Google Cloud Storage anslutning

Senaste uppdatering: 2024-01-22
 • Skapat för:
 • Admin
  User

Översikt

Skapa en utgående liveanslutning till Google Cloud Storage att regelbundet exportera datafiler från Adobe Experience Platform till era egna.

Anslut till Google Cloud Storage lagring via API eller användargränssnitt

Målgrupper

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung Stöds Beskrivning
Segmentation Service Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile-based Du exporterar alla medlemmar i ett segment, tillsammans med tillämpliga schemafält, som de har valts på skärmen Välj profilattribut i arbetsflöde för målaktivering.
Exportfrekvens Batch Batchdestinationer exporterar filer till efterföljande plattformar i steg om tre, sex, åtta, tolv eller tjugofyra timmar. Läs mer om gruppfilsbaserade mål.

Förutsättningar för att ansluta Google Cloud Storage konto

För att kunna ansluta plattformen till Google Cloud Storagemåste du först aktivera interoperabilitet för Google Cloud Storage konto. Öppna för att få åtkomst till inställningen för interoperabilitet Google Cloud Platform och markera Settings från Cloud Storage i navigeringspanelen.

Kontrollpanelen för Google Cloud-plattformen med molnlagring och inställningar markerade.

The Settings visas. Här kan du se information om Google projekt-ID och information om Google Cloud Storage konto. Om du vill komma åt inställningarna för interoperabilitet väljer du Interoperability i det övre sidhuvudet.

Fliken Interoperabilitet visas på kontrollpanelen för Google Cloud-plattformen.

The Interoperability sidan innehåller information om autentisering, åtkomstnycklar och standardprojektet som är kopplat till ditt tjänstkonto. Om du vill generera ett nytt åtkomstnyckel-ID och en hemlig åtkomstnyckel för ditt tjänstkonto väljer du Create a Key for a Service Account.

Create a key for a service account control selected in the Google Cloud Platform dashboard.

Du kan använda ditt nyligen genererade ID för åtkomstnyckel och hemlig åtkomstnyckel för att ansluta din Google Cloud Storage konto till plattform.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för målkonfiguration fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Autentisera till mål

Om du vill autentisera mot målet fyller du i de obligatoriska fälten och väljer Connect to destination.

 • Access key ID: En alfanumerisk sträng på 61 tecken som används för att autentisera Google Cloud Storage konto till plattform. Mer information om hur du får fram det här värdet finns i krav ovan.

 • Secret access key: En 40-tecken, base64-kodad sträng som används för att autentisera Google Cloud Storage konto till plattform. Mer information om hur du får fram det här värdet finns i krav ovan.

 • Encryption key: Om du vill kan du bifoga den RSA-formaterade offentliga nyckeln för att lägga till kryptering i de exporterade filerna. Visa ett exempel på en korrekt formaterad krypteringsnyckel i bilden nedan.

  Bild som visar ett exempel på en korrekt formaterad PGP-nyckel i användargränssnittet

Mer information om dessa värden finns i Google Cloud Storage HMAC-nycklar guide. Anvisningar om hur du skapar ditt eget ID för åtkomstnyckel och hemlig åtkomstnyckel finns i Google Cloud Storage källöversikt.

Fyll i målinformation

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

 • Name: Fyll i det önskade namnet för det här målet.
 • Description: Valfritt. Du kan till exempel ange vilken kampanj du använder det här målet för.
 • Bucket name: Ange namnet på Google Cloud Storage bucket som ska användas för detta mål.
 • Folder path: Ange sökvägen till målmappen som ska vara värd för de exporterade filerna.
 • File type: Välj det format som Experience Platform ska använda för de exporterade filerna. När du väljer CSV kan du också konfigurera filformateringsalternativ.
 • Compression format: Välj den komprimeringstyp som Experience Platform ska använda för de exporterade filerna.
 • Include manifest file: Aktivera det här alternativet om du vill att exporten ska innehålla en manifestfil för JSON som innehåller information om exportplats, exportstorlek med mera. Manifestet har ett namn i formatet manifest-<<destinationId>>-<<dataflowRunId>>.json. Visa en exempelmanifestfil. Manifestfilen innehåller följande fält:
  • flowRunId: dataflödeskörning som genererade den exporterade filen.
  • scheduledTime: Tiden i UTC när filen exporterades.
  • exportResults.sinkPath: Sökvägen till lagringsplatsen där den exporterade filen placeras.
  • exportResults.name: Namnet på den exporterade filen.
  • size: Storleken på den exporterade filen, i byte.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet

VIKTIGT

Se Aktivera målgruppsdata för att batchprofilera exportmål för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Schemaläggning

I Scheduling kan du konfigurera exportschemat för Google Cloud Storage mål och du kan också konfigurera namnet på de exporterade filerna.

Mappa attribut och identiteter

I Mapping kan du välja vilka attribut- och identitetsfält som ska exporteras för dina profiler. Du kan också välja att ändra rubrikerna i den exporterade filen till ett valfritt användarvänligt namn. Mer information finns i mappningssteg i självstudiekursen om att aktivera gruppdestinationer.

Exportera datauppsättningar

Detta mål stöder datauppsättningsexporter. Fullständig information om hur du ställer in datauppsättningsexporter finns i självstudiekurserna:

Validera slutförd dataexport

Kontrollera dina Google Cloud Storage och se till att de exporterade filerna innehåller de förväntade profilpopulationerna.

På denna sida