaljer om segmentmedlemskap om du behöver vägledning om segmentstatus.

Samla in Salesforce-inloggningsuppgifter

Anteckna vad som står nedan innan du autentiserar dig för Salesforce CRM mål:

Autentiseringsuppgifter Beskrivning Exempel
 • Salesforce-domänprefix
Se Salesforce-domänprefix för ytterligare vägledning.
 • Om din domän är som nedan behöver du det markerade värdet.
  d5i000000isb4eak-dev-ed.my.salesforce.com
 • Konsumentnyckel
 • Konsumenthemlighet
Se Salesforce-dokumentation om du behöver ytterligare vägledning.
 • r23kxxxxxx0z05xxxx
 • ipxxxxxxxxxxT4xxxxxxxx

Guardrails

Salesforce balanserar transaktionsbelastningar genom att införa begränsningar för antal begäranden, frekvens och tidsgräns. Se API-begärandegränser och allokeringar för mer information.

VIKTIGT

När aktivera segment du måste välja mellan Kontakt eller Lead typer. Du måste se till att era segment har rätt datamappning beroende på vilken typ som valts.

Identiteter som stöds

Salesforce CRM har stöd för uppdatering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet Beskrivning Överväganden
SalesforceId The Salesforce CRM identifierare för de kontakt- eller lead-ID som du exporterar eller uppdaterar genom ditt segment. Obligatoriskt

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile-based
 • Du exporterar alla medlemmar i ett segment tillsammans med de önskade schemafälten (till exempel: e-postadress, telefonnummer, efternamn), enligt fältmappningen.
 • Varje segmentstatus i Salesforce CRM uppdateras med motsvarande segmentstatus från Platform, baserat på Mapping ID det värde som anges under segmentplanering steg.
Exportfrekvens Streaming
 • Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på segmentutvärdering skickar kopplingen uppdateringen nedåt till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations åtkomstkontrollbehörighet. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Inom Destinations > Catalog sök efter Salesforce CRM. Du kan även hitta den under CRM kategori.

Autentisera till mål

Om du vill autentisera mot målet fyller du i de obligatoriska fälten och väljer Connect to destination.

Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar hur man autentiserar.

 • Password: Lösenordet för ditt Salesforce-konto.
 • Custom Domain: Din Salesforce-domän.
 • Client ID: Din Salesforce-anslutna app konsumentnyckel.
 • Client Secret: Din Salesforce-anslutna app, hemlighet.
 • Username: Ditt Salesforce-användarnamn.

Om den angivna informationen är giltig visas en Connected status med en grön bockmarkering kan du fortsätta till nästa steg.

Fyll i målinformation

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.
Skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målinformationen.

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
 • Salesforce ID Type: Välj Contact om de identiteter du vill exportera eller uppdatera är av typen Kontakt. Välj Lead om de identiteter du vill exportera eller uppdatera är av typen Lead.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om status för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med hjälp av användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera segment till den här destinationen

VIKTIGT

Om du vill aktivera data måste du ha Manage Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Läs Aktivera profiler och segment för att direktuppspela segmentexportmål om du vill ha instruktioner om hur du aktiverar målgruppssegment till det här målet.

Mappa överväganden och exempel

Så här skickar du målgruppsdata från Adobe Experience Platform till Salesforce CRM mål måste du gå igenom fältmappningssteget. Mappningen består av att skapa en länk mellan XDM-schemafälten (Experience Data Model) i ditt plattformskonto och motsvarande motsvarigheter från målmålet. Koppla XDM-fälten till Salesforce CRM målfält, följ dessa steg:

 1. I Mapping steg, välja Add new mapping​visas en ny mappningsrad på skärmen.
  Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen för att lägga till ny mappning.

 2. I Select source field väljer du Select identity namespace eller Select Attributes kategori och välj crmID.
  Exempel på skärmbild för plattformsgränssnitt för källmappning.

 3. I Select target field väljer du Select identity namespace kategori och välj SalesforceId.
  Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar målmappning för SalesforceId.

  • Lägg till följande mappning mellan XDM-profilschemat och Salesforce CRM instans:
  XDM-profilschema Salesforce CRM Instans Obligatoriskt
  crmID SalesforceId Ja
  • Select custom attributes: välj det här alternativet om du vill mappa källfältet till ett anpassat attribut som du har definierat i Attribute name fält. Se Salesforce CRM dokumentation för vägledning om attribut som stöds.

   Skärmbild för plattformsgränssnitt som visar målmappning för LastName.

  • Om du arbetar med Kontakter inom ditt segment, se objektreferensen i Salesforce för Kontakt för att definiera mappningar för de fält som ska uppdateras.

  • Du kan identifiera obligatoriska fält genom att söka efter ordet Obligatoriskt, som nämns i fältbeskrivningar i länken ovan.

  • Beroende på vilka fält du vill exportera eller uppdatera lägger du till mappningar mellan XDM-profilschemat och Salesforce CRM instans:

  XDM-profilschema Salesforce CRM Instans Anteckningar
  person.name.lastName LastName Required. Kontaktens efternamn är högst 80 tecken.
  person.name.firstName FirstName Kontaktens förnamn är högst 40 tecken långt.
  personalEmail.address Email Kontaktens e-postadress.
  • Ett exempel på hur du använder dessa mappningar visas nedan:

   Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målmappningar.

  • Om du arbetar med Leads inom ditt segment, se objektreferensen i Salesforce för Lead för att definiera mappningar för de fält som ska uppdateras.

  • Du kan identifiera obligatoriska fält genom att söka efter ordet Obligatoriskt, som nämns i fältbeskrivningar i länken ovan.

  • Beroende på vilka fält du vill exportera eller uppdatera lägger du till mappningar mellan XDM-profilschemat och Salesforce CRM instans:

  XDM-profilschema Salesforce CRM Instans Anteckningar
  person.name.lastName LastName Required. Kontaktens efternamn är högst 80 tecken.
  b2b.companyName Company Required. Ledarens företag.
  personalEmail.address Email Kontaktens e-postadress.
  • Ett exempel på hur du använder dessa mappningar visas nedan:

   Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målmappningar.

Schemalägg segmentexport och exempel

När du utför Schemalägg segmentexport steg du måste manuellt mappa plattformssegment till det anpassade fältattributet i Salesforce.

Det gör du genom att markera varje segment och sedan ange motsvarande attribut för anpassade fält i Salesforce i dialogrutan Mapping ID fält.

VIKTIGT
 • Värdet som används för Mapping ID ska matcha namnet på det anpassade fältattributet som skapats i Salesforce.
 • Kontrollera att namnet på det anpassade fältattributet som du har skapat i Salesforce inte använder blankstegstecknet.

Ett exempel visas nedan:
Exempel på skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar export av Schedule-segment.

Validera dataexport

Följ stegen nedan för att verifiera att du har konfigurerat målet korrekt:

 1. Välj Destinations > Browse för att navigera till listan över destinationer.
  Skärmbild av användargränssnittet för plattformen med bläddringsmål.

 2. Markera målet och validera att statusen är enabled.
  Skärmbild av användargränssnittet för plattformen med körning av måldataflöde.

 3. Växla till Activation data väljer du ett segmentnamn.
  Skärmbild för användargränssnittet för plattformen visar aktiveringsdata för destinationer.

 4. Övervaka segmentsammanfattningen och se till att antalet profiler motsvarar antalet som skapas i segmentet.
  Exempel på skärmbild för plattformsgränssnitt som visar segment.

 5. Logga sedan in på Salesforce-webbplatsen och validera om profilerna från segmentet har lagts till eller uppdaterats.

  • Om du hade Kontakter i ditt plattformssegment navigerar du till Apps > Contacts sida.

   Salesforce CRM-skärmbild som visar sidan Kontakter med profilerna från segmentet.

  • Välj en Kontakt och kontrollera om fälten har uppdaterats. Du kan se att varje segmentstatus i Salesforce CRM uppdaterades med motsvarande segmentstatus från Platform, baserat på Mapping ID det värde som anges under segmentplanering.

   Salesforce CRM-skärmbild som visar sidan Kontaktinformation med uppdaterade segmentstatusar.

  • Om du hade Leads i ditt plattformssegment, navigera sedan till Apps > Leads sida.

   Salesforce CRM-skärmbild som visar sidan Leads med profilerna från segmentet.

  • Välj en Lead och kontrollera om fälten har uppdaterats. Du kan se att varje segmentstatus i Salesforce CRM uppdaterades med motsvarande segmentstatus från Platform, baserat på Mapping ID det värde som anges under segmentplanering.

   Salesforce CRM, bild som visar sidan Leadinformation med uppdaterade segmentstatusar.

Dataanvändning och styrning

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, se Datastyrning - översikt.

Fel och felsökning

Okända fel påträffades när händelser skickades till målet

Om du får följande felmeddelande när du kontrollerar ett dataflöde: Unknown errors encountered while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Skärmbild för användargränssnittet för plattformen visar ett fel.

Kontrollera att Mapping ID du angav i Salesforce CRM för ditt plattformssegment är giltigt och finns inom Salesforce CRM.

Ytterligare resurser

Ytterligare användbar information från Salesforce-utvecklarportal är under:

På denna sida